Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Σάββατο 30 Απριλίου 2022

Τατόι

 

Κήρυγμα


 

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ: Κεφ.δ:8

 


 

Χάρτης που δείχνει τον τρόπο κατασκήνωσης των 12 φυλών του Ισραήλ, γύρω από τη Σκηνή του Μαρτυρίου. Οι σημαίες φανερώνουν τα 4 πρόσωπα των τεσσάρων ζώων της Αποκάλυψης και του Ιεζεκιήλ

 

Ιεζεκ.α:22 «Και το ομοίωμα του στερεώματος του επάνωθεν της κεφαλής των ζώων ήτο ως όψις φοβερού κρυστάλλου, εξηπλωμένου υπέρ τας κεφαλάς αυτών».

Το κρύσταλλο αυτό γέμισε τον προφήτη με φόβο γιατί ήταν κάτι φοβερό. Το ίδιο κρύσταλλο είδαμε στην Αποκ.δ:6 σαν γυάλινη θάλασσα, όμοια με κρύσταλλο.

Στην Αποκάλυψη βλέπουμε τα 4 ζώα πάνω από το κρυστάλλινο στερέωμα, όπου βρίσκεται ο θρόνος του Θεού και μάλιστα κύκλω και μέσα στο θρόνο.

Στην Αποκάλυψη τα βλέπουμε με 6 πτέρυγες, ενώ στον Ιεζεκιήλ με 4. Η όραση του Ιεζεκιήλ, φανερώνει τα 4 ζώα σε προηγούμενο χρόνο, ενώ του Ιωάννη στην τελική τους κατάσταση.

Κ α λ η μ έ ρ α


 

Παρασκευή 29 Απριλίου 2022


 
Τατόι

Ανάσταση


 

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ: Κεφ.δ:8

 Αποκ.δ:8 «και τα τέσσαρα ζώα έν καθ’ έν αυτών έχων ανά πτέρυγας έξ, κυκλόθεν και έσωθεν γέμουσιν οφθαλμών και ανάπαυσιν ουκ έχοντες ημέρας και νυκτός λέγοντες, Άγιος άγιος άγιος κύριος ο Θεός ο Παντοκράτωρ, ο ήν και ο ών και ο ερχόμενος».

 

Το καθένα από τα 4 ζώα είχε 6 πτέρυγες. Ο αριθμός 6 αναφέρεται στον άνθρωπο. Οι πτέρυγες ανήκουν στα επουράνια, στην ένδοξη παρουσία του Θεού. Επομένως τα ζώα αυτά πρέπει να έχουν να κάνουν με τους αγίους του Θεού οι οποίοι έχουν λάβει δόξα και τιμή γύρω και μέσα στο θρόνο της παρουσίας του Θεού.

 

Κ α λ η μ έ ρ α


 

Πέμπτη 28 Απριλίου 2022

Τατόι

 

Κήρυγμα


 

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ: Κεφ.δ:7

 


«.... γέμοντα οφθαλμών έμπροσθεν και όπισθεν».

Βλέπουμε ότι υπάρχει έμφαση στην όραση των ζώων. Τονίζεται καθαρά το γεγονός ότι αυτά τα 4 ζώα βλέπουν τέλεια, τόσο μπροστά όσο και πίσω τους. Βλέπουν δηλαδή το παρελθόν τέλεια, γνωρίζουν ποιοι ήταν και πως έφθασαν μέχρι τον θρόνο της παρουσίας του Θεού, καθώς βλέπουν το παρόν και το μέλλον.

Βλέπουν τέλεια τον Κύριό τους πάνω στον θρόνο της δόξας, θεωρούν όλα Του τα μεγαλεία και Τον γνωρίζουν τέλεια.

Α’Κορ.ιγ:12 «Διότι τώρα βλέπουμε δια κατόπτρου αινιγματωδώς, τότε δε πρόσωπον προς πρόσωπον, τώρα γνωρίζω κατά μέρος, τότε δε θέλω γνωρίσει καθώς και εγνωρίσθην».

Ησ.λγ:17 «Οι οφθαλμοί σου θέλουσιν ιδεί τον Βασιλέα εν τη ωραιότητι αυτού, θέλουσιν ιδεί την γήν την μακράν».

 

Κ α λ η μ έ ρ α


 

Τετάρτη 27 Απριλίου 2022

Τατόι

 

Κήρυγμα


 

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ: Κεφ.δ:5-6

 


Περισσότερες πληροφορίες για τους τύπους του Ναού και τα ουράνια αντίτυπά τους.

Απ’ όλα αυτά που είδαμε μέχρι τώρα και που πρόκειται να δούμε, σχετικά με τους τύπους και τα αντίτυπα του ναού και της σκηνής του Μαρτυρίου, πρέπει να καταλάβουμε ότι:

Ο Θεός δεν έγραψε πρώτα τους τύπους και μετά στην αποκάλυψη προσπάθησε να ταιριάξει τα αντίτυπα, βάση των τύπων που ήδη είχε δώσει στο Μωυσή, αλλά μάλλον το αντίθετο.

Πρώτα υπήρχε και υπάρχει το αντίτυπο, το αληθινό, το ουράνιο, αυτό δηλαδή που βλέπει ο Ιωάννης στην Αποκάλυψη και μετά με βάση αυτό ο Θεός προσπαθεί να μας το μεταδώσει με σκιές και τύπους. Αυτή την αλήθεια τη βλέπουμε να εκφράζεται σε αρκετά σημεία του λόγου του Θεού:

Κ α λ η μ έ ρ α


 

Τρίτη 26 Απριλίου 2022

Τατόι

 

Τηλεσυνάντηση


 

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ: Κεφ.δ:5-6

 


Διευκρινίσεις σχετικά με τους 24 πρεσβυτέρους.

 

Όπως είδαμε προηγουμένως, από τα στοιχεία που μας δίδονται, βγάλαμε το συμπέρασμα ότι μάλλον αναφέρονται στο πνευματικό βασίλειο των αγίων της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης.

Αυτοί οι Πρεσβύτεροι δεν είναι άγγελοι κι αυτό είναι σίγουρο γιατί:

Τους βλέπουμε να κάθονται πάνω σε θρόνους, και γνωρίζουμε ότι τους αγίους διάλεξε ο Θεός να συνκαθίσουν, να συμβασιλεύσουν και να ποιμάνουν τα έθνη εν ράβδω σιδηρά.

Ποτέ δεν βλέπουμε αγγέλους σ’ αυτή την θέση. Οι άγγελοι είναι πνεύματα που αποστέλλονται από τον Θεό να υπηρετήσουν τους αγίους, την Νύμφη, τους κληρονόμους της Σωτηρίας. Αυτοί που κληρονομούν την Βασιλεία του Θεού είναι οι άγιοι και όχι οι άγγελοι.

Κ α λ η μ έ ρ α


 

Δευτέρα 25 Απριλίου 2022

Τατόι

 

Κήρυγμα


 

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ: Κεφ.δ:5-6

 


Αποκ.δ:5  καὶ ἐκ τοῦ θρόνου ἐκπορεύονται ἀστραπαὶ καὶ φωναὶ καὶ βρονταί, καὶ ἑπτὰ λαμπάδες πυρὸς καιόμεναι ἐνώπιον τοῦ θρόνου ἃ εἰσιν τὰ ἑπτὰ πνεύματα τοῦ θεοῦ,

 

«αστραπαί και βρονταί»

Φανερώνουν την θεία ενέργεια και δύναμη του Θεού. Υπάρχει αφάνταστη ενέργεια στην αστραπή και φανερώνει την τρομερή ενέργεια του Θεού.

Παραδείγματα όπου αστραπές και βροντές δείχνουν τη μεγαλοπρέπεια του Θεού καθώς και την δύναμη και την κρίση Του, υπάρχουν πολλά.

Κ α λ η μ έ ρ α


 

Κυριακή 24 Απριλίου 2022

10 Hours Instrumental Gospel & Hymns - Prayer, Worship, Meditation, Back...


 

Κήρυγμα


 

Έσχατες μέρες

 


Αποκ.ς:2  και είδον, και ιδού ίππος λευκός, και ο καθήμενος επ αυτόν έχων τόξον, και εδόθη αυτώ στέφανος, και εξήλθεν νικών και ίνα νικήση.

Ποιος είναι ο καθήμενος πάνω σ’ αυτό το άσπρο άλογο;

Το λευκό κανονικά συμβολίζει την δικαιοσύνη. Σ’ αυτή την περίπτωση όμως συμβολίζει την ψευδοδικαιοσύνη. Ο καθήμενος πάνω στον ίππο εμφανίζεται σαν δίκαιος.

Τα άλογα έχουν σχέση με πολεμικές επιχειρήσεις σε πολλά εδάφια του λόγου του Θεού (Ψαλμ.κ:7 και Ιώβ λθ:19-25).

Γιατί ο καθήμενος πάνω στο άσπρο άλογο είναι ο Αντίχριστος;

Κ α λ η μ έ ρ α


 

Σάββατο 23 Απριλίου 2022

Ν. Ψυχικό

 

Κήρυγμα


 

6 μύθοι σχετικά με την πνευματική ωριμότητα

 

Είναι λυπηρό, αλλά πολλές εκκλησίες νομίζουν ότι πνευματική ωριμότητα συμβαίνει αυτόματα, έτσι δεν έχουν κανένα πραγματικό σχέδιο για να βοηθήσουν τα μέλη τους να αυξηθούν εν Χριστώ.

Η εκκλησία πρέπει να βαδίζει βάσει σχεδίου, όχι μόνο για τον ευαγγελισμό, αλλά και για να οδηγηθούν τα μέλη σ’ ένα βαθύτερο επίπεδο χριστιανικής ωριμότητας.

Νομίζω ότι πολλές εκκλησίες φοβούνται να μετρήσουν την πνευματική τους πρόοδο επειδή έχουν αποδεχτεί ένα (ή περισσότερους) από τους παρακάτω μύθους:

Κ α λ η μ έ ρ α


 

Παρασκευή 22 Απριλίου 2022

Τατόι

 

Κήρυγμα


 

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ: Κεφ.δ:1-4

 


Αποκ.δ:1 Μετὰ ταῦτα εἶδον, καὶ ἰδοὺ θύρα ἠνεῳγμένη ἐν τῷ οὐρανῷ, καὶ ἡ φωνὴ ἡ πρώτη ἣν ἤκουσα ὡς σάλπιγγος λαλούσης μετ' ἐμοῦ λέγων, Ἀνάβα ὧδε καὶ δείξω σοι ἃ δεῖ γενέσθαι μετὰ ταῦτα.

 

Ορισμένοι παίρνουν αυτό εδάφιο σαν τύπο της Αρπαγής. Όμως είναι αδύνατο να κάνει κανείς αυτόν τον παραλληλισμό. Δεν είναι αυτή η αλήθεια που θέλει να μας φανερώσει εδώ ο Ιησούς, αλλά μάλλον φανερώνει την άδεια εισόδου του Ιωάννη στις ουράνιες οράσεις ώστε να μπορεί να μας τις μεταδώσει.  Η αιτία που το λέμε αυτό είναι ότι η φωνή του είπε «..... ανάβα ώδε..» και στο 2ο εδάφιο ο Ιωάννης λέει: «ευθέως εγενόμην εν πνεύματι, και ιδού θρόνος έκειτο εν τω ουρανώ....». Αυτό σημαίνει ότι άρχισε να βλέπει αυτή την όραση του ουράνιου θρόνου αμέσως μετά το εδάφιο 1.

Κ α λ η μ έ ρ α


 

Πέμπτη 21 Απριλίου 2022

Τατόι

 

Κήρυγμα


 

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ: Εισαγωγή στο τέταρτο & πέμπτο κεφάλαιοΤο τέταρτο και πέμπτο κεφάλαιο, είναι το επόμενο μεγάλο μέρος της αποκάλυψης. Να θυμόμαστε ότι είναι η αποκάλυψη του Ιησού Χριστού, όπως διαβάσαμε στο Αποκ.α:1.

1.   Αποκ.α:17-18 Τον είδαμε σαν Αυτόν που νίκησε τον θάνατο, και κατά συνέπεια ο μόνος ο οποίος μπορεί να μας δώσει αιώνια ζωή.

2.   Αποκ.α:13 Τον είδαμε να φανερώνεται σαν ο Αρχιερέας και ο Μεσίτης μεταξύ Θεού και ανθρώπου.

3.   Αποκ.α:8  Τον είδαμε σαν τον Παντοκράτορα Θεό, τον άναρχο και αιώνιο, ο οποίος βρίσκεται έξω από τον χρόνο και βλέπει τα πάντα.  Αυτός είναι το Α και το Ω, η Αρχή και το Τέλος, ο Πρώτος και ο Έσχατος. Όλα αυτά τα χαρακτηριστικά ανήκουν στον Κύριο Ιησού, τον οποίο όταν ο Ιωάννης είδε, μας λέει ότι ήταν όμοιος με Υιόν ανθρώπου.

Κ α λ η μ έ ρ α


 

Τετάρτη 20 Απριλίου 2022

Τατόι

 

Τηλεσυνάντηση


 

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ: Κεφ.γ:18-21

 


Αποκ.γ:18 συμβουλεύω σοι αγοράσαι παρ’ εμού χρυσίον πεπυρωμένον εκ πυρός ίνα πλουτήσης, και ιμάτια λευκά ίνα περιβάλη και μη φανερωθή η αισχύνη της γυμνότητός σου, και κολλ(ο)ύριον εγχρίσαι τους οφθαλμούς σου ίνα βλέπης.

 

συμβουλεύω σοι

Αφού ο Κύριος τους μίλησε για την κατάσταση και τα προβλήματά τους, τώρα φαίνεται σαν να θέλει να τους συμβουλέψει με αγάπη για το τι πρέπει να κάνουν για να μπορέσουν να γιατρευτούν απ’ αυτή την κατάσταση της αθλιότητας.

Κ α λ η μ έ ρ α


 

Τρίτη 19 Απριλίου 2022

Τατόι

 

Τι γίνεται μετά τον θάνατο - Ανάσταση Γιουνιβερσιαλισμός Ρεστοριανισμός Ανιχιλιοτοισμός


 

Μπορεί ένας Χριστιανός να καταληφθεί από δαιμόνια;


Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η σημερινή κοινωνία, ειδικά ο δυτικός πολιτισμός μας, γοητεύεται με πράγματα που σχετίζονται με το υπερφυσικό βασίλειο.

Οι εκπομπές με θέμα το υπερφυσικό έχουν την μεγαλύτερη τηλεθέαση. Οι άνθρωποι ενθουσιάζονται από ιστορίες ψυχικών φαινομένων, από ιστορίες πνευμάτων. Είναι λιγότερο τρομακτικές και πιο αποδεκτές σαν μέρος του κόσμου στον οποίο ζούμε.

Μεταξύ αυτών που συγκεντρώνουν μια μικρή αύξηση της προσοχής λόγω αυτού του υπερφυσικού ενδιαφέροντος είναι οι σημερινές χαρισματικές εκκλησίες, όπου τα πνευματικά γεγονότα και η υποτιθέμενη «δύναμη του Αγίου Πνεύματος» εκτίθενται σε τακτική, εβδομαδιαία βάση. 

Ένα από τα πρόσφατα αξιοθέατα είναι οι ζωντανοί εξορκισμοί και η εκβολή δαιμονίων – όπως λένε - από «ειδικά χρισμένα» άτομα.

Το θέμα και οι θεατρινισμοί τέτοιων πραγμάτων έχουν προκαλέσει κάποια σύγχυση μεταξύ των χριστιανών που αναρωτιούνται και ανησυχούν με όλα αυτά που γίνονται από κάποιους επιτήδειους. 

Κ α λ η μ έ ρ α