Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Τετάρτη 30 Νοεμβρίου 2022

Hume lake CA

 

Βιβλικά μαθήματα


 

Παραδείγματα μετάνοιαςΗ παραβολή του άσωτου γιου απεικονίζει όλα τα στοιχεία της μετάνοιας (Λουκ.ιε:11-32).

Στην ιστορία αυτή, ο πλανεμένος γιος κάποια στιγμή αναγνωρίζει την αμαρτία του και την απελπιστική κατάσταση στην οποία βρίσκεται:

«Ελθών δέ εις έαυτόν» (Λουκ.ιε:17).

Μετά πήρε την απόφαση να επιστρέψει στο σπίτι και να ζητήσει συγχώρεση:

«Σηκωθείς θέλω υπάγει πρός τόν πατέρα μου καί θέλω ειπεί πρός αυτόν· Πάτερ, ήμαρτον εις τόν ουρανόν καί ενώπιόν σου· καί δέν είμαι πλέον άξιος νά ονομασθώ υιός σου· κάμε με ως ένα τών μισθωτών σου» (Λουκ.ιε:18-19).


 

Τρίτη 29 Νοεμβρίου 2022

Hume lake CA

 

Βιβλικά μαθήματα


 

Αναγνώριση της αμαρτίας.Πριν μπορέσει κάποιος να μετανοήσει από την αμαρτία, πρέπει να αναγνωρίσει ότι είναι αμαρτωλός.

Ο Ιησούς είπε: «δεν ήλθον δια να καλέσω δικαίους, αλλά αμαρτωλούς εις μετάνοιαν» (Μάρκ.β:17  Λουκ.ε:32).

Αφού όλοι οι άνθρωποι έχουν αμαρτήσει, ο Ιησούς στην πραγματικότητα ήρθε για όλο τον κόσμο. Παρόλα αυτά, τα λόγια του Κυρίου υποδηλώνουν ότι θα σώσει μόνο αυτούς που αναγνωρίζουν τις αμαρτίες τους.

«Μακάριοι οι πτωχοί τω πνεύματι διότι αυτών είναι η βασιλεία των ουρανών» (Ματθ.ε:3).


 

Δευτέρα 28 Νοεμβρίου 2022

Hume lake CA

 

Κήρυγμα


 

ΜΕΤΑΝΟΙΑ


 

«Ουχί, σάς λέγω, αλλ' εάν δέν μετανοήτε, πάντες ομοίως θέλετε απολεσθή» (Λουκ.ιγ:3).

«Καί ο Πέτρος είπε πρός αυτούς· Μετανοήσατε…..» (Πράξ.β:38).

Περιγράψαμε τη μετάνοια σαν θάνατο ως προς την αμαρτία και την παλιά φύση. Εξηγήσαμε ότι η μετάνοια είναι απαραίτητη για τη νέα γέννηση κι ότι πρέπει να συνοδεύει το βάπτισμα στο νερό και τη δωρεά του Αγίου Πνεύματος (Πράξ.β:38). Ο θάνατος είναι απαραίτητος πριν από την αναγέννηση. Αυτό επιβεβαιώνει τη θέση μας ότι μετάνοια σημαίνει θάνατο και ακόμα ότι αναγέννηση σημαίνει βάπτισμα στο νερό και το Άγιο Πνεύμα.


 

Κυριακή 27 Νοεμβρίου 2022

Ένα κινέζικο μπαμπού


 

Ένα κινέζικο μπαμπού χρειάζεται πέντε χρόνια για να αναπτυχθεί.  Πρέπει να το ποτίζεις και να λιπαίνεις το έδαφος όπου έχει φυτευτεί καθημερινά.

Δεν βγαίνει από το έδαφος για πέντε χρόνια. Μετά από πέντε χρόνια, μόλις βγει από το έδαφος, θα αυξηθεί 27 μέτρα σε πέντε εβδομάδες! 

Χρειάζονται 5 χρόνια καθημερινό πότισμα και λίπανση πριν βγει από το έδαφος.

Αν σταματήσει η διαδικασία ποτίσματος και λίπανσης, το δέντρο θα πεθάνει στο έδαφος.  Όταν τελειώσει στο 5ο έτος, τότε σε 5 εβδομάδες φτάνει τα 27 μέτρα. 

Τώρα το ερώτημα είναι: φτάνει τα 27 μέτρα σε πέντε χρόνια ή 5 εβδομάδες. 

Piano Hymn

Hume lake CA

 

Κήρυγμα


 

Οι πρώτες εντολές της ανάστασης

 Ματθ.κη:1 - 10

Εκείνο, το οποίον ήτο απ' αρχής, το οποίον ηκούσαμεν, το οποίον είδομεν με τους οφθαλμούς ημών, το οποίον εθεωρήσαμεν και αι χείρες ημών εψηλάφησαν, περί του Λόγου της ζωής· και η ζωή εφανερώθη, και είδομεν και μαρτυρούμεν και απαγγέλλομεν προς εσάς την ζωήν την αιώνιον, ήτις ήτο παρά τω Πατρί και εφανερώθη εις ημάς εκείνο, το οποίον είδομεν και ηκούσαμεν, απαγγέλλομεν προς εσάς· (Α΄ Ιωάν.α:1-3).

Προσέξτε τα ρήματα: «Είδαμε», «ακούσαμε», «ψηλαφήσαμε», «τον είδαμε από κοντά», «μας φανερώθηκε».

Αυτού του είδους η μαρτυρία είναι σημαντική, γιατί ο χριστιανισμός στηρίζεται σε ιστορικά γεγονότα, όχι απλά σε εμπειρίες πιστών. Πιστεύουμε πως υπήρξε το ιστορικό πρόσωπο Ιησούς, ο οποίος επί Ποντίου Πιλάτου έπαθε, σταυρώθηκε πέθανε κι αναστήθηκε.


 

Σάββατο 26 Νοεμβρίου 2022

Hume lake CA

 

Κήρυγμα


 

Γέννηση εκ Πνεύματος

  


Είναι η ενέργεια του Αγίου Πνεύματος στη σωτηρία του ανθρώπου. Αυτή είναι η κατά λέξη ερμηνεία του Ιωάν.γ:5-8, και αυτό κανείς δεν το αμφισβητεί σοβαρά. Ενώ υπάρχει συμφωνία ότι η γέννηση εκ Πνεύματος είναι το να έρθει στη ζωή κάποιου το Άγιο Πνεύμα, υπάρχει ασυμφωνία σχετικά με το κατά πόσο αυτό είναι ταυτόσημο με τη βάπτιση του Αγίου Πνεύματος.

Οι περισσότεροι Διαμαρτυρόμενοι εξομοιώνουν τον ερχομό του Αγίου Πνεύματος στην ζωή κάποιου, με την βάπτιση του Αγίου Πνεύματος, αν και συνήθως απορρίπτουν το σημείο της γλωσσολαλιάς.

Στην Καινή Διαθήκη, καθώς θα δούμε παρακάτω, οι όροι: «γέννηση εκ Πνεύματος», «δωρεά του Αγίου Πνεύματος», «λήψη του Αγίου Πνεύματος» και «βάπτισμα στο Άγιο Πνεύμα», αναφέρονται στην ίδια ακριβώς εμπειρία.


 

Παρασκευή 25 Νοεμβρίου 2022

Hume lake CA

 

Καθαρισμός του Ναού - Δεύτερος χρόνος της διακονίας του Ιησού


 

ΓΕΝΝΗΣΗ ΕΞ ΥΔΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ

  


«Απεκρίθη ο Ιησούς. Αληθώς, αληθώς σοι λέγω, εάν τις δεν γεννηθή εξ ύδατος και Πνεύματος, δεν δύναται να εισέλθη εις την βασιλείαν του Θεού» (Ιωάν.γ:5)

 

Η διδασκαλία της εξ’ αρχής γέννησης.

Ο Ιησούς δίδαξε το θέμα αυτό στο Ιωάν.γ:5. Στη συνέχεια, πολλά άλλα εδάφια στηρίζουν τη διδασκαλία αυτή με τους όρους αναγέννηση ή νέα ζωή εν Χριστώ. Στην οικονομία της εκκλησίας της Καινής Διαθήκης, η νέα γέννηση είναι απαραίτητο μέρος της αιώνιας σωτηρίας.

Όταν ο Νικόδημος πήγε στον Ιησού, ο Κύριος του είπε: «Αληθώς, αληθώς σοι λέγω, εάν τις δεν γεννηθή άνωθεν, δεν δύναται να ίδη την βασιλείαν του Θεού» (Ιωάν.γ:3).

Η λέξη «άνωθεν» που ο Ιησούς χρησιμοποίησε εδώ μπορεί να σημαίνει και «από πάνω», αλλά σ’ αυτή την περίπτωση η έννοια είναι «εξ’ αρχής» επειδή αναφέρεται σε χρόνο και όχι σε τόπο[1].


 

Πέμπτη 24 Νοεμβρίου 2022

Hume lake CA

 

Κήρυγμα


 

Το Ευαγγέλιο τυπολογικά


 

Αφού ζούμε κάτω από την καινούρια οικονομία, είναι φυσικό ν’ αναγνωρίσουμε και να εδραιώσουμε το μήνυμα του Ευαγγελίου από τα εδάφια της Καινής Διαθήκης.

Ωστόσο, η Παλαιά Διαθήκη είναι ο παιδαγωγός που μας φέρνει στο Χριστό (Γαλ.γ:24) και περιέχει πολλούς τύπους, σκιές και εικόνες του σχεδίου της σωτηρίας (Κολ.β:17 & Εβρ.ι:1).

Ας δούμε πολύ σύντομα κάποιες προοιωνίσεις του Ευαγγελίου της Καινής Διαθήκης:

(1)   Η απελευθέρωση των Ισραηλιτών από την Αίγυπτο είναι τύπος της δικής μας απελευθέρωσης από τα δεσμά της αμαρτίας. Θα δούμε τώρα, τρία σημεία κλειδιά στην απελευθέρωσή τους: το αίμα του αρνιού του Πάσχα, το νερό της ερυθράς θάλασσας και η νεφέλη της παρουσίας του Θεού που τους οδηγούσε (Έξοδ.ιβ-ιδ).


 

Τετάρτη 23 Νοεμβρίου 2022

Hume lake CA

 

Κήρυγμα


 

Το Ευαγγέλιο της Καινής Διαθήκης


 

Όλοι οι συγγραφείς και οι κήρυκες της Καινής Διαθήκης διδάσκουν το ίδιο μήνυμα σωτηρίας, σαν απάντηση στην ερώτηση τι πρέπει να κάνει κάποιος για να σωθεί. Τα στοιχεία, εκτός από την πίστη, που είναι απαραίτητα για τη σωτηρία φαίνονται στον παρακάτω πίνακα.

 


 

Τρίτη 22 Νοεμβρίου 2022

Grand Canyon AZ

 

Κήρυγμα


 

Το μήνυμα του Ιωάννη του Βαπτιστή


Η διακονία του Ιωάννη ήταν ουσιαστικά μια προετοιμασία για τον μελλοντικό ερχομό του Μεσσία. Το μήνυμά του ήταν μετάνοια και βάπτισμα στο νερό για την άφεση των αμαρτιών:

«Ήτο ο Ιωάννης βαπτίζων εν τη ερήμω και κηρύττων βάπτισμα μετανοίας εις άφεσιν αμαρτιών» (Μάρκ.α:4).

«Κάμετε λοιπόν καρπούς αξίους της μετανοίας» (Λουκ.γ:8).

Ακόμα, ο Ιωάννης έκανε νύξη για το βάπτισμα του Αγίου Πνεύματος:

«Εγώ μεν σας βαπτίζω εν ύδατι εις μετάνοιαν ο δε οπίσω μου ερχόμενος είναι ισχυρότερός μου, του οποίου δεν είμαι άξιος να βαστάσω τα υποδήματα αυτός θέλει σας βαπτίσει εν Πνεύματι Αγίω και πυρί» (Ματθ.γ:11).


 

Δευτέρα 21 Νοεμβρίου 2022

Grand Canyon AZ

 

Κήρυγμα


 

ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ«Σας φανερόνω δε, αδελφοί, το ευαγγέλιον το οποίον εκήρυξα προς εσάς, το οποίον και παρελάβετε, εις το οποίον και ίστασθε δια του οποίου και σώζεσθε, τίνι τρόπω σας εκήρυξα αυτό, αν φυλάττητε αυτό εκτός εάν επιστεύσατε ματαίως. Διότι παρέδωκα εις εσάς εν πρώτοις εκείνο, το οποίον και παρέλαβον, ότι ο Χριστός απέθανε δια τας αμαρτίας ημών κατά τας γραφάς, και ότι ετάφη, και ότι ανέστη την τρίτην ημέραν, κατά τας γραφάς» (Α’ Κορ.ιε:1-4).

 

Τι είναι το Ευαγγέλιο;

 

Τα εδάφια Α’ Κορ.ιε:1-4 μας δίνουν το βασικό Βιβλικό ορισμό, όσον αφορά ποιο είναι το ευαγγέλιο και είδαμε ότι αυτό είναι ο θάνατος, η ταφή και η ανάσταση του Ιησού Χριστού. Ωστόσο, για να έχουν κάποιο νόημα αυτά τα ιστορικά γεγονότα σήμερα, είναι σημαντικό να καταλάβουμε τη δογματική τους σημασία.


 

Κυριακή 20 Νοεμβρίου 2022

Hillsong | Two Hours of Worship Piano

Grand Canyon AZ

 

Κήρυγμα


 

Η αγάπη του Θεού για τον άνθρωπο

 


Ησ.μα:13 Διότι εγώ Κύριος ο Θεός σου είμαι ο κρατών την δεξιάν σου, λέγων προς σε, Μη φοβού· εγώ θέλω σε βοηθήσει.

Ησ.μγ:1 Και τώρα ούτω λέγει Κύριος, ο δημιουργός σου, Ιακώβ, και ο πλάστης σου, Ισραήλ· Μη φοβού· διότι εγώ σε ελύτρωσα, σε εκάλεσα με το όνομά σου· εμού είσαι.

Τόσο η φύση, όσο και ο λόγος του Θεού μαρτυρούν αυτή την αλήθεια.

Αυτός είναι η πηγή της σοφίας, της χαράς, της ζωής!

Όλα είναι φτιαγμένα για να εξυπηρετούν τις ανάγκες του ανθρώπου, αλλά και όλων των ζωντανών οργανισμών.

Ψαλ.ρμε:15-16 Οι οφθαλμοί πάντων αποβλέπουσι προς σέ· και συ δίδεις εις αυτούς την τροφήν αυτών εν καιρώ. Ανοίγεις την χείρα σου και χορταίνεις την επιθυμίαν παντός ζώντος.


 

Σάββατο 19 Νοεμβρίου 2022

Grand Canyon AZ

 

Κήρυγμα


 

Μετάνοια, βάπτισμα στο νερό και έργα

  


Μπορούμε να πούμε ότι η μετάνοια και το βάπτισμα στο νερό είναι έργα; Δεν είναι έργα με την έννοια ενεργειών που ο άνθρωπος πρέπει να κάνει προκειμένου να κερδίσει ή να βοηθήσει στη σωτηρία.

Είναι όμως έργα που φανερώνουν την ύπαρξη σώζουσας πίστης, η οποία εκφράζεται με τη μετάνοια, το βάπτισμα στο νερό και τη λήψη του Αγίου Πνεύματος.

Ο άνθρωπος από μόνος του δεν έχει δύναμη να στραφεί από την αμαρτία. Ο Θεός είναι που τον οδηγεί σε μετάνοια και του χορηγεί τη δύναμη για να μετανοήσει. Ο Θεός εργάζεται τη μετάνοια στον άνθρωπο, αλλάζοντας τον τρόπο σκέψης και την πορεία που ακολουθεί.