Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Παρασκευή 30 Απριλίου 2021


 

Κήρυγμα


 

Τ Ο Χ Ρ Ι Σ Μ Α !


Οι άνθρωποι με χρίσμα από τον Θεό είναι άνθρωποι πίστης! Δε γονατίζουν μπροστά στην φωνή του φόβου, ούτε μπροστά σε φαινομενικά επικείμενες καταστροφές.

Στο A’ Σαμουήλ ιζ, διαβάζουμε την ιστορία του Δαβίδ και του Γολιάθ. Ο Δαβίδ είδε τον Γολιάθ και άκουσε τις βλασφημίες που έβγαιναν απ’ το στόμα του. Τις άκουσε και ο Ελιάβ, και η καρδιά του βούλιαξε. Στην καρδιά του Δαβίδ, όμως, συνέβη κάτι διαφορετικό. Το χρίσμα του Κυρίου άρχισε να τον παρακινεί. Την ίδια στιγμή, οι επαγγελματίες του λαού Ισραήλ, που δεν είχαν χρίσμα, πάγωναν από τον φόβο τους. 

Κ α λ η μ έ ρ αΠέμπτη 29 Απριλίου 2021


 

Κήρυγμα


 

Το χρειαζόμαστε: Θάρρος


Η εχθρότητα προς τους Χριστιανούς αυξάνεται, αλλά ο Κύριος μας ενθαρρύνει με ένα ιδιαίτερο τρόπο.

Πολλοί «χριστιανοί» επαναπροσδιορίζουν τον Θεό, προκειμένου να μπορούν να αμαρτάνουν χωρίς τύψεις. Άλλοι εγκαταλείπουν εντελώς την πίστη τους. Γνωστοί και αγαπημένοι άνθρωποι απομακρύνονται από την πίστη και μας ραγίζουν την καρδιά.

Αλλά οι αληθινοί χριστιανοί δεν θα εγκαταλείψουν ποτέ τις στοργικές αρχές του Θεού επειδή δεν στεκόμαστε με δική μας δύναμη. Χρειαζόμαστε την ενθάρρυνση του Θεού, που ανυπομονεί να μας την δώσει.

Κ α λ η μ έ ρ α


 

Τετάρτη 28 Απριλίου 2021

The 13 Greatest Piano Hymns of All Time ♫ Relaxing Piano Music


 

Κήρυγμα


 

Συνεχόμενη πίστη


Η σώζουσα πίστη δεν είναι μια προσωρινή κατάσταση, αλλά μια συνεχής σχέση με τον Ιησού Χριστό.

Δεν σωζόμαστε με την πίστη που έχει να κάνει με μια χρονική στιγμή μόνο. Μάλλον «Ο δε δίκαιος θέλει ζήσει εκ πίστεως» (Ρωμ.α:17  Γαλ.γ:11  Αβακ.β:4). Στους Κολ.β:6 λέει: «Καθώς λοιπόν παρελάβετε τον Χριστόν Ιησούν τον Κύριον, εν αυτώ περιπατείτε». Όπως Τον δεχτήκαμε με πίστη, έτσι πρέπει να συνεχίσουμε να εξασκούμε πίστη σ’ Αυτόν.

Η Γραφή συχνά αναφέρεται στην πίστη σε ενεστώτα χρόνο προκειμένου να φανερώσει την συνέχεια:

«Διότι τόσον ηγάπησεν ο Θεός τον κόσμον, ώστε έδωκε τον Υιόν αυτού τον μονογενή, δια να μη απολεσθή πάς ο πιστεύων εις αυτόν, αλλά να έχη ζωήν αιώνιον».

Η σωτηρία δεν είναι απλά μια εμπειρία του παρελθόντος, είναι καθημερινή σχέση που έχει να κάνει με το παρόν που θα μας οδηγήσει στην αιώνια σωτηρία. Πρέπει να ζούμε καθημερινά δια πίστεως για να σωθούμε στο τέλος. Είναι πολύ πιο εύκολο να δούμε την στενή σχέση ανάμεσα στην πίστη και τα έργα, όταν καταλάβουμε αυτό το γεγονός. Η πίστη είναι προοδευτική και μας οδηγεί όλο και πιο πολύ μέσα στο θέλημα του Θεού.

Κ α λ η μ έ ρ α


 

Τρίτη 27 Απριλίου 2021

Worship Guitar - Top 50 Hymns of All Time - Instrumental Gospel Music - 4k


 

Κήρυγμα


 

Πίστη και έργα


Κάτι άλλο που διδάσκει η Βίβλος είναι ότι η πίστη δεν μπορεί να ξεχωρίσει από καλά έργα.

«Πιστός ο λόγος και θέλω ταύτα να διαβεβαιοίς, δια να φροντίζωσιν οι πιστεύσαντες εις τον Θεόν να προΐστανται καλών έργων. Ταύτα είναι καλά και ωφέλιμα εις τους ανθρώπους» (Τίτ.γ:8).

Δεν μπορεί να υπάρξει πίστη χωρίς καλά έργα. Ο Ιάκωβος έγραψε για το πόσο αχώριστα είναι τα καλά έργα από την πίστη:

«Τι το όφελος, αδελφοί μου, εάν λέγη τις ότι έχει πίστιν, και έργα δεν έχη; μήπως η πίστις δύναται να σώση αυτόν;......Ούτω και η πίστις, εάν δεν έχη έργα, νεκρά είναι καθ’ εαυτήν. Αλλά θέλει τις ειπεί, Συ έχεις πίστιν, και εγώ έχω έργα, δείξον μοι την πίστιν σου εκ των έργων σου, και εγώ θέλω σοι δείξει εκ των έργων μου την πίστιν μου. Συ πιστεύεις ότι ο θεός είναι είς καλώς ποιείς και τα δαιμόνια πιστεύουσι, και φρίτουσι. Θέλεις όμως να γνωρίσεις, ω άνθρωπε μάταιε, ότι η πίστις χωρίς των έργων είναι νεκρά; Αβραάμ ο πατήρ ημών δεν εδικαιώθη εξ έργων, ότε προσέφερεν Ισαάκ τον υιόν αυτού επί το θυσιαστήριον; Βλέπεις ότι η πίστις συνήργει εις τα έργα αυτού, και εκ των έργων η πίστις ετελειώθη; Και επληρώθη η γραφή η λέγουσα, Επίστευσε δε Αβραάμ εις τον Θεόν, και ελογίσθη εις αυτόν εις δικαιοσύνην και φίλος Θεού ονομάσθη. Βλέπετε λοιπόν ότι εξ έργων δικαιούται ο άνθρωπος, και ουχί εκ πίστεως μόνον;.....Διότι καθώς το σώμα χωρίς πνεύματος είναι νεκρόν, ούτω και η πίστις χωρίς των έργων είναι νεκρά» (Ιάκ.β:14, 17-24, 26).

Κ α λ η μ έ ρ α


 

Δευτέρα 26 Απριλίου 2021

Give Me Jesus // Her Heart Sings


 

Κήρυγμα


 

Πίστη και υπακοή


Ο Παύλος, περισσότερο από κάθε άλλον συγγραφέα, έδωσε έμφαση στην δικαίωση δια πίστεως, αλλά την ίδια στιγμή επέμεινε δυναμικά στο γεγονός ότι η σώζουσα πίστη είναι αχώριστη από την υπακοή.

Έγραψε ότι το μυστήριο του απολυτρωτικού σχεδίου του Θεού, η εκκλησία, έχει γίνει γνωστό «εις πάντα τα έθνη, προς υπακοήν πίστεως» (Ρωμ.ις:26). Η χάρη του Θεού φέρνει «υπακοήν πίστεως» (Ρωμ.α:5). Ο Ιησούς εργάστηκε μέσα από τον Παύλο «προς υπακοήν των εθνών» (Ρωμ.ιε:18).

Το ίδιο και ο Λουκάς αναφέρει ότι ένας μεγάλος αριθμός ιερέων «υπήκουον εις την πίστην» (Πράξ.ς:7). Η πίστη και η υπακοή είναι τόσο στενά συνδεδεμένες, ώστε έλλειψη υπακοής στον Θεό να είναι απόδειξη έλλειψης πίστης:

«Αλλά δεν υπήκουσαν πάντες εις το ευαγγέλιον διότι ο Ησαίας λέγει, Κύριε, τις επίστευσεν εις το κήρυγμα ημών;» (Ρωμ.ι:16).

Κ α λ η μ έ ρ α


 

Κυριακή 25 Απριλίου 2021

Beautiful Instrumental Hymns for Relaxing and Reflection - 1 Hour Instru...


 

Κήρυγμα


 

Η ΟΥΣΙΑ ΤΗΣ ΛΑΤΡΕΙΑΣ


Έχουμε μπει πλέον, στην ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ!

Ο Θεός επιτρέπει να γκρεμίζονται κάποια πράγματα, για να καταλάβουμε ποια είναι η ουσία των πραγμάτων!

«Ας μη βασιλεύη λοιπόν η αμαρτία εν τω θνητώ υμών σώματι, ώστε κατά τας επιθυμίας αυτού να υπακούητε εις αυτήν, μηδέ παριστάνετε τα μέλη σας όπλα αδικίας εις την αμαρτίαν, αλλά παραστήσατε εαυτούς εις τον Θεόν ως ζώντας εκ νεκρών, και τα μέλη σας όπλα δικαιοσύνης εις τον Θεόν» (Ρωμ.ς:12-13).

Τα εδάφια αυτά ακολουθούν την διδασκαλία του Παύλου σχετικά με το βάπτισμα, κατά το οποίο  πεθαίνουμε μετά του Χριστού (εδ.8).

Το σώμα μας έχει κάποιες επιθυμίες που δεν είναι καλές και πολλές φορές μας πιέζει να αμαρτήσουμε. Αλλά, μόλις διαβάσαμε ότι δεν πρέπει πλέον να υπακούμε στις κακές επιθυμίες του σώματός μας, ούτε να παριστάνουμε τα μέλη μας όπλα αδικίας εις την αμαρτία.

Η ουσία της λατρείας λοιπόν, έγκειται στο να «παραδοθούμε» στον Θεό. Να παραστήσουμε εαυτούς ως ζώντας εκ νεκρών.

Η «παράδοση» στον Θεό, παράγει την σωστή λατρεία.

Κ α λ η μ έ ρ α


 

Σάββατο 24 Απριλίου 2021


 

Κήρυγμα


 

Χρειαζόμαστε διόρθωση


Μπορούμε να το πολεμήσουμε και να γίνουμε ανόητοι ή να το δεχτούμε και να αυξηθούμε.

Μου αρέσει ο τρόπος με τον οποίο οι Γραφές είναι τόσο εφαρμόσιμες στην ζωή μας:

Παρ.ιβ:1 Όστις αγαπά παιδείαν, αγαπά γνώσιν· αλλ' όστις μισεί έλεγχον, είναι άφρων.

Δεν είναι τυχαίο ότι αυτοί που αρνούνται την διόρθωση είναι συνήθως ρηχοί και ανώριμοι:

Παρ.θ:9 Δίδε αφορμήν εις τον σοφόν και θέλει γείνει σοφώτερος· δίδασκε τον δίκαιον και θέλει αυξηθή εις μάθησιν.

Προτιμάμε την αποδοχή ή την κολακεία, αλλά οι γνήσιοι φίλοι μας κρατούν υπόλογους:

Κ α λ η μ έ ρ α


Όταν οι Λογικοί λέγονται "Ψεκασμένοι" - ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ταινία μι...

Παρασκευή 23 Απριλίου 2021


 

Κήρυγμα


 

ΕΧΕΙΣ ΑΝΟΣΙΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΡΑ!


Ο φόβος είναι εργαλείο στα χέρια του διαβόλου. Η αλήθεια είναι, ότι δεν μπορεί να κάνει πραγματική ζημιά, εκτός από το να μας φοβίζει ότι μπορεί. Ο διάβολος είναι ένας επαγγελματίας απατεώνας. Προσπαθεί, με όποιον τρόπο μπορεί, να σταματήσει τον λαό του Θεού με τα άνομα σχέδιά του. Είναι αποτυχημένος για πάντα, γιατί είμαστε για πάντα καλυμμένοι με το αίμα του Αμνού!

Η ιστορία της συνωμοσίας του Βαλάκ για να καταραστεί τον λαό Ισραήλ στο βιβλίο των Αριθμών κβ-κδ μας δίνει το εξής παράδειγμα:

Μέχρι αυτό το σημείο, ο λαός Ισραήλ είναι ανίκητος σε κάθε μάχη. Ο Βαλάκ, ο βασιλιάς του Μωάβ, είναι αποφασισμένος να σταματήσει τη ροή της νίκης τους. Ονειρεύεται ότι θα απαλλάξει την γη από τον λαό του Θεού, και έτσι καταφεύγει σε άλλα μέσα για να στραφεί εναντίον τους.

Κ α λ η μ έ ρ α
 

Πέμπτη 22 Απριλίου 2021


 

Κήρυγμα


 

Η Π Ι Σ Τ Η Τ Ο Υ Α Β Ρ Α Α Μ!


Η Αγία Γραφή αναφέρει το όνομα του Αβραάμ 309 φορές, αλλά χάρη στην πίστη του, το όνομά του παραμένει χαραγμένο μέχρι σήμερα σε όλη την Μέση Ανατολή και την παγκόσμια ιστορία. Μαθαίνουμε πολλά για την ζωή του Αβραάμ από το βιβλίο της Γένεσης.

«Μετά τα πράγματα ταύτα έγεινε λόγος Κυρίου προς τον Άβραμ εν οράματι, λέγων, Μη φοβού, Αβραμ· εγώ είμαι ο υπερασπιστής σου, ο μισθός σου θέλει είσθαι πολύς σφόδρα. Και είπεν ο Άβραμ, Δέσποτα Κύριε, τι θέλεις δώσει εις εμέ, ενώ εγώ απέρχομαι άτεκνος, ο δε κληρονόμος της οικίας μου είναι ούτος ο εκ Δαμασκού Ελιέζερ; είπε προσέτι ο Άβραμ, Ιδού, δεν έδωκας εις εμέ σπέρμα· και ιδού, οικέτης μου θέλει με κληρονομήσει. Και ιδού, λόγος Κυρίου έγεινε προς αυτόν, λέγων, Δεν θέλει σε κληρονομήσει ούτος· αλλ' εκείνος όστις θέλει εξέλθει εκ των σπλάγχνων σου, αυτός θέλει σε κληρονομήσει. Και έφερεν αυτόν έξω και είπεν, Ανάβλεψον τώρα εις τον ουρανόν και αρίθμησον τα άστρα, εάν δύνασαι να εξαριθμήσης αυτά· και είπε προς αυτόν, Ούτω θέλει είσθαι το σπέρμα σου. Και επίστευσεν εις τον Κύριον· και ελογίσθη εις αυτόν εις δικαιοσύνην» (Γέν.ιε:1-6).

Κ α λ η μ έ ρ α


 

Τετάρτη 21 Απριλίου 2021


 


 

Κήρυγμα


 

Παραδείγματα ανεπαρκούς πίστης


Οι Γραφές μας δίνουν πολλά παραδείγματα ανθρώπων που είχαν κάποιο βαθμό πίστης στο Χριστό και όμως δεν ήταν σωσμένοι. Αυτό φανερώνει ότι κάποιος μπορεί να πιστεύει διανοητικά τον Ιησού σαν Κύριο και Σωτήρα κι όμως να μην Τον υπακούει, να μην αναπαύεται σ’ Αυτόν, να μην υποτάσσεται σ’ Αυτόν, ώστε να σωθεί.

Για παράδειγμα, πολλοί Ισραηλίτες πίστεψαν στον Ιησού όταν είδαν τα θαύματα που έκανε. Όμως, ο Ιησούς δεν τους εμπιστευόταν γιατί ήξερε τις καρδιές τους. Δεν είχαν υποταχθεί πλήρως σ’ Αυτόν, αναγνωρίζοντάς Τον σαν Κύριο της ζωής τους (Ιωάν.β:23-25).

Το ίδιο, πολλοί Εβραίοι θρησκευτικοί ηγέτες πίστεψαν στον Ιησού, αλλά δεν Τον ομολογούσαν γιατί φοβόταν να μην τους κάνουν αποσυνάγωγους. Τους άρεσε περισσότερο η δόξα των ανθρώπων από τη δόξα του Θεού (Ιωάν.ιβ:42-43). Ο Θεός δεν τους δέχτηκε επειδή δεν ενήργησαν σύμφωνα μ’ αυτό που έλεγαν ότι πίστευαν.

Κ α λ η μ έ ρ α


 

Τρίτη 20 Απριλίου 2021


 

Κήρυγμα


 

ΑυταπάρνησηΑυτή η σύντομη μελέτη εξηγεί γιατί η αυταπάρνηση είναι μια αδιαπραγμάτευτη πτυχή της χριστιανικής πίστης. Δεν μπορούμε να ακολουθούμε τον Χριστό και την κουλτούρα.

Όσοι ζούμε σε χώρες με καλό βιοτικό επίπεδο, δυσκολευόμαστε να κατανοήσουμε την αυταπάρνηση. Θεωρούμε το ζεστό νερό και την θέρμανση «απαραίτητα», αλλά για πολλούς ανθρώπους αυτά είναι «πολυτέλειες».

Αλλά τα αισθήματά μας γι’ αυτό το δικαίωμα, ξεπερνούν την φυσική άνεση. Περιμένουμε να είμαστε και συναισθηματικά άνετοι.

Κ α λ η μ έ ρ α


 

Δευτέρα 19 Απριλίου 2021


 

Κήρυγμα


 

Τρία συστατικά της σώζουσας πίστης


Σώζουσα πίστη σημαίνει πολύ περισσότερα από μια διανοητική γνώση ή συγκατάθεση. Στην πραγματικότητα, μπορούμε να αναγνωρίσουμε τρία στοιχεία κλειδιά της σώζουσας πίστης: γνώση, συγκατάθεση και οικειοποίηση ή εφαρμογή.

Για να πιστέψει κάποιος, πρώτα απ’ όλα πρέπει να έχει κάποιο βαθμό γνώσης ή κατανόησης του αντικειμένου της πίστης του. Πρέπει να ξέρει τι διατείνεται ότι πιστεύει. Η σώζουσα πίστη δεν απαιτεί να καταλάβουμε τα πάντα περί Θεού και ζωής, αλλά απαιτεί να καταλάβουμε την ανάγκη μας για σωτηρία κι ότι ο Ιησούς είναι ο μόνος σωτήρας.

Δεύτερο, για να πιστέψει κάποιος, πρέπει να συγκατατεθεί ή να αποδεχτεί διανοητικά το θέμα. Η γνώση δεν είναι αρκετή, γιατί μπορεί να το καταλαβαίνει, αλλά να μην το πιστεύει. Ακόμα, εκτός απ’ το να το καταλαβαίνει, χρειάζεται και η γνώση ότι αυτό που υποστηρίζεται είναι σωστό.

Κ α λ η μ έ ρ α