Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Τρίτη, 30 Μαΐου 2017

ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ (19)

Β. Η Μηδοπερσική Αυτοκρατορία.

«Καί μετά σέ θέλει αναστηθή άλλη βασιλεία κατωτέρα σου καί τρίτη άλλη βασιλεία εκ χαλκού, ήτις θέλει κυριεύσει επί πάσης τής γής» (Δαν.β:39)

«Καί ιδού, έπειτα θηρίον δεύτερον όμοιον μέ άρκτον, καί εσηκώθη κατά τό έν πλάγιον, καί είχε τρείς πλευράς εν τώ στόματι αυτού μεταξύ τών οδόντων αυτού· καί έλεγον ούτω πρός αυτό· Σηκώθητι, κατάφαγε σάρκας πολλάς» (Δαν.ζ:5)

Οι Μήδες, που προχρονολογούνται των Περσών, τελικά ενώθηκαν μαζί τους. Αυτό συνέβη όταν ο Κύρος, ο βασιλιάς της Περσίας, άσκησε τόσο δυναμική πολιτική που έφερε τη χώρα του σε επικρατέστερη θέση από τους Μήδες. Παρόλα αυτά όμως συνεργάστηκαν με τους Μήδες σε πολλές υπεύθυνες θέσεις εξουσίας.


Η παγκόσμια επιρροή της Μηδοπερσικής Αυτοκρατορίας διήρκεσε 200 χρόνια, από το 536 μέχρι το 331 π.Χ.

Τον καιρό που ήταν ο Κύρος βασιλιάς, επετράπη στους Εβραίους να επιστρέψουν στην Παλαιστίνη.

Ο συμβολισμός της άρκτου, φαίνεται ότι φανερώνει το βίαιο χαρακτήρα αυτού του καθεστώτος. Το γεγονός ότι το θηρίο σηκώθηκε από το ένα πλευρό,  συμβολίζει την κυριαρχία της περσίας επί της Μηδείας. Οι τρεις πλευρές στο στόμα του συμβολίζουν τις τρεις επαρχίες της Βαβυλώνας που ανατράπηκαν από την «αρκούδα»: Βαβυλώνα, Λυδία και Αίγυπτος.

Η ακρίβεια και η ορθότητα των προφητειών της Βίβλου επαυξάνουν την εγκυρότητα και βεβαιότητα του λόγου του Θεού.

Γ. Η Ελληνική αυτοκρατορία

«Καί μετά σέ θέλει αναστηθή άλλη βασιλεία κατωτέρα σου καί τρίτη άλλη βασιλεία εκ χαλκού, ήτις θέλει κυριεύσει επί πάσης τής γής» (Δαν.β:39).

«Μετά τούτο εθεώρουν καί ιδού, έτερον ως λεοπάρδαλις, έχον επί τά νώτα αυτού τέσσαρας πτέρυγας πτηνού· τό θηρίον είχεν έτι τέσσαρας κεφαλάς· καί εδόθη εξουσία εις αυτό» (Δαν.ζ:6).

Ο νεαρός Μ. Αλέξανδρος που είχε υπό τις διαταγές του τον Ελληνικό στρατό από το 336 π.Χ., το 331 π.Χ. είχε κατακτήσει ολόκληρο τον τότε γνωστό κόσμο κι έτσι ξεκίνησε η Ελληνική Αυτοκρατορία.

Η λεοπάρδαλη είναι γνωστή για την ταχύτητά της κι ο Αλέξανδρος με μεγάλη ταχύτητα σάρωσε το ένα μετά το άλλο τα βασίλεια ιδρύοντας ελληνικές πόλεις και μεταφέροντας τον ελληνικό πολιτισμό. Όταν πέθανε σε ηλικία 33 χρονών, το βασίλειό του ήταν διαιρεμένο σε 4 περιοχές όπως προείπε ο Δανιήλ. Απ’ αυτές τις διαιρέσεις προήλθαν τα βασίλεια που αργότερα κατέκτησαν οι Ρωμαίοι. Ο Μ. Αλέξανδρος είχε συμπαθήσει τους Ιουδαίους, οι οποίοι όμως υπέφεραν μεγάλο διωγμό από τον Αντίοχο τον Επιφανή, τον όγδοο κυβερνήτη της δυναστείας των Σελευκιδών. Αυτό οδήγησε σε ανταρσία την περίοδο των Μακκαβαίων, τότε που ο Εβραϊκός στρατός κάτω από την ηγεσία του Ιούδα Μακκαβαίου νίκησε τους Σύριους ζώντας με ανεξαρτησία μέχρι το 63 π.Χ.

Δ. Η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία

«Καί τετάρτη βασιλεία θέλει σταθή ισχυρά ως ο σίδηρος· καθώς ο σίδηρος κατακόπτει καί καταλεπτύνει τά πάντα· μάλιστα καθώς ο σίδηρος ο συντρίβων τά πάντα, ούτω θέλει κατακόπτει καί κατασυντρίβει» (Δαν.β:40)

«Μετά τούτο είδον εν τοίς οράμασι τής νυκτός καί ιδού, θηρίον τέταρτον, τρομερόν καί καταπληκτικόν καί ισχυρόν σφόδρα· καί είχε μεγάλους σιδηρούς οδόντας· κατέτρωγε καί κατεσύντριβε καί κατεπάτει τό υπόλοιπον μέ τούς πόδας αυτού· καί αυτό ήτο διάφορον πάντων τών θηρίων τών πρό αυτού· καί είχε δέκα κέρατα» (Δαν.ζ:7)

Το Ισραήλ για άλλη μια φορά υποτάσσεται σε ξένη δύναμη το 63 π.Χ. όταν οι Ρωμαίοι κατέκτησαν την Παλαιστίνη. Αυτή ήταν η «σιδηρά» βασιλεία που αλύπητα και ανελέητα κατέκτησε τον κόσμο. Ας προσέξουμε ότι καθώς τα βασίλεια χάνουν σε ποιότητα (χρυσός, ασήμι, χαλκός, σίδηρος) αυξάνουν σε δύναμη. Η σιδηρά βασιλεία όμως διαιρείται σε Ανατολική και Δυτική Αυτοκρατορία (τα δύο πόδια). Η μεγάλη δύναμη του ιμπεριαλισμού συμβιβάστηκε με τον πηλό της δημοκρατίας.

Κάτι σημαντικό που μπορεί να εξεταστεί εδώ είναι τα δέκα κέρατα του θηρίου με τα δέκα δάκτυλα της εικόνας. Πολλοί λένε ότι αυτή η δεκάπτυχη φύση της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας έχει να κάνει με μια αναβιωμένη Ρωμαϊκή επιρροή στις μέρες της δεύτερης έλευσης.

«Καί εν ταίς ημέραις τών βασιλέων εκείνων, θέλει αναστήσει ο Θεός τού ουρανού βασιλείαν, ήτις εις τόν αιώνα δέν θέλει φθαρή· καί η βασιλεία αύτη δέν θέλει περάσει εις άλλον λαόν· θέλει κατασυντρίψει καί συντελέσει πάσας ταύτας τάς βασιλείας, αυτή δέ θέλει διαμένει εις τούς αιώνας» (Δαν.β:44).

Αυτή η ολοφάνερη αναφορά στον ερχομό του Χριστού και την εγκαθίδρυση της βασιλείας Του, φαίνεται σα να υποδηλώνει ότι έρχεται στα τέλη των καιρών. Αυτό σημαίνει ότι τα 10 κέρατα που βρίσκονται στο θηρίο προεικονίζουν μια μελλοντική εξέλιξη.