Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Τρίτη 31 Μαΐου 2022

Τατόι

 

Ο προορισμός των ασεβών - Η αιωνιότητα


 

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ: Κεφ.ια:3-4


Αποκ.ια:3 Και θέλω δώσει εις τους δύο μάρτυράς μου, να προφητεύσωσι χιλίας διακοσίας εξήλοντα ημέρας, ενδεδυμένοι σάκκους.

 

Ο Ιησούς μιλάει εδώ, επομένως είναι δύο μάρτυρες του Αρνίου. Ανήκουν στον Ιησού, είναι δικοί Του.

Αναφέρονται σαν δύο, για να νομιμοποιηθεί η μαρτυρία τους (Δευτ.ιζ:6).

Οι δύο μάρτυρες έχουν σχέση με νομικές συναλλαγές και ο απόστολος Παύλος λέει στους Κορίνθιους ότι «επί στόματος δύο ή τριών μαρτύρων θέλει βεβαιούσθαι πάς λόγος» (Β’ Κορ.ιγ:1).

Αυτοί οι δύο μάρτυρες είναι το ίδιο με τις δύο ελαίες που αναφέρονται στο εδ.4.

Κ α λ η μ έ ρ α


 

Δευτέρα 30 Μαΐου 2022

Τατόι

 

Κήρυγμα


 

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ: Κεφ.ια:2

 


Αποκ.ια:2  Την αυλήν όμως την έξωθεν άφες έξω, και μη μετρήσης αυτή, διότι εδόθη εις τα έθνη, και την πόλιν την αγίαν θέλουσι πατήσει τεσσαράκοντα δύο μήνας.

 

Τεσσαράκοντα δύο μήνας.

Αυτός είναι ο καιρός της βασιλείας του Α/Χ και αυτοί που μετρούνται είναι ο λαός που βρίσκεται μέσα στην διαθήκη του Θεού αυτή την χρονική περίοδο. Στην Αποκ.ια:3 το ίδιο χρονικό διάστημα ονομάζεται 1.260 μέρες.

Δεν αναφέρεται στους Ιουδαίους, γιατί δεν είναι εκείνοι που προσκυνούν τον Θεό μέσα στον πραγματικό ναό αυτή την περίοδο. Ο λαός Ισραήλ δεν βρίσκεται ακόμα μέσα στην διαθήκη του Θεού αυτόν τον καιρό.

Ιεζ.λθ:22  Και θέλει γνωρίσει ο οίκος Ισραήλ ότι εγώ είμαι Κύριος ο Θεός αυτών από την ημέρας ταύτης και εις το εξής.

Αυτό αναφέρεται στον καιρό της μάχης του Αρμαγεδδώνα, όταν ο Ιησούς επιστρέφει με τους αγίους Του στην Δεύτερη Έλευση. Σημαίνει ότι πριν απ’ αυτή την μέρα ο λαός Ισραήλ δεν έχει γνωρίσει τον Θεό του. Δεν είναι λαός του Θεού, και όπως λέει ο προφήτης Ωσηέ, ακόμα αποκαλούνται ού λαός μου.

Κ α λ η μ έ ρ α


 

Κυριακή 29 Μαΐου 2022

Heavenly Background Music Relaxing Guitar Music Instrumental

Τατόι

 

Κήρυγμα


 

Η πρώτη εκκλησία


Πράξ.β
: Η γέννηση της πρώτης εκκλησίας

·        ταχύτατη ανάπτυξη

·        έξαρση νέας ζωής

·        εκδήλωση της δύναμης του Θεού

·        δεν είχε τίποτα να μιμηθεί

·        δεν είχε δογματικές κατευθυντήριες γραμμές

·        Δεν είχε θεολογικές σχολές εκπαίδευσης

Κ α λ η μ έ ρ α


 

Σάββατο 28 Μαΐου 2022

Τολό

 


 

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ: Κεφ.ια:1

 


Αποκ.ια:1  Και μοι εδόθη κάλαμος όμοιος με ράβδον, και ο άγγελος ίστατο λέγων, Σηκώθητι, και μέτρησον τον ναόν του Θεού, το θυσιαστήριον, και τους προσκυνούντας εν αυτώ.

 

και μοι εδόθη κάλαμος

Το καλάμι είναι φυτό, όμως εδώ χρησιμοποιείται σαν μέτρο, σαν κανόνας, με τον οποίο κάτι μπορεί να συγκριθεί ή να μετρηθεί.

Η λέξη κάλαμος στο Ματθ.ια:7 χρησιμοποιείται με την έννοια του φυσικού καλαμιού που σαλεύεται από τον άνεμο στην έρημο.

Επίσης στο Ματθ.κζ:29 αναφέρεται η περίπτωση που οι Ρωμαίοι στρατιώτες έβαλαν ένα καλάμι στα χέρια του Ιησού και άρχισαν να τον εμπαίζουν λέγοντας: Χαίρε, ο βασιλεύς των Ιουδαίων, να το σκήπτρο σου. Ακόμα διάβασε εδ.30.

Κ α λ η μ έ ρ α


 

Παρασκευή 27 Μαΐου 2022

Τολό

 

Κήρυγμα


 

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ: Κεφ.ια: Εισαγωγή

 Στο προηγούμενο κεφάλαιο και στο τελευταίο εδάφιο είδαμε ότι ο άγγελος είπε στον Ιωάννη ότι πρέπει πάλι να προφητεύσει περί λαών και εθνών και γλωσσών.

Είδαμε ακόμα ότι αυτό μπορεί να αναφέρεται σ' όλο το βιβλίο της Αποκάλυψης, γιατί από το κεφ.ια μέχρι το ιη βλέπουμε πάλι τα ίδια γεγονότα που συνέβησαν, από διαφορετική άποψη.

Καθώς η Αποκάλυψη διαβάζεται και δι­δάσκεται συνεχώς δια μέσου των αιώνων, κατά την διάρκεια της εκκλησιαστικής ισ­τορίας, είναι σαν να προφητεύει πάλι ο Ιωάννης. Δηλαδή αυτή η προφητεία είναι σαν ζωντανός λόγος, που πρόκειται να εκπληρωθεί σε μεταγενέστερες εποχές, στις μέρες μας.

Κ α λ η μ έ ρ α
 

Πέμπτη 26 Μαΐου 2022

Τολό

 

Ο προορισμός των ασεβών


 

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ: Κεφ.ι:8-11

 


Αποκ.ι:8 Και η φωνή την οποίαν ήκουσα εκ του ουρανού, πάλιν ελάλει μετ’ εμού και έλεγεν, Ύπαγε, λάβε το βιλιάριον το ανεωγμένον εν τη χειρί του αγγέλου του ισταμένου επί της θαλάσσης και επί της γης.

 

Πάλιν ελάλει μετ’ εμού

Εδώ πρόκειται για μια διαφορετική φωνή από την φωνή του αγγέλου. Είναι μια φωνή που άκουσε ο Ιωάννης από τον ουρανό. Είναι η ίδια φωνή που άκουσε στην Αποκ.δ:1. Ακόμη βρισκόμαστε στο ίδιο θέμα, στα γεγονότα που πρόκειται να γίνουν μετά ταύτα.

 

Ύπαγε, λάβε το βιβλιάριον το ανεωγμένον εν τη χειρί του αγγέλου

Αυτό το βιβλιάριο δεν είναι το ίδιο με το βιβλίο υποθήκης της κληρονομιάς μας, που είδαμε στο κεφ.δ, γιατί ο Ιωάννης παίρνει το βιβλιάριο αυτό από τα χέρια του αγγέλου, ενώ το βιβλίο της κληρονομιάς μας το έχει ο Ιησούς, ο Οποίος ανοίγει τις σφραγίδες του μία προς μία.

Κ α λ η μ έ ρ α


 

Τετάρτη 25 Μαΐου 2022

Τατόι

 

Κήρυγμα


 

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ: Κεφ.ι:7

 


Αποκ.ι:7 Αλλ’ εν ταις ημέραις της φωνής του εβδόμου αγγέλου, όταν μέλλη να σαλπίση, τότε θέλει τελεσθή το μυστήριον του Θεού, καθώς εφανέρωσε προς τους εαυτού δούλους τους προφήτας.

 

Στην Αποκ.ια:15 μας λέει ότι όταν σάλπισε ο έβδομος άγγελος, ο Ιωάννης άκουσε φωνές μεγάλες στον ουρανό που έλεγαν:

«Αι βασιλείαι του κόσμου έγειναν του Κυρίου ημών, και του Χριστού αυτού, και θέλει βασιλεύσει εις τους αιώνας των αιώνων».

Κ α λ η μ έ ρ α


 

Τρίτη 24 Μαΐου 2022

Τολό

 

Κήρυγμα


 

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ: Κεφ.ι:1-6


Το δέκατο κεφάλαιο αποτελεί μια παρένθεση μεταξύ της 6ης και 7ης σάλπιγγας.

 

Αποκ.ι:1 Και είδον άλλον άγγελον ισχυρόν καταβαίνοντα εκ του ουρανού, ενδεδυμένον νεφέλην, και ήτο ίρις επί της κεφαλής αυτού, και το πρόσωπον αυτού ως ο ήλιος, και οι πόδες αυτού ως στύλοι πυρός.

  

Αυτός ο άγγελος είναι διαφορετικός από όλους όσους έχει δει μέχρι τώρα ο Ιωάννης. Ήταν «ενδεδυμένος νεφέλην, και ήτο ίρις επί της κεφαλής αυτού, και το πρόσωπον αυτού ήτο ως ο ήλιος». Αυτός ο άγγελος είναι η φανέρωση του ίδιου του Θεού.

 

Ενδεδυμένον νεφέλην

Η νεφέλη που περιέβαλε τον άγγελο είναι ίδια με τηn νεφέλη που περιέβαλε το όρος Σινά, ή αυτή που περιέβαλε τον Ιησού όταν αναλήφθηκε στον ουρανό (Πραξ.α:9).

Κ α λ η μ έ ρ α


 

Δευτέρα 23 Μαΐου 2022

Τολό

 

Κήρυγμα


 

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ: Κεφ.θ:15-21

 


Αποκ.θ:15 Και ελύθησαν οι τέσσαρες άγγελοι οι ητοιμασμένοι εις την ώραν και ημέραν και μήνα και ενιαυτόν, δια να θανατώσωσι το τρίτον των ανθρώπων.

 

Τώρα το 1/3 των ανθρώπων σημαίνει ακριβώς το 1/3 του πληθυσμού της γης, αν εξαιρέσουμε τους 144.000 Ισραηλίτες. Σ’ αυτή την περίοδο της ιστορίας που ζούμε ο πληθυσμός της γης είναι περίπου  8 δις. Το 1/3 είναι περίπου 2,6 δις. Ποτέ στην ανθρώπινη ιστορία δεν θανατώθηκαν τόσοι πολλοί άνθρωποι. Θα είναι κάτι το πρωτοφανές και τρομακτικό.

Κ α λ η μ έ ρ α


 

Κυριακή 22 Μαΐου 2022

God Is Good All The Time - Inspirational Gospel Hymns | Lifebreakthrough

Τολό

 

Ο ουρανός - Ο προορισμός των ασεβών


 

Η εκκλησία είναι πάντα στην έρημοΣτο βιβλίο των Αριθμών, βλέπουμε τον λαό Ισραήλ σαν οδοιπόρους και ξένους σε ξένη γη. Θλίψεις, δοκιμασίες, τελειοποίηση.

Έρημος: Ουρλιαχτά και ερήμωση.

Όμως, τι θαυμαστό θέαμα παρουσιάζει το στρατόπεδο του Ισραήλ για τον Θεό και τους αγγέλους Του, μέσα σ’ αυτή την έρημο!

     · Το βλέμμα του Θεού αναπαυόταν εκεί.

     · Η παρουσία Του ήταν εκεί.

     · Κατοικούσε ανάμεσα στο λαό Του.

Δεν μπορούσε να κατοικεί στην λαμπρότητα και την πολυτέλεια της Αιγύπτου, Ασσυρίας, Βαβυλώνας, Ελλάδας.

Κ α λ η μ έ ρ α


 

Σάββατο 21 Μαΐου 2022

Τολό

 

Κήρυγμα


 

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ: Κεφ.θ:9-14

 


Αποκ.θ:9 Και είχον θώρακας ως θώρακας σιδηρούς, και η φωνή των πτερύγων αυτών ήτο ως φωνή αμαξών ίππων πολλών τρεχόντων εις πόλεμον.

 

Πάλι, η σημασία εδώ είναι αλληγορική. Οι σιδερένιοι θώρακες φανερώνουν ότι ο άνθρωπος δεν μπορεί να κάνει τίποτα για να τις βλάψει ή να προστατεύσει τον εαυτό του από αυτές. Δείχνει το ακαταμάχητο και το αήττητο αυτών των δυνάμεων απέναντι στον άνθρωπο.


Και η φωνή των πτερύγων αυτών ήτο ως φωνή αμαξών ίππων πολλών τρεχόντων εις πόλεμον.

Αυτό δείχνει τον τρόμο που προκαλούν στις καρδιές των ανθρώπων.

Ο Θεός χρησιμοποίησε κάποτε τον ίδιο τρόπο, τον θόρυβο πολλών αμαξών, για να εκφοβίσει και να εκδιώξει μακριά τους Σύριους όταν πολιορκούσαν την πόλη της Σαμάρειας. Ο Θεός προκάλεσε αυτόν τον θόρυβο σαν να ερχόταν άμαξες πολλές εναντίον τους, και οι Σύριοι φοβήθηκαν και έφυγαν.

Κ α λ η μ έ ρ α


 

Παρασκευή 20 Μαΐου 2022

Τολό

 

Κήρυγμα


 

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ: Κεφ.θ:1-8

 


Σ’ αυτό το κεφάλαιο θα δούμε την έκχυση της πέμπτης πληγής πάνω στην γη, που είναι η πέμπτη σάλπιγγα και το πρώτο ουαί.

Σ’ αυτή την πληγή ανοίγεται το φρέαρ της αβύσσου και εξέρχονται ακρίδες πάνω στην γη με εξουσία να βλάψουν και να βασανίσουν τους ανθρώπους πέντε μήνες. Οι ακρίδες αυτές συμβολίζουν δαιμόνια.

Θα δούμε ακόμα την έκτη πληγή, που είναι το δεύτερο ουαί. Σ’ αυτή την πληγή λύνονται οι 4 άγγελοι με εξουσία να θανατώσουν το 1/3 των ανθρώπων. Θα δούμε τι συμβολίζουν αυτοί οι 4 άγγελοι.

Στο τέλος της 6ης σάλπιγγας γίνεται η μάχη του Αρμαγεδδώνα.

 

Κ α λ η μ έ ρ α