Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Πέμπτη 31 Δεκεμβρίου 2020

Κήρυγμα


 

Ματθαίος κη:19

 

 «Πορευθέντες λοιπόν μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, βαπτίζοντες αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Aγίου Πνεύματος» (Ματθ.κη:19)

 

Εδώ, ο Ιησούς διατάζει τους μαθητές Του, να βαπτίζουν «εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Άγίου Πνεύματος». Όμως, αυτό το εδάφιο δεν διδάσκει ότι ο Πατέρας, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα είναι τρία ξεχωριστά πρόσωπα. Μάλλον, μας διδάσκει ότι οι τίτλοι Πατέρας, Υιός και Άγιο Πνεύμα ταυτίζονται με ένα όνομα και κατά συνέπεια με ένα όν. Το εδάφιο πολύ καθαρά αναφέρει «εις το όνομα» και όχι «εις τα ονόματα».

Για ν’ απαντήσουμε σε κάθε αμφισβήτηση αν η διάκριση ανάμεσα σε ενικό - πληθυντικό είναι σημαντική ή αν σχεδιάστηκε σκόπιμα απ’ το Θεό, δεν χρειάζεται παρά να διαβάσουμε το Γαλ.γ:16, όπου ο Παύλος δίνει έμφαση στο πόσο σημαντικός είναι ο ενικός αριθμός (εν τω σπέρματί σου) στην Γέν.κβ:18.

Κ α λ η μ έ ρ α


 

Τετάρτη 30 Δεκεμβρίου 2020

Worship Guitar - Hymns played on Acoustic Guitar - 1 Hour

Κήρυγμα


 

Η ημέρα του ΚυρίουΑ’ Θεσ.ε:1-11 Περί δε των χρόνων και των καιρών, αδελφοί, δεν έχετε χρείαν να σας γράφη τις· διότι σεις εξεύρετε ακριβώς ότι η ημέρα του Κυρίου ως κλέπτης εν νυκτί ούτως έρχεται. Επειδή όταν λέγωσιν, Ειρήνη και ασφάλεια, τότε επέρχεται επ' αυτούς αιφνίδιος όλεθρος, καθώς αι ωδίνες εις την εγκυμονούσαν, και δεν θέλουσιν εκφύγει. Αλλά σεις, αδελφοί, δεν είσθε εν σκότει, ώστε η ημέρα να σας καταφθάση ως κλέπτης· πάντες σεις είσθε υιοί φωτός και υιοί ημέρας. Δεν είμεθα νυκτός ουδέ σκότους. Άρα λοιπόν ας μη κοιμώμεθα ως και οι λοιποί, αλλ' ας αγρυπνώμεν και ας εγκρατευώμεθα. Διότι οι κοιμώμενοι την νύκτα κοιμώνται, και οι μεθύοντες την νύκτα μεθύουσιν· αλλ' ημείς, όντες της ημέρας, ας εγκρατευώμεθα, ενδυθέντες τον θώρακα της πίστεως και αγάπης και περικεφαλαίαν την ελπίδα της σωτηρίας· διότι ο Θεός δεν προσδιώρισεν ημάς εις οργήν, αλλ' εις απόλαυσιν σωτηρίας διά του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, όστις απέθανεν υπέρ ημών, ίνα είτε αγρυπνούμεν είτε κοιμώμεθα ζήσωμεν μετ' αυτού. Διά τούτο παρηγορείτε αλλήλους και οικοδομείτε ο εις τον άλλον, καθώς και κάμνετε.

Τα παραπάνω εδάφια ασχολούνται με το θέμα της ημέρας του Κυρίου. Η Βίβλος δείχνει ότι τρομακτικά γεγονότα είναι να συμβούν στον κόσμο. Συγκεντρωμένα κάτω από την έκφραση «η ημέρα του Κυρίου» είναι μια μεγάλη ομάδα προφητικών γεγονότων που προβλέπονται τόσο στην Παλαιά όσο και στην Καινή Διαθήκη.

Το θέμα της αρπαγής της εκκλησίας που αποκαλύπτεται στην Α' Θες.δ, ωστόσο, δεν αναφέρεται ποτέ στην Παλαιά Διαθήκη. Δεν υπάρχει καμία αναφορά στην Παλαιά Διαθήκη για τους αγίους που αρπάζονται και μεταφέρονται από την γη στον ουρανό χωρίς να πεθάνουν. Υπάρχουν πολλές αναφορές στον Χριστό που επιστρέφει στην γη και στην ανάσταση από τους νεκρούς, αλλά καμία αναφορά στην αρπαγή, εκτός από την απεικόνιση στις περιπτώσεις του Ηλία και του Ενώχ.

Κ α λ η μ έ ρ α


 

Τρίτη 29 Δεκεμβρίου 2020

Peaceful Moments of Worship

Κήρυγμα


 

Πότε ξεκινά η ημέρα του Κυρίου


Πάρα πολλοί χριστιανοί μπερδεύονται όταν πρέπει να καθορίσουν πότε αρχίζει η ημέρα του Κυρίου. Ορισμένα από τα εδάφια που αφορούν την περίοδο αυτή, φαίνονται αντιφατικά

Ο Παύλος δηλώνει ότι η ημέρα έρχεται απροσδόκητα σε μια εποχή σχετικής ειρήνης και ασφάλειας: «διότι σεις εξεύρετε ακριβώς ότι η ημέρα του Κυρίου ως κλέπτης εν νυκτί ούτως έρχεται. Επειδή όταν λέγωσιν, Ειρήνη και ασφάλεια, τότε επέρχεται επ' αυτούς αιφνίδιος όλεθρος, καθώς αι ωδίνες εις την εγκυμονούσαν, και δεν θέλουσιν εκφύγει» (Α’ Θες.ε:2-3).

Ο Πέτρος δείχνει επίσης την απροσδόκητη και ξαφνική άφιξη της ημέρας: «Θέλει δε ελθεί η ημέρα του Κυρίου ως κλέπτης εν νυκτί, καθ' ην οι ουρανοί θέλουσι παρέλθει με συριγμόν, τα στοιχεία δε πυρακτούμενα θέλουσι διαλυθή, και η γη και τα εν αυτή έργα θέλουσι κατακαή» (Β’ Πετρ.γ:10).

Κ α λ η μ έ ρ α


 

Δευτέρα 28 Δεκεμβρίου 2020

ΠΟΙΟΣ ΣΟΥ ΜΟΙΑΖΕΙ

Κήρυγμα


 

Ερώτηση: Τι είναι η ημέρα του Κυρίου;


Απάντηση
: Η φράση «ημέρα του Κυρίου» συνήθως προσδιορίζει γεγονότα που λαμβάνουν χώρα στο τέλος των καιρών (Ησαΐας ζ:18-25) και συχνά συνδέεται στενά με τη φράση «εκείνη την ημέρα». Ένα κλειδί για την κατανόηση αυτών των φράσεων είναι να σημειωθεί ότι προσδιορίζουν πάντα ένα χρονικό διάστημα κατά το οποίο ο Θεός παρεμβαίνει προσωπικά στην ιστορία, άμεσα ή έμμεσα, για να επιτύχει κάποια συγκεκριμένη πτυχή του σχεδίου Του.

Οι περισσότεροι άνθρωποι συνδέουν την ημέρα του Κυρίου με μια χρονική περίοδο ή μια ειδική ημέρα κατά την οποία το θέλημα και ο σκοπός του Θεού για τον κόσμο και για την ανθρωπότητα θα εκπληρωθούν. Μερικοί μελετητές πιστεύουν ότι η ημέρα του Κυρίου θα είναι μεγαλύτερη από μία ημέρα -- μια χρονική περίοδος κατά την οποία ο Χριστός θα βασιλεύει σε όλο τον κόσμο, πριν καθαρίσει τον ουρανό και τη γη στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την αιώνια κατάσταση όλης της ανθρωπότητας. Άλλοι μελετητές πιστεύουν ότι η ημέρα του Κυρίου θα είναι ένα στιγμιαίο γεγονός όταν ο Χριστός επιστρέψει στη γη για να λυτρώσει τους πιστούς Του και να στείλει τους άπιστους στην αιώνια καταδίκη.

Κ α λ η μ έ ρ α


 

Κυριακή 27 Δεκεμβρίου 2020

Paul Wilbur - Kadosh (Holy) - Lyrics and Translation

Κήρυγμα


 

Ο μεγάλος αδερφός


Λουκάς ιε:11-32

Η πολύ γνωστή παραβολή του άσωτου γιου. Αλλά, όπως συνήθως συμβαίνει, με ότι είναι γνωστό, στεκόμαστε σ’ αυτό που ήδη ξέρουμε και δεν προσέχουμε να δούμε και άλλες μεγάλες αλήθειες που υπάρχουν και βγαίνουν μέσα από τον λόγο του Θεού. Συνήθως, οι χριστιανοί, πιστεύουν ότι αυτή η παραβολή δεν έχει να πει τίποτα γι’ αυτούς, γιατί την διαβάζουν με τον τρόπο που τους βολεύει. Πιστεύουν ότι το θέμα της παραβολής είναι η συμπεριφορά ενός άσωτου γιου.

Όμως, αυτή η παραβολή έχει σκοπό, βρίσκεται μέσα σ’ ένα πλαίσιο που καλά θα κάνουμε να το επανεξετάσουμε, με την ελπίδα να εμπνευστούμε από το σκοπό της.

Η παραβολή αυτή είναι η ανταπόκριση του Ιησού σε μια παρατήρηση των Φαρισαίων (ιε:1). Οι Φαρισαίοι παραπονιόταν επειδή ο Ιησούς είχε επαφή με αμαρτωλούς. Ο σκοπός λοιπόν της παραβολής είναι να απαντήσει στους Φαρισαίους και να εξηγήσει το γιατί, χρησιμοποιώντας εικόνες της καθημερινότητας. Με τη σειρά των παραβολών που τους λέει, ο Ιησούς προσπαθεί να τους κάνει να καταλάβουν ότι είναι εκεί για να βρει το χαμένο πρόβατο, την χαμένη δραχμή, τον χαμένο άνθρωπο!

Κ α λ η μ έ ρ α


 

Σάββατο 26 Δεκεμβρίου 2020

Κήρυγμα


 

Ένας Χριστιανός μπορεί να χάσει την σωτηρία;


Ο Χριστιανός επιθυμεί να υπηρετεί τον Θεό. Αυτή είναι η αρχή της σωτηρίας. Αλλά μπορεί αυτή η σωτηρία να χαθεί;

Η σωτηρία είναι κατά χάριν μόνο, ένα δώρο από τον Θεό. Ένα δώρο που δίνεται μία φορά και συνήθως δεν παίρνεται πίσω. Είναι λοιπόν δυνατόν να χάσει κανείς την σωτηρία του σαν Χριστιανός;

 

Τι είναι η σωτηρία;

Όταν ένα άτομο επιστρέφει από τον κόσμο και γίνεται Χριστιανός, αποκτά ένα νέο νου. Το παλιό του μυαλό ήταν πως να εξυπηρετήσει τον εαυτό του και τις επιθυμίες του - το νέο μυαλό είναι να υπηρετεί τον Θεό και να κάνει πράγματα που Τον ευχαριστούν.

Αποφασίζει να στραφεί μακριά από την αμαρτία και το σκοτάδι, από τη δύναμη του διαβόλου, στον ζωντανό Θεό.

Κ α λ η μ έ ρ α


 

Παρασκευή 25 Δεκεμβρίου 2020

O come, O come, Emmanuel - (Piano/Cello) - The Piano Guys

Κήρυγμα


 

ΒΑΠΤΙΣΜΕΝΟΙ ΜΕ ΦΩΤΙΑ


Η πρώτη εκκλησία γεννήθηκε στη φωτιά του Αγίου Πνεύματος και ανακατεύθηκε στις φωτιές των διωγμών. Δεν είναι λοιπόν υπερβολικό, καθώς ζούμε μέσα στις φωτιές των επικίνδυνων ημερών μας, να περιμένει κανείς να γεμίσουν οι Χριστιανοί με τη φωτιά του ζήλου.

 

«απεκρίθη ο Ιωάννης προς πάντας, λέγων· Εγώ μεν σας βαπτίζω εν ύδατι· έρχεται όμως ο ισχυρότερός μου, του οποίου δεν είμαι άξιος να λύσω το λωρίον των υποδημάτων αυτού· αυτός θέλει σας βαπτίσει εν Πνεύματι Αγίω και πυρί» (Λουκ.γ:16)

 

Κ α λ η μ έ ρ α


 

Πέμπτη 24 Δεκεμβρίου 2020

Κήρυγμα


 

Πριν από περίπου 2.000 χρόνια

 

Πριν από περίπου 2.000 χρόνια, ένα μωρό γεννήθηκε από μια γυναίκα που την έλεγαν Μαρία. Το μωρό ονομάστηκε Ιησούς. Η γέννηση του Ιησού δεν ήταν συνηθισμένη. Η Μαρία ήταν παρθένα, και γέννησε τον Ιησού από το Άγιο Πνεύμα. Η γέννηση αυτή ήταν ένα θαύμα. Δεν διάλεξε η Μαρία το όνομα του μωρού, γιατί του δόθηκε από τον ουρανό. Ένας άγγελος είπε στον Ιωσήφ, που επρόκειτο να γίνει ο σύζυγός της Μαρίας, «θέλεις καλέσει το όνομα αυτού Ιησούν· διότι αυτός θέλει σώσει τον λαόν αυτού από των αμαρτιών αυτών» (Ματθ.α:21).

Ο Ιησούς ονομαζόταν και Εμμανουήλ που σημαίνει «Μεθ' ημών ο Θεός» (Ματθ.α:23). Ο άνθρωπος Ιησούς ήταν το μέσο που ο Θεός φανερώθηκε στους ανθρώπους για να τους σώσει από την ποινή της αμαρτίας.

Κ α λ η μ έ ρ α


 

Τετάρτη 23 Δεκεμβρίου 2020

Κήρυγμα


 

Η χρονιά της Μάσκας

 


Το 2020 μας ανάγκασε όλους να κάνουμε κάτι που σπάνια έχουμε κάνει στο παρελθόν: να φοράμε μάσκες. Και μάθαμε ότι οι μάσκες παρουσιάζουν μερικές μοναδικές προκλήσεις.

Για παράδειγμα, δεν μπορούμε πάντα να καθορίσουμε την έκφραση ενός ατόμου, και μας λείπουν ιδιαίτερα τα χαμόγελα.

Οι άνθρωποι μπορούν να «καλύψουν τα συναισθήματά τους» όταν δεν φορούν μάσκες, αλλά ο covid μας έχει αναγκάσει όλους να καλύπτουμε τα συναισθήματά μας.

Κ α λ η μ έ ρ α


 

Τρίτη 22 Δεκεμβρίου 2020

Κήρυγμα


 

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ: Κεφάλαιο ιγ (7)

 


Αποκ.ιγ:16 Και έκαμνε πάντας τους μικρούς και τους μεγάλους, τους πλουσίους και τους πτωχούς, τους ελευθέρους και τους δούλους, να λάβωσι το χάραγμα επί της χειρός αυτών της δεξιάς, ή επί των μετώπων αυτών.

Αυτή η ενέργεια του θηρίου να λάβουν το χάραγμα είναι μέρος του ότι έδωσε πνεύ­μα και ζωή στην εικόνα του θηρίου. Κάνει όλους τους ανθρώπους να λάβουν το χάραγμα είτε στο χέρι τους, είτε στο μέτωπο.

Μπορεί να πρόκειται για πραγματικό χάραγμα. Όμως θα δούμε άλλες γραφές, όπου το χάραγμα ήταν πνευματικό σημείο και όχι πραγματικό.

Αποκ.γ:12 Εδώ είναι σαν σύμβολο ότι ανήκει στον Ιησού, είναι δικός Του.

Αποκ.ιδ:1 Και πάλι αυτό δείχνει ότι ανήκαν στον Ιησού Χριστό, ήταν δικοί Του. Ο νους τους ήταν γεμάτος με την αλήθεια του Θεού. Τον γνωρίζουν και Τον ακολουθούν. Πρόκειται για πνευματικό σημείο.

Κ α λ η μ έ ρ α


 

Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου 2020

Κήρυγμα


 

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ: Κεφάλαιο ιγ (6)

 


Αποκ.ιγ:15 Και εδόθη εις αυτό να δώση πνεύμα εις την εικόνα του θηρίου, ώστε και να λαλήση η εικών του θηρίου, και να κάμη, όσοι δεν προσκυνήσωσι την εικόνα του θηρίου, να θανατωθώσι.

Ο ψευδοπροφήτης δίνει ζωή, πνεύμα και δύναμη στην εικόνα του θηρίου. Του δόθηκε η εξουσία να δώσει ζωή στην εικόνα. Αυτή η εικόνα του θηρίου μιλάει και κάνει τους ανθρώπους που δεν θα την προσκυνήσουν, να θανατωθούν. Είναι πολύ αμφίβολο να υποστηρίξουμε ότι πρόκειται για πραγματική εικόνα ή άγαλμα, που άρχισε ξαφ­νικά να μιλάει.

Πρόκειται για το σύστημα του θηρίου το οποίο ξαναζεί, παίρνει πνεύμα και ζωή από τις ενέργειες του ψευδοπροφήτη.

Ο ψευδοπροφήτης χρησιμοποιεί την επιρροή του πάνω στις καρδιές των ανθρώπων μέσω της θρησκείας και του ελέγχου, ώστε να δώσει ζωή στο θηρίο, και να τους κάνει να υποστηρίξουν το σύστημα του θηρίου και να συνεργαστούν πλήρως μα­ζί του. Το ότι δίνει πνεύμα και ζωή στην εικόνα του θηρίου, αυτό σημαίνει ότι δίνει πνεύμα και ζωή στο σύστημα του θηρίου.

Κ α λ η μ έ ρ α


 

Κυριακή 20 Δεκεμβρίου 2020

Κήρυγμα


 

Οι προσμένοντες τον Κύριον


Ησ.μ:1-2 Παρηγορείτε, παρηγορείτε τον λαόν μου, λέγει ο Θεός σας. Λαλήσατε παρηγορητικά προς την Ιερουσαλήμ, και φωνήσατε προς αυτήν, ότι ο καιρός της ταπεινώσεως αυτής επληρώθη, ότι η ανομία αυτής συνεχωρήθη· διότι έλαβεν εκ της χειρός Κυρίου διπλάσιον διά πάσας τας αμαρτίας αυτής.

Εδώ, δίδονται εντολές και οδηγίες, όχι μόνο στον Ησαΐα, αλλά σ’ όλους τους εργάτες του Θεού, να κηρύττουν παρηγορητικά στον λαό του Θεού.

Οι καταστάσεις είχαν φέρει ένα πέπλο μελαγχολίας πάνω από τον λαό του Θεού.

Σε τέτοιες περιπτώσεις, ο Θεός θέλει να μην χάνει την ελπίδα του ο λαός Του.

Το επαναλαμβάνει δύο φορές!

Κ α λ η μ έ ρ α


 

Σάββατο 19 Δεκεμβρίου 2020

Κήρυγμα


 

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ: Κεφάλαιο ιγ (5)

 


Αποκ.ιγ:11 Και είδον άλλο θηρίον αναβαίνον εκ της γής, και είχε κέρατα δύο όμοια με αρνίου, και ελάλει ως δράκων.

Εδώ ο Ιωάννης βλέπει ένα άλλο θηρίο να ανεβαίνει μέσα από τη γη. Πρόκειται για ένα δεύτερο θηρίο που εμφανίζεται την ίδια χρονική περίοδο με το πρώτο θηρίο.

Στο επόμενο εδ.12 λέει ότι αυτό το θηρίο έκανε τους κατοίκους της γης να προσκυνήσουν το πρώτο θηρίο. Όμως στο εδάφιο 4 βλέπουμε ότι οι άνθρωποι προσ­κύνησαν το πρώτο θηρίο και έλεγαν, ποιός είναι όμοιος με το θηρίο; Και ποιός μπορεί να κάνει πόλεμο με αυτό;

Βλέπουμε λοιπόν ότι η ενέργειά του αυτή για να προσκυνήσουν το πρώτο θηρίο, έγινε στην αρχή της Μεγ. Θλίψης.

Το θηρίο αυτό ανέβηκε από την γη. Είδαμε ότι η γη συμβολίζει το ανθρώπινο θρησ­κευτικό σύστημα. Και όπως η γη είναι σταθερή, έτσι και αυτό το σύστημα είναι σταθερό, αλλά δεν είναι ουράνιο. Είναι επίγειο, και αυτό το ανθρώπινο θρησκευ­τικό σύστημα αναδεικνύει το θηρίο αυτό, που είναι ο ψευδοπροφήτης, ο ηγέτης της ψευδοεκκλησίας.

Κ α λ η μ έ ρ α


 

Παρασκευή 18 Δεκεμβρίου 2020

One Hour of Relaxing Hymns on Piano

Κήρυγμα


 

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ: Κεφάλαιο ιγ (4)

 

Αποκ.ιγ:7 Και εδόθη εις αυτό να κάμη πόλεμον με τους αγίους, και να νικήση αυ­τούς και εδόθη εις αυτό εξουσία επί πάσαν φυλήν και γλώσσαν και έθνος

Εδόθη εξουσία στο θηρίο να κάνει προμελετημένο πόλεμο εναντίον των αγίων. Στο κεφ.ια:7 είδαμε ότι το θηρίο θα κάνει πόλεμο με τους δύο μάρτυρες, τους αγίους της θλίψης, θα τους νικήσει και θα τους θανατώσει.

Στο Δαν.ζ:21,22 λέει ότι το κέρας το μικρό, που είναι ο Α/Χ, έκανε πόλεμο με τους αγίους και υπερίσχυσε κατ' αυτών.

Υπάρχουν ορισμένοι που χρησιμοποιούν αυτή τη φράση, ότι το θηρίο έκανε πόλεμο κατά των αγίων, για να αποδείξουν ότι οι άγιοι θα περάσουν μέσα από την Μεγάλη Θλίψη, γιατί διαφορετικά δεν θα μπορούσε να κάνει πόλεμο με τους αγίους και να τους νικήσει.

Κ α λ η μ έ ρ α


 

Πέμπτη 17 Δεκεμβρίου 2020

Hevenu schalom alechem (Michael Schlierf, Piano)

Κήρυγμα


 

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ: Κεφάλαιο ιγ (3)

 


Αποκ.ι.γ:4 Και πρρσεκύνησαν τον δράκοντα, όστις έδωκεν εξουσίαν εις το θηρίον και προσεκύνησαν το θηρίον, λέγοντες, τις όμοιος με το θηρίον τις δύναται να πολεμήση αυτό;

Προσκύνησαν τον δράκοντα, γιατί έδωσε εξουσία στο θηρίο, και προσκυνώντας το θηρίο και το σύστημά του, ήταν σαν να λατρεύουν τον ίδιο τον Σατανά ο οποίος εργαζόταν πίσω από αυτό. Προσκυνούν το διάβολο, ο οποίος ενεργούσε πάντα πίσω απ' όλες αυτές τις παγκόσμιες αυτοκρατορίες, από τον καιρό της Βαβυλώνας.

Λέει επίσης ότι προσκύνησαν το θηρίο. Αυτό κυρίως σημαίνει ότι προσκύνησαν το σύστημά του, γιατί όταν στο προηγούμενο εδάφιο είπε ότι όλη η γη θαύμασε για το θηρίο του οποίου η θανατηφόρος πληγή θεραπεύτηκε, εννοεί ότι θαύμασε για το σύστημα το οποίο αναβιώνει.

Κ α λ η μ έ ρ α


 

Τετάρτη 16 Δεκεμβρίου 2020

Enya - O Come, O Come, Emmanuel (Lyric Video)

Κήρυγμα


 

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ: Κεφάλαιο ιγ (2)

 

Αποκ.ιγ:2 Και το θηρίον, το οποίον, ήτο όμοιον με πάρδαλιν, και οι πόδες αυτού ως άρκτου και το στόμα αυτού ως στόμα λέοντος και έδωκεν εις αυτό ο δράκων την δύναμιν αυτού, τον θρόνον αυτού και εξουσίαν μεγάλην

Εδώ αναφέρει τρία θηρία, την πάρδαλη την άρκτο και τον λέοντα. Είδαμε στον Δαν.ζ:2-8 τα ίδια θηρία, αλλά αναφέρονται με την αντίθετη σειρά.

Θα δούμε ότι υπάρχουν πολλές ομοιότητες του συστήματος του Αντίχριστου με τις προηγούμενες παγκόσμιες αυτοκρατορίες.

Δαν.ζ:6 Εδώ η Ελλάδα παρομοιάζεται με λεοπάρδαλη. Και είχε 4 πτέρυγες και 4 κεφαλές, οι οποίες αναφέρονται στους διαδόχους του Μ. Αλέξανδρου, στους 4 στρατηγούς του, που μοίρασαν την αυτοκρατορία του σε 4 μερίδια.

Δαν.η:5 Αυτό το εδάφιο είναι παράλληλο με το προηγούμενο, κεφ.ζ:6. Εδώ η Ελλάδα παρομοιάζεται με τράγο που έρχεται από την Δύση. Το γεγονός ότι δεν άγγιζε το έδαφος, δείχνει την μεγάλη ταχύτητα με την οποία πήγαινε.

Κ α λ η μ έ ρ α


 

Τρίτη 15 Δεκεμβρίου 2020

Oh, The Deep Love of Jesus - Epic Version!

Κήρυγμα


 

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ: Κεφάλαιο ιγ (1)

 


Αποκ.ιγ:1 Και εστάθην επί την άμμο της θαλάσσης, και είδον θηρίον αναβαίνον εκ της θαλάσσης, έχον κεφαλάς επτά και κέρατα δέκα, και επί των κεράτων αυτού δέκα διαδήματα, και επί τας κεφαλάς αυτού ονόματα βλασφημίας

και εστάθην επί την άμμον της θαλάσσης

Τα καλύτερα αρχαία χειρόγραφα της Κ.Δ δεν λένε «και εστάθην», αλλά «εστάθη επί την άμμον της θαλάσσης». Αυτό δείχνει ότι αναφέρεται στον δράκοντα στο εδ.17 του προηγούμενου κεφαλαίου. Τότε πρέπει να διαβάσουμε: «και ο δράκων ωργίσθη κατά της γυναικός, και υπήγε να κάμη πόλεμον μετά του υπολοίπου του σπέρματος αυτής, τους φυλάττοντας τας εντολάς του Θεού και έχοντας την μαρτυρίαν του Ιησού. Και εστάθη (ο δράκων) επί την άμμον της θαλάσσης».

Έτσι το 13ο κεφάλαιο πρέπει ν’ αρχίζει: «και είδον θηρίον αναβαίνον εκ της θαλάσσης...»

Αυτό βέβαια δεν είναι σίγουρο, γιατί το κριτικό κείμενο UBS δίνει βαθμό βεβαιότητας C, 60%, δηλαδή υπάρχει κάποια αμφιβολία ως προς την εγκυρότητά του.