Αγωνίζησθε δια την πίστιν

Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Κυριακή, 19 Φεβρουαρίου 2017

Το όνομαΟ Αδάμ έπρεπε να ονομάσει όλα τα ζώα.

Γέν.β:19 Έπλασε δε Κύριος ο Θεός εκ της γης πάντα τα ζώα του αγρού και πάντα τα πετεινά του ουρανού, και έφερεν αυτά προς τον Αδάμ, διά να ίδη πως να ονομάση αυτά· και ό,τι όνομα ήθελε δώσει ο Αδάμ εις παν έμψυχον, τούτο να ήναι το όνομα αυτού.

Ο Θεός ονόμασε τον Αδάμ και ο Αδάμ ονόμασε την Εύα.

Το όνομα είναι απαραίτητο και είναι δεμένο με το άτομο που το φέρει.

Πράξ.β:21 Και πας όστις αν επικαλεσθή το όνομα του Κυρίου, θέλει σωθή.


Αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί έχει να κάνει με τη σωτηρία.

   · Ποιο είναι αυτό το όνομα;
   · Ποιος είναι ο Κύριος;
  · Η επίκληση του ονόματος του Πατέρα ή του Αγίου Πνεύματος γιατί δεν σώζει;
  · Ποιο είναι το όνομα του Πατέρα και του Αγίου Πνεύματος;

Και θα πει κάποιος, μα, όλοι αναγνωρίζουμε ότι ο Κύριος είναι ο Ιησούς!

Τα λόγια του Πέτρου, είναι προφητεία του Ιωήλ:

Ιωήλ β:32 Και πας όστις επικαλεσθή το όνομα του Γιάχβε, θέλει σωθή· διότι εν τω όρει Σιών και εν Ιερουσαλήμ θέλει είσθαι σωτηρία, καθώς είπεν ο Γιάχβε, και εις τους υπολοίπους τους οποίους ο Γιάχβε θέλει προσκαλέσει.

Τι ακριβώς αναγνωρίζεις; Πιστεύεις ότι αυτό που λέει ο Πέτρος στις Πράξ.β:21 προέρχεται από τον Ιωήλ β:32 όπου λέει «το όνομα του Γιάχβε»; Δέχεσαι ότι ο Γιάχβε είναι ο Ιησούς;

Γιατί δεν βαπτίζεσαι στο όνομα του Ιησού;

Πράξ.δ:12 Και δεν υπάρχει δι' ουδενός άλλου η σωτηρία· διότι ούτε όνομα άλλο είναι υπό τον ουρανόν δεδομένον μεταξύ των ανθρώπων, διά του οποίου πρέπει να σωθώμεν.

Γιατί, κατά την γνώμη κάποιων, σωζόμαστε μόνο με το όνομα του Υιού και όχι του Πατέρα;

Ο Δαβίδ έδινε πολύ μεγάλη σημασία στο όνομα Γιάχβε, το όνομα του Κυρίου!

Ψαλμ.η:1 Γιάχβε ο Αντόν ημών, πόσον είναι θαυμαστόν το όνομά σου εν πάση τη γή· όστις έθεσας την δόξαν σου υπεράνω των ουρανών.

θ:2 Θέλω ευφρανθή και χαρή εν σοί· θέλω ψαλμωδήσει εις το όνομά σου, Ύψιστε.

θ:10 Και θέλουσιν ελπίσει επί σε οι γνωρίζοντες το όνομά σου· διότι δεν εγκατέλιπες τους εκζητούντάς σε, Κύριε.

κ:1 Ο Κύριος να σου υπακούση εν ημέρα θλίψεως το όνομα του Θεού του Ιακώβ να σε υπερασπίση.

κβ:22 Θέλω διηγείσθαι το όνομά σου προς τους αδελφούς μου· εν μέσω συνάξεως θέλω σε επαινεί.

μδ:5 Διά σου θέλομεν καταβάλει τους εχθρούς ημών· διά του ονόματός σου θέλομεν καταπατήσει τους επανισταμένους εφ' ημάς·

οβ:17 Το όνομα αυτού θέλει διαμένει εις τον αιώνα· το όνομα αυτού θέλει διαρκεί ενόσω διαμένει ο ήλιος· και οι άνθρωποι θέλουσιν ευλογείσθαι εν αυτώ· πάντα τα έθνη θέλουσι μακαρίζει αυτόν.

Ποιο είναι αυτό το όνομα που «θέλει διαμένει εις τον αιώνα»; Που «θέλει διαρκεί ενόσω διαμένει ο ήλιος»;

οθ:9 Βοήθησον ημάς, Θεέ της σωτηρίας ημών, ένεκεν της δόξης του ονόματός σου· και ελευθέρωσον ημάς και γενού ίλεως εις τας αμαρτίας ημών, ένεκεν του ονόματός σου.

Το όνομα του Θεού φανερώνει ό, τι ο Θεός είναι.

Στην Παλαιά Διαθήκη, ο Θεός φανερώθηκε με πολλά ονόματα, ανάλογα με την ανάγκη του λαού Του.

Ματθ.α:21 Θέλει δε γεννήσει υιόν και θέλεις καλέσει το όνομα αυτού Ιησούν· διότι αυτός θέλει σώσει τον λαόν αυτού από των αμαρτιών αυτών.

Ιωάν.ε:43 εγώ ήλθον εν τω ονόματι του Πατρός μου, και δεν με δέχεσθε· εάν άλλος έλθη εν τω ονόματι εαυτού, εκείνον θέλετε δεχθή.

Ιωάν.ιζ:11-12 καὶ οὐκέτι εἰμὶ ἐν τῷ κόσμῳ καὶ αὐτοὶ ἐν τῷ κόσμῳ εἰσίν, καγὼ πρὸς σὲ ἔρχομαι. πάτερ ἅγιε, τήρησον αὐτοὺς ἐν τῷ ὀνόματι σου ᾧ δέδωκας μοι, ἵνα ὦσιν ἓν καθὼς ἡμεῖς. ὅτε ἤμην μετ' αὐτῶν ἐγὼ ἐτήρουν αὐτοὺς ἐν τῷ ὀνόματι σου ᾧ δέδωκας μοι, καὶ ἐφύλαξα, καὶ οὐδεὶς ἐξ αὐτῶν ἀπώλετο εἰ μὴ ὁ υἱὸς τῆς ἀπωλείας, ἵνα ἡ γραφὴ πληρωθῇ.

Ιωάν.ιζ:6 Εφανέρωσα το όνομά σου εις τους ανθρώπους, τους οποίους μοι έδωκας εκ του κόσμου. Ιδικοί σου ήσαν και εις εμέ έδωκας αυτούς, και τον λόγον σου εφύλαξαν.

Το μεγαλείο, η δύναμη, η δόξα του ονόματος του Θεού, είναι τώρα στον Χριστό.

Φιλ.β:9-10 Διά τούτο και ο Θεός υπερύψωσεν αυτόν και εχάρισεν εις αυτόν όνομα το υπέρ παν όνομα, διά να κλίνη εις το όνομα του Ιησού παν γόνυ επουρανίων και επιγείων και καταχθονίων,

Σε ποιον άλλο, εκτός από τον Θεό, μπορεί να ανήκει το υπερπάν όνομα;

Ματθ.ι:22 και θέλετε είσθαι μισούμενοι υπό πάντων διά το όνομά μου· ο δε υπομείνας έως τέλους, ούτος θέλει σωθή.

Αυτό είναι το κόστος!

Οι υποστηρικτές της θεωρίας της τριάδας, κοροιδεύουν και ονομάζουν αιρετικούς αυτούς που βαπτίζουν στο όνομα του Ιησού (αυτοί όμως χαίρονται που είναι μισούμενοι υπό πάντων διά το όνομά Του, και ζητάνε δύναμη να υπομείνουν έως τέλους, για να σωθούν).

Μάρκ.ις:16-17 Όστις πιστεύση και βαπτισθή θέλει σωθή, όστις όμως απιστήση θέλει κατακριθή. Σημεία δε εις τους πιστεύσαντας θέλουσι παρακολουθεί ταύτα, Εν τω ονόματί μου θέλουσιν εκβάλλει δαιμόνια· θέλουσι λαλεί νέας γλώσσας·

Αυτή η εξουσία μας έχει δοθεί, όπως ο Πατέρας έδωσε το όνομά Του στον Υιό.

Ιωάν.ι:25 Απεκρίθη προς αυτούς ο Ιησούς· Σας είπον, και δεν πιστεύετε. Τα έργα, τα οποία εγώ κάμνω εν τω ονόματι του Πατρός μου, ταύτα μαρτυρούσι περί εμού·

Αποκ.β:2-3 Εξεύρω τα έργα σου και τον κόπον σου και την υπομονήν σου, και ότι δεν δύνασαι να υποφέρης τους κακούς, και εδοκίμασας τους λέγοντας ότι είναι απόστολοι, και δεν είναι, και εύρες αυτούς ψευδείς· και υπέφερες και έχεις υπομονήν και διά το όνομά μου εκοπίασας, και δεν απέκαμες.

Χρειάζεται κόπος για να κρατήσεις το όνομα του Ιησού. Οι πιστοί αυτής της περιόδου έπρεπε να αγωνιστούν ενάντια στον Γνωστικισμό και τη Χριστολογία του λόγου και το έκαναν με σκληρή δουλειά, γι’ αυτό και επαινούνται.

Αποκ.β:13 Εξεύρω τα έργα σου και που κατοικείς· όπου είναι ο θρόνος του Σατανά· και κρατείς το όνομά μου, και δεν ηρνήθης την πίστιν μου και εν ταις ημέραις, εν αις υπήρχεν Αντίπας ο μάρτυς μου ο πιστός, όστις εφονεύθη παρ' υμίν, όπου κατοικεί ο Σατανάς.

Αυτοί, οι λίγοι, σε μια περίοδο συμβιβασμών και αναμείξεων, αντιστέκονται και κρατούν το όνομα του Ιησού.

Τους ονόμασαν Μοναρχιανούς.

Οι άλλοι, αρνήθηκαν την πίστη και το όνομα.

Αποκ.γ:8 Εξεύρω τα έργα σου· ιδού, έθεσα ενώπιόν σου θύραν ανεωγμένην, και ουδείς δύναται να κλείση αυτήν· διότι έχεις μικράν δύναμιν και εφύλαξας τον λόγον μου και δεν ηρνήθης το όνομά μου.

Κάποιοι, σ’ αυτή την περίοδο της εκκλησίας (λίγο πριν από την Αρπαγή), θα σταθούν για το όνομα του Ιησού. Θα αντέξουν την λοιδορία και τους διωγμούς.

Όσοι δεν αντέξουν, θα χάσουν την θαυμαστή θέση της νύμφης.

Όσοι αντέξουν, θα πρέπει να πληρώσουν ένα υψηλό κόστος:

Ησ.ξς:5 Ακούσατε τον λόγον του Κυρίου, σεις οι τρέμοντες τον λόγον αυτού· οι αδελφοί σας, οίτινες σας μισούσι και σας αποβάλλουσιν ένεκεν του ονόματός μου, είπαν, Ας δοξασθή ο Κύριος· πλην αυτός θέλει φανή εις χαράν σας, εκείνοι δε θέλουσι καταισχυνθή.

Αποκ.γ:12 Όστις νικά, θέλω κάμει αυτόν στύλον εν τω ναώ του Θεού μου, και δεν θέλει εξέλθει πλέον έξω, και θέλω γράψει επ' αυτόν το όνομα του Θεού μου και το όνομα της πόλεως του Θεού μου, της νέας Ιερουσαλήμ, ήτις καταβαίνει εκ του ουρανού από του Θεού μου, και το όνομά μου το νέον.

Νέο όνομα = καινούρια αποκάλυψη

Αποκ.ιδ:1 Και είδον, και ιδού Αρνίον ιστάμενον επί το όρος Σιών, και μετ' αυτού εκατόν τεσσαράκοντα τέσσαρες χιλιάδες, έχουσαι το όνομα του Πατρός αυτού γεγραμμένον επί των μετώπων αυτών.

Ένα όνομα!

Αποκ.ιθ:12 Οι δε οφθαλμοί αυτού ήσαν ως φλόξ πυρός, και επί της κεφαλής αυτού διαδήματα πολλά, και είχεν όνομα γεγραμμένον, το οποίον ουδείς γνωρίζει ειμή αυτός,
ουδείς γνωρίζει, αλλά:

Αποκ.β:17 Όστις έχει ωτίον, ας ακούση τι λέγει το Πνεύμα προς τας εκκλησίας. Εις τον νικώντα θέλω δώσει εις αυτόν να φάγη από του μάννα του κεκρυμμένου, και θέλω δώσει εις αυτόν ψήφον λευκήν, και επί την ψήφον όνομα νέον γεγραμμένον, το οποίον ουδείς γνωρίζει ειμή ο λαμβάνων.

Αποκ.γ:12 Όστις νικά, θέλω κάμει αυτόν στύλον εν τω ναώ του Θεού μου, και δεν θέλει εξέλθει πλέον έξω, και θέλω γράψει επ' αυτόν το όνομα του Θεού μου και το όνομα της πόλεως του Θεού μου, της νέας Ιερουσαλήμ, ήτις καταβαίνει εκ του ουρανού από του Θεού μου, και το όνομά μου το νέον.

Αποκ.κβ:4 και θέλουσιν ιδεί το πρόσωπον αυτού, και το όνομα αυτού θέλει είσθαι επί των μετώπων αυτών.

Μέτωπο = Γνώση