Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Πέμπτη, 9 Απριλίου 2020

Κήρυγμα


Ο ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΣΕΒΩΝ
Α.  ΤΟ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟ ΣΤΑΔΙΟ

Αποκ.κ:14 “Και ο θάνατος και ο άδης ερρίφθησαν εις την λίμνην του πυρός, ούτος είναι ο δεύτερος θάνατος.”

Όταν οι ασεβείς πεθαίνουν οι ψυχές τους πηγαίνουν στον Άδη, ο οποίος είναι μια φυλακή, όπου και μένουν σε βασανισμό συνείδησης μέχρι την τελική ανάσταση και την Κρίση του Λευκού Θρόνου. Μία παραστατική εικόνα του Άδη μας δίνεται στην ιστορία του Λάζαρου και του πλούσιου (Λουκ.ις:10-31).

Β. Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΘΑΝΑΤΟΣ

Αποκ.κ:14 “Ούτος είναι ο δεύτερος θάνατος.”

Ρωμ.ς:23 “Διότι ο μισθός της αμαρτίας είναι θάνατος.”

Κ α λ η μ έ ρ α


Τετάρτη, 8 Απριλίου 2020

Κήρυγμα


Ο ΟΥΡΑΝΟΣ Α.  Η ΦΥΣΗ ΤΟΥ ΟΥΡΑΝΟΥ

Οι δίκαιοι είναι προορισμένοι να ζήσουν αιώνια μέσα στην παρουσία του Ιησού. Αυτός έφτιαξε τον άνθρωπο για να Τον γνωρίσει, να Τον αγαπήσει και να Τον υπηρετήσει σ’ αυτό τον αιώνα ώστε να μπορέσει να Τον απολαμβάνει συνέχεια στην αιωνιότητα.  Η ονομασία “ουρανός” περικλείει όλα όσα ο Ιησούς έχει ετοιμάσει και θα προσφέρει στους λυτρωμένους στην αιωνιότητα.

Μπορούμε να κατανοήσουμε περισσότερο τη φύση τ’ ουρανού μελετώντας τα ονόματα που δίνονται για την περιγραφή του:

1.  Ονόματα που περιγράφουν τον Ουρανό

·      Παράδεισος - Η έννοια αυτής της λέξης είναι “κήπος” και μας φέρνει στο νου τους προπάτορές μας, οι οποίοι περπάτησαν με το Θεό. Στην πραγματικότητα, αυτό είναι το μέρος όπου τα πνεύματα και οι ψυχές των δίκαιων περιμένουν την ανάσταση (Αποκ.β:7, Β’Κορ.ιβ:4).
·      Ο οίκος του Πατέρα - Αυτή η ονομασία, ο οίκος με τα πολλά οικήματα, εκφράζει την ιδέα του σπιτιού, της ανάπαυσης και της κοινωνίας (Ιωάν.ιδ:2).
·      Ουράνια γη - Αυτό αναφέρεται σε μία γη επαγγελίας όπως ήταν η Χαναάν, στην οποία πήγαινε ο Ισραήλ (Εβρ.ια:13-16).
·      Πόλη - Αυτό εκφράζει την ιδέα μιας οργανωμένης κοινωνίας (Εβρ.ια:10).
·      Νέα Ιερουσαλήμ - Αυτή είναι το αιώνιο κατοικητήριο της Εκκλησίας.

Κ α λ η μ έ ρ α


Τρίτη, 7 Απριλίου 2020

Κήρυγμα


Τι λέει η Βίβλος για την πρόληψη των ασθενειών.Αν κάποιος μελετούσε προσεκτικά τις οδηγίες του Θεού προς τους Ισραηλίτες, τον εκλεκτό λαό Του, θα έβλεπε πολλές οδηγίες προληπτικών μέτρων που χρησιμοποιούμε σήμερα!

Ο Θεός χώρισε τους λεπρούς από τους υπόλοιπους ανθρώπους και έδωσε οδηγίες για να ξέρουν τι ήταν η λέπρα (Λευιτ.ιγ:1-46).

Προειδοποίησε επίσης ότι η λέπρα θα μπορούσε να εξαπλωθεί από ρούχα ή άλλα πράγματα. (Λευιτ.ιγ:47-59).

Άλλες ασθένειες θα μπορούσαν να εξαπλωθούν από μια «ρεύση» από το σώμα ενός άρρωστου ατόμου (Λευιτ.ιε:1-33).

Κ α λ η μ έ ρ α

Έξω με κωδικό Β6

Δευτέρα, 6 Απριλίου 2020

Αββά ο Πατήρ


Μάρκ.ιδ:35,36 Και προχωρήσας ολίγον, έπεσεν επί της γης και προσηύχετο να παρέλθη αν ήναι δυνατόν απ' αυτού η ώρα εκείνη, και έλεγεν· Αββά ο Πατήρ, πάντα είναι δυνατά εις σέ· απομάκρυνον απ' εμού το ποτήριον τούτο. Ουχί όμως ό,τι θέλω εγώ, αλλ' ό,τι συ.

Η λέξη αββά σημαίνει στα Αραμαϊκά «πατήρ» και αντιστοιχεί με την Εβραϊκή αβ (πατήρ) αλλά είναι η εμφατική μορφή του Αβ.

Στα μέσα της Μ. Θλίψης υπάρχει αρπαγή, αλλά όχι της εκκλησίας!Α’ Θεσ.δ:15-17 Διότι τούτο σας λέγομεν διά του λόγου του Κυρίου, ότι ημείς οι ζώντες, όσοι απομένομεν εις την παρουσίαν του Κυρίου, δεν θέλομεν προλάβει τους κοιμηθέντας· επειδή αυτός ο Κύριος θέλει καταβή απ' ουρανού με κέλευσμα, με φωνήν αρχαγγέλου και με σάλπιγγα Θεού, και οι αποθανόντες εν Χριστώ θέλουσιν αναστηθή πρώτον, έπειτα ημείς οι ζώντες όσοι απομένομεν θέλομεν αρπαχθή μετ' αυτών εν νεφέλαις εις απάντησιν του Κυρίου εις τον αέρα, και ούτω θέλομεν είσθαι πάντοτε μετά του Κυρίου.

Κ α λ η μ έ ρ α


Κυριακή, 5 Απριλίου 2020

Κήρυγμα


έτι ολίγον καιρόν, και θέλει ελθεί ο ερχόμενος και δεν θέλει βραδύνει


Photo by Rok Romih from Pexels
«Διότι κατά χάριν είσθε σεσωσμένοι δια της πίστεως και τούτο δεν είναι από σας Θεού το δώρον ουχί εξ έργων, δια να μη καυχηθή τις»  (Εφεσ.β:8-9).

Χάρις είναι η εύνοια του Θεού προς τον άνθρωπο που δεν την άξιζε. Είναι ένα δώρο του Θεού στον άνθρωπο. Η λέξη εννοεί ότι η σωτηρία είναι μια ευλογία που κανείς δεν δικαιούται, δεν κερδίζεται, αλλά απονέμεται δωρεάν απ’ το Θεό. Ο Θεός κάνει όλο το έργο που σχετίζεται με τη σωτηρία μιας ψυχής. Ο άνθρωπος δεν μπορεί να βοηθήσει το Θεό στη σωτηρία του, δεν μπορεί να συμβάλλει σ’ αυτήν. Το μόνο που μπορεί να κάνει είναι να δεχτεί ή να απορρίψει το έργο που ο Θεός έχει κάνει κι είναι πρόθυμος να κάνει απ’ τη μεριά Του.

Κ α λ η μ έ ρ α


Σάββατο, 4 Απριλίου 2020

Κήρυγμα


Τα 4 ζώα

Αποκ.δ:6 και έμπροσθεν του θρόνου ήτο θάλασσα υαλίνη, ομοία με κρύσταλλον· και εν τω μέσω του θρόνου και κύκλω του θρόνου τέσσαρα ζώα γέμοντα οφθαλμών έμπροσθεν και όπισθεν.

«....και εν μέσω του θρόνου και κύκλω του θρόνου τέσσαρα ζώα γέμοντα οφθαλμών έμπροσθεν και όπισθεν».

Εκτός από τους 24 πρεσβύτερους οι οποίοι είναι κύκλω του θρόνου, εδώ βλέπουμε πάλι κύκλω του θρόνου, αλλά και στο μέσο του θρόνου, 4 ζώα που είναι θαυμαστοί συμβολισμοί που θα εξετάσουμε με λεπτομέρειες.

Κ α λ η μ έ ρ α


Παρασκευή, 3 Απριλίου 2020

Κήρυγμα


24 πρεσβύτεροιΑποκ.δ:4 «και κυκλόθεν του θρόνου θρόνοι είκοσι τέσσαρες, και επί τους θρόνους είκοσι τέσσαρας πρεσβυτέρους καθημένους περιβεβλημένους εν ιματίοις λευκοίς, και επί τας κεφαλάς αυτών στεφάνους χρυσούς».

Τώρα αρχίζουμε να βλέπουμε πως είναι το «σκηνικό» γύρω από το θρόνο του Θεού. Έχουμε 24 θρόνους που κάθονται 24 πρεσβύτεροι. 24 = 2Χ12, και έχουμε δύο Διαθήκες, την Παλαιά και την Καινή. Στην Παλαιά είχαμε 12 πατριάρχες, και στην Καινή 12 αποστόλους οι οποίοι θα είναι κριτές στις 12 φυλές του Ισραήλ. Δεν σημαίνει όμως ότι οι 24 πρεσβύτεροι που ο Ιωάννης βλέπει εδώ είναι οι 12 υιοί του Ιακώβ, και οι 12 μαθητές του Ιησού. Αυτό που θέλει να μας φανερώσει ο λόγος του Θεού εδώ είναι ότι οι πατριάρχες των 12 φυλών αντιπροσώπευαν ολόκληρες φυλές. Στην ιστορία του Ισραήλ, ο Θεός αποκαλεί ολόκληρη φυλή με το όνομα του γενάρχη της. Αυτές οι 12 φυλές συμβολίζουν τον πνευματικό Ισραήλ, διότι στην όραση αυτή βλέπουμε το πνευματικό βασίλειο του Θεού. Οι 12 απόστολοι αντιπροσωπεύουν όλη την πνευματική εκκλησία του Κυρίου Ιησού Χριστού.

Κ α λ η μ έ ρ α


Πέμπτη, 2 Απριλίου 2020

Κήρυγμα


Οι selfies γίνονται επικίνδυνες.
Β’ Κορ.γ:18 Ημείς δε πάντες βλέποντες ως εν κατόπτρω την δόξαν του Κυρίου με ανακεκαλυμμένον πρόσωπον, μεταμορφούμεθα εις την αυτήν εικόνα από δόξης εις δόξαν, καθώς από του Πνεύματος του Κυρίου.

Άνθρωποι, ενώ βγάζουν selfie έχουν πέσει από βουνά, σε καταρράκτες και σκάλες. Έχουν πνιγεί από βίσωνα, έχουν κτυπηθεί από τρένα, και έχουν πνιγεί. Ένας άνδρας αυτοκτόνησε όταν έβγαζε μια selfie κρατώντας το όπλο του!

Κ α λ η μ έ ρ α


Τετάρτη, 1 Απριλίου 2020

Κήρυγμα


ΚΡΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΕΣ
Α. ΟΙ ΚΡΙΣΕΙΣ

Η Γραφή μας διδάσκει ότι οι κρίσεις διαφέρουν σε χρόνο, τόπο, θέμα, σκοπό, κλπ.

1.  Στο Σταυρό

Β’ Κορ.ε:21Τον μη γνωρίσαντα αμαρτίαν έκαμεν υπέρ ημών αμαρτία.”

Α’ Πέτρ.β:24 “Οστις τας αμαρτίας ημών αυτός εβάστασεν εν τω σώματι αυτού επί του ξύλου.”

Η αμαρτία έπρεπε να κριθεί.  Οι αμαρτίες των λυτρωμένων έχουν κριθεί στο Γολγοθά.  Ο Χριστός τιμωρήθηκε για τις αμαρτίες μας.

Κ α λ η μ έ ρ α


Τρίτη, 31 Μαρτίου 2020

Κήρυγμα


Μήπως ο Αμώς έχει μια προειδοποίηση για μας, σήμερα;


Πολλές φορές οι άνθρωποι έχουν μια λανθασμένη αντίληψη, ότι ο Θεός της Παλαιάς Διαθήκης είναι απλά ένας Θεός οργής. Αυτή η μελέτη δεν θα αλλάξει απαραίτητα αυτή τη γνώμη. Αλλά στον κόσμο μας σήμερα, πολλοί άνθρωποι είναι θυμωμένοι για διάφορους λόγους.

Αν εμείς θυμώνουμε, πόσο περισσότερο έχει ο Θεός το δικαίωμα να είναι θυμωμένος; Ο Θεός είναι θυμωμένος επειδή νοιάζεται! Αγαπά τη δημιουργία Του και θέλει να έχει κοινωνία και σχέση με τα δημιουργήματά Του.

Κ α λ η μ έ ρ α