Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Κυριακή 21 Ιουλίου 2024

4 ώρες όργανο λατρείας πιάνου για προσευχή και διαλογισμό

Τατόι

 

Κήρυγμα


 

Έσεσθε τέλειοιΜατθ.ε:48 εστέ λοιπόν σεις τέλειοι, καθώς ο Πατήρ σας ο εν τοις ουρανοίς είναι τέλειος.

Αισθανόμαστε ότι ο λόγος είναι μεγάλος και βαρύς με αποτέλεσμα να φέρνει αμηχανία!

Είναι εφικτό στον άνθρωπο να είναι τέλειος; Και μάλιστα ακόμα πιο βαρύ όταν ζητά: καθώς ο Πατήρ σας ο εν τοις ουρανοίς είναι τέλειος!!!


 

Σάββατο 20 Ιουλίου 2024

Τατόι

 

Κήρυγμα


 

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΙΤΟ

 

Ο ΤΙΤΟΣ

Ο Τίτος πίστεψε απ’ τον Παύλο γιατί τον αναφέρει σαν «γνήσιον τέκνον κατά κοινήν ημών πίστιν» (α:4). Τον ονομάζει ακόμα έτσι για να τον ξεχωρίσει από τους ψευδοδιδάσκαλους και να τον συστήσει στους Κρητικούς.

Υπήρξε ένας απ’ τους έμπιστους και αφοσιωμένους συνεργάτες του Παύλου. Ήταν ένας εργάτης γεμάτος πίστη του Κυρίου, Έλληνας στην εθνικότητα (Γαλ.β:3) που είχε επιστρέψει στο Χριστό από την ειδωλολατρία. Ο Παύλος τον είχε αφήσει να χειριστεί μερικές σημαντικές περιπτώσεις στην εκκλησία της Κορίνθου και ο Τίτος τα κατάφερε καλά. Αργότερα ο Παύλος τον άφησε στην Κρήτη για να οργανώσει την εκκλησία εκεί.


 

Παρασκευή 19 Ιουλίου 2024

Τατόι

 

Προς Ρωμαίους (55) 17 07 2024


 

Έξελθε


Β’ Κορ.ς:17 Διά τούτο. Εξέλθετε εκ μέσου αυτών και αποχωρίσθητε, λέγει Κύριος, και μη εγγίσητε ακάθαρτον, και εγώ θέλω σας δεχθή,

Ησαΐας νβ (όλο)

Ησ.νθ:1 Ιδού, η χειρ του Κυρίου δεν εσμικρύνθη, ώστε να μη δύναται να σώση, ουδέ το ωτίον αυτού εβάρυνεν, ώστε να μη δύναται να ακούση· 


Πέμπτη 18 Ιουλίου 2024

Τατόι

 

Κήρυγμα 


Ενώ έκοβε το ψωμίΒρισκόμαστε μαζί με τον Ιησού και τους δύο μαθητές, στο δρόμο προς τους Εμμαούς.

Καθώς πλησίαζαν στην πόλη,


 

Τετάρτη 17 Ιουλίου 2024

Τατόι

 

Ποιος είναι αδελφός μου εν Χριστώ;


 

Ένας άγγελος κι ένας ψαράς


Πράξεις ιβ:1-19

 

Κατ' εκείνον δε τον καιρόν επεχείρησεν Ηρώδης ο βασιλεύς να κακοποιήση τινάς από της εκκλησίας. Εφόνευσε δε διά μαχαίρας Ιάκωβον τον αδελφόν του Ιωάννου. Και ιδών ότι ήτο αρεστόν εις τους Ιουδαίους, προσέθεσε να συλλάβη και τον Πέτρον· ήσαν δε αι ημέραι των αζύμων· τον οποίον και πιάσας έβαλεν εις φυλακήν, παραδώσας αυτόν εις τέσσαρας τετράδας στρατιωτών διά να φυλάττωσιν αυτόν, θέλων μετά το πάσχα να παραστήση αυτόν εις τον λαόν.


 

Τρίτη 16 Ιουλίου 2024

Τατόι

 

Γένεσις (19) 1992


 

Εν Χριστώ, δεν υπάρχει στέρησηΟ Ιησούς είναι ο πολύτιμος μαργαρίτης.

Ματθ.ιγ:44-45 Πάλιν ομοία είναι η βασιλεία των ουρανών με θησαυρόν κεκρυμμένον εν τω αγρώ, τον οποίον ευρών άνθρωπος έκρυψε, και από της χαράς αυτού υπάγει και πωλεί πάντα όσα έχει και αγοράζει τον αγρόν εκείνον. Πάλιν ομοία είναι η βασιλεία των ουρανών με άνθρωπον έμπορον ζητούντα καλούς μαργαρίτας·


 

Δευτέρα 15 Ιουλίου 2024

Τατόι

 

Κήρυγμα


 

Ελευθερία!Ιωάν.η:36 Εάν λοιπόν ο Υιός σας ελευθερώση, όντως ελεύθεροι θέλετε είσθαι.

    · Πολιτικές ελευθερίες (πολλά έχουν γραφτεί που έχουμε ακούσει και διαβάσει).

      · Ελευθερία του Πνεύματος