Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Σάββατο, 27 Μαΐου 2017

ο Πατήρ μου είναι μεγαλήτερός μουΙωάν.ιδ:28 Ηκούσατε ότι εγώ σας είπον, Υπάγω και έρχομαι προς εσάς. Εάν με ηγαπάτε, ηθέλετε χαρή ότι είπον, Υπάγω προς τον Πατέρα· διότι ο Πατήρ μου είναι μεγαλήτερός μου·

Σύμφωνα με την τριαδική διδασκαλία, αυτό το εδάφιο διδάσκει ότι ο Θεός Πατέρας, το 1ο πρόσωπο της Τριάδας, είναι μεγαλύτερος από τον Θεό Υιό, το 2ο πρόσωπο της Αγίας Τριάδας. Έχουν δηλαδή ένα Θεό, μεγαλύτερο από ένα άλλο θεό. Αν ο Γιος είναι μικρότερος από τον Πατέρα σαν Θεός, τότε ο Γιος δεν μπορεί να είναι πλήρης Θεός. Πώς μπορεί κάποιος να είναι ισότιμος με κάποιον που είναι μεγαλύτερός του; 


Η θέση μου είναι ότι ο όρος «γιος» αναφέρεται στην ανθρώπινη φύση, στη σάρκα που φανερώθηκε ο Θεός. Και πάλι, η διάκριση είναι μεταξύ της σάρκας και του Πνεύματος, της ανθρώπινης φύσης και της θεότητας του Ιησού, και όχι μεταξύ ξεχωριστών προσώπων στη θεότητα. Η σάρκα ήταν κατώτερη, αδύναμη και η σάρκα πέθανε.