Αγωνίζησθε δια την πίστιν

Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Τετάρτη, 8 Φεβρουαρίου 2017

Έσπασαν τα κάγκελα

Ης.λς & λζ

Ο δυνατός αέρας δεν μπορεί να κάνει τον άνθρωπο να βγάλει το παλτό του.

Ησ.λζ:2 Και απέστειλεν Ελιακείμ τον οικονόμον και Σομνάν τον γραμματέα και τους πρεσβυτέρους των ιερέων εσκεπασμένους με σάκκους, προς τον προφήτην Ησαΐαν, τον υιόν του Αμώς·

Ενότητα, εκζήτηση βοήθειας, σωστός τρόπος, τιμή στον άνθρωπο του Θεού.


Ησ.λζ:3 και είπον προς αυτόν, Ούτω λέγει ο Εζεκίας· Ημέρα θλίψεως και ονειδισμού και βλασφημίας, η ημέρα αύτη· διότι τα τέκνα ήλθον εις την ακμήν της γέννας, πλην δύναμις δεν είναι εις την τίκτουσαν·

Η ημέρα θλίψης, ας γίνει ημέρα προσευχής. Η προσευχή είναι η μαμή.

Ησ.λζ:4 είθε να ήκουσε Κύριος ο Θεός σου τους λόγους του Ραβ-σάκη, τον οποίον ο βασιλεύς της Ασσυρίας ο κύριος αυτού απέστειλε διά να ονειδίση τον ζώντα Θεόν, και να υβρίση διά των λόγων, τους οποίους ήκουσε Κύριος ο Θεός σου· διά τούτο ύψωσον δέησιν υπέρ του υπολοίπου του σωζομένου.

ύψωσον δέησιν Προσευχή που φτάνει στον ουρανό είναι αυτή που υψώνεται με πίστη δυνατή, ειλικρινή επιθυμία και σκοπό τη δόξα του Θεού.

Δεν χρειάζεται να φοβόμαστε αυτούς που από μόνοι τους έχουν γίνει εχθροί του Θεού.

Ησ.λζ:5-7 Και ήλθον προς τον Ησαΐαν οι δούλοι του βασιλέως Εζεκίου. Και είπε προς αυτούς ο Ησαΐας, Ούτω θέλετε ειπεί προς τον κύριόν σας· Ούτω λέγει Κύριος· Μη φοβού από των λόγων, τους οποίους ήκουσας, διά των οποίων οι δούλοι του βασιλέως της Ασσυρίας με ωνείδισαν· ιδού, εγώ θέλω βάλει εις αυτόν τοιούτον πνεύμα, ώστε ακούσας θόρυβον θέλει επιστρέψει εις την γην αυτού· και θέλω κάμει αυτόν να πέση διά μαχαίρας εν τη γη αυτού.

Πολλές φορές ο Θεός έρχεται και μας δίνει εσωτερική ικανοποίηση με τις υποσχέσεις Του, για να μας καθησυχάσει στις σιωπηρές καχυποψίες μας.

Ο Θεός απάντησε στον Εζεκία, αλλά δεν βλέπουμε τον Εζεκία να απαντά στον Ραβ-σάκη. Έτσι, αυτός επιστρέφει στον βασιλιά του για καινούριες οδηγίες.

Ησ.λζ:8 Ο Ραβ-σάκης λοιπόν επέστρεψε και εύρηκε τον βασιλέα της Ασσυρίας πολεμούντα εναντίον της Λιβνά· διότι ήκουσεν ότι έφυγεν από Λαχείς.

Ησ.λζ:11-12 Ιδού, συ ήκουσας τι έκαμον οι βασιλείς της Ασσυρίας εις πάντας τους τόπους, καταστρέφοντες αυτούς· και συ θέλεις λυτρωθή; Μήπως οι θεοί των εθνών ελύτρωσαν εκείνους, τους οποίους οι πατέρες μου κατέστρεψαν, την Γωζάν και την Χαρράν και Ρεσέφ και τους υιούς του Εδέν, τους εν Τελασσάρ;

Κάνει το λάθος να εξισώσει τον Μόνο Θεό, με τους θεούς των ειδωλολατρών.

Αυτοί καταστράφηκαν γιατί έφυγαν από την κάλυψη του μόνου αληθινού Θεού, λατρεύοντας ψεύτικους θεούς.

Όμως ο Κύριος, ο μόνος Θεός, είναι ο Θεός μας, ο Βασιλιάς μας, ο σωτήρας μας.

Ησ.λζ:14-17 Και λαβών ο Εζεκίας την επιστολήν εκ της χειρός των πρέσβεων ανέγνωσεν αυτήν· και ανέβη ο Εζεκίας εις τον οίκον του Κυρίου και εξετύλιξεν αυτήν ενώπιον του Κυρίου. Και προσηυχήθη εις τον Κύριον ο Εζεκίας λέγων, Κύριε των δυνάμεων, Θεέ του Ισραήλ, ο καθήμενος επί των χερουβείμ, συ αυτός είσαι ο Θεός, ο μόνος, πάντων των βασιλείων της γής· συ έκαμες τον ουρανόν και την γην. Κλίνον, Κύριε, το ους σου και άκουσον· άνοιξον, Κύριε, τους οφθαλμούς σου και ιδέ· και άκουσον πάντας τους λόγους του Σενναχειρείμ, όστις απέστειλε τούτον διά να ονειδίση τον ζώντα Θεόν.

Έχουμε ελευθερία να σταθούμε μπροστά στο θρόνο της χάρης, έχουμε ελευθερία έκφρασης!

Ησ.λζ:21 Τότε απέστειλεν Ησαΐας ο υιός του Αμώς προς Εζεκίαν, λέγων, Ούτω λέγει Κύριος ο Θεός του Ισραήλ· Ήκουσα όσα προσηυχήθης εις εμέ κατά του Σενναχειρείμ, βασιλέως της Ασσυρίας.

Όσοι δέχονται απειλές και στέλνουν μηνύματα πίστης στον Θεό, με προσευχή, μπορούν να περιμένουν απαντήσεις χάρης και ειρήνης από τον Θεό!