Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Σάββατο 31 Ιουλίου 2021


 

Κήρυγμα


 

Σκέψεις.....

 


ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΜΑΡΤΥΡΙΑ;

Η μαρτυρία για μας είναι πραγματική φωτιά όπως του Άβελ ή μια φωνή ή ένα φυσικό συναίσθημα; Μερικοί νομίζουν ότι έτσι είναι.

Η Βίβλος όμως λέει: «όστις δεν πιστεύει εις τον Θεόν, έκαμεν αυτόν ψεύστην, διότι δεν επίστευσεν εις την μαρτυρίαν, την οποίαν εμαρτύρησεν ο Θεός περί του Υιού αυτού» (Α' Ιωάν.ε:10).

Η αληθινή μαρτυρία είναι ο λόγος του Θεού. Πολλοί άνθρωποι νομίζουν ότι η μαρτυρία του Αγίου Πνεύματος είναι κάτι το διανοητικό ή φυσικό και περιμένουν φωτιές, οράσεις και συναισθήματα.

Ο λόγος του Θεού ποτέ δεν αλλάζει. Οι υποσχέσεις Του είναι για πάντα οι ίδιες: «διότι πας όστις επικαλεσθή το όνομα του Κυρίου θέλει σωθή» (Ρωμ.ι:13).

Κ α λ η μ έ ρ α


 

Παρασκευή 30 Ιουλίου 2021


 

Κήρυγμα


 

Γωγ και Μαγώγ


Ο Θεός έχει αφιερώσει δύο ολόκληρα κεφάλαια — Ιεζεκιήλ λη-λθ — στην λεπτομερή περιγραφή των συγκλονιστικών γεγονότων που θα μεταμορφώσουν το παγκόσμιο γεωπολιτικό τοπίο όπως το γνωρίζουμε και θα προετοιμάσουν το έδαφος για την φρίκη του Αντίχριστου και της Θλίψης.

Εισαγωγή

Αν η βιβλική προφητεία μας διδάσκει κάτι, αυτό είναι ότι ο Θεός έχει τον πλήρη έλεγχο της ανθρώπινης ιστορίας, ακόμα και στο αποκορύφωμά της.

Αυτό αναδεικνύει ένα από τα μεγαλύτερα οφέλη της μελέτης του προφητικού λόγου του Θεού – η εκπλήρωση της προφητείας της Βίβλου, παρέχει μια αδιαμφισβήτητη απολογητική για την ύπαρξη του Θεού.

Β’ Πέτρ.α:21 διότι δεν ήλθε ποτέ προφητεία εκ θελήματος ανθρώπου, αλλ' υπό του Πνεύματος του Αγίου κινούμενοι ελάλησαν οι άγιοι άνθρωποι του Θεού.

Κ α λ η μ έ ρ α


 

Πέμπτη 29 Ιουλίου 2021


 

Κήρυγμα


 

ΕΒΡΑΪΚΕΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΕΣΣΙΑ


Σημεία των καιρών


 

Το Όρος του Ναού

Το Όρος του Ναού όπως φαίνεται κοιτάζοντας ανατολικά από το Όρος των Ελαιών. Το τζαμί Al-Aqsa βρίσκεται στο αριστερό άκρο - το κτίριο με τον σκούρο θόλο. Το κτίριο με τον χρυσό θόλο είναι ένα ισλαμικό ιερό που ονομάζεται Θόλος του Βράχου. Βρίσκεται εκεί όπου οι περισσότεροι Ορθόδοξοι Εβραίοι πιστεύουν ότι βρίσκονταν οι δύο πρώτοι Εβραϊκοί Ναοί. Η κλειστή πύλη στον τοίχο στα δεξιά είναι η Ανατολική Πύλη ή Χρυσή Πύλη. Το φαράγγι ανάμεσα στο Όρος των Ελαιών και το Όρος του Ναού ονομάζεται Κοιλάδα των Κέδρων.

Κ α λ η μ έ ρ α


 

Τετάρτη 28 Ιουλίου 2021


 

Κήρυγμα


 

ΤΟ ΒΑΠΤΙΣΜΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ (9)

 

Πώς να λάβεις το Άγιο Πνεύμα

 

Εφόσον το βάπτισμα του  Αγίου Πνεύματος είναι μέρος της σωτηρίας και είναι διαθέσιμο για τον καθένα σήμερα, δεν είναι δύσκολο να το λάβει κάποιος.

Ο Θεός έχει υποσχεθεί να βαπτίσει με το Πνεύμα Του όλους όσους το ζητάνε: «εάν λοιπόν σεις, πονηροί όντες, εξεύρετε να δίδητε καλάς δόσεις εις τα τέκνα σας, πόσω μάλλον ο Πατήρ ο ουράνιος θέλει δώσει Πνεύμα Άγιον εις τους αιτούντας παρ' αυτού;» (Λουκ.ια:13).

Όσους πιστεύουν: «Όστις πιστεύει εις εμέ, καθώς είπεν η γραφή, ποταμοί ύδατος ζώντος θέλουσι ρεύσει εκ της κοιλίας αυτού. Τούτο δε είπε περί του Πνεύματος, το οποίον έμελλον να λαμβάνωσιν οι πιστεύοντες εις αυτόν· διότι δεν ήτο έτι δεδομένον Πνεύμα Άγιον, επειδή ο Ιησούς έτι δεν εδοξάσθη» (Ιωάν.ζ:38-39).

Όσους υπακούουν στον λόγο Του: «Και ημείς είμεθα μάρτυρες αυτού περί των λόγων τούτων, και το Πνεύμα δε το Άγιον, το οποίον έδωκεν ο Θεός εις τους πειθαρχούντας εις αυτόν» (Πράξ.ε:32).

Θα πρέπει να υπάρχει πίστη στην υπόσχεση του Θεού, γιατί χωρίς πίστη δεν μπορούμε να ευαρεστήσουμε τον Θεό (Εβρ.ια:6).

Κ α λ η μ έ ρ α


 

Τρίτη 27 Ιουλίου 2021


 

Κήρυγμα


 

ΤΟ ΒΑΠΤΙΣΜΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ (8)

 


Αυτοί που σώθηκαν στα Ευαγγέλια

 

Κάποιοι αντιδρούν στην διδασκαλία ότι το βάπτισμα του Αγίου Πνεύματος είναι βασικό στην σωτηρία, επικαλούμενοι περιπτώσεις ανθρώπων στα ευαγγέλια, που σώθηκαν χωρίς να έχουν λάβει το Άγιο Πνεύμα, όπως οι μαθητές του Ιησού πριν την Πεντηκοστή, ο ληστής στο σταυρό και άλλοι στους οποίους ο Ιησούς συγχώρεσε τις αμαρτίες.

Όμως, αυτά τα παραδείγματα συνέβησαν κάτω από τον νόμο και σε μια μοναδική μεταβατική περίοδο στην ιστορία της σωτηρίας. Το Άγιο Πνεύμα δεν ήταν δοσμένο και η εκκλησία της Καινής Διαθήκης δεν υπήρχε μέχρι την ημέρα της Πεντηκοστής.

Την περίοδο που ο Ιησούς διακονούσε πάνω στην γη, υποστήριζε την Παλιά Διαθήκη σαν το μονοπάτι που οδηγούσε στην αιώνια ζωή (Λουκ.ι:25-28) και έλεγε στους ακολούθους Του να υπακούν στο νόμο του Μωυσή (Ματθ.ιθ:16-19, κγ:1-3, 23).

Είπε στην κοπέλα που την έπιασαν μοιχευομένη «ύπαγε, και εις το εξής μη αμάρτανε» (Ιωάν.η:11) αφήνοντάς την με το Νόμο σαν ηθικό οδηγό. Είπε σ’ ένα λεπρό που καθάρισε: «ύπαγε, δείξον σεαυτόν εις τον ιερέα και πρόσφερε το δώρον, το οποίον προσέταξεν ο Μωυσής διά μαρτυρίαν εις αυτούς» (Ματθ.η:4) και σε 10 άλλους λεπρούς είπε: «Υπάγετε και δείξατε εαυτούς εις τους ιερείς. Και ενώ, επορεύοντο, εκαθαρίσθησαν» (Λουκ.ιζ:14).

Κ α λ η μ έ ρ α


 

Δευτέρα 26 Ιουλίου 2021


 

Κήρυγμα


 

ΤΟ ΒΑΠΤΙΣΜΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ (7)

 


Σαμάρεια

 

Η δεύτερη αναφορά βάπτισης με Πνεύμα Άγιο (έκχυση του Πνεύματος σε ανθρώπους για πρώτη φορά) συνέβη στην Σαμάρεια. Φυλετικά και θρησκευτικά, οι Σαμαρείτες ήταν μίγμα Εβραίων και Εθνικών κι έτσι αποτελούσαν μια τάξη ανθρώπων ξεχωριστή απ’ τους άλλους.

Ο Φίλιππος ο ευαγγελιστής (ένας απ’ τους 7 διακόνους, όχι από τους 12 αποστόλους), έφερε το ευαγγέλιο στην Σαμάρεια. Οι Σαμαρείτες άκουσαν το κήρυγμά του, είδαν θαύματα (συμπεριλαμβανομένων θεραπειών και απελευθέρωση από δαιμόνια), είχαν μεγάλη χαρά, πίστεψαν στο μήνυμά του και βαπτίστηκαν στο νερό στο όνομα του Ιησού. Όμως, παρόλα αυτά, δεν είχαν βαπτιστεί στο Πνεύμα (Πράξ.η:6-16).

Αυτό το γεγονός φανερώνει ότι το βάπτισμα του Πνεύματος είναι συγκεκριμένη εμπειρία που δεν πρέπει να συγχέεται ούτε οπωσδήποτε ακολουθεί θαύματα, συναισθηματικές φορτίσεις, διανοητική πίστη, μετάνοια ή βάπτισμα στο νερό. Όταν οι απόστολοι άκουσαν τι συνέβη στη Σαμάρεια, έστειλαν τον Πέτρο και τον Ιωάννη. Όταν αυτοί προσευχήθηκαν για τους Σαμαρείτες και επέθεσαν τα χέρια τους πάνω τους, οι Σαμαρείτες έλαβαν το Άγιο Πνεύμα (Πράξ.η:17).

Κ α λ η μ έ ρ α


 

Κυριακή 25 Ιουλίου 2021

One Hour of Piano Hymns - 23 favorite instrumentals with lyrics


 

Κήρυγμα


 

Κλήση αφύπνισης του Θεού


Ο Θεός δεν σε είδε προ καταβολής κόσμου για να ζεις μια ζωή χωρίς νόημα. Σε έβαλε σ’ αυτόν τον πλανήτη επειδή έχει ένα σχέδιο και ένα σκοπό για την ζωή σου, ακριβώς εδώ, όπου κι αν είσαι.

Κατανοώντας τις περιστάσεις που ζούμε, πρέπει κάτι να κάνεις. Ήρθε η ώρα να ξυπνήσεις από τον ύπνο σου, γιατί η σωτηρία μας είναι πιο κοντά τώρα απ' ό,τι όταν πιστέψαμε για πρώτη φορά. 

Ρωμ.ιγ:11 Και μάλιστα, εξεύροντες τον καιρόν, ότι είναι ήδη ώρα να εγερθώμεν εκ του ύπνου· διότι είναι πλησιεστέρα εις ημάς η σωτηρία παρ' ότε επιστεύσαμεν.

Ρωμ.ιγ:12 Η νυξ προεχώρησεν, η δε ημέρα επλησίασεν· ας απορρίψωμεν λοιπόν τα έργα του σκότους και ας ενδυθώμεν τα όπλα του φωτός.

Κ α λ η μ έ ρ α


 

Σάββατο 24 Ιουλίου 2021


 

Κήρυγμα


 

ΤΟ ΒΑΠΤΙΣΜΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ (6)

 


Εκπλήρωση στην αποστολική εκκλησία

 

Η εκκλησία της Καινής Διαθήκης συνέχισε να διακηρύττει το βάπτισμα του Αγίου Πνεύματος σαν υπόσχεση και εντολή για τον καθένα. Ο Πέτρος το κήρυξε την ημέρα της Πεντηκοστής με την συγκατάθεση και υποστήριξη των υπόλοιπων αποστόλων (Πράξ.β:38). Ο απόστολος Παύλος, έδωσε έμφαση στην ανάγκη του Πνεύματος (Πράξ.ιθ:1-6). Έγραψε επίσης ότι: «η βασιλεία του Θεού δεν είναι βρώσις και πόσις, αλλά δικαιοσύνη και ειρήνη και χαρά εν Πνεύματι Αγίω» (Ρωμ.ιδ:17).

 

Η σημασία του βιβλίου των Πράξεων

 

Η Καινή Διαθήκη αποτελείται από 4 μέρη:

(1)  Τα ευαγγέλια (Ματθαίου, Μάρκου, Λουκά, Ιωάννη),

(2)  Την εκκλησιαστική ιστορία (Πράξεις των αποστόλων),

(3)  Τις επιστολές (από την προς Ρωμαίους μέχρι του Ιούδα),

(4)  Προφητεία (βιβλίο της Αποκάλυψης).

Τα ευαγγέλια είναι ιστορικές αναφορές της ζωής, της διδασκαλίας, της διακονίας, του θανάτου, της ανάστασης και της ανάληψης του Ιησού Χριστού.

Κ α λ η μ έ ρ α


 

Παρασκευή 23 Ιουλίου 2021


 

Κήρυγμα


 

ΤΟ ΒΑΠΤΙΣΜΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ (5)

 


Προφητείες της Παλαιάς Διαθήκης

 

Αν και οι προφήτες της Παλιάς Διαθήκης δεν ήταν βαπτισμένοι με Πνεύμα Άγιο, αναφέρθηκαν σ’ αυτή την υπόσχεση του Θεού σχετικά με τον ερχομό του Πνεύματος (Α΄Πέτρ.α:10-12).

«Και μετά ταύτα θέλω εκχέει το πνεύμά μου επί πάσαν σάρκα· και θέλουσι προφητεύσει οι υιοί σας και αι θυγατέρες σας· οι πρεσβύτεροί σας θέλουσιν ενυπνιασθή ενύπνια, οι νεανίσκοι σας θέλουσιν ιδεί οράσεις. Και έτι επί τους δούλους μου και επί τας δούλας μου εν ταις ημέραις εκείναις θέλω εκχέει το πνεύμα μου» (Ιωήλ β:28-29).

Ο Πέτρος επικαλέστηκε αυτή την προφητεία και την ταίριαξε με τη βάπτιση του Πνεύματος την ημέρα της Πεντηκοστής (Πράξ.β:16-18).

Ο Θεός υποσχέθηκε μια καινούρια διαθήκη, κατά την οποία θα έγραφε τους νόμους Του πάνω στις καρδιές του λαού Του (Ιερεμ.λα:31-33). Αυτή η υπόσχεση εκπληρώνεται με την έκχυση του Αγίου Πνεύματος, το οποίο γράφει τους νόμους του Θεού στην καρδιά μας (Β’ Κορ.γ:3-6) και μας δίνει τη δύναμη να εκπληρώσουμε τη δικαιοσύνη του Νόμου (Ρωμ.η:3-4).

Κ α λ η μ έ ρ α


 

Πέμπτη 22 Ιουλίου 2021


 

Κήρυγμα


 

ΤΟ ΒΑΠΤΙΣΜΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ (4)

 


Καινούρια εμπειρία για την καινούρια εκκλησία

 Το βάπτισμα στο Άγιο Πνεύμα είναι μια καινούρια εμπειρία που δόθηκε στην εκκλησία της Καινούριας Διαθήκης, μετά τον θάνατο, την ανάσταση και ανάληψη του Ιησού (Ιωάν.ζ:39, ις:7).

Λίγο πριν την ανάληψή Του υποσχέθηκε το Άγιο Πνεύμα σαν μια καινούρια μελλοντική εμπειρία που θα είχαν οι μαθητές Του ενώ θα παρέμεναν στην Ιερουσαλήμ (Λουκ.κδ:47-49, Πράξ.α:4-8). Αυτή η υπόσχεση εκπληρώθηκε την ημέρα της Πεντηκοστής (Πράξ.β:1-4, 33).

Πριν από την χρονική στιγμή του Πράξ.β:1-4, κανείς δεν είχε αυτή την εμπειρία. Η Καινή Διαθήκη είναι «ανώτερη διαθήκη» που έχει νομοθετηθεί με «ανώτερες επαγγελίες» (Εβρ.η:6), μια από τις οποίες είναι και το βάπτισμα του Αγίου Πνεύματος.

Στο κεφ.ια της επιστολής προς Εβραίους, αφού διαβάζουμε τις αναφορές για τους μεγάλους άντρες της πίστης της Παλιάς Διαθήκης, το κεφάλαιο αυτό κλείνει αναφέροντας ότι όλοι αυτοί δεν είχαν λάβει την επαγγελία:

Κ α λ η μ έ ρ α


 

Τετάρτη 21 Ιουλίου 2021


 

Κήρυγμα


 

ΤΟ ΒΑΠΤΙΣΜΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ (3)

 


Η ίδρυση της εκκλησία της Καινής Διαθήκης

 

Η εκκλησία της Καινής Διαθήκης ξεκίνησε την ημέρα της Πεντηκοστής, μετά την ανάληψη του Ιησού. Ο Ιωάννης ο Βαπτιστής δεν ξεκίνησε αυτή την εκκλησία, απλά προετοίμασε την οδό. Ο Ιησούς διακήρυξε ότι ο Ιωάννης είναι ο μεγαλύτερος προφήτης, αλλά αμέσως μετά διευκρίνισε: «πλην ο μικρότερος εν τη βασιλεία του Θεού είναι μεγαλήτερος αυτού» (Λουκ.ζ:28).

Σήμερα, ο καθένας που συμμετέχει στο σχέδιο της σωτηρίας του Θεού, που εκπληρώνεται με την κατοίκηση του Αγίου Πνεύματος μέσα του, έχει περισσότερα πνευματικά προνόμια, ευλογίες και δύναμη απ’ ότι είχε ο Ιωάννης ο Βαπτιστής.

Κ α λ η μ έ ρ α


 

Τρίτη 20 Ιουλίου 2021


 

Κήρυγμα


 

ΤΟ ΒΑΠΤΙΣΜΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ (2)

 


Πληρωμένοι με το Πνεύμα

 

Αυτή η έκφραση βρίσκεται μέσα στο βιβλίο των Πράξεων και είναι ισοδύναμη με το «βαπτισμένοι με το Άγιο Πνεύμα» περιγράφοντας και στις δύο περιπτώσεις την αρχική εμπειρία της λήψης του Αγίου Πνεύματος καθώς έρχεται για να κατοικήσει μέσα στον άνθρωπο.

Μετά την ημέρα της Πεντηκοστής, κάποιοι βαπτισμένοι με Πνεύμα Άγιο πιστοί, μαζεύτηκαν για προσευχή και «επλήσθησαν άπαντες πνεύματος αγίου» (Πράξ.δ:31). Ο Θεός επισκέφθηκε αυτή την ομάδα των πιστών και ανανέωσε την αρχική εμπειρία τους.

Ο Πέτρος «πλησθείς πνεύματος αγίου» μίλησε στους άρχοντες, τους πρεσβύτερους και τον αρχιερέα (Πράξ.δ:8). «Ο Σαύλος, ο και Παύλος, πλησθείς Πνεύματος Αγίου» (Πράξ.ιγ:9) προφήτεψε ότι ο Ελύμας ο μάγος θα έμενε τυφλός μέχρι καιρού.

Απ’ αυτά τα περιστατικά, βλέπουμε ότι οι εκφράσεις «επλήσθησαν» ή «πλησθείς» μπορεί να σημαίνουν ένα ιδιαίτερο στιγμιαίο χάρισμα δύναμης σε κάποιον που είναι ήδη βαπτισμένος με το Άγιο Πνεύμα.

Κ α λ η μ έ ρ α