Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Επικοινωνία

Η πολυκατοικία και η είσοδος


Καθώς έρχεται κανείς από τον ηλεκτρικό, σταθμός Άγ. Νικόλαος

Αδιέξοδο, ακριβώς απέναντι από την είσοδο

Ο πεζόδρομος της Ναυάρχου Βότση, καθώς έρχεται κανείς από τη Στρατ. Καλλάρη
Το Κυριακό
Η αίθουσα