Αγωνίζησθε δια την πίστιν

Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Τετάρτη, 18 Ιουλίου 2018


Γένεση (062)


Γέν.ι:8-10 Και ο Χούς εγέννησε τον Νεβρώδ· ούτος ήρχισε να ήναι ισχυρός επί της γής· αυτός ήτο ισχυρός κυνηγός ενώπιον του Κυρίου· διά τούτο λέγεται, Ως Νεβρώδ, ισχυρός κυνηγός ενώπιον του Κυρίου· και η αρχή της βασιλείας αυτού εστάθη Βαβυλών, και Ερέχ, και Αχάδ, και Χαλνέ, εν τη γη Σενναάρ.

Η ιστορία του Νεβρώδ βρίσκεται σ’ αυτά τα εδάφια. Ήταν εγγονός του Χαμ και πατέρας του ήταν ο Χους. Ο Νεβρώδ είναι ο πρώτος μεγάλος τύπος του Αντίχριστου μέσα στην Αγία Γραφή.


Ο λόγος του Θεού (20)

ΚΡΙΤΑΙ  (συνέχεια)

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΙΔΕΑ.

Πτώση εξ αιτίας των συμβιβασμών με τον κόσμο και τα είδωλα.

Το πιο χαρακτηριστικό εδάφιο είναι:

Κρ.κα:25 Κατ' εκείνας τας ημέρας δεν ήτο βασιλεύς εν τω Ισραήλ· έκαστος έπραττε το αρεστόν εις τους οφθαλμούς αυτού.. (ιζ:6).

Το κύριο θέμα του βιβλίου είναι να δούμε τον κίνδυνο που διατρέχουμε όταν δεν είμαστε τέλεια υποταγμένοι και υπάκουοι στον Θεό. Το βιβλίο των Κριτών αρχίζει με συμβιβασμούς προς τα είδωλα και την αμαρτία και τελειώνει με την αναρχία και την σύγχυση.

Κ α λ η μ έ ρ α


Τρίτη, 17 Ιουλίου 2018


Γένεση (061)


ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ


Το κεφάλαιο αυτό αναφέρει τα ονόματα των απογόνων του Ιάφεθ, του Χαμ και του Σημ, και τα έθνη που προήλθαν απ’ αυτούς. Ο Ιάφεθ, αν και είναι ο μεγαλύτερος, αναφέρεται πρώτος (εδ.21). Δεκατέσσερα έθνη προήλθαν απ’ αυτόν. Εδώ έχουν τις ρίζες τους τα έθνη της Ευρώπης και η Αγγλοσαξονική φυλή (εδ.5). Ο Χαμ ήταν ο δεύτερος γιος. Τριάντα έθνη προήλθαν απ’ αυτόν με ιδιαίτερη έμφαση στο Νεμβρώδ εξ αιτίας της στάσης του απέναντι στο Θεό. Ο Σημ ήταν ο νεότερος κι έχουμε είκοσι εξ έθνη απ’ αυτόν. Η έμφαση δίνεται στη γραμμή του σπέρματος προς τον Αβραάμ.
             
Αυτό το κεφάλαιο μας διδάσκει: 

1.   Η ανθρώπινη φυλή κατάγεται από το Νώε.
2.   Όλοι οι άνθρωποι έχουν την ίδια ανάγκη εξ αιτίας της αμαρτίας.
3.   Η λύτρωση για όλους είναι δια του Σήμ.

ΕΡΩΤ/ΑΠΑΝΤ. - Ποτέ δεν είχα ένα θαύμα στη διακονία μου.

ΕΡΩΤΗΣΗ:

Είμαι ένας νέος εργάτης. Αυτό που με προβληματίζει είναι ότι ποτέ δεν είχα ένα πραγματικό θαυμαστό σημείο που να συνέβη στη διακονία μου, ούτε καν μια θεραπεία, αυτά που ο Ιησούς είπε ότι θα ακολουθούν όσους πιστεύουν, Μάρκ.ις:17-18. Αν και βλέπω το χρίσμα του Θεού στο κήρυγμά μου, αυτή η έλλειψη με προβληματίζει πάρα πολύ, και ο διάβολος με πειράζει σε μεγάλο βαθμό όταν κηρύττω για την θεία θεραπεία και δεν υπάρχει καμία πραγματικά οριστική θεραπεία. Μπορείς να με βοηθήσεις;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Κ α λ η μ έ ρ α


Δευτέρα, 16 Ιουλίου 2018


Γένεση (060)


Γέν.θ:18,19 Ήσαν δε οι υιοί του Νώε, οι εξελθόντες εκ της κιβωτού, Σημ και Χαμ και Ιάφεθ. Ο δε Χαμ ήτο πατήρ του Χαναάν. Οι τρεις ούτοι είναι οι υιοί του Νώε, και εκ τούτων διεσπάρησαν εις πάσαν την γην.

Άρχισαν να πολλαπλασιάζονται στη χώρα γύρω από το Αραράτ που είναι η Αρμενία κι από κει διασκορπίστηκαν περισσότερο.

Γέν.θ:20-24 Και ήρχισεν ο Νώε να ήναι γεωργός και εφύτευσεν αμπελώνα· και έπιεν εκ του οίνου και εμεθύσθη, και εγυμνώθη εν τη σκηνή αυτού. Και είδεν ο Χαμ, ο πατήρ του Χαναάν, την γύμνωσιν του πατρός αυτού· και ανήγγειλε τούτο προς τους δύο αδελφούς αυτού έξω. Και λαβόντες ο Σημ και ο Ιάφεθ το ένδυμα, επέθηκαν αυτό επί τα δύο αυτών νώτα· και βαδίσαντες οπισθόνωτα, εσκέπασαν την γύμνωσιν του πατρός αυτών· και τα πρόσωπα αυτών ήσαν προς τα οπίσω, και την γύμνωσιν του πατρός αυτών δεν είδον. Ανανήψας δε ο Νώε από του οίνου αυτού, έμαθεν όσα έκαμεν εις αυτόν ο υιός αυτού ο νεώτερος.


Ο λόγος του Θεού (19)

ΚΡIΤAI

ΤΙΤΛΟΣ.

Ο όρος «Κριταί» αναφέρεται σε 12 πρόσωπα, που χρημάτισαν αρχηγοί στον Ισραήλ, επί 350 χρόνια περίπου.

Ήταν κάτι παραπάνω από δικαστές. Απελευθέρωναν και οδηγούσαν τον λαό του Θεού μέσα σε δύσκολες και ταραγμένες πολιτικές και θρησκευτικές καταστάσεις.

Ο Εβραϊκός τίτλος είναι «Σοφετίμ» που θα πει «υποστηρίζω και ελευθερώνω» όπως και «εκδικώ και κρίνω ή τιμωρώ».

Καλημέρα


Κυριακή, 15 Ιουλίου 2018Αναστημένη ζωή, σκέψη και προσανατολισμός.
Κολοσσαείς γ:1-4Οι εικόνες και οι λέξεις με τις οποίες ο λόγος του Θεού περιγράφει τι σημαίνει να σωθεί ο άνθρωπος μπορούν να μας βοηθήσουν να καταλάβουμε καλύτερα τι σημαίνει σωτηρία.


Για παράδειγμα η λέξη «συμφιλίωση» μιλάει από μόνη της. Δείχνει πως ο άνθρωπος δεν είναι φίλος με το Θεό, δεν τον αγαπάει. Ή μπορεί να αγαπάει τη δική του προσωπική εικόνα για το Θεό. Αντίθετα η Γραφή λέει πως είμαστε εχθροί του Θεού.  Όταν όμως ο άνθρωπος μετανοήσει, ο Θεός τον δέχεται και συμφιλιώνεται μαζί του.


Κι όλα αυτά προέρχονται από το Θεό, που μας συμφιλίωσε μαζί του δια του Ιησού Χριστού… Δηλαδή, ο Θεός ήταν αυτός που στο πρόσωπο του Χριστού συμφιλίωσε τον κόσμο μαζί του (Β΄ Κορ.ε:18-19). Αυτό υπονοεί πως δεν ήμασταν φίλοι με το Θεό. Ήμασταν εχθροί και γίναμε φίλοι.

ΕΡΩΤ/ΑΠΑΝΤ. - Η σύζυγος μου αγοράζει ακριβά ρούχα

ΕΡΩΤΗΣΗ:

Δεν μπορούμε να αποταμιεύσουμε χρήματα παρόλο που εργαζόμαστε και οι δύο, κυρίως επειδή η γυναίκα μου αγοράζει πολύ ακριβά ρούχα. Όταν της λέω ότι οφείλουμε να κρατάμε μερικά χρήματα για μια δύσκολη μέρα, γελάει λέγοντας ότι ο Κύριος μας είπε να μην ανησυχούμε για το μέλλον, η αύριον θέλει μεριμνήσει τα εαυτής. Λέει ακόμα ότι δεδομένου η επιστροφή του Κυρίου είναι τόσο κοντά, είναι πραγματικά αμαρτία να θησαυρίζουμε θησαυρούς σ’ αυτή τη ζωή. Ξέρω ότι η Αγία Γραφή λέει αυτά τα πράγματα, αλλά πιστεύω ότι είναι λάθος να σπαταλάμε τα χρήματα. Μόνιμα διαπληκτιζόμαστε γι’ αυτό το θέμα. Ποιος έχει δίκιο; Μπορείτε να μας συμβουλέψετε ως προς το τι πρέπει να κάνουμε;

Καλημέρα


Σάββατο, 14 Ιουλίου 2018


Γένεση (059)


Γέν.θ:7-17 σεις δε αυξάνεσθε και πληθύνεσθε, πολλαπλασιάζεσθε επί της γης, και πληθύνεσθε επ' αυτής. Και είπεν ο Θεός προς τον Νώε και προς τους υιούς αυτού μετ' αυτού, λέγων, Και εγώ, ιδού, στήνω την διαθήκην μου προς εσάς, και προς το σπέρμα σας ύστερον από σάς· και προς παν έμψυχον ζώον, το οποίον είναι με σας, εκ των πτηνών, εκ των κτηνών και εκ πάντων των ζώων της γης, τα οποία είναι με σάς· από παντός του εξελθόντος εκ της κιβωτού, έως παντός ζώου της γής· και στήνω την διαθήκην μου προς εσάς· και δεν θέλει πλέον εξολοθρευθή πάσα σαρξ από των υδάτων του κατακλυσμού· ουδέ θέλει είσθαι πλέον κατακλυσμός διά να φθείρη την γην. Και είπεν ο Θεός, Τούτο είναι το σημείον της διαθήκης, την οποίαν εγώ κάμνω μεταξύ εμού και υμών και παντός εμψύχου ζώου το οποίον είναι με σας, εις γενεάς αιωνίους· Θέτω το τόξον μου εν τη νεφέλη, και θέλει είσθαι εις σημείον διαθήκης μεταξύ εμού και της γής· και όταν συννεφώσω νεφέλην επί της γης, θέλει φανή το τόξον εν τη νεφέλη·

ΕΡΩΤ/ΑΠΑΝΤ. - Ο σύζυγός μου έχει ξεκινήσει για διαζύγιο


ΕΡΩΤΗΣΗ:

Ο σύζυγός μου είναι ένας αποστάτης. Έφυγε από το σπίτι μας πριν από οκτώ μήνες και από τότε ζει με μια γυναίκα. Τώρα, ξεκίνησε για διαζύγιο. Αγαπώ τον άντρα μου και ποτέ δεν θα υπάρξει κάποιος άλλος στη ζωή μου. Είναι χαμένος για μένα αν θα πάρει διαζύγιο; Θέλω να πιστεύω ότι ο Θεός θα μας φέρει πάλι μαζί και θα γεμίσει τον άντρα μου με το Άγιο Πνεύμα πάλι. Πώς μπορώ να ξέρω αν είναι στο θέλημα του Θεού να τον αφήσω να φύγει ή να τον φέρω πίσω; Αν έχω πίστη, ο Θεός θα το κάνει; Ή μήπως είναι στο θέλημά Του να συνεχίσω μόνη μου; Παρακαλώ βοηθήστε με να καταλάβω πώς μπορώ να παραδοθώ τέλεια στον Θεό.

Καλημέρα


Παρασκευή, 13 Ιουλίου 2018


Γένεση (058)


ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ

Γέν.θ:1,2 Και ευλόγησεν ο Θεός τον Νώε και τους υιούς αυτού· και είπε προς αυτούς, Αυξάνεσθε και πληθύνεσθε, και γεμίσατε την γήν· και ο φόβος σας και ο τρόμος σας θέλει είσθαι επί πάντα τα ζώα της γης, και επί πάντα τα πτηνά του ουρανού, επί παν ό,τι έρπει επί της γης, και επί πάντας τους ιχθύας της θαλάσσης· εις τας χείρας σας εδόθησαν·

Η Γραφή σ’ αυτό το κεφάλαιο μας κάνει γνωστή την καινούρια διαθήκη κάτω από την οποία τίθεται η κτίση και ο άνθρωπος μετά τον κατακλυσμό, καθώς και το σημείο αυτής της διαθήκης.

Βλέπουμε ότι ο Θεός, τις εντολές που είχε δώσει στον Αδάμ και την Εύα, τις επαναλαμβάνει στο Νώε και τους γιους του: «Αυξάνεσθε και πληθύνεσθε και γεμίσατε την γήν». Η εντολή που δίνει ο Θεός στον άνθρωπο κατά την είσοδό του στον αποκαταστημένο πλέον κόσμο, είναι να γεμίσουν τη γη και όχι μόνο μερικά μέρη αυτής. Το θέλημα Του ήταν οι άνθρωποι να σκορπιστούν σ’ όλο το πρόσωπο της γης και να μην υπολογίσουν στη “συγκεντρωμένη δύναμη” όπως προσπάθησαν να κάνουν(κεφ.ια).

ΕΡΩΤ/ΑΠΑΝΤ. - Η σύντροφος δεν θέλει τη φυσική πλευρά του γάμου


ΕΡΩΤΗΣΗ:

Πριν έρθουμε στον Κύριο, η σύζυγός μου και εγώ είχαμε χωρίσει αρκετές φορές, γιατί είχε ελάχιστη ή καμία επιθυμία για τη σεξουαλική πλευρά του γάμου. (Είχε κακοποιηθεί σαν παιδί και νομίζω ότι αυτός είναι ο λόγος). Όταν πριν από περίπου δύο χρόνια λάβαμε το Άγιο Πνεύμα, ήταν τόσο τρυφερή μαζί μου, όσο ποτέ άλλοτε, αλλά τον τελευταίο καιρό έχει προσκολληθεί σε μια ηλικιωμένη κυρία στην εκκλησία που της είπε ότι όσο πιο πνευματική γίνεσαι, τόσο λιγότερο σε ελκύει το σεξ και όταν γίνεις πλήρης Πνεύματος Αγίου, δεν θα το θέλεις καθόλου.

Καλημέρα


Πέμπτη, 12 Ιουλίου 2018


Γένεση (057)


Γέν.η:15-17 και ελάλησεν ο Θεός προς τον Νώε, λέγων, Έξελθε εκ της κιβωτού, συ, και η γυνή σου, και οι υιοί σου, και αι γυναίκες των υιών σου μετά σού· πάντα τα ζώα τα μετά σου, από πάσης σαρκός, και πτηνά και κτήνη και παν ερπετόν έρπον επί της γης, εξάγαγε μετά σου, και ας πολυπλασιασθώσιν επί της γης, και ας αυξηνθώσι και ας πληθυνθώσιν επί της γης. 

Ο Νώε δεν εμπιστεύθηκε την «κοινή λογική» του, για το πότε να αφήσει την κιβωτό, αλλά περίμενε την απευθείας εντολή του Θεού, που Μόνος ήξερε πότε θα μπορούσαν τα ζώα να επιστρέψουν σε μια κανονική ζωή, ώστε να τα βγάζουν πέρα μόνα τους. Τι έτρωγαν τα ζώα όταν βγήκαν από την κιβωτό; Πιθανότατα υπήρχαν γύρω πολυάριθμα πτώματα πνιγμένων για τα σαρκοφάγα, και ανακατεμένα φυτά για τα φυτοφάγα ζώα. Όμως, η εντολή του Θεού «να πολλαπλασιαστούν στη γη» σύντομα θα επανέφερε την ισορροπία της φύσης. Η Γραφή δεν μας λέει ότι μόνο δύο από κάθε είδος βγήκαν από την κιβωτό, έτσι θα υποθέσουμε πως μερικά μικρά γεννήθηκαν μέσα στην κιβωτό.

Ο λόγος του Θεού (18)

Ι. ΝΑΥΗ (συνέχεια)

ΑΞΙΟΣΗΜΕΙΩΤΟΙ ΤΥΠΟΙ ΤΗΣ ΓΗΣ ΧΑΝΑΑΝ.

Η γη Χαναάν είναι η επαγγελία της ανάπαυσης του Ισραήλ. Δεν θα είχαν να κάνουν άλλα ταξίδια και ταλαιπωρίες μέσα στην έρημο (Δευτ.ς:10, Λευιτ.κς:6, Ησ.κη:11-12, Εβρ.δ:8-11).

Είναι ο τόπος της αφθονίας, «γη καλή και ευρύχωρος, γη ρέουσα γάλα και μέλι,....» (Έξοδ.γ:8), «γη σίτου και οίνου και οι ουρανοί αυτού θέλουσι σταλάζει δρόσον» (Δευτ.λγ:8, ια:10, Λευιτ.κς:5). Ο Ισραήλ ευλογήθηκε με κάθε υλική ευλογία πάνω στην γη δια μέσου του Αβραάμ, όπως η εκκλησία ευλογήθηκε με κάθε πνευματική ευλογία στα επουράνια δια μέσου του Χριστού (Εφεσ.α:3, Φιλιπ.δ:19).

Κ α λ η μ έ ρ α


Τετάρτη, 11 Ιουλίου 2018


Γένεση (056)


Γέν.η:5 Τα δε ύδατα ωλιγόστευον κατά συνέχειαν έως του δεκάτου μηνός· την πρώτην του δεκάτου μηνός εφάνησαν αι κορυφαί των ορέων.

Βλέπουμε πάλι ότι δίνει ακριβή ημερομηνία, πότε φάνηκαν τα όρη. Αυτό το εδάφιο υπονοεί καθαρά πως η κιβωτός παρέμεινε πάνω ή κοντά σε μια κορυφή του ψηλότερου βουνού της περιοχής και ότι «αι κορυφαί...» σημαίνει οι κορυφές των πιο χαμηλών βουνών. Αυτό ταιριάζει απόλυτα με το έλεος του Θεού, να δώσει δηλαδή στο Νώε μια ανάπαυλα από την περιστροφική κίνηση της δίνης του νερού όσο το δυνατόν συντομότερα. Δεν υπήρχε κανένας άλλος λόγος πέρα από τη φροντίδα του Θεού, να εμποδίσει την κιβωτό να κινείται συνεχώς για άλλους έξι μήνες.

Μισή αλήθεια, είναι μόνο ΜΙΣΗ ΑΛΗΘΕΙΑ!

Μισή αλήθεια #22: Ο Θεός με θέλει «ευτυχισμένο».

Ακόμα κι αν μερικές φορές χρησιμοποιούνται εναλλακτικά, υπάρχει μια τεράστια διαφορά μεταξύ της χαράς και της κοσμικής ευτυχίας.

Μισή αλήθεια #23: Όταν ο Θεός με κοιτάζει, βλέπει μόνο τον Ιησού.
 

Θα νομίζει κανείς ότι αυτό είναι ένα εδάφιο, με τον τρόπο που έχει τοποθετηθεί. Ο Ιησούς είναι ο εκπρόσωπός μας, όταν αντιμετωπίζουμε την τελική κρίση του Θεού και καλύπτει τις αμαρτίες μας με το αίμα του, αλλά εδώ και τώρα ο Θεός μας βλέπει όπως είμαστε και εμείς πρέπει να είμαστε ευγνώμονες που έτσι είναι τα πράγματα.