Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Τετάρτη 28 Φεβρουαρίου 2018


Αν αγαπάς...

Υπάρχει μεγάλη διαφορά ανάμεσα στο να θέλεις να σε αγαπούνε και στο να αγαπάς εσύ ο ίδιος τους άλλους. Το πρώτο φανερώνει πως είσαι εγωιστής και φίλαυτος. Το δεύτερο φανερώνει πως έχεις από την αγάπη του Θεού στην καρδιά σου.

Όταν θέλεις οι άλλοι να σε αγαπούν είσαι ένας δυστυχισμένος άνθρωπος. Ποτέ δε θα χορτάσει η άβυσσος της ψυχής σου, από την ανθρώπινη αγάπη. Μόνο η αγάπη του Θεού μπορεί να σε γεμίσει. Η αγάπη συζύγου, παιδιών, φίλων είναι τόσο λειψή, τόσο ανασφαλής, τόσο ταλαντευόμενη που αδιάκοπα θα σε πληγώνει.

Η κόλαση είναι αιώνια;
αιώνιος, -α (λόγ. -ία), -ο 1. αυτός που διαρκεί παντοτινά: ~ δόξα || η φιλοσοφία εκφράζει την ~ αναζήτηση τού ανθρώπου για την αλήθεια ΣΥΝ. διηνεκής, αέναος ΑΝΤ. εφήμερος, προσωρινός· ΦΡ. (α) (λογοτ.) αι-ώνια ανάπαυση | αιώνιο σκοτάδι | αιώνιος ύπνος ο θάνατος (β) αιώνια ζωή (ζωή αιώνιος, Κ.E. πολλαχού) η ζωή μετά τον θάνατο και ειδικότ. η ζωή στον Παράδεισο ΣΥΝ. μέλλουσα ζωή, μεταθανάτιος ζωή (Μπαμπινιώτης)


Ματθ.κε:46 καὶ ἀπελεύσονται οὗτοι εἰς κόλασιν αἰώνιον, οἱ δὲ δίκαιοι εἰς ζωὴν αἰώνιον.

Ματθ.κε:41 τότε ἐρεῖ καὶ τοῖς ἐξ εὐωνύμων· πορεύεσθε ἀπ' ἐμοῦ κατηραμένοι εἰς τὸ πῦρ τὸ αἰώνιον τὸ ἡτοιμασμένον τῷ διαβόλῳ καὶ τοῖς ἀγγέλοις αὐτοῦ.

Ματθ.γ:12 οὗ τὸ πτύον ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ καὶ διακαθαριεῖ τὴν ἅλωνα αὐτοῦ καὶ συνάξει τὸν σῖτον αὐτοῦ εἰς τὴν ἀποθήκην τὸ δὲ ἄχυρον κατακαύσει πυρὶ ἀσβέστῳ.

Δαν.ιβ:2 Και πολλοί εκ των κοιμωμένων εν τω χώματι της γης θέλουσιν εξεγερθή, οι μεν εις αιώνιον ζωήν, οι δε εις ονειδισμόν και εις καταισχύνην αιώνιον.

Κ α λ η μ έ ρ α


Τρίτη 27 Φεβρουαρίου 2018


ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ (2)


Κανόνας Νο1  Μη λες ποτέ «Δεν έχω χρόνο» γιατί έχεις χρόνο αν οργανωθείς σωστά.

Πάντα έχουμε χρόνο να κάνουμε περισσότερα, αλλά υπάρχουν προτεραιότητες, και πρέπει να μάθουμε να βάζουμε τα πράγματα στη σωστή τους σειρά, πράγμα που δεν είναι και τόσο εύκολο. Δεν είναι εύκολο πολλές φορές να πεις τι είναι πρώτο και τι δεύτερο σε ημερήσια, εβδομαδιαία και μηνιαία βάση.

Ανεξάρτητα από την ιστορία σου, ο Θεός μπορεί να χρησιμοποιήσει το παρελθόν σου για την δόξα Του!
Γαλ.ς:4 Αλλ' έκαστος ας εξετάζη το εαυτού έργον, και τότε εις εαυτόν μόνον θέλει έχει το καύχημα και ουχί εις τον άλλον·

Ένας από τους καλύτερους τρόπους να ανακαλύψεις πώς ο Θεός θέλει να σε χρησιμοποιήσει στο μέλλον, είναι να εξετάσεις πώς σε έχει χρησιμοποιήσει στο παρελθόν.

Ο Θεός δεν θέλει να απορρίψεις το παρελθόν σου, αλλά να το χρησιμοποιήσεις.

Κ α λ η μ έ ρ α


Δευτέρα 26 Φεβρουαρίου 2018


Η καταγωγή των εικονοστασίων και των φυλακτών


ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ (1)
1.  ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΑΥΞΗΣΗ ΣΑΝ ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΣ

Επειδή πρόκειται να οδηγήσεις ανθρώπους, να διδάξεις και να κηρύξεις, πρέπει να έχεις μια σταθερή βάση. Πρέπει σαν άτομο να αυξηθείς πνευματικά για να μπορέσεις να βοηθήσεις κι άλλους να αναπτυχθούν.

Εφεσ.δ:1,2  Σας παρακαλώ λοιπόν εγώ, ο δέσμιος εν Κυρίω, να περιπατήσητε αξίως της προσκλήσεως καθ’ ήν προσεκλήθητε, μετά πάσης ταπεινοφροσύνης και πραότητος μετά μακροθυμίας, υποφέροντες αλλήλους εν αγάπη....

Η Βίβλος μας λέει ότι ο Θεός έδωσε στην εκκλησία αποστόλους, προφήτες, ευαγγελιστές, δασκάλους, ποιμένες (Εφεσ.δ:11-15) και στο εδ.8 λέει ότι αυτά δόθηκαν σαν δώρα-χαρίσματα στους ανθρώπους, στην εκκλησία.  Ακριβώς γι’ αυτές τις διακονίες μιλάμε σήμερα, για την κλήση που ο Θεός μας έχει κάνει.

Στον ουρανό


Όχι στη γη, μα στον ουρανό. Εκεί είναι η πατρίδα μας. Από κει έλκουμε την καταγωγή μας. Γεννηθήκαμε από σπέρμα ουράνιο. Η παλιά μας καταγωγή αχρηστεύτηκε, εξουδετερώθηκε.

Όχι στην γη, μα στον ουρανό. Εκεί θα μπορέσουμε να εκτιμήσουμε την έκταση και το μέγεθος της σωτηρίας του Κυρίου μας, όταν θ' ανοίξουμε τα μάτια μας στο δοξασμένο περιβάλλον του.

Όχι στην γη, μα στον ουρανό. Εκεί θα συναντήσουμε τον αγαπημένο μας Κύριο πρόσωπο με πρόσωπο, και όπως ο ίδιος μας λέει, δεν θα ντραπούμε γιατί θα είμαστε όμοιοι με Αυτόν.

Καλημέρα


Κυριακή 25 Φεβρουαρίου 2018


ΕυγνώμονεςΔοξολογία – Ευχαριστία – Έπαινος

Λουκ.ς:31 Και καθώς θέλετε να πράττωσιν εις εσάς οι άνθρωποι, και σεις πράττετε ομοίως εις αυτούς.

Λουκ.ιζ:15-19 Εις δε εξ αυτών, ιδών ότι ιατρεύθη, υπέστρεψε μετά φωνής μεγάλης δοξάζων τον Θεόν, και έπεσε κατά πρόσωπον εις τους πόδας αυτού, ευχαριστών αυτόν· και αυτός ήτο Σαμαρείτης. Αποκριθείς δε ο Ιησούς είπε· Δεν εκαθαρίσθησαν οι δέκα; οι δε εννέα που είναι; Δεν ευρέθησαν άλλοι να υποστρέψωσι διά να δοξάσωσι τον Θεόν ειμή ο αλλογενής ούτος; Και είπε προς αυτόν· Σηκωθείς ύπαγε· η πίστις σου σε έσωσεν.

Η απροθυμία για δοξολογία και ευχαριστία εκπλήσσει τον Θεό.

Προς Ρωμαίους (085)


Ρωμ.ιε:21 αλλά καθώς είναι γεγραμμένον· Εκείνοι προς τους οποίους δεν ανηγγέλθη περί αυτού θέλουσιν ιδεί, και εκείνοι οίτινες δεν ήκουσαν θέλουσι νοήσει.

Κηρύττοντας το Ευαγγέλιο σ’ εκείνους που ποτέ δεν είχαν ακούσει, ο Παύλος προσπάθησε να εκπληρώσει το Ησαΐας νβ:15.

Δεν είναι κάθε διακονία σαν του Παύλου. Ο Παύλος αναγνώριζε ότι άλλοι πότισαν και άλλοι οικοδόμησαν πάνω στο θεμέλιο που είχε βάλει (Α’ Κορ.γ:6-10). Ωστόσο, οι κήρυκες σήμερα θα πρέπει να έχουν το ίδιο βάρος να ευαγγελίσουν τους χαμένους, να συστήσουν στους ανθρώπους το Χριστό, για πρώτη φορά. Δεν είναι σωστό ο «ποιμένας» ή τα μέλη μιας εκκλησίας να προσπαθούν να «ευαγγελίσουν» το Χριστό στα μέλη μιας άλλης εκκλησίας!! Υπάρχουν τόσοι άνθρωποι που δεν έχουν ακούσει!

Κ α λ η μ έ ρ α


Σάββατο 24 Φεβρουαρίου 2018

Σαν σήμερα


 24 Φλεβάρη 303 - Ο Γαλέριος εκδίδει διάταγμα με το οποίο ξεκινά το διωγμό εναντίον των χριστιανών στις υπό τον δικό του έλεγχο επαρχίες της Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας.

 Σε µεταγενέστερα κείµενα που έχουν βρεθεί στην Θεσσαλονίκη, αναφέρεται ως διώκτης των χριστιανών µαρτύρων της πόλης.

Η Θεσσαλονίκη λειτούργησε ως αυτοκρατορική έδρα του Γαλερίου. Την εποχή εκείνη ίσχυε ακόμα το σύστημα που είχε ιδρύσει ο Αυτοκράτορας Διοκλητιανός, η επονομαζόμενη Τετραρχία. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗ


“Δεν είμαι απόστολος; δεν είμαι ελεύθερος; Δεν είδον τον Ιησούν Χριστόν τον Κύριον ημών; Δεν είσθε σεις το έργον μου εν Κυρίω; Αν δεν ήμαι εις άλλους απόστολος, αλλ’ εις εσάς τουλάχιστον είμαι διότι η σφραγίς της αποστολής μου σεις είσθε εν Κυρίω. Η απολογία μου εις τους ανακρίνοντας με είναι αύτη...” (Α’ Κορ.θ:1-3).
           
Ο Παύλος παρουσίασε τις αποδείξεις της αποστολής του. Οι ίδιοι οι Κορίνθιοι γνώριζαν ότι ο Παύλος ήταν απόστολος, αφού ήταν το έργο του εν Κυρίω και η σφραγίς της αποστολής του. Το δεύτερο εδάφιο μιλάει “για άλλους” που δεν δέχονται την αποστολή του, και το τρίτο εδάφιο μνημονεύει εκείνους που τον “ανακρίνουν”. Απ’ αυτό μπορούμε να καταλάβουμε ότι μερικοί πιστοί προσπαθούσαν να δυσφημίσουν την αποστολή του Παύλου.

Γενηθήτω το θέλημά σουΓενηθήτω το θέλημά σου, το οποιοδήποτε θέλημά σου.

Γενηθήτω το θέλημά σου, και όταν είναι αντίθετο με το δικό μου θέλημα, και προ παντός τότε.

Γενηθήτω το θέλημά σου, και αν ακόμη αυτό θα είναι σαν ξίφος που διαπερνά την καρδιά μου.

Καλημέρα


Παρασκευή 23 Φεβρουαρίου 2018


Ενότητα


Ψάχνοντας με προσοχή το παρελθόν, ας προχωρήσουμε προς το μέλλον.

Χρειαζόμαστε καθαρές ομόψυχες καρδιές για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα.

«Του δε πλήθους των πιστευσάντων η καρδία και η ψυχή ήτο μία!» (Πράξ.δ:32).

Μια καρδιά, μια ψυχή. Να λέμε όλοι το ίδιο. Να θέλουμε όλοι το ίδιο. Να ζητάμε όλοι το ίδιο. Να αγαπάμε όλοι το ίδιο. Να φρονούμε όλοι το ίδιο. Σαν ένας άνθρωπος, ένα... όλοι μας να γίνουμε ένα... όποιον πιάνεις να σου λέει το ίδιο... να μην υπάρχει διαφορά, απόσταση, διάσταση... σαν να είμαστε συνεννοούμενοι.

Όταν μένειςΌταν μένεις ενωμένος με τον Κύριο, τότε, διαρκώς ακούς τη φωνή Του, και αυτό για σένα προκαλεί μια τόσο μεγάλη χαρά, η πιο μεγάλη χαρά, η μοναδική χαρά ίσως μέσα στην ταλαίπωρη και άθλια ζωή μας.

Όταν μένεις ενωμένος με τον Κύριο δεν θέλεις να μιλάς. Σαν τί να πεις; Τί νόημα έχουν τότε τα λόγια; Σαν τί μπορούν να πουν; Όταν έχεις το πλήρωμα, σαν τί να ζητήσεις; Μονάχα ζεις, και η ζωή αυτή είναι γεμάτη από ανείπωτη χαρά.

Ιαπωνικό ρομπότ έδωσε εξετάσεις για να μπει στο πανεπιστήμιο και...κόπηκε


 Ιαπωνικό ρομπότ έδωσε τις εξετάσεις που δίνουν οι μαθητές στην Ιαπωνία για να μπουν στο πανεπιστήμιο, αλλά δεν τα κατάφερε.

 Ήταν η τέταρτη αποτυχία του σε τέσσερις διαδοχικές χρονιές. Οι βαθμοί του απέχουν ακόμη πολύ για του επιτρέψουν να περάσει το κατώφλι ενός πανεπιστημίου με διεθνές κύρος, όπως το Πανεπιστήμιο του Τόκιο.

Καλημέρα


Πέμπτη 22 Φεβρουαρίου 2018


ΤΡΕΙΣ ΑΡΧΕΣ


Η διδασκαλία της Α’ Κορ.ις:1-2 μας δίνει τρεις αρχές σχετικά με τις προσφορές στην Καινή Διαθήκη.

1.   Ο Παύλος είπε, “κατά την πρώτην της εβδομάδος”. Διδασκόμαστε ότι πρέπει να δίνουμε συστηματικά, όχι απλώς όποτε το αισθανόμαστε.
2.   Ο Παύλος είπε “έκαστος ημών ας εναποθέτη παρ’ εαυτώ”. Διδασκόμαστε ότι όλοι χωρίς εξαίρεση είναι υπεύθυνοι να δίνουν στο Θεό.
3.   Ο Παύλος είπε: “ο,τι αν ευπορείται”. Διδασκόμαστε να δίνουμε ανάλογα μ’ αυτά που κερδίζουμε.

Η προσευχή
Η προσευχή σπάζει κόκκαλα και συγκολλά κόκκαλα.

Η προσευχή ανεβάζει στον ουρανό και αποσπά από την Κόλαση.

Η προσευχή σε δένει με τον Θεό και σε ελευθερώνει από τον διάβολο.

Η προσευχή γκρεμίζει κάστρα και οικοδομεί οχυρά.

Η προσευχή σταματά τα βέλη του εχθρού πριν φθάσουν στο στόχο τους.

ΗΠΑ: Τα ομοιοπαθητικά σκευάσματα θα αναγράφουν ότι..δεν κάνουν τίποτα


Η νομοθεσία των ΗΠΑ και των περισσότερων χωρών δεν θεωρεί τα ομοιοπαθητικά προϊόντα «φάρμακα» για τα οποία απαιτούνται κλινικές μελέτες και άδειες κυκλοφορίας. Στην αμερικανική αγορά, τα σκευάσματα αυτά κυκλοφορούν με την ένδειξη ότι δεν έχουν λάβει έγκριση από την ομοσπονδιακή Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA).

 Με απόφαση του 2016 στις ΗΠΑ απαιτείται από τους παρασκευαστές να προσκομίζουν στοιχεία για την αποτελεσματικότητα των προϊόντων τους, αλλιώς θα πρέπει να προειδοποιούν στις συσκευασίες ότι δεν υπάρχουν επιστημονικές ενδείξεις για οφέλη στην υγεία.

Καλημέρα


Τετάρτη 21 Φεβρουαρίου 2018


Τα προσόντα των Διακόνων και Διακονισσών
Παροιμίες κγ:29-35,    Α' Τιμόθεο α:3-7, ς:3-10

         
Η αναγκαιότητα του χριστιανικού χαρακτήρα

Από όσα έχουμε μάθει από την μέχρι τώρα μαθητεία μας στα θρανία της Εκκλησίας, είναι ξεκάθαρο σε όλους μας, πως η Εκκλησία του Θεού δεν είναι τα κτίρια, δεν είναι τα προγράμματα, αλλά οι άνθρωποι. Και αυτό που ενδιαφέρει τον Θεό περισσότερο από όλα είναι το πως ζούμε για τον Θεό. Επίσης Τον ενδιαφέρει ο πνευματικός χαρακτήρας της ηγεσίας της Εκκλησίας. Ηγεσία που χαρακτηρίζεται από ευσέβεια, μπορεί να βοηθήσει τα μέγιστα την τοπική Εκκλησία.

Σύμφωνα με την Καινή Διαθήκη, διάκονος ή διακόνισσα, (όπως και για τους Πρεσβύτερους) δεν μπορεί να γίνει ο οποιοσδήποτε. Ούτε ακόμη και αν έχει την επιθυμία, ή τις ικανότητες. Υπάρχουν προϋποθέσεις και αυτές οι προϋποθέσεις δεν αφορούν τις ικανότητες, αλλά τον χαρακτήρα τους.

Η αλήθειαΗ αλήθεια του Θεού, πάντα ταιριάζει απόλυτα. Αυτό είναι ένα μέσο για να τη δοκιμάζουμε. Εάν δεν ταιριάζει απόλυτα, τότε δεν πρόκειται για δική Του αλήθεια.

Χρειάζεται προσοχή μήπως πέσουμε στο λάθος και ανταλλάξουμε αλήθειες από τον λόγο του Θεού, με δικές μας «καλές» αντιλήψεις και ιδέες.

Υπάρχουν πάντοτε εσωτερικές παρορμήσεις. Μα πρέπει να είναι σε απόλυτη αρμονία με το λόγο του Θεού.