Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Τετάρτη 6 Δεκεμβρίου 2023

San Francisco CA

 

Άγγελοι Δαιμόνια Διάβολος (1)


 

Αποδείξεις της επικείμενης αρπαγής

 


(Επικείμενη: που πρόκειται να συμβεί σε σύντομο χρονικό διάστημα)

 

Ο Παύλος δίδαξε ότι η Αρπαγή θα μπορούσε να συμβεί ανά πάσα στιγμή (επικείμενη) στους παραλήπτες της επιστολής.

Το κλειδί για τις αναφορές του Παύλου στην Αρπαγή, είναι οι λέξεις «εμείς, εσείς, μας, σας». 

Με άλλα λόγια, οι πιστοί ΤΩΡΑ πρέπει να είναι έτοιμοι γι’ αυτή την ώρα!

Τα εδάφια που περιέχουν αυτές τις λέξεις «εσείς, εμείς, εμάς, εσάς» και απευθύνονται προς το σώμα του Χριστού, την Εκκλησία των αγίων:


 

Τρίτη 5 Δεκεμβρίου 2023

San Francisco CA

 

Το ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού


 

Η Θλίψη δεν είναι για την εκκλησία

 


Οι Ρωμαίοι στρατιώτες κατέστρεψαν τόσο ολοκληρωτικά το Ναό το 70 μ.Χ., που «δεν έμεινε ούτε μια πέτρα πάνω στην άλλη», όπως είχε πει ο Ιησούς ότι θα συνέβαινε - όταν προέβλεψε αυτό το γεγονός το 32 μ.Χ.

Στην Αποκ.ιβ, βλέπουμε τη σωτηρία των Ιουδαίων που θα λάβει χώρα στο τελευταίο μισό της Θλίψης. Αυτός είναι ο πρωταρχικός σκοπός για την περίοδο της Θλίψης: να σώσει όλο τον Ισραήλ. Με την Αρπαγή, ο καιρός των εθνών τελειώνει και ο καιρός της σωτηρίας του Ισραήλ αρχίζει.


 

Δευτέρα 27 Νοεμβρίου 2023


 

San Francisco CA

 

Κήρυγμα


 

Πότε έρχεται ξανά ο Ιησούς;


Η Αγία Γραφή καθιστά απόλυτα σαφές ότι απλά δεν μπορούμε να ξέρουμε την ημερομηνία.

Δυστυχώς, υπάρχουν πολλοί ειλικρινείς άνθρωποι που ορίζουν ημερομηνίες. Δεν αμφιβάλλω για την ειλικρίνειά τους, αλλά είναι ειλικρινά εξαπατημένοι.

Μία από τις πιο σημαντικές περικοπές της Γραφής που αποδεικνύει ότι μπορούμε να γνωρίζουμε την εποχή της επιστροφής του Κυρίου είναι στην Α ́ Θες.ε:1-2, «Περί δε των χρόνων και των καιρών, αδελφοί, δεν έχετε χρείαν να σας γράφη τις· διότι σεις εξεύρετε ακριβώς ότι η ημέρα του Κυρίου ως κλέπτης εν νυκτί ούτως έρχεται».


 

Κυριακή 26 Νοεμβρίου 2023

Beautiful Relaxing Hymns, Peaceful Instrumental Music, "Golden Autumn Mo...

San Francisco CA

 

Κήρυγμα


 

Η ΜΑΤΙΑ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ

 Ψαλμ.ρλθ:1-12 Κύριε, εδοκίμασάς με και με εγνώρισας. Συ γνωρίζεις το κάθισμά μου και την έγερσίν μου· νοείς τους λογισμούς μου από μακρόθεν. Εξερευνάς το περιπάτημά μου και το πλαγίασμά μου και πάσας τας οδούς μου γνωρίζεις. Διότι και πριν έλθη ο λόγος εις την γλώσσαν μου, ιδού, Κύριε, γνωρίζεις το παν. Με περικυκλόνεις όπισθεν και έμπροσθεν, και έθεσας επ' εμέ την χείρα σου. Η γνώσις αύτη είναι υπερθαύμαστος εις εμέ· είναι υψηλή· δεν δύναμαι να φθάσω εις αυτήν. Που να υπάγω από του πνεύματός σου; και από του προσώπου σου που να φύγω; Εάν αναβώ εις τον ουρανόν, είσαι εκεί· εάν πλαγιάσω εις τον άδην, ιδού, συ. Εάν λάβω τας πτέρυγας της αυγής και κατοικήσω εις τα έσχατα της θαλάσσης, και εκεί θέλει με οδηγήσει η χειρ σου και η δεξιά σου θέλει με κρατεί. Εάν είπω, Αλλά το σκότος θέλει με σκεπάσει, και η νυξ θέλει είσθαι φως περί εμέ· και αυτό το σκότος δεν σκεπάζει ουδέν από σού· και η νυξ λάμπει ως η ημέρα· εις σε το σκότος είναι ως το φως.


 

Σάββατο 25 Νοεμβρίου 2023

San Francisco CA

 

Κήρυγμα


 

Άγνοια του Ευαγγελίου του Ιησού Χριστού.Αυτή η χώρα δεν έχει σκληρύνει στο Ευαγγέλιο. Έχει άγνοια του Ευαγγελίου και γι’ αυτό φταίνε αυτοί που λένε ότι κηρύττουν το ευαγγέλιο.

Το νόσημα σ’ αυτή τη χώρα δεν είναι οι πολιτικοί, ή οτιδήποτε άλλο. Είναι ο αποκαλούμενος Πεντηκοστιανός ποιμένας της εποχής μας και ο κήρυκας της εποχής μας και ο ευαγγελιστής της εποχής μας. Εκεί βρίσκεται το νόσημα. Δεν ξέρουν το Ευαγγέλιο.


 

Παρασκευή 24 Νοεμβρίου 2023

San Francisco CA

 

Κήρυγμα


 

ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΑ. ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ

 

Ιωάν.γ:3   “Απεκρίθη ο Ιησούς και είπε προς αυτόν, Αληθώς, αληθώς σοι λέγω, εάν τις δεν γεννηθή άνωθεν, δεν δύναται να ίδη την βασιλείαν του Θεού.”

Β’ Κορ.ε:17 “Όθεν εάν τις ήναι εν Χριστώ, είναι νέον κτίσμα, τα αρχαία παρήλθον, ιδού τα πάντα έγειναν νέα.”

Εφεσ.δ:24  “Και να ενδυθήτε τον νέον άνθρωπον, τον κτισθέντα κατά Θεόν εν δικαιοσύνη και οσιότητι της αληθείας.”

Με την αναγέννηση μας επιτρέπεται η είσοδος στη βασιλεία του Θεού.  Δεν υπάρχει άλλος τρόπος να γίνει κανείς παιδί του Θεού, παρά μόνο να γεννηθεί «άνωθεν».


 

Πέμπτη 23 Νοεμβρίου 2023

Κήρυγμα

San Francisco CA

 


 

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ - ΔΩΔΕΚΑΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ


Εισαγωγή.

Στην Αποκ.ια:14-19 είδαμε τα γεγονότα που συμβαίνουν κατά τη χρονική περίοδο της 7ης σφραγίδας. Σ’ αυτό κεφάλαιο πάλι βλέπουμε μια εναλλαγή στο χρόνο.

Είπαμε στο προηγούμενο κεφάλαιο ότι το βιβλίο της Αποκάλυψης δεν είναι γραμμένο κατά χρονολογική σειρά, όμως αυτό δεν αποτελεί πρόβλημα στην ερμηνεία του, η οποία εξαρτάται από τους τύπους, τα σύμβολα και τους χρόνους - κλειδιά που αναφέρονται στο βιβλίο.