Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Τετάρτη 31 Μαΐου 2017

Όταν ο Ιησούς «κοιμάται» την ώρα της καταιγίδας σου

Μάρκ.δ:35-41 Και λέγει προς αυτούς εν εκείνη τη ημέρα, ότε έγεινεν εσπέρα· Ας διέλθωμεν εις το πέραν. Και αφήσαντες τον όχλον, παραλαμβάνουσιν αυτόν ως ήτο εν τω πλοίω και άλλα δε πλοιάρια ήσαν μετ' αυτού. Και γίνεται μέγας ανεμοστρόβιλος και τα κύματα εισέβαλλον εις το πλοίον, ώστε αυτό ήδη εγεμίζετο. Και αυτός ήτο επί της πρύμνης κοιμώμενος επί το προσκεφάλαιον· και εξυπνούσιν αυτόν και λέγουσι προς αυτόν· Διδάσκαλε, δεν σε μέλει ότι χανόμεθα; Και σηκωθείς επετίμησε τον άνεμον και είπε προς την θάλασσαν· Σιώπα, ησύχασον. Και έπαυσεν ο άνεμος, και έγεινε γαλήνη μεγάλη. Και είπε προς αυτούς· Διά τι είσθε ούτω δειλοί; πως δεν έχετε πίστιν; Και εφοβήθησαν φόβον μέγαν και έλεγον προς αλλήλους· Τις λοιπόν είναι ούτος, ότι και ο άνεμος και η θάλασσα υπακούουσιν εις αυτόν;


Η ευλογία του Κυρίου

Ψαλ.90:17 και ας ήναι η λαμπρότης Κυρίου του Θεού ημών εφ' ημάς· και το έργον των χειρών ημών στερέονε εφ' ημάς· ναι, το έργον των χειρών ημών, στερέονε αυτό.

Ιεζ.ις:14 Και εξήλθεν η φήμη σου μεταξύ των εθνών διά το κάλλος σου· διότι ήτο τέλειον διά του στολισμού μου, τον οποίον έθεσα επί σε, λέγει Κύριος ο Θεός.

Τα δεξιά του Θεού!Εβρ.α:13 Προς τίνα δε των αγγέλων είπε ποτε· Κάθου εκ δεξιών μου, εωσού θέσω τους εχθρούς σου υποπόδιον των ποδών σου;

Πράξ.ζ:55-60 Ο δε Στέφανος, πλήρης ων Πνεύματος Αγίου, ατενίσας εις τον ουρανόν, είδε την δόξαν του Θεού και τον Ιησούν ιστάμενον εκ δεξιών του Θεού και είπεν· Ιδού, θεωρώ τους ουρανούς ανεωγμένους και τον Υιόν του ανθρώπου ιστάμενον εκ δεξιών του Θεού. Τότε φωνάξαντες μετά φωνής μεγάλης, έφραξαν τα ώτα αυτών και ώρμησαν ομοθυμαδόν επ' αυτόν, και εκβαλόντες έξω της πόλεως ελιθοβόλουν. Και οι μάρτυρες απέθεσαν τα ιμάτια αυτών εις τους πόδας νεανίου τινός ονομαζομένου Σαύλου. Και ελιθοβόλουν τον Στέφανον, επικαλούμενον και λέγοντα· Κύριε Ιησού, δέξαι το πνεύμά μου. Και γονατίσας εφώναξε μετά φωνής μεγάλης· Κύριε, μη λογαριάσης εις αυτούς την αμαρτίαν ταύτην. Και τούτο ειπών εκοιμήθη.

Κ α λ η μ έ ρ α


Τρίτη 30 Μαΐου 2017

ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ (19)

Β. Η Μηδοπερσική Αυτοκρατορία.

«Καί μετά σέ θέλει αναστηθή άλλη βασιλεία κατωτέρα σου καί τρίτη άλλη βασιλεία εκ χαλκού, ήτις θέλει κυριεύσει επί πάσης τής γής» (Δαν.β:39)

«Καί ιδού, έπειτα θηρίον δεύτερον όμοιον μέ άρκτον, καί εσηκώθη κατά τό έν πλάγιον, καί είχε τρείς πλευράς εν τώ στόματι αυτού μεταξύ τών οδόντων αυτού· καί έλεγον ούτω πρός αυτό· Σηκώθητι, κατάφαγε σάρκας πολλάς» (Δαν.ζ:5)

Οι Μήδες, που προχρονολογούνται των Περσών, τελικά ενώθηκαν μαζί τους. Αυτό συνέβη όταν ο Κύρος, ο βασιλιάς της Περσίας, άσκησε τόσο δυναμική πολιτική που έφερε τη χώρα του σε επικρατέστερη θέση από τους Μήδες. Παρόλα αυτά όμως συνεργάστηκαν με τους Μήδες σε πολλές υπεύθυνες θέσεις εξουσίας.

Εφευρέσεις


Βιβλικός Χριστιανισμός και ορθολογιστικός σκεπτικισμός (14)13. Είναι αληθινά τα βιβλικά θαύματα;

Πολλοί σκεπτικιστες απορρίπτουν τα βιβλικά θαύματα. Τα βασικότερα επιχειρήματα κατά της παραδοχής του θαύματος που έχουν προβληθεί μέχρι σήμερα από τους διάφορους πολέμιους της θεολογικής σκέψης, μπορούν να συνοψισθούν στα εξής:

Κατ’ αρχάς το θαύμα συγκρούεται με τον νόμο της αιτιότητας ή με την «αρχή του αποχρώντος λόγου». Εφόσον γίνεται δεκτό ότι το θαύμα έχει την αιτία του σε δύναμη υπερ-φυσική, είναι ξένο στοιχείο που εισχωρεί στην περιοχή της αυστηρής νομοτέλειας της φύσης κατά τρόπο αυθαίρετο. Διασπά το άκαμπτο σχήμα αίτιον-αιτιατόν καταργώντας την αιτιοκρατική αρχή, σύμφωνα με την οποία κάθε αποτέλεσμα έχει τη φυσική του αιτία. Το θαύμα παραβιάζει τους φυσικούς νόμους που είναι άκαμπτοι, αμετάβλητοι και αιώνιοι. Χαρακτηριστικό είναι αυτό που έλεγε ο πανθεϊστής Σπινόζα: «Τίποτα δεν μπορεί να συμβεί στη φύση, που να είναι σε αντίθεση με τους παγκόσμιους νόμους». Ευθυγραμμιζόμενος με τέτοιου είδους απόψεις και ο Σκώτος φιλόσοφος Χιούμ υποστήριζε ότι τα θαύματα είναι «μια παραβίαση των νόμων της φύσης».

Κ α λ η μ έ ρ α


Δευτέρα 29 Μαΐου 2017

ΕΝΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΑΡΧΟΝΤΑΣ ΠΙΣΤΕΥΕΙ«Ήτο δε άνθρωπός τις εκ των Φαρισαίων, Νικόδημος ονομαζόμενος, άρχων των Ιουδαίων. Ούτος ήλθε προς τον Ιησούν διά νυκτός και είπε προς αυτόν· Ραββί, εξεύρομεν ότι από Θεού ήλθες διδάσκαλος· διότι ουδείς δύναται να κάμνη τα σημεία ταύτα, τα οποία συ κάμνεις, εάν δεν ήναι ο Θεός μετ' αυτού. Απεκρίθη ο Ιησούς και είπε προς αυτόν· Αληθώς, αληθώς σοι λέγω, εάν τις δεν γεννηθή άνωθεν, δεν δύναται να ίδη την βασιλείαν του Θεού» (Ιωάν.γ:1-3).
Ο Νικόδημος αν και ήταν ένας πολύ θρησκευόμενος άνθρωπος δεν ήταν σωσμένος. Όλες οι περικοπές του Ευαγγελίου που μιλούν γι' αυτόν δεν αναφέρουν ούτε ένα κακό πράγμα γι' αυτόν. Μερικοί τον κατηγορούν για δειλία γιατί ήρθε στο Χριστό τη νύχτα. Ίσως όμως ήταν η μόνη κατάλληλη ώρα για να συνομιλήσει με το Χριστό. Από το πρωί ως το βράδυ ο Ιησούς βρισκόταν ανάμεσα σε πλήθη ανθρώπων και δεν υπήρχε κάποια ευκαιρία γι' αυτόν τον υπερθρησκευόμενο άνθρωπο να Τον δει.

Σκέψεις στο θέμα της θεότητας

Εβρ.θ:24 Διότι ο Χριστός δεν εισήλθεν εις χειροποίητα άγια, αντίτυπα των αληθινών, αλλ' εις αυτόν τον ουρανόν, διά να εμφανισθή τώρα ενώπιον του Θεού υπέρ ημών·

Ενώ νομίζουν ότι αποδεικνύουν πολαπλότητα ξεχωριστών προσώπων μέσα στην θεότητα, στην πραγματικότητα φέρνουν στην επιφάνεια εδάφια που ασχολούνται με τη διπλή φύση του Χριστού. 

Κ α λ η μ έ ρ α


Κυριακή 28 Μαΐου 2017

ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ (18)

ΙΙ. Η ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΔΑΝΙΗΛ


Ο Δανιήλ, έχοντας δώσει στο βασιλιά να καταλάβει ότι το όνειρο έχει να κάνει μ’ αυτόν, προχωράει τώρα στην ερμηνεία του.

Α. Η Βαβυλωνιακή αυτοκρατορία

Ο Δανιήλ μας δίνει ένα μάθημα οφειλόμενου σεβασμού στις αρχές: «Σύ, βασιλεύ, είσαι βασιλεύς βασιλέων· διότι ο Θεός τού ουρανού έδωκεν εις σέ βασιλείαν, δύναμιν καί ισχύν καί δόξαν» (Δαν.β:37).

Εφευρέσεις


Προς Ρωμαίους (049)

Ρωμ.θ:7 ουδέ διότι είναι σπέρμα του Αβραάμ, διά τούτο είναι πάντες τέκνα, αλλ' Εν τω Ισαάκ θέλει κληθή εις σε σπέρμα.

Μόνο και μόνο επειδή κάποιος είναι φυσικός απόγονος του Αβραάμ δεν τον κάνει πνευματικό παιδί του Αβραάμ ή κληρονόμο των υποσχέσεων του Θεού στον Αβραάμ. Όπως ο Ιωάννης ο Βαπτιστής κήρυξε, Λουκ.γ:8 Κάμετε λοιπόν καρπούς αξίους της μετανοίας, και μη αρχίσητε να λέγητε καθ' εαυτούς, Πατέρα έχομεν τον Αβραάμ· διότι σας λέγω ότι δύναται ο Θεός εκ των λίθων τούτων να αναστήση τέκνα εις τον Αβραάμ.

Καλημέρα


Σάββατο 27 Μαΐου 2017

«Το λιοντάρι βρύχησε· ποιος δεν θα φοβηθεί;» - Αμώς γ:1-15

Τα προνόμια συνοδεύονται από ευθύνες, πάντα.

Προχωρώ στην ωριμότητα όταν συνειδητοποιώ και ζω με αυτή την αλήθεια.

Σαν νέος, έχω το προνόμιο να είμαι ανεξάρτητος οικονομικά και να κάνω ό,τι θέλω όταν αναλάβω την αντίστοιχη ευθύνη για τις υποχρεώσεις μου.

Για να έχω το προνόμιο να κάτσω στο τιμόνι ενός αυτοκινήτου, έχω την ευθύνη να είμαι νόμιμος και να μπορώ να οδηγήσω σωστά.

Η ελευθερία του λόγου είναι προνόμιο κι ευθύνη. Όταν ανοίγω το στόμα μου να πω κάτι, ή όταν μου δίνουν τον λόγο να πω κάτι, έχω την ευθύνη να προσέχω ώστε με τα λόγια μου να κάνω καλό, κι όχι να καταστρέψω.

Βιβλικός Χριστιανισμός και ορθολογιστικός σκεπτικισμός (13)12. Παρθενική γέννηση και ανάσταση του Ιησού: Λογοκλοπή από μύθους;

Κάποιοι νεοπαγανιστικοί και θρησκειολογικοί κύκλοι που αρέσκονται στους μύθους και στις μυθοπλασίες, ισχυρίζονται (προσοχή! ισχυρίζονται χωρίς να αποδεικνύουν), ότι η παρθενική γέννηση του Ιησού όπως αναφέρεται από το Ματθαίο και τον Λουκά, και οι αφηγήσεις των Ευαγγελιστών για την ανάσταση του Ιησού, προέρχονται από παγανιστικούς μύθους, γιατί τάχα υπάρχουν ομοιότητες μεταξύ της θαυματουργικής γέννησης του Ιησού, με τη θαυματουργική γέννηση του Ηρακλή από την Αλκμήνη που την επισκέφτηκε ο Δίας ή το μύθο της Δανάης κ.α., και συνεπώς, οι Ευαγγελιστές από αυτούς εμπνεύστηκαν! Βέβαια, πρώτος που υποστήριξε τέτοιες ιδέες δεν ήταν κανείς άλλος παρά ο Κέλσος, τον οποίον οι σύγχρονοι χριστιανομάχοι αντιγράφουν! (Ωριγένης, Κατά Κέλσου 1, 37), πρβλ. και Δ. Τσινικόπουλος, Ο Κέλσος και ο (αν)αληθής του λόγος.

Εφευρέσεις


ο Πατήρ μου είναι μεγαλήτερός μουΙωάν.ιδ:28 Ηκούσατε ότι εγώ σας είπον, Υπάγω και έρχομαι προς εσάς. Εάν με ηγαπάτε, ηθέλετε χαρή ότι είπον, Υπάγω προς τον Πατέρα· διότι ο Πατήρ μου είναι μεγαλήτερός μου·

Σύμφωνα με την τριαδική διδασκαλία, αυτό το εδάφιο διδάσκει ότι ο Θεός Πατέρας, το 1ο πρόσωπο της Τριάδας, είναι μεγαλύτερος από τον Θεό Υιό, το 2ο πρόσωπο της Αγίας Τριάδας. Έχουν δηλαδή ένα Θεό, μεγαλύτερο από ένα άλλο θεό. Αν ο Γιος είναι μικρότερος από τον Πατέρα σαν Θεός, τότε ο Γιος δεν μπορεί να είναι πλήρης Θεός. Πώς μπορεί κάποιος να είναι ισότιμος με κάποιον που είναι μεγαλύτερός του; 

Καλημέρα


Παρασκευή 26 Μαΐου 2017

Πώς να φτιάξετε ένα βαρέλι κρασιού από το μηδέν

Η μαύρη τρύπα

Η ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΚΑΪΝ ΚΑΙ Η ΠΙΣΤΗ ΤΟΥ ΑΒΕΛ«Και μεθ' ημέρας προσέφερεν ο Κάϊν από των καρπών της γης προσφοράν προς τον Κύριον. Και ο Άβελ προσέφερε και αυτός από των πρωτοτόκων των προβάτων αυτού, και από των στεάτων αυτών. Και επέβλεψε με ευμένειαν Κύριος επί τον Άβελ και επί την προσφοράν αυτού· επί δε τον Κάϊν και επί την προσφοράν αυτού δεν επέβλεψε. Και ηγανάκτησεν ο Κάϊν σφόδρα, και εκατηφίασε το πρόσωπον αυτού» (Γέν.δ:3-5).

Εφευρέσεις


Φεμινισμός

Η Καινή Διαθήκη διδάσκει ότι υπάρχει διαφορά στους ρόλους του άντρα και της γυναίκας. Αυτή η διαφορετικότητα των ρόλων βασίζεται στις επιλογές του Θεού κατά τη δημιουργία. Ο Θεός διάλεξε να κάνει διαφορετικούς τους άντρες από τις γυναίκες, έχοντας και διαφορετικές υπευθυνότητες καθώς συνεργάζονται στο έργο του Θεού.

Κ α λ η μ έ ρ α


Πέμπτη 25 Μαΐου 2017

Αρνιέμαι…  • Αρνιέμαι να κρατάω μόνιμα το κινητό στο χέρι μου με τα καλώδια των ακουστικών.
  • Αρνιέμαι να είμαι μόνιμα σκυμμένος πάνω από το κινητό μου, λες και…
  • Αρνιέμαι την ώρα που μπαίνω ή βγαίνω στο μετρό, σε ώρα αιχμής που ο κόσμος στριμώχνεται, εγώ να γράφω μήνυμα στο κινητό μου…

Σκέψεις στο θέμα της θεότηταςΜατθ.ι:32 Πας λοιπόν όστις με ομολογήση έμπροσθεν των ανθρώπων, θέλω ομολογήσει και εγώ αυτόν έμπροσθεν του Πατρός μου του εν ουρανοίς.

Αυτό το εδάφιο δεν περιγράφει ένα Θεό που μας ομολογεί σ’ ένα άλλο Θεό, ούτε υπαινίσσεται πίστη σε δύο θεούς. Επιπλέον, ο όρος «πρόσωπα» συνεπάγεται ξεχωριστή νοημοσύνη σε μία θεότητα, έννοια που δεν μπορεί να ξεχωρίσει από τον πολυθεϊσμό. Αυτό το εδάφιο δείχνει μια διάκριση του Ιησού στο ρόλο Του σαν ο Υιός του Θεού και το ρόλο Του σαν ο Πατέρας. Η υική σχέση επιτρέπει στο Θεό να κρίνει τον άνθρωπο. Σαν ο Πατέρας, δεν θα κρίνει κανένα άνθρωπο (Ιωάν.ε:22,27). Ο Θεός θα κρίνει τα πάντα μέσω του Ιησού σαν Υιός του Θεού, επειδή Αυτός είναι η ορατή, σωματική φανέρωση της πληρότητας του Θεού (Κολ.β:9). Στο ρόλο Του σαν Υιός του Θεού, θα κρίνει τους αγίους και θα μας αναγνωρίσει σαν πιστούς (Ματθ.κε:31-34).

Εφευρέσεις


ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ (17)

Ι. ΤΟ ΟΝΕΙΡΟ ΤΟΥ ΝΑΒΟΥΧΟΔΟΝΟΣΟΡ

Το δεύτερο χρόνο της βασιλείας του, ο Ναβουχοδονόσορ, βασιλιάς της Βαβυλώνας, είδε ένα τρομακτικό όνειρο. Ταράχτηκε τόσο πολύ στον ύπνο του, που ξύπνησε, αλλά δεν μπορούσε να θυμηθεί τι είχε δει! Το πνεύμα του ήταν τόσο ανήσυχο, που κάλεσε τους αποκρυφιστές συμβούλους του και απαίτησε να του πουν το όνειρο που είδε καθώς και την ερμηνεία του.

Οι μάγοι του βασιλιά αποτυγχάνουν ν’ απαντήσουν.

Οι σύμβουλοι σε καμία περίπτωση δεν μπορούσαν να ξέρουν τι είδε ο βασιλιάς στον ύπνο του, αλλά του είπαν ότι αν τους πει το όνειρο θα μπορούσαν να το ερμηνεύσουν. Ο βασιλιάς κατάλαβε ότι χρονοτριβούσαν για να κερδίσουν χρόνο και επανέλαβε την απαίτησή να του πουν το όνειρο και την ερμηνεία.

Κ α λ η μ έ ρ α


Τετάρτη 24 Μαΐου 2017

Η Βίβλος μας λέει πως πρέπει να είναι η εκκλησία

1. Μια βιβλική εκκλησία περιλαμβάνει τουλάχιστον δύο άτομα που μαζεύονται στο όνομα του Ιησού. «Διότι όπου είναι δύο ή τρεις συνηγμένοι εις το όνομά μου, εκεί είμαι εγώ εν τω μέσω αυτών» (Ματθ.ιη:20). Το να εργάζεσαι με κάποιον σε μια άσκηση ομαδικού πνεύματος μπορεί να είναι ωραίο, αλλά δεν είναι εκκλησία. Η εκκλησία αποτελείται από πιστούς που συνέρχονται μαζί, στον ίδιο φυσικό χώρο, στο όνομα του Ιησού Χριστού. Συναθροίζομαι στο όνομα του Ιησού σημαίνει συγκεντρώνομαι μαζί με άλλους για να λατρέψουμε τον Ιησού δημόσια, να υπηρετήσουμε τον Ιησού, και να βοηθήσουμε και άλλους να γνωρίσουν την αγάπη του Ιησού. Αν δεν συναθροίζεσαι με άλλους πιστούς στο όνομα του Ιησού, μην λες ότι ανήκεις στην εκκλησία Του.

Εφευρέσεις


Βιβλικός Χριστιανισμός και ορθολογιστικός σκεπτικισμός (12)11. Αμαρτία-ενοχή-τιμωρία

Άλλοι αρνητές πολέμιοι του Χριστιανισμού και μηδενιστές, στρέφονται κατά της χριστιανικής βιβλικής διδασκαλίας περί αμαρτίας του ανθρώπου, ενοχής, και τιμωρίας, υποστηρίζοντας ότι έτσι, ο άνθρωπος οδηγείται σε μαρασμό, αφού η θρησκεία (η χριστιανική), του δημιουργεί συνεχώς συμπλέγματα φοβίας, αμαρτίας, ενοχής, που για να επιτύχει μια μέλλουσα και αβέβαιη ζωή, δεν τον αφήνει να χαρεί την εδώ ζωή, την παρούσα, την χειροπιαστή, όπως αυτός τη θέλει...

Κ α λ η μ έ ρ α


Τρίτη 23 Μαΐου 2017

«Δεν δύναμαι εγώ να κάμνω απ' εμαυτού ουδέν»Ιωάν.η:28 Είπε λοιπόν προς αυτούς ο Ιησούς· Όταν υψώσητε τον Υιόν του άνθρώπου, τότε θέλετε γνωρίσει ότι εγώ είμαι, και απ' εμαυτού δεν κάμνω ουδέν, αλλά καθώς με εδίδαξεν ο Πατήρ μου, ταύτα λαλώ.

Ρωμ.ιε:3 επειδή και ο Χριστός δεν ήρεσεν εις εαυτόν, αλλά καθώς είναι γεγραμμένον, Οι ονειδισμοί των ονειδιζόντων σε επέπεσον επ' εμέ.

Αν ο Ιησούς ήταν ο θεός υιός, ένα ξεχωριστό πρόσωπο από τον Πατέρα, γιατί δεν μπορούσε να κάνει τίποτα μόνος Του; 

Εφευρέσεις


ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ (16)

5. Η ΕΡΧΟΜΕΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ


Ο Δανιήλ μας έδωσε μια πολύ καθαρή εικόνα των μελλοντικών παγκόσμιων αυτοκρατοριών. Είδε τον Κύριο Ιησού, σαν τον τελικό νικητή Βασιλιά της Γης.

Δανιήλ β & ζ

«Καί εν ταίς ημέραις τών βασιλέων εκείνων, θέλει αναστήσει ο Θεός τού ουρανού βασιλείαν, ήτις εις τόν αιώνα δέν θέλει φθαρή· καί η βασιλεία αύτη δέν θέλει περάσει εις άλλον λαόν· θέλει κατασυντρίψει καί συντελέσει πάσας ταύτας τάς βασιλείας, αυτή δέ θέλει διαμένει εις τούς αιώνας» (Δαν.β:44).

Κ α λ η μ έ ρ α


Δευτέρα 22 Μαΐου 2017

ΟΙ ΔΥΟ ΛΗΣΤΕΣ ΣΤΟ ΣΤΑΥΡΟ ΚΑΙ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ«Και ότε ήλθον εις τον τόπον τον ονομαζόμενον Κρανίον, εκεί εσταύρωσαν αυτόν και τους κακούργους, τον μεν εκ δεξιών, τον δε εξ αριστερών» (Λουκ.κγ:33).
Μόνο δύο είδη ανθρώπων υπάρχουν στον κόσμο όσο αφορά στον Θεό. Ο Θεός αναγνωρίζει μόνο δύο κατηγορίες ανθρώπων: τους σωσμένους και τους χαμένους, τους αμαρτωλούς και τους άγιους, εκείνους που βρίσκονται στο δρόμο τους στον Ουρανό, κι' εκείνους που βρίσκονται στο δρόμο τους στην αιώνια κόλαση. Από την άλλη μεριά ο άνθρωπος διαιρεί την ανθρωπότητα μ' ένα σωρό τρόπους. Για παράδειγμα, μπορεί να μιλά για τους ανθρώπους σαν άσπρους και μαύρους, πλούσιους και φτωχούς, μεγάλους και μικρούς, μορφωμένους και αγράμματους. Επίσης τους χωρίζει σε εθνικότητες: Άγγλους και Γερμανούς, Αμερικανούς και Ρώσους κλπ. κλπ.

Εφευρέσεις


Βιβλικός Χριστιανισμός και ορθολογιστικός σκεπτικισμός (11)10. Είναι η Βίβλος βιβλίο ανήθικο και πορνογραφικό; 

Η Βίβλος στο σύνολό της, συνεχίζει λόγω της προσήλωσης των πιστών σ’αυτήν, να απασχολεί τους απίστους και τους σκεπτικιστές, οι οποίοι προσπαθούν να βρουν διάφορα ψεγάδια σ΄αυτήν και στους πρωταγωνιστές της. Επισημαίνουν χωρία και επεισόδια τα οποία θεωρούν ως ανήθικα – κρίνοντάς τα βέβαια με τα δικά τους κριτήρια ηθικής – και μερικά ως πορνογραφικά τάχα. Διότι περιέχουν επεισόδια ή γεγονότα που κατά την κρίση τους δεν θα έπρεπε να έχουν θέση σ΄ένα ‘άγιο θεόπνευστο βιβλίο’ όπως ισχυρίζονται οι συγγραφείς της Βίβλου ότι είναι, και οι πιστοί της αποδέχονται (βλ. Ρωμ. 1:2, Β΄ Τιμ. 3:15,16).

Κ α λ η μ έ ρ α


Κυριακή 21 Μαΐου 2017

ΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣτις μέρες μας ακούγονται πολλές φωνές απ' όλες τις κατευθύνσεις. Ο άνθρωπος βρίσκεται πελαγωμένος μέσα στον κυκεώνα διαφόρων θρησκειών, ιδεολογιών και φιλοσοφιών. Το καθένα απ' αυτά ισχυρίζεται ότι κατέχει την αλήθεια. Εκατομμύρια είναι εκείνοι που, δυστυχώς, ακολουθούν τους παρδαλούς και ανισόρροπους αρχηγούς των διαφόρων ψευτοθρησκειών - τους σύγχρονους «μεσσίες».

Προς Ρωμαίους (048)

Ρωμ.θ:4 οίτινες είναι Ισραηλίται, των οποίων είναι η υιοθεσία και η δόξα και αι διαθήκαι και η νομοθεσία και η λατρεία και αι επαγγελίαι,

Οι συγγενείς του Παύλου ήταν οι Ισραηλίτες. Στα εδάφια 4-5 αναφέρει τις ιδιαίτερες ευλογίες, προνόμια, ή πλεονεκτήματα που ο Θεός είχε δώσει στους Εβραίους, που έκανε ακόμα πιο τραγική την απόρριψη του Ευαγγελίου. (Η λίστα αυτή απαντάει πληρέστερα στην ένσταση του γ:1).

Εφευρέσεις


ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ (15)

ΙΙΙ. ΤΟ ΙΣΡΑΗΛ ΣΑΝ ΕΘΝΟΣ

Α. Η τοποθεσία αυτής της χώρας στο πρόσωπο της Γης.

Στις 14 Μαΐου του 1948 ανακηρύχτηκε το κράτος του Ισραήλ, όταν με τη λήξη της βρετανικής εντολής, τα αγγλικά στρατεύματα εγκατέλειψαν την Παλαιστίνη. Εκείνη την εποχή, υπήρχαν μόνο 650.000 Ιουδαίοι στην Παλαιστίνη, περικυκλωμένοι από 30.000.000 Άραβες. Η χώρα ήταν μικρή. Συγκρινόμενη με άλλες περιοχές, η Παλαιστίνη είχε το μέγεθος γραμματόσημου. Η έκτασή της ήταν μόλις 2.720 τετρ. χλμ. αλλά έχει εκατοντάδες χιλιόμετρα σύνορα. Θα μπορούσε να σκεφτεί κανείς, ότι ένα τόσο μικρό κράτος σπάνια θα αναφερόταν ή δεν θα μπορούσε να επηρεάζει τις παγκόσμιες υποθέσεις, αλλά δεν είναι έτσι.

Kαλημέρα


Σάββατο 20 Μαΐου 2017

5 προϋποθέσεις της προσευχής

5 προϋποθέσεις για αποτελεσματική προσευχή, προσευχή με πίστη, προσευχή κατά το θέλημα του Θεού.
Η προσευχή είναι και απλή και περίπλοκη

   1. απαιτεί πίστη:
Ματθ.κα:22 και πάντα όσα αν ζητήσητε εν τη προσευχή έχοντες πίστιν θέλετε λάβει.

   2. απαιτεί να είσαι εντάξει με το Θεό:
Ιωάν.ιε:7 Εάν μείνητε εν εμοί και οι λόγοι μου μείνωσιν εν υμίν, θέλετε ζητεί ό,τι αν θέλητε, και θέλει γείνει εις εσάς.

Εφευρέσεις