Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Πέμπτη 30 Ιουνίου 2022

Τατόι

 

Η Σωτηρία (2)


 

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ: Κεφ.ις:1-6


Αποκ.ις:1
Και ήκουσα φωνήν μεγάλην εκ του ναού λέγουσαν προς τους επτά αγγέλους· Υπάγετε και εκχέατε εις την γην τας φιάλας του θυμού του Θεού.

Ο θυμός του Θεού είναι εναντίον των κατοίκων της γης. Δεν πρόκειται για το θυμό του Θεού στην αιωνιότητα κατά των ασεβών, που θα ριχτούν στη λίμνη του πυρός και θα βασανίζονται αιώνια. Πρόκειται για το θυμό του Θεού που εκχέεται στη γη.

Η οργή του Θεού ξεσπά πάνω στους αμετανόητους και ασεβείς.

Όταν κάποιος άνθρωπος οργίζεται ή θυμώνει, η αναπνοή του γίνεται βαριά, γρήγορη και γίνεται κόκκινος. Εξάπτεται, το πρόσωπο του αλλοιώνεται, γεμίζει πάθος και βία. Η οργή είναι μια κατάσταση του νου, που ελέγχεται και δεν εξάπτεται ξαφνικά όπως ο θυμός, αλλά διαρκεί πιο πολύ.

Κ α λ η μ έ ρ α


 

Τετάρτη 29 Ιουνίου 2022

Τατόι

 

Κήρυγμα


 

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ: Κεφ.ιε:4-8

 


Αποκ.ιε:4 Τις δεν θέλει σε φοβηθή, Κύριε, και δοξάσει το όνομά σου; Διότι εί­σαι μόνος όσιος διότι πάντα τα έθνη θέλουσιν ελθεί και προσκυνήσει ενώπιον σου διότι αι κρίσεις σου εφανερώθησαν.

Οι άγιοι της θλίψης γνωρίζουν τον Άγιο και Όσιο και το όνομά Του.

Πολλοί που είχαν απορρίψει την αποκάλυψη της φύσης του Θεού, ότι ο Θεός είναι ΕΙΣ και ότι είναι ο μόνος αληθινός Θεός και δεν υπάρχει άλλος εκτός από Αυτόν, θα αντιληφθούν κατά τη Θλίψη ότι είναι πράγματι ΕΙΣ.

Θα φθάσουν στο σημείο να δουν ότι αυτοί που έμειναν ακλόνητοι σ' αυτή τη θε­μελιώδη αλήθεια, γνώριζαν πράγματι το Θεό με ένα πολύ πιο ολοκληρωμένο τρόπο. Όταν θα σταθούν εκείνη την ημέρα ενώπιον Του, θα γνωρίζουν ότι είναι ο μόνος Άγιος & Όσιος και ότι είναι ΕΙΣ.

Κ α λ η μ έ ρ α


 

Τρίτη 28 Ιουνίου 2022

Τατόι

 

Κήρυγμα


 

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ: Κεφ.ιε:1-3

 

Αποκ.ιε:1 Και είδον άλλο σημείον εν τω ουρανώ μέγα και θαυμαστόν, αγγέλους επτά οίτινες είχον τας επτά εσχάτας πληγάς, διότι εν αυταίς ετελέσθη ο θυμός του Θεού

 

Ο Ιωάννης βλέπει ένα άλλο σημείο στον ουρανό, που τον γέμισε θαυμασμό.

Αυτός ο θαυμασμός όμως δεν ήταν από χαρά, γιατί πρόκειται για κάτι τρομακτικό. Όλο αυτό το κεφάλαιο είναι μια εισαγωγή για την 7η σφραγίδα.

 

αγγέλους επτά οίτινες είχον τας επτά εσχάτας πληγάς

Αυτό το εδάφιο είναι παράλληλο με το κεφ.η:2-13 και κεφ.θ όπου ανοίγεται η 7η σφραγίδα. Στους επτά αγγέλους, που στέκονται ενώπιον του Θεού, δόθη­καν 7 σάλπιγγες που αναφέρονται εδώ σαν 7 πληγές.

Κ α λ η μ έ ρ α


 

Τατόι

 

Το όνομα του Θεού (4) - Η σωτηρία (1)


 

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ: Κεφ.ιδ:14-20

 


Αποκ.ιδ:14-15 Και είδον και ιδού νεφέλη λευκή, και επί την νεφέλην εκάθητο τις όμοιος με υιόν ανθρώπου, έχων επί της κεφαλής αυτού στέφανον χρυσούν, και εν τη χειρί αυτού δρέπανον κοπτερόν. Και άλλος άγγελος εξήλθεν εκ του ναού κράζων με­τά μεγάλης Φωνής προς τον καθήμενον επί της νεφέλης, Πέμψον το δρέπανόν σου και θέρισον' διότι ήλθεν εις σε η ώρα του να θερίσης, επειδή εξηράνθη ο θερισμός της γής.

 

Νεφέλη λευκή

Το λευκό συμβολίζει την αγνότητα και τη δικαιοσύνη, και η νεφέ­λη αναφέρεται στο ουράνιο βασίλειο. Επομένως, πρόκειται για κάποιον δίκαιο που βρίσκεται στον ουρανό.

Κυριακή 26 Ιουνίου 2022

ANA VIDOVIC Classical Guitar Concert 2020 - Live Chat with Ana Vidovic

Τατόι

 

Κήρυγμα


 

"Εάν τις διψά, ας έρχηται πρός εμέ καί ας πίνει"


Ιωάννης ζ:37-39

“Κατά δε την τελευταίαν ημέραν την μεγάλην της εορτής ίστατο ο Ιησούς, και έκραξε, λέγων, Εάν τις διψά, ας έρχηται προς εμέ, και ας πίνη· όστις πιστεύει εις εμέ, καθώς είπεν η γραφή, ποταμοί ύδατος ζώντος θέλουσι ρεύσει εκ της κοιλίας αυτού. Τούτο δε είπε περί του Πνεύματος, το οποίον έμελλον να λαμβάνωσιν οι πιστεύοντες εις αυτόν· διότι δεν ήτο έτι δεδομένον Πνεύμα Άγιον· επειδή ο Ιησούς έτι δεν εδοξάσθη.”

 

Ο Ιησούς έχει έρθει στην Ιερουσαλήμ για τη γιορτή της Σκηνοπηγίας.

Αυτή αποτελούσε μία από τις μεγαλύτερες Ιουδαϊκές γιορτές.

Θύμιζε στους Ιουδαίους κάτι από τις περιπλανήσεις των προπατόρων τους στην έρημο, όταν η χάρη του Θεού τους έβγαλε με θαυμαστό τρόπο από την Αίγυπτο.

Το περιστατικό που η εορτή αυτή έφερνε στη μνήμη των Ιουδαίων περιγράφεται στο βιβλίο της Εξόδου.

Κ α λ η μ έ ρ α


 

Σάββατο 25 Ιουνίου 2022

Τατόι

 

Κήρυγμα


 

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ: Κεφ.ιδ:10-13

 


Αποκ.ιδ:10 και αυτός θέλει πίει εκ του οίνου του θυμού του Θεού, του κεκερασμένου ακράτου, εν τω ποτηρίω της οργής αυτού και θέλει βασανισθή με πύρ και θείον ενώπιον των αγίων αγγέλων και ενώπιον του Αρνίου

 

και αυτός θέλει πίει εκ του οίνου του θυμού του Θεού,του κεκερασμένου ακράτου, εν τω ποτηρίω της οργής αυτού

Αυτή θα είναι η καταδίκη αυτών που λαμβάνουν το χάραγμα και προσκυνούν το θηρίο. Όταν λέει «του κεκερασμένου ακράτου» εννοεί ότι θα υπάρξει μια ιδιαίτε­ρα αυστηρή κρίση εναντίον αυτών που προσκυνούν το θηρίο και την εικόνα του.

Κ α λ η μ έ ρ α


 

Παρασκευή 24 Ιουνίου 2022

Τολό

 

Το όνομα του Θεού (3)


 

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ: Κεφ.ιδ:5-9

 


Αποκ.ιδ:5 Και εν τω στόματι αυτών δεν ευρέθη δόλος διότι είναι άμωμοι ενώπιον του θρόνου του Θεού

 

Στο στόμα τους δεν βρέθηκε δόλος, δηλαδή κανένα ψεύδος ή απάτη. Και πάλι αυτό αποτελεί μια αξιοσημείωτη δήλωση της αφιέρωσής τους στον Θεό, σε μια περίοδο που όλος ο κόσμος βρίσκεται μέσα στο ψεύδος.

Όλοι λατρεύουν, αγαπούν και πράτ­τουν το ψεύδος. Όμως για τους 144.000 λέει ότι στο στόμα τους δεν ευρέθη δόλος ή ψεύδος ή μώμος. Μπροστά στα μάτια του Θεού είναι αγνοί και καθαροί.

Ο Θεός εργάζεται μαζί τους για να τους τελειοποιήσει. Πρέπει να μάθουν για τον Κύριο και το θέλημά Του. Τον ακολουθούν πλήρως με πίστη και αφοσίωση.

Βέβαια δεν προσπαθεί να μας πει ότι ήταν αναμάρτητοι και τέλειοι, αλλά θέλει κυρίως να τονίσει την τέλεια αγάπη που έχουν γι' Αυτόν, και ότι Τον ακολουθούν με όλη τους την καρδιά. Αφιερώ­θηκαν τελείως σ' Αυτόν άνευ όρων.

Εφεσ.ε:27  ο Ιησούς πρόκει­ται να παραστήσει την εκκλησία στον εαυτό Του μια ένδοξη εκκλησία χωρίς κη­λίδα ή ρυτίδα, αλλά άγια και άμωμη.

Κ α λ η μ έ ρ α


 

Πέμπτη 23 Ιουνίου 2022

Τολό

 

Το όνομα του Θεού (2)


 

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ: Κεφ.ιδ:3-4

 Αποκ:ιδ:3 Και έψαλλον ως ωδήν νέαν ενώπιον του θρόνου, και ενώπιον των τεσσά­ρων ζώων και των πρεσβυτέρων και ουδείς ηδύνατο να μάθει την ωδήν, ειμή αι εκατόντεσσαράκοντα τέσσαρες χιλιάδες, οι ηγορασμένοι από της γής.

Στην μουσική υπάρχουν πολλά δύσκολα κομμάτια να μάθει κανείς. Όμως αυτή η νέα ωδή που έψαλλαν οι 144.000 ήταν υπερβολικά δύσκολη, και κανείς άλλος δεν μπορού­σε να μάθει την ωδή αυτή, παρά μόνο αυτοί. Αυτό δείχνει ότι οι 144.000 κατέ­χουν μια μοναδική και ξεχωριστή θέση ενώπιον του Θεού.

Δεν είναι στην ίδια θέση με τα 4 ζώα που είναι εν μέσω και κύκλω του θρόνου. Δεν κάθονται σε θρόνους ούτε φορούν στεφάνους όπως οι 24 πρεσβύτεροι. Όμως κά­θε άγιος ενώπιον του Θεού έχει την δική του μοναδική και ξεχωριστή θέση. Και κάθε άγιος στην δική του ξεχωριστή θέση κάνει όσο πιο πολλά μπορεί με το φως που έχει για να ευαρεστήσει τον Θεό.

Κ α λ η μ έ ρ α


 

Τετάρτη 22 Ιουνίου 2022


 

Κήρυγμα


 

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ: Κεφ.ιδ:1-2

 


Αποκ.ιδ:1 Και είδον και ιδού Αρνίον ιστάμενον επί το όρος Σιών, και μετ' αυτού εκατόν τεσσαράκοντα τέσσαρες χιλιάδες έχουσαι το όνομα του Πατρός αυτού γεγοαμμένο επί των μετώπων αυτών.

 

Και είδον, και ιδού Αρνίον ιστάμενον επί το όρος Σιών

Ο Ιωάννης βλέπει όλο το βιβλίο της Αποκάλυψης να αποκαλύπτεται μπροστά του σε όραση. Εδώ βλέπει πάλι σε όραση το Αρνίο του Θεού, που εί­δε στο κεφ.ε:6 και τώρα το βλέπει να στέκεται στο όρος Σιών.

Το ερώτημα είναι αν το όρος Σιών είναι η επίγεια ή η επουράνια Σιών, αν ο Ιωάννης βλέπει τον Χριστό με τους 144.000 στην Ιερουσαλήμ στην Δεύτερη Έλευση, ή τους βλέπει στον ουρανό.

Κ α λ η μ έ ρ α


 

Τρίτη 21 Ιουνίου 2022

Τολό

 

Κήρυγμα


 

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ: Κεφ.ιγ:16-18

 


Αποκ.ιγ:16 Και έκαμνε πάντας τους μικρούς και τους μεγάλους, τους πλουσίους και τους πτωχούς, τους ελευθέρους και τους δούλους, να λάβωσι το χάραγμα επί της χειρός αυτών της δεξιάς, ή επί των μετώπων αυτών.

Αυτή η ενέργεια του θηρίου να λάβουν το χάραγμα είναι μέρος του ότι έδωσε πνεύ­μα και ζωή στην εικόνα του θηρίου.

Μπορεί να πρόκειται για πραγματικό χάραγμα. Όμως θα δούμε άλλες γραφές, όπου το χάραγμα ήταν πνευματικό σημείο και όχι πραγματικό.

Αποκ.γ:12 Εδώ είναι σαν σύμβολο ότι ανήκει στον Ιησού, είναι δικός Του.

Κ α λ η μ έ ρ α


 

Δευτέρα 20 Ιουνίου 2022

Κήρυγμα

Τολό

 


 

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ: Κεφ.ιγ:12-15

 


Aποκ.ιγ:12 Και ενήργει όλην την εξουσίαν του πρώτου θηρίου ενώπιον αυτού και έκαμε την γήν και τους κατοικούντας εν αυτή να προσκυνήσωσι το θηρίον το πρώτον του οποίου εθεραπεύθη η θανατηφόρος πληγή.

Ασκεί, όλη την εξουσία του πρώτου θηρίου, του Α/Χ. Βλέπουμε πόσο δεμένα είναι αυτά τα δύο θηρία που το ένα στηρίζει το άλλο. Αυτό είναι μια παλιά τακτική του Σατανά, να χρησιμοποιεί την πολιτική εξουσία για να στερεώσει την θρησκευτική, και με την θρησκευτική εξουσία να στερεώνει την πολιτική.

Κ α λ η μ έ ρ α


 

Κυριακή 19 Ιουνίου 2022

Τατόι

 

Relaxing Classical Guitar Instrumental


 

Η μόνη ελπίδα


Σημεία των τελευταίων ημερών

Έρχονται μέρες που ούτε καν φανταζόμαστε! Ούτε θα μπορούσαμε να διανοηθούμε από μόνοι μας!

Μιλάμε για την παγκόσμια κυριαρχία του Αντίχριστου, η οποία δεν αργεί καθόλου, όπως δείχνουν τα πράγματα.

Έχει σαν στόχο την υποδούλωση όλης της ανθρωπότητας.

Κ α λ η μ έ ρ α