Αγωνίζησθε δια την πίστιν

Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Δευτέρα, 15 Ιανουαρίου 2018

Ισραήλ

Δευτ.λ:1-10 Και όταν έλθωσιν επί σε πάντα τα πράγματα ταύτα, η ευλογία και η κατάρα, την οποίαν έθεσα ενώπιόν σου, και ανακαλέσης ταύτα εις την καρδίαν σου εν τω μέσω πάντων των εθνών, όπου αν διασκορπίση σε Κύριος ο Θεός σου, και επιστραφής προς Κύριον τον Θεόν σου και υπακούσης εις την φωνήν αυτού, κατά πάντα όσα εγώ προστάζω εις σε σήμερον, συ και τα τέκνα σου, εξ όλης της καρδίας σου και εξ όλης της ψυχής σου, τότε Κύριος ο Θεός σου θέλει σε επαναφέρει εκ της αιχμαλωσίας, και θέλει σε σπλαγχνισθή, και πάλιν θέλει σε συνάξει εκ πάντων των εθνών, όπου σε διεσκόρπισε Κύριος ο Θεός σου·

Η ΔΥΝΑΜΗ ΜΙΑΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΑΓΙΑΣΜΟΥ (5)

Ο θείος σκοπός στα μαθηματικά του Θεού

1. αφαίρεση. Υπάρχουν φορές που ο Θεός πρέπει να αφαιρέσει ορισμένα στοιχεία από μια εκκλησία για χάρη του σώματος της Εκκλησίας.


- αφαίρεση (Ανανίας και Σαπφείρα)
÷ διαίρεση (ανάμεσα στον κόσμο και την εκκλησία)
+ πρόσθεση (πιστοί στην εκκλησία)
Χ πολλαπλασιασμός (πλήθη έγιναν μέρος της εκκλησίας)

Καλημέρα


Κυριακή, 14 Ιανουαρίου 2018


Η εκκλησία


   · Δεν είναι το θεμέλιο
   · Δεν είναι η οικοδομή
  •     Είναι το «συνοικοδομείσθε»!


Α’ Πέτρ.β:1-5 Απορρίψαντες λοιπόν πάσαν κακίαν και πάντα δόλον και υποκρίσεις και φθόνους και πάσας καταλαλιάς, επιποθήσατε ως νεογέννητα βρέφη το λογικόν άδολον γάλα, διά να αυξηθήτε δι' αυτού, επειδή εγεύθητε ότι αγαθός ο Κύριος. Εις τον οποίον προσερχόμενοι, ως εις λίθον ζώντα, υπό μεν των ανθρώπων αποδεδοκιμασμένον, παρά δε τω Θεώ εκλεκτόν, έντιμον, και σεις, ως λίθοι ζώντες, οικοδομείσθε οίκος πνευματικός, ιεράτευμα άγιον, διά να προσφέρητε πνευματικάς θυσίας ευπροσδέκτους εις τον Θεόν διά Ιησού Χριστού·

Εφεσ.β:19-22 Άρα λοιπόν δεν είσθε πλέον ξένοι και πάροικοι αλλά συμπολίται των αγίων και οικείοι του Θεού, εποικοδομηθέντες επί το θεμέλιον των αποστόλων και προφητών, όντος ακρογωνιαίου λίθου αυτού του Ιησού Χριστού· εν τω οποίω πάσα η οικοδομή συναρμολογουμένη αυξάνεται εις ναόν άγιον εν Κυρίω· εν τω οποίω και σεις συνοικοδομείσθε εις κατοικητήριον του Θεού διά του Πνεύματος.

Η εκκλησία έχει την αρχή της στην πρόθεση του Θεού:

Προς Ρωμαίους (080)

Ρωμ.ιε:7 Διά τούτο προσδέχεσθε αλλήλους, καθώς και ο Χριστός προσεδέχθη ημάς εις δόξαν Θεού.

Εν ολίγοις, πρέπει να αποδεχτούμε ο ένας τον άλλο και να έχουμε κοινωνία μεταξύ μας, ακριβώς όπως ο Χριστός μας έχει δεχτεί. (Το κριτικό κείμενο λέει «υμάς» αντί για «ημάς»). Όπως και στο εδ.3, μας στρέφει στο παράδειγμα του Χριστού. Αν ο Χριστός έχει αποδεχθεί κάποιον, σίγουρα θα πρέπει να τον δεχτούμε κι εμείς. Αποδεχόμενοι ο ένας τον άλλο σε κοινωνία ενότητας, δίνουμε δόξα στο Θεό — η επιθυμία που εκφράστηκε στο εδ.6 — με έργα και λόγια.

Ρωμ.ιε:8 Λέγω δε ότι ο Ιησούς Χριστός έγεινε διάκονος της περιτομής υπέρ της αληθείας του Θεού, διά να βεβαιώση τας προς τους πατέρας επαγγελίας,

Καλημέρα


Σάββατο, 13 Ιανουαρίου 2018


Γραφές και παραδόσεις (13)

Ο κ. Καρμίρης αιτιολογεί τα πράγματα δι' άλλης οδού με την φράση:

«Πάντως» λόγω της αρχαιότητος και της μεγάλης αξίας αυτών, και της επικύρωσης από την Πενθέκτη Οικουμενική Σύνοδο, απέκτησαν οι λεγόμενοι Αποστολικοί Κανόνες κύρος οικουμενικό και υποχρεωτικό….».

Με άλλα λόγια ο συγγραφέας αυτός αναγνωρίζει ότι το κύρος τους, σαν γνησία παράδοση, οι Αποστολικοί Κανόνες δεν το απέκτησαν επειδή είναι γνήσιο έργο των Αποστόλων αλλά αφενός διότι είναι αρχαίοι και αφετέρου διότι τους επικύρωσε η Πενθέκτη Σύνοδος.
 
Ας δούμε όμως αν τα δύο αυτά κριτήρια, δηλαδή η αρχαιότητα και η επικύρωση από μια Οικουμενική Σύνοδο, είναι κριτήρια ικανά για να προσδώσουν το απαιτούμενο κύρος σε ένα δόγμα ή ένα γραπτό.


Διαφορές ανάμεσα στην Αρπαγή και τη Δεύτερη Έλευση


Αρπαγή
Δεύτερη Έλευση
Ο Ιησούς έρχεται μόνος Του (Ιωάν.ιδ:3,  Β’ Θες.β:1).
Ο Ιησούς έρχεται με τους αγίους Του
(Α’ Θες.γ:13, Ιούδας α:14, Αποκ.ιθ:14
Ο Ιησούς έρχεται στον αέρα
(Α΄Θες.δ:17).
Ο Ιησούς έρχεται στη γη
(Ζαχ.ιδ:4).
Ο Ιησούς παίρνει τη Νύμφη Του (Α’ Θες.δ:16-17).
Ο Ιησούς έρχεται με τη Νύμφη Του
(Αποκ.ιθ:6-14).
Μόνο η εκκλησία θα Τον δει               (Α’ Θες.δ:13-18).

Καλημέρα


Παρασκευή, 12 Ιανουαρίου 2018


ΡΙΧΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΠΕΤΡΑ


Ο Ιησούς μας συμβούλεψε: «Μη κρίνετε κατ’ όψιν, αλλά την δικαίαν κρίσιν κρίνατε» (Ιωάν.ζ:24). Μια λαϊκή παροιμία λέει: «Ποτέ μην κρίνεις ένα βιβλίο από το εξώφυλλο του» όπου μπορούμε να προσθέσουμε σαν σχόλιο, «Ποτέ μην κρίνεις από την όψη, αλλά πάντα να θυμάσαι ότι έτσι θα κρίνεσαι»!

Όλοι μας ξέρουμε ανθρώπους που φαίνονται άγιοι, αλλά έχουν τόσες ανάγιες συμπεριφορές, που όταν έρθουν στην εκκλησία, κάθονται σε αναμμένα κάρβουνα.

Η ΔΥΝΑΜΗ ΜΙΑΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΑΓΙΑΣΜΟΥ (4)

ΚΕΡΔΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

Κύριος ο Θεός ήθελε η εκκλησία στην Ιερουσαλήμ να μάθει από την κρίση Του στον Ανανία και τη Σαπφείρα, για να ενεργήσει κάποια καλά πράγματα για την ανάπτυξή της.

Η προσοχή των ανθρώπων

Όταν ένα πυροσβεστικό όχημα τρέχει με ιλιγγιώδη ταχύτητα, αμέσως αρχίζουν να το ακολουθούν πολλοί με τα αυτοκίνητά τους. Τέτοια επεισόδια, τραβάνε την προσοχή του κόσμου. Έτσι έγινε στην Ιερουσαλήμ υπό το φως της κρίσης του Θεού στον Ανανία και τη Σαπφείρα.

Κ α λ η μ έ ρ α


Πέμπτη, 11 Ιανουαρίου 2018

Κάθετη απογείωση!Γραφές και παραδόσεις (12)

ΤΟ ΑΛΑΘΗΤΟΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

Το δόγμα του αλάθητου, η Ορθόδοξη Εκκλησία το στηρίζει στην α priori υπόθεση ότι ο Θεός δεν θα επέτρεπε στην Εκκλησία που Αυτός ίδρυσε να υποπέσει σε δογματικά σφάλματα και πλάνες. Συνεπώς, οι όροι πίστης και τα δόγματα που έχει διατυπώσει η Ορθόδοξη Εκκλησία πρέπει να θεωρούνται σαν αλάθητα, αμετακίνητα και υποχρεωτικά για κάθε Χριστιανό που επιθυμεί να είναι μέλος της αληθινής του Χριστού Εκκλησίας.

Ιδού η διδασκαλία:

Η ΔΥΝΑΜΗ ΜΙΑΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΑΓΙΑΣΜΟΥ (3)

ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΟΝΤΑΣ ΤΗ ΔΥΝΑΜΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ

Πράξ.β:41-47 Εκείνοι λοιπόν μετά χαράς δεχθέντες τον λόγον αυτού εβαπτίσθησαν, και προσετέθησαν εν εκείνη τη ημέρα έως τρεις χιλιάδες ψυχαί. Και ενέμενον εν τη διδαχή των αποστόλων και εν τη κοινωνία και εν τη κλάσει του άρτου και εν ταις προσευχαίς. Κατέλαβε δε πάσαν ψυχήν φόβος, και πολλά τεράστια και σημεία εγίνοντο διά των αποστόλων. Και πάντες οι πιστεύοντες ήσαν ομού και είχον τα πάντα κοινά, και τα κτήματα και τα υπάρχοντα αυτών επώλουν και διεμοίραζον αυτά εις πάντας, καθ' ην έκαστος είχε χρείαν. Και καθ' ημέραν εμμένοντες ομοθυμαδόν εν τω ιερώ και κόπτοντες τον άρτον κατ' οίκους, μετελάμβανον την τροφήν εν αγαλλιάσει και απλότητι καρδίας, δοξολογούντες τον Θεόν και ευρίσκοντες χάριν ενώπιον όλου του λαού. Ο δε Κύριος προσέθετε καθ' ημέραν εις την εκκλησίαν τους σωζομένους.

Κ α λ η μ έ ρ α


Τετάρτη, 10 Ιανουαρίου 2018


Γραφές και παραδόσεις (11)

ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΛΟΥΓΔΟΥΝΟΥ

Ο τόπος και η χρονολογία της γέννησης του Ειρηναίου δεν μας είναι απ’ ευθείας γνωστά, από χρονολογικό όμως συσχετισμό διαφόρων περιστατικών τα όποια αναφέρει στα έργα του, συμπεραίνουμε ότι γεννήθηκε στη Συρία περί το 128 - 130 μ.Χ. και ότι σε μικρή σχετικά ηλικία, μετοίκισε στη Σμύρνη της Μικράς Ασίας, όπου, καθώς ο ίδιος μας πληροφορεί, άκουσε τον Πολύκαρπο.

Κατανόηση του «BITCOIN»


Πολλές μαϊμούδες ζούσαν ελεύθερες, κοντά σ’ ένα χωριό.

Ένας έμπορος μια μέρα ήρθε στο χωριό να αγοράσει αυτές τις μαϊμούδες.

Είπε στους χωρικούς ότι θα αγοράσει τις μαϊμούδες με 100€ κάθε μία.

Οι χωρικοί σκέφτηκαν ότι ο άνθρωπος αυτός είναι τρελός.