Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Πέμπτη 25 Ιουλίου 2024

Τατόι

 

Θεότητα: Ο Θεός είναι αθάνατος


 

ΕυφροσύνηΨαλ.λζ:4 και ευφραίνου εν Κυρίω, και θέλει σοι δώσει τα ζητήματα της καρδίας σου.

Η ζωή του πιστού είναι ευφροσύνη.

Ο ασεβής δεν μπορεί να καταλάβει ότι η σχέση με το Θεό δίνει χαρά.

Δεν είναι αγγαρεία, δε βαριέσαι, δεν το κάνεις από ανάγκη…

Θα το απέφευγαν αν μπορούσαν.

Αυτοί που δεν αγαπάνε τον Θεό έρχονται στην εκκλησία με βαρίδια στα πόδια και φεύγουν με φτερά!


 

Τετάρτη 24 Ιουλίου 2024

Τατόι

 

Θεότητα: Ο Θεός είναι αιώνιος


 

Ευθεία καρδιάΒ’ Χρον.κθ:1-36

Β’ Χρον.κθ:34 Οι ιερείς όμως ήσαν ολίγοι και δεν ηδύναντο να εκδέρωσι πάντα τα ολοκαυτώματα· όθεν οι αδελφοί αυτών οι Λευΐται εβοήθησαν αυτούς, εωσού η εργασία συνετελέσθη και εωσού ηγιάσθησαν οι ιερείς· διότι οι Λευΐται εστάθησαν ευθύτεροι την καρδίαν εις το να αγιασθώσι, παρά οι ιερείς.


 

Τρίτη 23 Ιουλίου 2024

Τατόι 

 

Θεότητα: Ιδιότητες του Θεού


 

ΕυγνώμονεςΔοξολογία – Ευχαριστία – Έπαινος

 

Λουκ.ς:31 Και καθώς θέλετε να πράττωσιν εις εσάς οι άνθρωποι, και σεις πράττετε ομοίως εις αυτούς.

Λουκ.ιζ:15-19 Εις δε εξ αυτών, ιδών ότι ιατρεύθη, υπέστρεψε μετά φωνής μεγάλης δοξάζων τον Θεόν, και έπεσε κατά πρόσωπον εις τους πόδας αυτού, ευχαριστών αυτόν· και αυτός ήτο Σαμαρείτης. Αποκριθείς δε ο Ιησούς είπε· Δεν εκαθαρίσθησαν οι δέκα; οι δε εννέα που είναι; Δεν ευρέθησαν άλλοι να υποστρέψωσι διά να δοξάσωσι τον Θεόν ειμή ο αλλογενής ούτος; Και είπε προς αυτόν· Σηκωθείς ύπαγε· η πίστις σου σε έσωσεν.

Η απροθυμία για δοξολογία και ευχαριστία εκπλήσσει το Θεό.


 

Δευτέρα 22 Ιουλίου 2024

Τατόι 

 

Γένεσις 21


 

Έτος αφέσεως

 Λευιτικό κε

Ο Θεός μιλά από το όρος Σινά, τον τόπο της κυβέρνησής Του.

Η σκηνή του μαρτυρίου ήταν τόπος λατρείας, υπηρεσίας, κοινωνίας του Θεού με το λαό Του.

Η γη του Κυρίου! (κε:23)


 

Κυριακή 21 Ιουλίου 2024

4 ώρες όργανο λατρείας πιάνου για προσευχή και διαλογισμό

Τατόι

 

Κήρυγμα


 

Έσεσθε τέλειοιΜατθ.ε:48 εστέ λοιπόν σεις τέλειοι, καθώς ο Πατήρ σας ο εν τοις ουρανοίς είναι τέλειος.

Αισθανόμαστε ότι ο λόγος είναι μεγάλος και βαρύς με αποτέλεσμα να φέρνει αμηχανία!

Είναι εφικτό στον άνθρωπο να είναι τέλειος; Και μάλιστα ακόμα πιο βαρύ όταν ζητά: καθώς ο Πατήρ σας ο εν τοις ουρανοίς είναι τέλειος!!!


 

Σάββατο 20 Ιουλίου 2024

Τατόι

 

Κήρυγμα


 

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΙΤΟ

 

Ο ΤΙΤΟΣ

Ο Τίτος πίστεψε απ’ τον Παύλο γιατί τον αναφέρει σαν «γνήσιον τέκνον κατά κοινήν ημών πίστιν» (α:4). Τον ονομάζει ακόμα έτσι για να τον ξεχωρίσει από τους ψευδοδιδάσκαλους και να τον συστήσει στους Κρητικούς.

Υπήρξε ένας απ’ τους έμπιστους και αφοσιωμένους συνεργάτες του Παύλου. Ήταν ένας εργάτης γεμάτος πίστη του Κυρίου, Έλληνας στην εθνικότητα (Γαλ.β:3) που είχε επιστρέψει στο Χριστό από την ειδωλολατρία. Ο Παύλος τον είχε αφήσει να χειριστεί μερικές σημαντικές περιπτώσεις στην εκκλησία της Κορίνθου και ο Τίτος τα κατάφερε καλά. Αργότερα ο Παύλος τον άφησε στην Κρήτη για να οργανώσει την εκκλησία εκεί.


 

Παρασκευή 19 Ιουλίου 2024

Τατόι

 

Προς Ρωμαίους (55) 17 07 2024


 

Έξελθε


Β’ Κορ.ς:17 Διά τούτο. Εξέλθετε εκ μέσου αυτών και αποχωρίσθητε, λέγει Κύριος, και μη εγγίσητε ακάθαρτον, και εγώ θέλω σας δεχθή,

Ησαΐας νβ (όλο)

Ησ.νθ:1 Ιδού, η χειρ του Κυρίου δεν εσμικρύνθη, ώστε να μη δύναται να σώση, ουδέ το ωτίον αυτού εβάρυνεν, ώστε να μη δύναται να ακούση·