Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Τρίτη 28 Φεβρουαρίου 2017

Διακηρύξεις της Βίβλου, ότι ο Ιησούς είναι «Ο ΠΑΤΕΡΑΣ ΘΕΟΣ».   1) Ιωάν.κ:28 Και απεκρίθη ο Θωμάς και είπε προς αυτόν· Ο Κύριός μου και ο Θεός μου.

   2) Ρωμ.θ:5 των οποίων είναι οι πατέρες, και εκ των οποίων εγεννήθη ο Χριστός το κατά σάρκα, ο ων επί πάντων Θεός ευλογητός εις τους αιώνας· αμήν.

Πρέπει να προσέξουμε ότι δεν λέει πως ο Ιησούς είναι «ο επί πάντων Θεός», αλλά ότι είναι «επί πάντων Θεός ευλογητός». Το οριστικό άρθρο «ο» δεν αναφέρεται στη λέξη «Θεός», αλλά στη λέξη «Ων».

Ο απ. Παύλος ονομάζει τον Κύριό μας, «ο Θεός επί πάντων Ευλογητός». Ο Χριστός σαν άνθρωπος είναι ο Υιός του Ευλογητού.

Ιστορικός ΑΤΛΑΣ


ΔέησηΚύριε κάποιος ήρθε στην πόρτα μου. Ήτανε νύχτα. Και ήτανε πεινασμένος. Είναι ακόμα. Δεν έχω τίποτα να του δώσω. Το κελάρι μου είναι άδειο. Τί να του δώσω; Τί έχω εγώ; Αφού κι εγώ στα δικά Σου χέρια κοιτάζω. Από Σένα περιμένω.

Και δεν είναι όπως στην αρχή νόμισα. Είναι πολλοί. Όλοι κάτι θέλουν. Και εγώ δεν έχω. Είμαι φτωχός και άθλιος. Ναι Κύριε. Δεν το λέω έτσι. Το πιστεύω. Το βλέπω. Έτσι είναι. Αυτός είμαι. Πώς να αλλάξουν;

Καλημέρα


Δευτέρα 27 Φεβρουαρίου 2017

Το κάλυμμα (9)


Τι είδους κάλυμμα;

Αν ο απόστολος Παύλος απαγορεύει στη γυναίκα να προσεύχεται «ακατακαλύπτω» την κεφαλήν το κάνει για να την κρατήσει μέσα στα πλαίσια της ηθικής και της κοσμιότητας σύμφωνα με το φρόνημα της τότε εποχής.

Αυτό άλλωστε κάνουμε κι εμείς σήμερα όταν εμφανίζονται νεωτερισμοί που θίγουν την κόσμια εμφάνιση της γυναίκας. Αναγκαστικά βάζουμε τέτοιους νόμους που θα προστατέψουν τη γυναίκα από τη διαφθορά και το σκάνδαλο, παρόλο που πολλές φορές αυτοί οι νόμοι μετά από λίγα χρόνια μπορεί να φαίνονται παράλογοι.

Ιστορικός ΑΤΛΑΣ


«...και Θεός ήν ο λόγος..»Ο Ιωάννης ήταν Ιουδαίος, πιστός στον ένα και μόνο Θεό των Πατέρων. Δεν γνώριζε ούτε πίστευε σε πολυθεΐες και τριάδες. Μιλά λοιπόν για τον Ένα Θεό, και το «Λόγο Του», που όλοι γνωρίζουμε ότι έχει να κάνει με τον Ιησού Χριστό, τον Μεσίτη.

Δεν αναφέρεται σε δύο ξεχωριστούς «θεούς», ούτε σε δύο πρόσωπα μέσα στη θεότητα.

Μ' αυτό θέλει να πατάξει την πολυθεΐα και να μας προσηλώσει στον Ένα Θεό και όχι σε άλλο πρόσωπο. Ο Θεός είναι Εις, ο Πατέρας, που είναι και Θεός του Κυρίου Ιησού Χριστού.

Καλημέρα


Κυριακή 26 Φεβρουαρίου 2017

Καληνύχτα


Προς Ρωμαίους (036)

Ρωμ.ζ:6 Όμως, τώρα, δεν εξαρτιόμαστε από το νόμο. Ο Νόμος δεν έδινε δύναμη κατά της αμαρτίας, στην ουσία διέγειρε αμαρτωλές επιθυμίες. Πεθαίνοντας ως προς το Νόμο, ελευθερωνόμαστε από την εξουσία του. Τώρα μπορούμε να ζήσουμε κάτω από μία νέα διακυβέρνηση, που μας δίνει δύναμη να νικήσουμε αυτές τις αμαρτωλές επιθυμίες και να ζήσουμε μια άγια ζωή. Τώρα μπορούμε να παράγουμε καρπούς για το Θεό.

Ευθεία καρδιάΒ’ Χρον.κθ:1-36

Β’ Χρον.κθ:34 Οι ιερείς όμως ήσαν ολίγοι και δεν ηδύναντο να εκδέρωσι πάντα τα ολοκαυτώματα· όθεν οι αδελφοί αυτών οι Λευΐται εβοήθησαν αυτούς, εωσού η εργασία συνετελέσθη και εωσού ηγιάσθησαν οι ιερείς· διότι οι Λευΐται εστάθησαν ευθύτεροι την καρδίαν εις το να αγιασθώσι, παρά οι ιερείς.

Β’ Χρον.λ

Β’ Χρον.λα:1 Αφού δε συνετελέσθησαν πάντα ταύτα, πας ο Ισραήλ οι ευρεθέντες εξήλθον εις τας πόλεις του Ιούδα και συνέτριψαν τα αγάλματα και κατέκοψαν τα άλση και εκρήμνισαν τους υψηλούς τόπους και τα θυσιαστήρια από παντός του Ιούδα και Βενιαμίν· το αυτό έκαμον και εις τον Εφραΐμ και Μανασσή, εωσού συνετέλεσαν. Τότε επέστρεψαν πάντες οι υιοί Ισραήλ, έκαστος εις την ιδιοκτησίαν αυτού, εις τας εαυτών πόλεις.

Ο Θεός μας είναι ευθύς!

Καλημέρα


Σάββατο 25 Φεβρουαρίου 2017

Το κάλυμμα (8)

Η αλληλεξάρτηση δεν αντικαθιστά την προσωπική κοινωνία του καθένα με τον Θεό.


Εδώ είναι άλλο ένα σημείο που πρέπει να γίνει σαφές, εφόσον υπάρχει οποιαδήποτε αμφιβολία ή σύγχυση σχετικά με αυτό. Μόνο και μόνο επειδή ο άντρας είναι η «κεφαλή» στο γάμο, δεν σημαίνει ότι η γυναίκα δεν μπορεί να έχει άμεση και προσωπική επικοινωνία με τον Θεό, το αντίθετο μάλιστα. Βλέπουμε την ίδια αρχή στην τοπική εκκλησία. Οι πρεσβύτεροι έχουν τη συλλογική ευθύνη για όλα τα θέματα που σχετίζονται με την συνάθροιση, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι ο κάθε Χριστιανός που ανήκει σ’ αυτή τη συνάθροιση, δεν μπορεί να συνεχίσει να έχει καθημερινή, προσωπική επικοινωνία με τον Θεό.

Καλημέρα


Παρασκευή 24 Φεβρουαρίου 2017

Ο Ιησούς έπλυνε τα πόδια των μαθητών ΤουΠρο δε της εορτής του πάσχα εξεύρων ο Ιησούς ότι ήλθεν η ώρα αυτού διά να μεταβή εκ του κόσμου τούτου προς τον Πατέρα, αγαπήσας τους ιδικούς του τους εν τω κόσμω, μέχρι τέλους ηγάπησεν αυτούς.  Και αφού έγεινε δείπνος, ο δε διάβολος είχεν ήδη βάλει εις την καρδίαν του Ιούδα Σίμωνος του Ισκαριώτου να παραδώση αυτόν, εξεύρων ο Ιησούς ότι πάντα έδωκεν εις αυτόν ο Πατήρ εις τας χείρας, και ότι από του Θεού εξήλθε και προς τον Θεόν υπάγει, εγείρεται εκ του δείπνου και εκδύεται τα ιμάτια αυτού, και λαβών προσόψιον διεζώσθη· έπειτα βάλλει ύδωρ εις τον νιπτήρα, και ήρχισε να νίπτη τους πόδας των μαθητών και να σπογγίζη με το προσόψιον, με το οποίον ήτο διεζωσμένος.

Ιστορικός ΑΤΛΑΣ


Η ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ ΠΕΡΙΜΕΝΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΑΡΧΟΝΤΑ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ
Στον κόσμο μας αφθονούν ατέλειωτες συγκρούσεις που δεν μπορούν να διευθετηθούν από "ευφυέστατους" ηγέτες.

Να θυμίσουμε ότι η παρουσία του Ισραήλ είναι πάντα ένας ενοχλητικός παράγοντας για τον Μουσουλμάνο, από τη Δυτική Αφρική, μέχρι τις Φιλιππίνες. Από την εμφάνισή του ως κράτος το 1948, το Ισραήλ βρίσκεται σε ένα συνεχή πόλεμο.

Kαλημέρα


Πέμπτη 23 Φεβρουαρίου 2017

Έλεγχος, νουθεσία και μετάνοια


Οι τρεις προϋποθέσεις της εξομολόγησης.

Οι τρεις λέξεις του άρθρου αυτού, - έλεγχος, νουθεσία, μετάνοια - αποτελούν τις προϋποθέσεις της εξομολόγησης. Για να γίνει αποδεκτή από το Θεό αλλά και από τους ανθρώπους μια πνευματική εξομολόγηση, χρειάζεται πρώτ' απ' όλα ειλικρινή μετάνοια. Αλλά και η μετάνοια προϋποθέτει τον έλεγχο περί αμαρτίας και την πνευματική νουθεσία.

Η πνευματική μετάνοια δεν είναι απλά μεταμέλεια για κάποια κακή μας πράξη που έφερε άσχημα αποτελέσματα στη ζωή μας ή στη ζωή των άλλων. Η πνευματική μετάνοια είναι μια βαθιά συναίσθηση της αμαρτωλότητάς μας και συγχρόνως μια αλλαγή της ζωής μας ώστε να μην επαναλάβουμε την ίδια αμαρτία. Αυτό άλλωστε εννοεί και η λέξη "μετάνοια". Αλλαγή του νου μας, (μετα-νοώ).

Ιστορικός ΑΤΛΑΣ


Ανεύθυνο γράψιμο και ανάγνωση
(Πράξεις η)


Θα σχολιάσουμε τον τρόπο που πολλοί σήμερα μιλούν ή γράφουν, χρησιμοποιώντας κάποιες φράσεις που εν γένει ονομάζονται «αμφιλογίες», για τον απλούστατο λόγο ότι μπορούν να έχουν διφορούμενες έννοιες και δημιουργούν λανθασμένες εντυπώσεις στον ακροατή ή αναγνώστη.

Παραδείγματα από τέτοιες εκφράσεις ή λέξεις, είναι τα εξής: «Εικάζεται», «Μερικοί λένε...», «Σε αντίθεση με πολλούς...», «Η έρευνα έχει δείξει...», «Φέρεται ότι...», «... Εκτιμάται ότι...», «Πιστεύεται ότι...», «Λέγεται ότι...», «Κάποιοι θεωρούν ότι...», «Οι κριτικοί» ή «οι εμπειρογνώμονες λένε...», Υποστηρίζεται...», «Έχει αναφερθεί...», «Γενικά θεωρείται...» κ.ο.κ.

Επίσης ανθρωπομορφισμοί όπως: «Η επιστήμη λέει...» ή «Η Ιατρική πιστεύει...».

Καλημέρα


Τετάρτη 22 Φεβρουαρίου 2017

Η κατάργηση του ρευστού χρήματος οδηγεί στην απόλυτη δικτατορία!Το παγκόσμιο Τραπεζικό σύστημα εργάζεται σταθερά και οργανωμένα στην τελική εφαρμογή του πλαστικού χρήματος και εξαφάνιση του ρευστού χρήματος με πρόσχημα την φοροδιαφυγή και την παράνομη δραστηριότητα. Η κυβέρνηση προωθεί την χρήση των ηλεκτρονικών καρτών και ήδη έχει εξαγγείλει την εφαρμογή της ηλεκτρονικής ταυτότητας. Για το σκοπό αυτό μας παρέχονται διάφορες «εξυπηρετήσεις».

Ιστορικός ΑΤΛΑΣΌνομα έχεις ό,τι ζειςΥπάρχει ένας χριστιανισμός, αποδυναμωμένος. Έχει τα κακά του χάλια. Μόνο το όνομα διατηρεί. Τίποτα άλλο από την ουσία. Μια πλήρης παραμόρφωση. Είναι σαν τον φύλακα σκύλο που δεν έχει δύναμη ούτε να γαυγίσει. Είναι σαν το λουλούδι που δεν έχει ούτε χρώμα ούτε μυρωδιά.

Νεκρός φωνάζει ο λόγος του Θεού. Υπάρχουν νεκρά στοιχεία, που πάντα ήταν τέτοια. Και υπάρχουν άλλα που έγιναν μετά τέτοια όπως είναι ο σκελετός πεταμένος σ' ένα βάραθρο. Αυτός είχε ζωή. Τώρα πιά δεν έχει.

Καλημέρα


Τρίτη 21 Φεβρουαρίου 2017

Το κάλυμμα (7)

Εδ.10 – Εξουσία και Άγγελοι

«Διά τούτο η γυνή χρεωστεί να έχη εξουσίαν επί της κεφαλής αυτής διά τους αγγέλους».

«εξουσίαν επί της κεφαλής αυτής» αυτή η φράση ακούγεται παράξενα. Κατά θαυμαστό τρόπο, ενώ πολλοί άντρες και γυναίκες μισούν αυτή τη διδασκαλία, ένα μέρος της έννοιας της ΕΞΟΥΣΙΑΣ είναι «προνόμιο». Είναι προνόμιό της να φέρει το «σημάδι» της τάξης του Θεού κατά την δημιουργία, και ένας πολύ σημαντικός λόγος είναι: «διά τους αγγέλους».

Κ α λ η μ έ ρ α


Δευτέρα 20 Φεβρουαρίου 2017

Κατά πάνταΤον τελευταίο καιρό πολύ ευχαριστώ τον Θεό που μου άνοιξε και μου ανοίγει διαρκώς τα μάτια.

Και μου ανοίγει τα μάτια και βλέπω πόσο παραβάτης, πόσο αντίθετος, πόσο έξω από το θέλημα του Θεού ήμουν και είμαι. Δυστυχώς και τώρα ακόμα.

Ο λόγος του Θεού είναι απλός και κατηγορηματικός. «Κατά πάντα ευχαριστείτε» (Α' Θεσ.ε:18).

Το κατά πάντα δεν σηκώνει καμιά αλλαγή, καμιά διόρθωση, καμιά ερμηνεία γιατί είναι τόσο καθαρό και αυτονόητο. Για όλα πρέπει να ευχαριστούμε. Και είμαστε τόσο μακριά από αυτό.

Ιστορικός ΑΤΛΑΣ


Η ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ (4)Εκατονταπλάσια καρποφορία

Όργωσε όλη τη «γη» και όργωσέ την καλά. Μην εμποδίζεσαι. Μην αρνείσαι να προχωρήσεις εξαιτίας μερικών δυσκολιών. Βάλε βαθιά το αλέτρι μέσα στη «γη» της καρδιάς σου. Βάλε το βαθιά και όργωσε τη «γη» ώστε να γίνει όλη μαλακή και αφράτη. Και μόνο τότε, θα είναι έτοιμη να δεχτεί το «σπόρο» και να καρποφορήσει εκατονταπλάσια.

Καλημέρα


Κυριακή 19 Φεβρουαρίου 2017

Προς Ρωμαίους (035)

Ελεύθεροι από το Νόμο

Το κεφ.ς, διδάσκει ότι οι Χριστιανοί δεν πρέπει να συνεχίσουν να αμαρτάνουν, το κεφ.ζ δείχνει ότι αυτό δεν μπορεί να ολοκληρωθεί αν εξαρτάται από το νόμο ή τη σάρκα.

Ρωμ.ζ:1.
Το κεφάλαιο αρχίζει μ’ ένα «ή». Το Ρωμ.ς:14 μας βεβαιώνει ότι οι Χριστιανοί δεν είναι υπό Νόμο, και το Ρωμ.ζ:1 παίρνει αυτή τη σκέψη ξανά για να αποδείξει την αλήθεια της. Το επιχείρημα απευθύνεται σε όσους γνωρίζουν το Νόμο. Αν αυτό σημαίνει το Νόμο του Μωυσή, τότε η Ρωμαϊκή εκκλησία προφανώς είχε πολλούς Εβραίους που είχαν πιστέψει και Εθνικούς που φοβόταν το Θεό. Σε κάθε περίπτωση, μια γενική αρχή του Νόμου είναι ότι ο Νόμος ελέγχει τη ζωή κάποιου μόνο όσο είναι ζωντανός. Δεν έχει καμία εξουσία μετά το θάνατο.

Ιστορικός ΑΤΛΑΣ


Το όνομαΟ Αδάμ έπρεπε να ονομάσει όλα τα ζώα.

Γέν.β:19 Έπλασε δε Κύριος ο Θεός εκ της γης πάντα τα ζώα του αγρού και πάντα τα πετεινά του ουρανού, και έφερεν αυτά προς τον Αδάμ, διά να ίδη πως να ονομάση αυτά· και ό,τι όνομα ήθελε δώσει ο Αδάμ εις παν έμψυχον, τούτο να ήναι το όνομα αυτού.

Ο Θεός ονόμασε τον Αδάμ και ο Αδάμ ονόμασε την Εύα.

Το όνομα είναι απαραίτητο και είναι δεμένο με το άτομο που το φέρει.

Πράξ.β:21 Και πας όστις αν επικαλεσθή το όνομα του Κυρίου, θέλει σωθή.

Κ α λ η μ έ ρ α


Σάββατο 18 Φεβρουαρίου 2017

Διαφορές ανάμεσα στον καλό γονιό και τον υπεύθυνο γονιόΤέλειος Γονιός: Πρέπει να είμαι τέλειος. Απαιτεί απ’ όλους τελειότητα, ψάχνει για λάθη, πιέζει το παιδί για να φανεί εκείνος καλός.

Πιθανά αποτελέσματα στο παιδί: Πιστεύει ότι ποτέ δεν είναι αρκετά καλό, γίνεται τελειοκράτης, νιώθει αποθαρρημένο, ανησυχεί υπερβολικά για τη γνώμη των άλλων.

Υπεύθυνος Γονιός: Είμαι άνθρωπος, έχω το θάρρος να μην είμαι τέλειος, αλλά να κάνω και λάθη.

Ιστορικός ΑΤΛΑΣ


Το κάλυμμα (6)

Εδ.5 & 6 – Η ευθύνη της γυναίκας

«Πάσα δε γυνή προσευχομένη ή προφητεύουσα με την κεφαλήν ασκεπή καταισχύνει την κεφαλήν εαυτής· διότι εν και το αυτό είναι με την εξυρισμένην. Επειδή αν δεν καλύπτηται η γυνή, ας κουρεύση και τα μαλλία αυτής· αλλ' εάν ήναι αισχρόν εις γυναίκα να κουρεύη τα μαλλία αυτής ή να ξυρίζηται, ας καλύπτηται».

Εδώ έχουμε ακριβώς το αντίστροφο για τη γυναίκα. Πρέπει να καλύπτει το κεφάλι της, σε αντίθεση με τον άντρα που εντέλλεται να αποκαλύπτει.

Τι σημαίνει αυτό;

Κ α λ η μ έ ρ α


Παρασκευή 17 Φεβρουαρίου 2017


Στείρα άρνηση, η μέθοδος των ανόητωνΟ Ιβάν Σεργκέγεβιτς Τουργκένιεφ Ρώσος μυθιστοριογράφος, ποιητής και θεατρικός συγγραφέας, γεννήθηκε το 1818 στο Οριόλ της Ρωσίας και πέθανε στις 3 Σεπτεμβρίου του 1883 στο Μπουζιβάλ, κοντά στο Παρίσι.

Ο Τουργκένιεφ έχει γράψει μια μικρή ιστορία. Σε μια πόλη, ζούσε ένας πολύ έξυπνος άνθρωπος, μια μεγαλοφυΐα. Και στην ίδια πόλη, ζούσε ένας ηλίθιος.

Ιστορικός ΑΤΛΑΣ


Η ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ (3)Ας πάμε τώρα σε μια άλλη «κατηγορία» αμαρτιών.

Θεληματικές αμαρτίες

Κοσμικές σκέψεις. Ποια είναι η κατάσταση της καρδιά σου σχετικά με τα πράγματα που σου ανήκουν; Τα θεωρείς ότι πράγματι είναι δικά σου και πως έχεις το δικαίωμα να τα διαθέσεις όπως εσύ θέλεις, σύμφωνα με το δικό σου θέλημα; Αν αυτός είναι ο τρόπος που σκέφτεσαι, γράψ' το κι αυτό στο χαρτί σου. Αν σου αρέσει να έχεις πολλά στην ιδιοκτησία σου με σκοπό να ευχαριστήσεις τις ασελγείς επιθυμίες σου, τη φιλοδοξία σου, το κοσμικό σου πνεύμα ή ακόμα και την οικογένειά σου, έχεις ήδη αμαρτήσει. Πρέπει να μετανοήσεις.

Καλημέρα


Πέμπτη 16 Φεβρουαρίου 2017


ΤΙ ΘΑ ΜΑΣ ΦΕΡΕΙ Η ΝΕΑ ΧΡΟΝΙΑ;Στην Αίγυπτο, ενώ είχαν πέσει οι εννέα πληγές, δεν είχε συμβεί ακόμα αυτό που ο Θεός ήθελε. Ο Θεός δεν ήθελε οι Ισραηλίτες να είναι σκλάβοι στους Αιγυπτίους. Ήθελε να ελευθερώσει πλήρως το λαό Του. Να τους πάρει έξω απ’ την Αίγυπτο, ότι κι αν κόστιζε αυτό, και να τους φέρει στη γη της υπόσχεσης, όπου θα μπορούσε να τους ευλογεί συνεχώς καθώς θα τους εδραίωνε σαν έθνος.

Ιστορικός ΑΤΛΑΣ


Το κάλυμμα (5)

Εδ.4α  - Η ευθύνη του άντρα


πᾶς ἀνὴρ προσευχόμενος ἡ προφητεύων κατὰ κεφαλῆς ἔχων καταισχύνει τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ.


Η προσωπική ευθύνη του άντρα


Πρέπει να καταλάβετε ότι αυτό το διάταγμα έχει να κάνει με τους άντρες, όσο έχει να κάνει και με τις γυναίκες. Ας δούμε πρώτα την ευθύνη του άντρα για τον εαυτό του. 


Καλημέρα