Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Τρίτη, 9 Μαΐου 2017

Ο ΘΕΟΣ ΗΤΟ ΕΝ ΤΩ ΧΡΙΣΤΩ (Β’ Κορ.ε:19)
Β’ Κορ.ε:19 δηλονότι ο Θεός ήτο εν τω Χριστώ διαλλάσσων τον κόσμον προς εαυτόν, μη λογαριάζων εις αυτούς τα πταίσματα αυτών, και ενεπιστεύθη εις ημάς τον λόγον της διαλλαγής.

Που διδάσκει η Γραφή ότι ο Θεός ήταν σε τρία πρόσωπα; Ο απόστολος Παύλος μας διδάσκει ότι συμφιλιωθήκαμε δια του θανάτου του Χριστού, με την θεότητα που κατοικούσε μέσα Του. Ποιος Θεός ήταν μέσα στον Χριστό; Αν μέσα Του ήταν μόνο ένα από τα τρία πρόσωπα της θεότητας, τότε, σύμφωνα με αυτό το εδάφιο, εμείς δεν έχουμε συμφιλιωθεί με τον Πατέρα ή το Άγιο Πνεύμα. Σημαίνει ότι συμφιλιωθήκαμε μόνο με τον θεό που ήταν στον Χριστό, δηλαδή τον θεό υιό.


Δεδομένου ότι αυτό το απόσπασμα δεν διδάσκει πολλαπλότητα προσώπων στη θεότητα, οι τριαδικοί πρέπει να προτείνουν μια εναλλακτική λύση. Η λογική τους, συγκρίνοντας το:

Α’ Ιωάν.δ:15 Όστις ομολογήση ότι ο Ιησούς είναι ο Υιός του Θεού, ο Θεός μένει εν αυτώ και αυτός εν τω Θεώ.

με το:

Β’ Κορ.ε:19 δηλονότι ο Θεός ήτο εν τω Χριστώ διαλλάσσων τον κόσμον προς εαυτόν, μη λογαριάζων εις αυτούς τα πταίσματα αυτών, και ενεπιστεύθη εις ημάς τον λόγον της διαλλαγής.

δείχνει ότι είναι πρόθυμοι να απογυμνώσουν την θεότητα του Χριστού, προκειμένου να διατηρηθεί η Τριαδική έννοια του Θεού. Κάθε διδασκαλία, που καταλήγει στο συμπέρασμα ότι όπως κατοικώντας ο Θεός μέσα σε ένα Χριστιανό δεν τον κάνει Θεό, έτσι και κατοικώντας ο Θεός στον Χριστό, δεν Τον κάνει Θεό, είναι παράλογη. Μπορούν να ισχυριστούν ότι μέσα τους κατοικεί όλο το πλήρωμα της θεότητας σωματικά, όπως στην Κολ.β:9; Μπορούν ειλικρινά να επιβεβαιώσουν ότι, «όστις είδεν εμέ είδε τον Πατέρα» όπως έκανε ο Ιησούς στο Ιωάν.ιδ:9; Κάθε φορά που χρησιμοποιούν τις Γραφές που μιλούν για την ενσάρκωση του Θεού εν Χριστώ και τις συγκρίνουν με την κατοίκηση του Θεού μέσα τους Χριστιανούς, θα βρίσκονται αντιμέτωποι με ανυπέρβλητα προβλήματα που δεν μπορούν να απαντηθούν.

Η Β’ Κορ.ε:19 διακηρύττει, «ο Θεός ήτο εν τω Χριστώ». Ο μονοθεϊσμός διδάσκει ότι ο Θεός που ήταν μέσα στον Χριστό, ήταν ο Πατέρας, επειδή αυτό διδάσκει η Αγία Γραφή (Μαλχ.β:10: Α’ Κορ.η:6, Ιωάν.ιδ:9-10, Ιωάν.ι:30, Ης.θ:6). Η Αγία Γραφή ποτέ δεν δίδαξε ότι η θεότητα που κατοικούσε στον Χριστό, ήταν αυτή του θεού υιού, όπως πιστεύουν.