Αγωνίζησθε δια την πίστιν

Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Τρίτη, 26 Σεπτεμβρίου 2017


ΠΑΡΑΒΟΛΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗ ΣΩΤΗΡΙΑ1.  Ο καλός Σαμαρείτης (Λουκ.ι:25-37)

Η ιστορία: Ένας Ιουδαίος ταξίδευε απ' την Ιερουσαλήμ στην Ιεριχώ. Η Ιερουσαλήμ βρίσκεται περίπου 777 μέτρα πάνω απ' την επιφάνεια της θάλασσας, ενώ η Ιεριχώ που απέχει 27 χλμ.  βορειοανατολικά, βρίσκεται 251 μέτρα κάτω απ' την επιφάνεια της θάλασσας. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να κατέβει κανείς 1028 μέτρα, σε μια απόσταση 27 περίπου χιλιομέτρων. Ο δρόμος είναι κατηφορικός σ' όλη την διαδρομή και πολύ επικίνδυνος.  Ήταν γνωστό ότι ήταν γεμάτος από το χειρότερο είδος ληστών.


Αυτοάμυνα (4)Αποσπάσματα της Καινής Διαθήκης σχετικά με θανατηφόρα χτυπήματα και αυτοάμυνα

Σε αυτό το σημείο, μπορεί να σκεφτεί κάποιος, ότι όλα αυτά έχουν να κάνουν με αρχές και τον τρόπο σκέψης της Παλαιάς Διαθήκης. Ας στραφούμε σε ορισμένα εδάφια της Καινής Διαθήκης που ασχολούνται με θανατηφόρα χτυπήματα και αυτοάμυνα.

Αγορά και κατοχή μαχαιριού

Λουκ.κβ:35-39 Και είπε προς αυτούς· Ότε σας απέστειλα χωρίς βαλαντίου και σακκίου και υποδημάτων, μήπως εστερήθητέ τινός; οι δε είπον· Ουδενός. Είπε λοιπόν προς αυτούς· Αλλά τώρα όστις έχει βαλάντιον ας λάβη αυτό μεθ' εαυτού, ομοίως και σακκίον, και όστις δεν έχει ας πωλήση το ιμάτιον αυτού και ας αγοράση μάχαιραν. Διότι σας λέγω ότι έτι τούτο το γεγραμμένον πρέπει να εκτελεσθή εις εμέ, το, Και μετά ανόμων ελογίσθη. Διότι τα περί εμού γεγραμμένα λαμβάνουσι τέλος. Οι δε είπον· Κύριε, ιδού, ήδη δύο μάχαιραι. Ο δε είπε προς αυτούς· Ικανόν είναι.

Κ α λ η μ έ ρ α


Δευτέρα, 25 Σεπτεμβρίου 2017

ΟΙ ΠΑΡΑΒΟΛΕΣΜΕΡΟΣ Ι


Α. ΓΙΑΤΙ Ο ΙΗΣΟΥΣ ΜΙΛΗΣΕ ΜΕ ΠΑΡΑΒΟΛΕΣ

Ματθ.ιγ:10-17 "Και προσελθόντες οι μαθηταί, είπον προς αυτόν, Διά τι λαλείς προς αυτούς διά παραβολών;...και να ακούσωσιν όσα ακούετε, και δεν ήκουσαν."

Ματθ.ιγ:34-35 "Ταύτα πάντα ελάλησεν διά παραβολών ο Ιησούς προς τους όχλους, και χωρίς παραβολής δεν ελάλει προς αυτούς...κεκρυμμένα από καταβολής κόσμου."

Μάρκ.δ:11-12 "Και έλεγε προς αυτούς, Εις εσάς εδόθη να γνωρίσητε το μυστήριον της βασιλείας του Θεού, εις εκείνους δε τους έξω, διά παραβολών τα πάντα γίνονται..."

Μάρκ.δ:33  "Και διά τοιούτων πολλών παραβολών ελάλει προς αυτούς τον λόγον, καθώς ηδύναντο να ακούσωσι."


Αυτοάμυνα (3)Η Βιβλική άποψη σχετικά με την αυτοάμυνα.

Είναι σωστό να σκοτώσεις για να προστατεύσεις τη ζωή σου ή τη ζωή άλλων; Είναι σωστό να πάρει κανείς μέτρα που μπορούν να θανατώσουν έναν εισβολέα που παράνομα απειλεί τη ζωή του ή τη ζωή άλλου;

Αυτοάμυνα σημαίνει να προστατεύσεις τον εαυτό σου από τραυματισμό που προέρχεται από άλλους. Δεν έχει να κάνει με εκδίκηση ούτε με τιμωρία εγκληματιών. Η αυτοάμυνα περιλαμβάνει τη διαφύλαξη της υγείας σου και της ζωής σου, όταν απειλείται από ενέργειες άλλων. Όταν μιλάμε για τη χρήση ενδεχόμενης θανατηφόρας δύναμης στην αυτοάμυνα, μιλάμε για χρήση όπλων για να προστατεύσουμε τους εαυτούς μας ή άλλους, ακόμη και αν τα όπλα που χρησιμοποιούνται θα μπορούσαν να σκοτώσουν τον εισβολέα.

Κ α λ η μ έ ρ α


Κυριακή, 24 Σεπτεμβρίου 2017


Αγρυπνείτε λοιπόν...Και μάλιστα, εξεύροντες τον καιρόν, ότι είναι ήδη ώρα να εγερθώμεν εκ του ύπνου· διότι είναι πλησιεστέρα εις ημάς η σωτηρία παρ' ότε επιστεύσαμεν (Ρωμ.ιγ:11).

Το τελευταίο εδάφιο της Παλαιάς Διαθήκης είναι μία προφητεία και αναφέρεται στον Ηλία, ο οποίος θα έρθει πριν τον ερχομό του Κυρίου.  Μαλ.δ:5-6 - «Ιδού, εγώ θέλω αποστείλει προς εσάς Ηλίαν τον προφήτην, πριν έλθη ημέρα του Κυρίου η μεγάλη και επιφανής, και αυτός θέλει επιστρέψει την καρδίαν των πατέρων προς τα τέκνα, και την καρδίαν των τέκνων προς τους πατέρας αυτών, μήποτε έλθω και πατάξω την γην με ανάθεμα

Προς Ρωμαίους (066)Πρακτικές προτροπές Χριστιανικής ζωής (ιβ:1-ιε:13)

Η δογματική τοποθέτηση της προς Ρωμαίους τελειώνει με το κεφάλαιο ια, αλλά η επιστολή δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη. Αυτό το τελευταίο μέρος της επιστολής εξετάζει θεολογικά την καθημερινή Χριστιανική ζωή. Αυτή η ενότητα δείχνει την απαραίτητη σύνδεση μεταξύ διδασκαλίας και τρόπου ζωής. Δεν υπάρχει αντίφαση μεταξύ της δικαίωσης και αγιασμού δια πίστεως από την μία πλευρά και αυτών των πρακτικών παραινέσεων, από την άλλη. Το πρώτο αναπόφευκτα οδηγεί στο δεύτερο και δεν είναι πλήρες χωρίς το τελευταίο.

Αυτοάμυνα (2)Βασικές συμβουλές για το πώς πρέπει να αντιδράσετε σε περίπτωση που πέσετε θύμα επίθεσης ή ακόμη και για το πώς θα μπορέσετε να την αποφύγετε.

Δεν ξεχνώ και προσπαθώ να εφαρμόζω πάντα τον πρώτο κανόνα της αυτοάμυνας:

«ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΝΑ ΑΠΟΦΕΥΓΕΙΣ ΠΑΡΑ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΕΙΣ».

Όμως αν δεν μπορείς να αποφύγεις τότε να θυμάσαι «ΝΑ ΚΡΑΤΑΣ ΤΗΝ ΣΩΣΤΗ ΣΤΑΣΗ ΣΩΜΑΤΟΣ, ΤΗΝ ΣΩΣΤΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΝΑ ΚΙΝΕΙΣΑΙ».

Καλημέρα


Σάββατο, 23 Σεπτεμβρίου 2017

Αυτοάμυνα (1)Tι λέει ο λόγος του Θεού;

Πολλοί άνθρωποι έχουν μια μπερδεμένη άποψη σχετικά με το τι λέει η Βίβλος σε ότι αφορά στην αυτοάμυνα. Ο νόμος που δόθηκε στην Έξοδ.κβ:2-3 λέει:

Εάν ο κλέπτης ευρεθή κάμνων ρήξιν και κτυπηθή και αποθάνη, δεν θέλει χυθή αίμα δι' αυτόν. Εάν όμως ο ήλιος ανατείλη επάνω αυτού, θέλει χυθή αίμα δι' αυτόν· πρέπει να κάμη ανταπόδοσιν· και αν δεν έχη, θέλει πωληθή διά την κλοπήν αυτού.


ΕΙΛΙΚΡΙΝΕΙΑ ΚΙ ΥΠΟΚΡΙΣΙΑΜατθ.ς:1-17 «Προσέχετε να μην κάμνητε την ελεημοσύνην σας...θέλει σοι ανταποδώσει εν τω φανερώ».

Ο Ιησούς δίδαξε ότι το ιδανικό στις θρησκευτικές πράξεις λατρείας είναι η τιμιότητα κι η ειλικρίνεια και το διευκρίνισε αναφερόμενος σε τρεις χαρακτηριστικές πράξεις: ελεημοσύνη, προσευχή και νηστεία.

Καλημέρα


Παρασκευή, 22 Σεπτεμβρίου 2017

Ο μεγάλος απών«Εάν ο Θεός αποφάσιζε να αποσύρει από τον κόσμο μας το Άγιο Πνεύμα, περισσότερα απ’ αυτά που η εκκλησία κάνει, θα συνέχιζε να τα κάνει, και πιθανότατα κανένας δε θα αντιλαμβανόταν τη διαφορά»  

Συχνά αναρωτιέμαι ποιο άραγε να ήταν το μυστικό της «πετυχημένης» διακονίας του Ιησού Χριστού όσο καιρό υπηρετούσε εδώ κάτω στη γη μας. Παρόλο που ήταν ο Θεός εν σαρκί, εργαζόταν, κοπίαζε, μοχθούσε και υπηρετούσε, με τον ίδιο ακριβώς τρόπο που γνώριζε ότι οι δικοί Του κάποια μέρα θα εργαστούν, κοπιάσουν μοχθήσουν, και υπηρετήσουν, ώστε το θέλημα του Θεού να πραγματοποιηθεί στη γενιά τους.


ΟΙ ΜΑΚΑΡΙΣΜΟΙΜατθ.ε:3-12 «Μακάριοι οι πτωχοί τω πνεύματι, διότι αυτών είναι η βασιλεία των ουρανών...επειδή ούτως εδίωξαν τους προφήτας τους προ υμών».

Μια άλλη λέξη που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για το «μακάριοι» είναι το «ευτυχισμένοι».  Όλοι θέλουν να είναι ευτυχισμένοι, αλλά οι περισσότεροι άνθρωποι ζητούν την ευτυχία μ’ ένα τέτοιο τρόπο που μπορεί να φέρει μόνο δυστυχία.  Οι Μακαρισμοί λένε στην πραγματικότητα, «Αν θέλεις να είσαι ευτυχισμένος, να ο δρόμος».

Κ α λ η μ έ ρ α


Πέμπτη, 21 Σεπτεμβρίου 2017


Η περηφάνειαΗ υπερηφάνεια είναι αμαρτία. Είναι εμπόδιο στην πνευματική μας ζωή και πορεία. Είναι αιτία που προκαλεί τον Θεό να επέμβει και να προκαλέσει συντριμμό της υπερηφάνειας μας.

Πολύ εύκολα μπαίνει μέσα στην πνευματική μας ζωή. 

Αθόρυβα. Σιωπηλά. Ανακατεύεται με τη σκέψη μας. Δεν μπορούμε να την ξεχωρίσουμε. Δεν την υποψιαζόμαστε. Και όμως υπάρχει και μολύνει.


Συγχώρεση: Η βασική ουσία της πίστης μαςΜατθ.ς:14-15  «Διότι εάν συγχωρήσητε εις τους ανθρώπους τα πταίσματα αυτών, θέλει συγχωρήσει και εις εσάς ο Πατήρ σας ο ουράνιος· εάν όμως δεν συγχωρήσητε εις τους ανθρώπους τα πταίσματα αυτών, ουδέ ο Πατήρ σας θέλει συγχωρήσει τα πταίσματά σας».

Ο Ιωσήφ, ήταν η υπερηφάνεια και η χαρά του πατέρα του. Αν και ο Ιακώβ είχε άλλους δέκα γιους, ο Ιωσήφ ήταν ο ευνοούμενος, επειδή γεννήθηκε στα γηρατειά του. Ο Ιακώβ ποτέ δεν έκανε τον κόπο να κρύψει τα ιδιαίτερα αισθήματά του — ούτε καν από του άλλους γιους. Στην πραγματικότητα, εξέφρασε την εύνοιά του κατάφωρα και ορατά δίνοντας στον Ιωσήφ ένα ακριβό χιτώνα που φτιάχτηκε ειδικά γι’ αυτόν.

Κ α λ η μ έ ρ α


Τετάρτη, 20 Σεπτεμβρίου 2017

Ποιο ζυγό;Το Α’ Ιωάν.ε:3 είναι σαφές και περιεκτικό:

Διότι αύτη είναι η αγάπη του Θεού, το να φυλάττωμεν τας εντολάς αυτού· και αι εντολαί αυτού βαρείαι δεν είναι.

Στο Ματθ.ια:28-30, ο Χριστός επαναλαμβάνει το μήνυμα, καλώντας μας να πάρουμε το ζυγό Του και να μάθουμε απ’ Αυτόν, «διότι ο ζυγός του είναι καλός και το φορτίον του ελαφρόν»


Η ΕΠΙ ΤΟΥ ΟΡΟΥΣ ΟΜΙΛΙΑ (1)Α.  Η ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΟΡΟΥΣ ΟΜΙΛΙΑΣ

Ματθ.ε:1  «Ιδών δε τους όχλους, ανέβη εις το όρος, και αφού εκάθισε, προσήλθον προς αυτόν οι μαθηταί αυτού».

Λουκ.ς:17  «Και καταβάς μετ’ αυτών, εστάθη επί τόπου πεδινού, και παρήσαν όχλος μαθητών αυτού, και πλήθος πολύ του λαού από πάσης της Ιουδαίας και Ιερουσαλήμ».

Η σπουδαιότητα της επί του Όρους Ομιλίας φαίνεται απ’ το γεγονός ότι ο Ιησούς, προφανώς, επανέλαβε αυτή την ομιλία και σ’ άλλες περιπτώσεις επανέλαβε ορισμένα τμήματά της.  Ο Ιησούς κήρυξε αυτό το μήνυμα πρώτα στους μαθητές, αφού είχε αφήσει το πλήθος κι είχε ανέβει στο βουνό. Αφού πέρασε όλη την νύχτα σε προσευχή, κατόπιν κατέβηκε μαζί τους, στάθηκε στην πεδιάδα και επανέλαβε τμήμα της ομιλίας στο πλήθος που είχε μαζευτεί (Λουκ.ς:12).

Κ α λ η μ έ ρ α


Τρίτη, 19 Σεπτεμβρίου 2017

Η Αρπαγή της εκκλησίας δεν είναι η Δεύτερη Έλευση του Χριστού, για πολλούς λόγους!Αυτοί που δεν πιστεύουν στην Βιβλική διδασκαλία της Αρπαγής της εκκλησίας, συνήθως υποστηρίζουν ότι υπάρχει μόνο μία έλευση ή επιστροφή του Χριστού στη γη για να κρίνει τα έθνη. Ορισμένοι πιστεύουν ότι αυτή η μοναδική έλευση, είναι απλά για να πάρει τους πιστούς στο σπίτι τους στον ουρανό, με την κρίση που ακολουθεί.

Όσοι πιστεύουν στην αρπαγή της εκκλησίας, είναι πολύ πιο προσεκτικοί να παρατηρούν τι λέει η Αγία Γραφή για το θέμα. Μπορούν να δουν το απλό γεγονός, ότι υπάρχει διαφορά μεταξύ του πάνω και του κάτω. Οι πιστοί ανεβαίνουν πάνω για να συναντήσουν τον Χριστό στον αέρα. Η δεύτερη έλευση είναι πράγματι μια «έλευση» του Κυρίου κάτω στη γη σωματικά, για να εγκαθιδρύσει τη χιλιετή Βασιλεία που υποσχέθηκε με τους προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης.


ΤΟ ΑΙΩΝΙΟ ΦΩΣ

Α. Ο αιώνιος θρόνος

Υπάρχουν πολλές αναφορές της Βίβλου σχετικά με το θρόνο του Θεού. Ίσως η πιο ιδιάζουσα είναι στην Αποκ.δ:2:

«Και ευθύς ήλθον εις πνευματικήν έκστασιν· και ιδού, θρόνος έκειτο εν τω ουρανώ, και επί του θρόνου ήτο τις καθήμενος».

Θα πρέπει να σημειώσουμε προσεκτικά ότι υπάρχει ένας θρόνος και στο θρόνο κάθεται ένας! Όλοι όσοι μελετούν και καταλαβαίνουν την αλήθεια του λόγου του Θεού, συμφωνούν ότι Αυτός που κάθεται στο θρόνο είναι ο Ιησούς Χριστός.

Καλημέρα


Δευτέρα, 18 Σεπτεμβρίου 2017

Ακόμα και η μυρωδιά του καφέ

Μυρίζοντας τον καφέ, απελευθερώνονται αντιοξειδωτικά, που μας κάνουν καλό.

Σου αρέσει το άρωμα του φρεσκοκομμένου καφέ; Ορισμένοι ειδικοί πιστεύουν ότι η ικανοποίηση της μυρωδιάς του καφέ μπορεί να απελευθερώσει ισχυρά αντιοξειδωτικά στο σώμα μας που προστατεύουν τα νευρικά κύτταρα από βλάβες που σχετίζονται με το άγχος, ακόμη και αν δεν τον πίνουμε! (τον καφέ).


Ο ΙΗΣΟΥΣ ΠΕΡΠΑΤΑ ΠΑΝΩ ΣΤΟ ΝΕΡΟ
Ματθ.ιδ:22-36   Μάρκ.ς:45-56    Ιωάν.ς:15-21

1.  Τα γεγονότα

Ο Ιησούς είχε στείλει τους μαθητές Του απέναντι στην θάλασσα της Γαλιλαίας το βραδάκι, ενώ Αυτός έμεινε πίσω για να προσευχηθεί. Ήταν νύκτα, κι ενώ αυτοί έπλεαν, μια τρομερή τρικυμία σηκώθηκε. Την στιγμή αυτή ο Ιησούς δεν ήταν μαζί τους να ησυχάσει τον άνεμο και τα κύματα. Έπρεπε αυτοί να παλέψουν με το δυνατό άνεμο, αλλά παρ’ όλη τη σκληρή κωπηλασία τους δεν κατάφεραν πολλά πράγματα.

Καλημέρα


Κυριακή, 17 Σεπτεμβρίου 2017

Ο κατακλυσμός του Νώε και οι ερμηνείες τουΟ κατακλυσμός του Νώε, ο κατακλυσμός της Γένεσης και πάλι επίκαιρος. Νέες θεωρίες, νέα ευρήματα, νέες ερμηνείες ξαναφέρνουν στην επιφάνεια μια παλιά ιστορία χαραγμένη βαθιά στη μνήμη της ανθρωπότητας.

Η λέξη, φέρνει πάντα στο νου μας μια μεγάλη καταστροφή που προέρχεται από νερά (βροχής, ποταμών ή θαλασσίων υδάτων). Και σίγουρα, αυτό που εμφυσήθηκε στη διάνοιά μας από τα παιδικά μας χρόνια: Ο κατακλυσμός της Γένεσης, ο κατακλυσμός του Νώε, που για τους περισσότερους ενήλικες είναι ένα εντυπωσιακό απλό παραμύθι, που φτιάχτηκε για να εξηγήσει μια φυσική καταστροφή.