Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Πέμπτη 22 Φεβρουαρίου 2024

Santa Barbara CA

 

Κήρυγμα


 

Η ιστορική εξέλιξη του Δόγματος της Τριάδας (2)

 


H Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου, είναι πιθανότατα η πιο σημαντική πηγή της διείσδυσης μιας ήδη δημοφιλούς παγανιστικής έννοιας, της τριάδας, στο Χριστιανισμό. 

Δεν μπορούμε να εκτιμήσουμε πλήρως τη σημασία της, χωρίς μια πιο προσεκτική ματιά σ’ αυτή την εξαιρετικά σημαντική πόλη από τη γέννησή της τον 4ο αιώνα π.Χ. μέχρι την επιτυχία της να επιβάλει το δόγμα της Αγίας Τριάδας στην κρατική Ρωμαϊκή εκκλησία του 4ου αιώνα μ.Χ.


 

Τετάρτη 21 Φεβρουαρίου 2024

Santa Barbara CA

 

Κήρυγμα


 

Η ιστορική εξέλιξη του Δόγματος της Τριάδας (1)


(Τα πρώτα τμήματα αυτής της ιστορίας είναι κάπως θεωρητικά σχετικά με την επιρροή τους στην εφαρμογή της θεωρίας της τριάδας στο Χριστιανισμό. Γίνονται όμως αδιαφιλονίκητα όσο προχωράμε, και όταν φτάσουμε στην Αλεξάνδρεια δεν υπάρχει πλέον αμφιβολία σχετικά με τη συνολική ακρίβεια).

Είναι βέβαιο ότι, παρά τη δημοτικότητα αυτών των εννοιών στις ψευδοθρησκείες γύρω τους, οι πιστοί Εβραίοι και οι προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης ποτέ δεν δέχτηκαν - τρεις σε ένα - Θεό.


 

Τρίτη 20 Φεβρουαρίου 2024

Santa Barbara CA

 

Κήρυγμα


 

ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ!

Που μπορείς να πας, για να κρυφτείς από τον Θεό; Ο Θεός γεμίζει κάθε τόπο και χρόνο. Δεν υπάρχει τόπος χωρίς να είναι εκεί ο Θεός. Ο Θεός μίλησε μέσα από τον προφήτη Ησαΐα, λέγοντας:

«Σεις είσθε μάρτυρές μου, λέγει Κύριος, και ο δούλός μου, τον οποίον εξέλεξα, διά να μάθητε και να πιστεύσητε εις εμέ και να εννοήσητε ότι εγώ αυτός είμαι· προ εμού άλλος Θεός δεν υπήρξεν ουδέ θέλει υπάρχει μετ' εμέ» (Ησ.μγ:10).

Ο Θεός της Αγίας Γραφής δεν αφήνει περιθώριο για κανέναν άλλο Θεό είτε πριν από Αυτόν είτε μετά από Αυτόν. Οποιοσδήποτε ισχυρίζεται ότι είναι Θεός είναι ψεύτης και έχει απατηλό πνεύμα. ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ! Αυτός ο Θεός έχει πολλούς διακριτικούς τίτλους, αλλά ΕΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑ ΟΝΟΜΑ!


 

Δευτέρα 19 Φεβρουαρίου 2024

Santa Barbara CA

 

Κήρυγμα


 

Ο Ιησούς είναι ο Πατέρας

1.    Δευτ.ς:4 


Άκουε, Ισραήλ· Κύριος ο Θεός ημών είναι εις Κύριος. Και θέλεις αγαπά Κύριον τον Θεόν σου εξ όλης της καρδίας σου και εξ όλης της ψυχής σου και εξ όλης της δυνάμεώς σου. Και ούτοι οι λόγοι, τους οποίους εγώ σε προστάζω σήμερον, θέλουσι είσθαι εν τη καρδία σου·


 

Κυριακή 18 Φεβρουαρίου 2024

Prayer Instrumental Music, Deep Focus 24/7 - Music For Studying, Concent...

Santa Barbara CA

 

Κήρυγμα


 

Η αναγκαιότητα της πίστης και των έργων στη σωτηρία του ανθρώπου


Εισαγωγή

Κηρύττω τον λόγο του Θεού τα τελευταία 38 χρόνια. Ωστόσο, πιστεύω ότι το κήρυγμα που θα ακούσετε από μένα σήμερα είναι το πιο σημαντικό κήρυγμα που έχω κηρύξει ποτέ.

Σας το λέω, γιατί αφορά την αιώνια σωτηρία της πολύτιμης ψυχής μας.

Βασίζεται σε ένα ερώτημα με το οποίο πολλοί Χριστιανοί φαίνεται να αγωνίζονται:

«Αρκεί μόνο η πίστη για να σωθεί κανείς ή πρέπει η πίστη να συνοδεύεται από έργα;».


 

Σάββατο 17 Φεβρουαρίου 2024

Santa Barbara CA

 

Κήρυγμα


 

Μερικά από τα συνήθη εδάφια που χρησιμοποιούνται από τριαδικούς προκειμένου να στηρίξουν τη θεωρία τους.


Γεν.α:1 (καθώς και συναφή όπως Γεν.α:3,9,11,14,20,24,26,27 Γεν.ε:1,2 Γεν.ια:5,7)

«Εν αρχή εποίησεν ο Θεός τον ουρανόν και την γην»

Γεν.α:26

«Και είπε ο Θεός: Ας κάνουμε άνθρωπο σύμφωνα με τη δική μας εικόνα, σύμφωνα με τη δική μας ομοίωση· Και είπεν ο θεός, Ας κάμωμεν άνθρωπον κατ' εικόνα ημών, καθ' ομοίωσιν ημών· και ας εξουσιάζη επί των ιχθύων της θαλάσσης και επί των πετεινών του ουρανού και επί των κτηνών και επί πάσης της γης και επί παντός ερπετού, έρποντος επί της γης»


 

Παρασκευή 16 Φεβρουαρίου 2024

Santa Barbara CA

 

Κήρυγμα


 

Ποιος;

 


Ποιος ανέστησε το Χριστό;

Ο Ιησούς:

«Απεκρίθη ο Ιησούς και είπε προς αυτούς· Χαλάσατε τον ναόν τούτον, και διά τριών ημερών θέλω εγείρει αυτόν. Και οι Ιουδαίοι είπον· Εις τεσσαράκοντα και εξ έτη ωκοδομήθη ο ναός ούτος, και συ θέλεις εγείρει αυτόν εις τρεις ημέρας; Εκείνος όμως έλεγε περί του ναού του σώματος αυτού» (Ιωάν.β:19-21).


 

Πέμπτη 15 Φεβρουαρίου 2024

Santa Barbara CA

 

Κήρυγμα


 

Ο Υιός του Θεού (2)

 


Η προΰπαρξη του Χριστού

 

Υπάρχουν κάποιοι που χρησιμοποιούν το όγδοο κεφάλαιο των Παροιμιών σε μια προσπάθεια ν’ αποδείξουν ότι ο Υιός του Θεού προϋπήρχε μαζί με τον Πατέρα. Διδάσκουν, λοιπόν, ότι αυτό το κεφάλαιο αναφέρεται στον Υιό. Αυτό το κεφάλαιο, όμως, μιλάει για τη σοφία και σε καμία περίπτωση δεν αποδεικνύεται ότι αυτή ήταν ο Υιός του Θεού. Ο απόστολος Παύλος μας λέει στην Α’Κορ.α:30 ότι ο Χριστός «εγεννήθη εις ημάς σοφία», αλλά λέει «από Θεού», απ' τη θεότητα, όχι απ’ την ανθρώπινη φύση Του.