Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Τρίτη 31 Ιανουαρίου 2023

Monterey CA

 

Κήρυγμα


 

Ο Παύλος μίλησε με γλώσσες


 Στο Πράξ.θ υποδηλώνεται ότι ο Παύλος έλαβε το Άγιο Πνεύμα αλλά δεν υπάρχει καμία περιγραφή του γεγονότος και κατά συνέπεια δεν αναφέρεται ότι μίλησε σε γλώσσες.

Ο Παύλος όμως μίλησε πολύ συχνά για τις γλώσσες και σ’ ένα από τα τελευταία του γραπτά λέει: «Ευχαριστώ εις τον Θεόν μου ότι λαλώ πλειοτέρας γλώσσας παρά πάντας υμάς» (Α΄Κορ.ιδ:18).

Αφού είχε διδάξει ότι οι γλώσσες είναι από το Πνεύμα (Α΄Κορ.ιβ:8-10), είναι λογικό να συμπεράνουμε ότι μίλησε με γλώσσες όταν βαπτίστηκε, όπως όλοι.


 

Δευτέρα 30 Ιανουαρίου 2023

Monterey CA

 

Κήρυγμα


 

Η μέρα της Πεντηκοστής

 

Η αρχική εκπλήρωση των προφητειών σχετικά με την ομιλία γλωσσών, συνέβη την ημέρα της Πεντηκοστής. Τότε που 120 Εβραίοι μαθητές του Χριστού βαπτίστηκαν με Άγιο Πνεύμα και μίλησαν σε γλώσσες, συμπεριλαμβανομένων των αποστόλων, των αδελφών του Κυρίου, της μητέρας του Ιησού και κάποιων γυναικών:

«Και ότε ήλθεν η ημέρα της Πεντηκοστής, ήσαν άπαντες ομοθυμαδόν εν τω αυτώ τόπω. Και εξαίφνης έγεινεν ήχος εκ του ουρανού ως ανέμου βιαίως φερομένου, και εγέμισεν όλον τον οίκον όπου ήσαν καθήμενοι· και εφάνησαν εις αυτούς διαμεριζόμεναι γλώσσαι ως πυρός, και εκάθησεν επί ένα έκαστον αυτών, και επλήσθησαν άπαντες Πνεύματος Αγίου, και ήρχισαν να λαλώσι ξένας γλώσσας, καθώς το Πνεύμα έδιδεν εις αυτούς να λαλώσιν» (Πράξ.β:1-4).


 

Κυριακή 29 Ιανουαρίου 2023

The Mission / How Great Thou Art - The Piano Guys (Wonder of The World 2...

Monterey CA

 

Κήρυγμα


 

Το Δείπνο του Κυρίου:

 


Γιατί το κάνουμε; Μέχρι πότε;

Λουκάς κβ:14-20, Α' Κορινθίους ια:23-34

 

Είναι καλό να ξέρουμε, αυτά που πιστεύουμε γιατί τα πιστεύουμε. Είναι καλό να θυμόμαστε τι πιστεύουμε, γιατί το πιστεύουμε και να μπορούμε να το εξηγήσουμε και σε άλλους. Η υποχρέωσή μας όμως, δεν σταματάει όταν εμείς καταλάβουμε την αλήθεια του ευαγγελίου. Χρειάζεται να την ξέρουμε τόσο καλά, ώστε σαν γενιά, να είμαστε σε θέση να τα μεταδώσουμε, να τα διδάξουμε στην επόμενη γενιά.

«και όσα ήκουσας παρ' εμού διά πολλών μαρτύρων, ταύτα παράδος εις πιστούς ανθρώπους, οίτινες θέλουσιν είσθαι ικανοί και άλλους να διδάξωσι» (Β’ Τιμβ:2).

Χρειάζεται λοιπόν να ξέρουμε τόσο καλά το λόγο του Θεού, ώστε να μπορούμε να τον διδάξουμε και σε άλλους ανθρώπους που δεν γνωρίζουν τον Ιησού, αλλά και μέσα στην εκκλησία, στην επόμενη γενιά.


 

Σάββατο 28 Ιανουαρίου 2023

Monterey CA

 

Κήρυγμα


 

ΜΙΛΩΝΤΑΣ ΣΕ ΓΛΩΣΣΕΣ


«και επλήσθησαν άπαντες Πνεύματος Αγίου, και ήρχισαν να λαλώσι ξένας γλώσσας, καθώς το Πνεύμα έδιδεν εις αυτούς να λαλώσιν» (Πράξ.β:4)

 

Ορισμός της έννοιας

Η ομιλία σε (ή με) γλώσσες είναι το υπερφυσικό δώρο να μιλάς άλλες γλώσσες εκτός από τη μητρική σου, χωρίς να τις έχεις διδαχτεί. Σήμερα, χρησιμοποιείται και ο όρος γλωσσολαλιά, που σηματοδοτεί ακριβώς αυτό το γεγονός.

Υπάρχουν τέσσερα σημεία στην Καινή Διαθήκη, που αναμφίβολα περιγράφουν την ομιλία σε γλώσσες:

  1.          Πράξ.β
  2.          Πράξ.ι:44-47
  3.          Πράξ.ιθ:6
  4.          Α΄Κορ.ιβ:14


 

Παρασκευή 27 Ιανουαρίου 2023

Monterey CA

 

Κήρυγμα


 

Αυτοί που σώθηκαν στα Ευαγγέλια


Κάποιοι αντιδρούν στην διδασκαλία ότι το βάπτισμα του Αγίου Πνεύματος είναι βασικό στη σωτηρία, επικαλούμενοι περιπτώσεις ανθρώπων στα ευαγγέλια, που σώθηκαν χωρίς να έχουν λάβει το Άγιο Πνεύμα, όπως οι μαθητές του Ιησού πριν την Πεντηκοστή, ο ληστής στο σταυρό και άλλοι στους οποίους ο Ιησούς συγχώρεσε τις αμαρτίες.

Όμως, αυτά τα παραδείγματα συνέβησαν κάτω από το νόμο και σε μια μοναδική μεταβατική περίοδο στην ιστορία της σωτηρίας. Το Άγιο Πνεύμα δεν ήταν δοσμένο και η εκκλησία της Καινής Διαθήκης δεν υπήρχε μέχρι την ημέρα της Πεντηκοστής.

Την περίοδο που ο Ιησούς διακονούσε πάνω στη γη, υποστήριζε την Παλιά Διαθήκη σαν το μονοπάτι που οδηγούσε στην αιώνια ζωή (Λουκ.ι:25-28) και έλεγε στους ακολούθους Του να υπακούν στο νόμο του Μωυσή (Ματθ.ιθ:16-19, κγ:1-3, 23).


 

Πέμπτη 26 Ιανουαρίου 2023

Monterey CA

 

Κήρυγμα


 

Η σημασία του βιβλίου των Πράξεων


Η Καινή Διαθήκη αποτελείται από 4 μέρη:

(1)  Τα ευαγγέλια (Ματθαίου, Μάρκου, Λουκά, Ιωάννη),

(2)  Την εκκλησιαστική ιστορία (Πράξεις των αποστόλων),

(3)  Τις επιστολές (από την προς Ρωμαίους μέχρι του Ιούδα),

(4)  Προφητεία (βιβλίο της Αποκάλυψης).

Τα ευαγγέλια είναι ιστορικές αναφορές της ζωής, της διδασκαλίας, της διακονίας, του θανάτου, της ανάστασης και της ανάληψης του Ιησού Χριστού.


 

Τετάρτη 25 Ιανουαρίου 2023

Monterey CA

 

Κήρυγμα - The anatomy of sin


 

Προφητείες της Παλαιάς Διαθήκης


Αν και οι προφήτες της Παλιάς Διαθήκης δεν ήταν βαπτισμένοι με Πνεύμα Άγιο, αναφέρθηκαν σ’ αυτή την υπόσχεση του Θεού σχετικά με τον ερχομό του Πνεύματος (Α΄Πέτρ.α:10-12).

«Και μετά ταύτα θέλω εκχέει το πνεύμά μου επί πάσαν σάρκα· και θέλουσι προφητεύσει οι υιοί σας και αι θυγατέρες σας· οι πρεσβύτεροί σας θέλουσιν ενυπνιασθή ενύπνια, οι νεανίσκοι σας θέλουσιν ιδεί οράσεις. Και έτι επί τους δούλους μου και επί τας δούλας μου εν ταις ημέραις εκείναις θέλω εκχέει το πνεύμα μου» (Ιωήλ β:28-29).

Ο Πέτρος επικαλέστηκε αυτή την προφητεία και την ταίριαξε με τη βάπτιση του Πνεύματος την ημέρα της Πεντηκοστής (Πράξ.β:16-18).


 

Τρίτη 24 Ιανουαρίου 2023

Monterey CA

 

Κήρυγμα - Good people = good fathers?


 

Η ίδρυση της εκκλησία της Καινής Διαθήκης


Η εκκλησία της Καινής Διαθήκης ξεκίνησε την ημέρα της Πεντηκοστής, μετά την ανάληψη του Ιησού. Ο Ιωάννης ο Βαπτιστής δεν ξεκίνησε αυτή την εκκλησία, απλά προετοίμασε την οδό. Ο Ιησούς διακήρυξε ότι ο Ιωάννης είναι ο μεγαλύτερος προφήτης, αλλά αμέσως μετά διευκρίνισε: «πλην ο μικρότερος εν τη βασιλεία του Θεού είναι μεγαλήτερος αυτού» (Λουκ.ζ:28).

Σήμερα, ο καθένας που συμμετέχει στο σχέδιο της σωτηρίας του Θεού, που εκπληρώνεται με την κατοίκηση του Αγίου Πνεύματος μέσα του, έχει περισσότερα πνευματικά προνόμια, ευλογίες και δύναμη απ’ ότι είχε ο Ιωάννης ο Βαπτιστής.


 

Δευτέρα 23 Ιανουαρίου 2023

Monterey CA

 

Κήρυγμα


 

ΤΟ ΒΑΠΤΙΣΜΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ


«Διότι ο μεν Ιωάννης εβάπτισεν εν ύδατι, σεις όμως θέλετε βαπτισθή εν Πνεύματι Αγίω ουχί μετά πολλάς ταύτας ημέρας» (Πράξ.α:5).

 

«και επλήσθησαν άπαντες Πνεύματος Αγίου, και ήρχισαν να λαλώσι ξένας γλώσσας, καθώς το Πνεύμα έδιδεν εις αυτούς να λαλώσιν» (Πράξ.β:4).

 

Το Άγιο Πνεύμα

 

Ο Θεός είναι Άγιος (Α’ Πέτρ.α:16). Στην πραγματικότητα, ο Θεός είναι ο μόνος Άγιος. Επιπλέον, ο Θεός είναι Πνεύμα (Ιωάν.δ:24) και υπάρχει μόνο ένα Πνεύμα (Εφες.δ:4). Το Άγιο Πνεύμα είναι ο Θεός (Πράξ.ε:3-4  Α΄Κορ.γ:16-17 μαζί με το ς:19-20). Στους Ρωμ.η:9 διαβάζουμε ότι το Άγιο Πνεύμα είναι το Πνεύμα του Θεού.


 

Κυριακή 22 Ιανουαρίου 2023

Over the Rainbow/Simple Gifts (Piano/Cello Cover) - The Piano Guys

Monterey CA

 

Κήρυγμα - christian life


 

Τώρα είναι η ώρα - The time is nowΟ λόγος του Θεού έχει αφιερώσει αρκετά κεφάλαια, μιλώντας για τη Βαβυλώνα. Έγινε παγκόσμια δύναμη μετά την πτώση της Νινευή (Ασσυρία).

Όταν ο λόγος του Θεού αναφέρεται στη Βαβυλώνα, δεν μιλάει μόνο για την πόλη, αλλά για ένα θρησκευτικό σύστημα.

Ξεκίνησε με το Νεμβρώδ, όταν την έχτισε και συνέχισε να αντιπροσωπεύει κάθε διδασκαλία αντίθετη με το λόγο του Θεού.

Όταν ο Θεός έδιωξε από τον παράδεισο τον Αδάμ και την Εύα, αυτοί πήγαν ανατολικά. Η «ανατολή» έχει να κάνει με διδασκαλίες δαιμονίων και ψευδοθρησκείες.


 

Σάββατο 21 Ιανουαρίου 2023

Monterey CA

 

Κήρυγμα - Seek ye me, and ye shall live


 

Έχει σημασία ο τρόπος που βαπτίζουμε; - Does the way we baptize matter?


Ναι, όλοι πρέπει να χρησιμοποιούμε το βιβλικό τρόπο. Αν το όνομα Ιησούς δεν επικαλείτο σε κάποιον όταν βαπτιζόταν, αυτός έπρεπε να ξαναβαπτιστεί στο όνομα του Ιησού για τους παρακάτω λόγους:

 

1.     Η Βίβλος δίνει μεγάλη σημασία στο βάπτισμα στο νερό και γι’ αυτό πρέπει να το διενεργούμε ακριβώς όπως μας το περιγράφει.

2.     Πρέπει ν’ ακολουθούμε το παράδειγμα της αποστολικής εκκλησίας.

3.     Η παράδοση είναι ανεπαρκές υποκατάστατο της βιβλικής διδασκαλίας.

4.     Υπακοή και σεβασμός είναι οι λόγοι που μας κάνουν να ακολουθούμε ακριβώς το λόγο του Θεού. Θα πρέπει να υπακούμε στην καθαρή διδασκαλία των Γραφών αντί να εφευρίσκουμε νέους τρόπους και μετά να προσπαθούμε να τους ευθυγραμμίσουμε με την αλήθεια. Άρνηση να χρησιμοποιήσουμε το βιβλικό τρόπο μπορεί να υποδηλώνει ανυπακοή, επαναστατικότητα, ή επιφανειακή προσέγγιση του λόγου του Θεού.


 

Παρασκευή 20 Ιανουαρίου 2023

Monterey CA

 

Κήρυγμα - The Lord's Supper


 

Το όνομα του Θεού στην Καινή Διαθήκη, είναι Ιησούς. - The name of God in the New Testament is Jesus.

 

Η έννοια του Ματθ.κη:19 είναι ξεκάθαρη και ολοφάνερη. Το ενικού αριθμού όνομα του Πατέρα, του Γιου και του Αγίου Πνεύματος είναι Ιησούς.

Πατέρας, Γιος και Πνεύμα είναι διαφορετικοί τίτλοι για το Θεό. Ο ένας Θεός που υπάρχει, είναι ο Πατέρας ολόκληρης της δημιουργίας. Αυτός ο Θεός φανερώθηκε εν σαρκί σαν Γιος και κατοικεί στις καρδιές μας σαν Άγιο Πνεύμα. Το όνομα που αποκαλύπτει όλους αυτούς τους ρόλους, είναι Ιησούς.

Στην Παλαιά Διαθήκη ήταν προφητεμένο, ότι ο Θεός θα φανερωθεί με ένα όνομα:

«Διά τούτο ο λαός μου θέλει γνωρίσει τό όνομά μου· διά τούτο θέλει γνωρίσει εν εκείνη τή ημέρα , ότι εγώ είμαι ο λαλών· ιδού, εγώ» (Ης,νβ:6),

«Καί ο Κύριος θέλει είσθαι βασιλεύς εφ' όλην τήν γήν· εν τή ημέρα εκείνη θέλει είσθαι Κύριος είς καί τό όνομα αυτού έν» (Ζαχ.ιδ:9).