Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Πέμπτη 31 Αυγούστου 2017

ΚαρποφορίαΙωάν.ιε:2 Παν κλήμα εν εμοί μη φέρον καρπόν, εκκόπτει αυτό, και παν το φέρον καρπόν, καθαρίζει αυτό, διά να φέρη πλειότερον καρπόν.

Μαλ.γ:2,3 Αλλά τις δύναται να υπομείνη την ημέραν της ελεύσεως αυτού; και τις δύναται να σταθή εις την παρουσίαν αυτού; διότι αυτός είναι ως πυρ χωνευτού και ως σμίγμα γναφέων. Και θέλει καθήσει ως ο χωνεύων και καθαρίζων το αργύριον, και θέλει καθαρίσει τους υιούς του Λευΐ και θέλει στραγγίσει αυτούς ως το χρυσίον και το αργύριον, και θέλουσι προσφέρει εις τον Κύριον προσφοράν εν δικαιοσύνη.


ΘΑΥΜΑΤΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥ ΤΥΦΛΟΥ ΒΑΡΤΙΜΑΙΟΥ

Μάρκ.ι:46-52  Λουκ.ιη:35-43

1.  Τα γεγονότα.

Αυτό το θαύμα έγινε καθώς ο Ιησούς πήγαινε στην Ιερουσαλήμ για τελευταία φορά. Καθώς ο Ιησούς άφησε την Ιεριχώ, ένα μεγάλο πλήθος Τον ακολούθησε.

Στην άκρια του δρόμου καθόταν ένας τυφλός ζητιάνος που λεγόταν Βαρτίμαιος. Όταν άκουσε ότι ο Ιησούς περνούσε από κει, αμέσως άρχισε να φωνάζει «Ιησού Υιέ του Δαβίδ, ελέησόν με» Ο κόσμος του είπε να κάνει ησυχία, αλλά αυτός φώναζε περισσότερο.

Κ α λ η μ έ ρ α


Τετάρτη 30 Αυγούστου 2017


ΘαυμαστόςΗσ.θ:6 Διότι παιδίον εγεννήθη εις ημάς, υιός εδόθη εις ημάς· και η εξουσία θέλει είσθαι επί τον ώμον αυτού· και το όνομα αυτού θέλει καλεσθή Θαυμαστός, Σύμβουλος, Θεός ισχυρός, Πατήρ του μέλλοντος αιώνος, Άρχων ειρήνης.

Ιωάν.α:14 Και ο Λόγος έγεινε σαρξ και κατώκησε μεταξύ ημών, και είδομεν την δόξαν αυτού, δόξαν ως μονογενούς παρά του Πατρός, πλήρης χάριτος και αληθείας.


Παραδείγματα κρίσεων

Εξαιτίας της τρομερής ασέβειας, ο Θεός καταδίκασε τον προκατακλυσμιαίο κόσμο στην τρομακτική κρίση του κατακλυσμού. Έκαψε τις αμαρτωλές πόλεις της πεδιάδας με φωτιά από τον ουρανό και τις έθαψε κάτω από τα νερά της Νεκρής Θάλασσας.

Ο Θεός προκάλεσε τον πνιγμό των υπερήφανων ιππέων και αρμάτων του Φαραώ στην Ερυθρά θάλασσα. Καταδίκασε σε εξόντωση τους ένοχους κατοίκους της Χαναάν.

Κ α λ η μ έ ρ α


Τρίτη 29 Αυγούστου 2017


ΘΑΥΜΑΤΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣΜέρος IV


Α. Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΓΚΥΠΤΟΥΣΑΣ

Λουκ.ιγ:11-17

1.  Τα γεγονότα

Το θαύμα αυτό έγινε στην συναγωγή κατά την ημέρα του Σαββάτου. Μαζί με άλλες θεραπείες που είχαν γίνει το Σάββατο, δημιούργησε μεγάλη αντίσταση κατά του Ιησού. Σ’ αυτή την περίπτωση ο αρχισυνάγωγος θύμωσε πολύ.

Αυτή η γυναίκα μπορεί να ήταν ηλικιωμένη. Δεν ξέρουμε την ακριβή της ηλικία, αλλά το σώμα της ήταν λυγισμένο και δεμένο από ένα πνεύμα ασθένειας πάνω από δεκαοχτώ χρόνια.  Ήταν ανίκανη να σταθεί όρθια, κι έτσι έπρεπε να περπατά και να κινείται κατ’ αυτό τον τρόπο. Ήταν μια χρόνια περίπτωση ασθένειας, και σίγουρα μια δύσκολη υπόθεση.

Κ α λ η μ έ ρ α


Δευτέρα 28 Αυγούστου 2017

Κυριακή 27 Αυγούστου 2017

Το συμφέρον και η συνέπεια

Είναι πολύ γνωστή η έκφραση, «Με συμφέρει» ή «Δεν με συμφέρει»!

Κάθε μέρα παίρνουμε αποφάσεις σχετικά με αυτό το ρήμα.

Πράξ.κ:20 ότι δεν υπέκρυψα ουδέν των συμφερόντων, ώστε να μη αναγγείλω αυτό προς εσάς και να σας διδάξω δημοσία και κατ' οίκους,

Α΄Κορ.ς:12 Πάντα είναι εις την εξουσίαν μου, πλην πάντα δεν συμφέρουσι· πάντα είναι εις την εξουσίαν μου, αλλ' εγώ δεν θέλω εξουσιασθή υπ' ουδενός.


Προς Ρωμαίους (062)

Ρωμ.ια:19 Θέλεις ειπεί λοιπόν· Απεκόπησαν οι κλάδοι, διά να εγκεντρισθώ εγώ.

Οι Εθνικοί πιστοί μπορεί να σκέφτονται ότι αντικατέστησαν τους σύγχρονους Εβραίους στο σχέδιο του Θεού.

Ρωμ.ια:20 Καλώς· διά την απιστίαν απεκόπησαν, συ δε διά της πίστεως ίστασαι· μη υψηλοφρόνει, αλλά φοβού·

Αυτό είναι σίγουρα αλήθεια. Όμως, οι Εβραίοι δεν αντικαταστάθηκαν μόνο για να επωφεληθούν οι Εθνικοί. διά την απιστίαν απεκόπησαν. Αυτό πρέπει να υπενθυμίζει σε όλους μας ότι στεκόμαστε μόνο διά πίστεως – και πρέπει να διατηρούμε συνεχώς αυτή την πίστη προς υπακοή στο Θεό. 

Καλημέρα


Σάββατο 26 Αυγούστου 2017


ΘΑΥΜΑΤΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣΒ. Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥ ΚΩΦΑΛΑΛΟΥ

Μάρκ.ζ:31-37

1.  Τα γεγονότα

Μετά από την θεραπεία της κόρης της Συροφοίνισσας, πλήθη αναμφίβολα συγκεντρώθηκαν και ο Ιησούς έπρεπε να ψάξει αλλού για ανάπαυση και απομόνωση. Δεν πήγε Νότια προς την Γαλιλαία αλλά Ανατολικά στην Δεκάπολη που είναι μια περιοχή ανατολικά του Ιορδάνη ποταμού.
Εδώ οι άνθρωποι έφεραν ένα άνδρα κουφό και εν μέρει βουβό και Του ζήτησαν να επιθέσει τα χέρια Του.

2.  Η ανάγκη

Αυτός ο άνθρωπος ήταν τελείως κουφός και είχε ένα πρόβλημα στην ομιλία του.

Κ α λ η μ έ ρ α


Παρασκευή 25 Αυγούστου 2017


ΟΙ ΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΚΡΙΣΕΙΣ

Υπάρχουν διαφορετικές κρίσεις για τους Χριστιανούς και τους αμαρτωλούς, κατά τις οποίες όλοι θα σταθούν μπροστά στο Θεό.

Α. Οι άγιοι στην Αρπαγή

Κανένας Χριστιανός που θα αρπαχτεί δεν πρόκειται να σταθεί μπροστά στο Θεό για να κριθεί για τις αμαρτίες του (Ιωάν.ε:24 Ρωμ.η:1). Το γεγονός ότι κάποιος αρπάζεται, σημαίνει ότι ήταν άξιος και η αρπαγή είναι το βραβείο του.

Οι αμαρτίες μας έχουν ήδη κριθεί πάνω στο σταυρό του Γολγοθά. Η κρίση έπεσε πάνω στον Ιησού αντί να πέσει πάνω μας. Τιμωρήθηκε αυτός για μας.

Κ α λ η μ έ ρ α


Πέμπτη 24 Αυγούστου 2017

Η ειδωλολατρική προέλευση της «Τριάδας».Το «Dictionary of Religious Knowledge»:

«Πολλοί λένε ότι η τριάδα είναι ένα κακό που δανείστηκε από ειδωλολατρικές θρησκείες και εμβολιάστηκε στη χριστιανική πίστη».

Ο Edward Gibbon λέει στον πρόλογο του στο «History of Christianity»:

«Αν η ειδωλολατρία νικήθηκε από τον Χριστιανισμό, είναι εξίσου αλήθεια ότι ο Χριστιανισμός «χάλασε», διεφθάρη από την ειδωλολατρία. Η αγνή πίστη των πρώτων Χριστιανών σε ένα μόνο Θεό..., άλλαξε από την εκκλησία της Ρώμης, και μετατράπηκε στο ακατανόητο δόγμα της Τριάδας. Πολλές από τις παγανιστικές διδασκαλίες, που εφευρέθηκαν από τους Αιγυπτίους και εξιδανικεύτηκαν από τον Πλάτωνα, διατηρήθηκαν σαν σωστές διδασκαλίες».


ΘΑΥΜΑΤΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣΜέρος ΙΙΙ


Α. Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΚΟΡΗΣ ΤΗΣ ΣΥΡΟΦΟΙΝΙΣΣΑΣ

Ματθ.ιε:21-28  Μάρκ.ζ:24-30

1.  Τα γεγονότα
Αυτή η ιστορία εξελίχθηκε στην Φοινίκη. Εκτός από το ταξίδι Του σαν βρέφος στην Αίγυπτο, είναι η πρώτη φορά που ο Ιησούς αφήνει την Παλαιστίνη.

Δεν πήγε στην Φοινίκη με σκοπό να ξεκινήσει ένα δημόσιο κήρυγμα. Φαίνεται ότι μάλλον ήθελε να αποσυρθεί σ’ ένα ήσυχο μέρος με τους μαθητές Του για να τους διδάξει. Στην Γαλιλαία δεν υπήρχε τόπος που θα μπορούσαν να απομονωθούν. Οι ενάντιοί Του αυξάνονταν και η εχθρότητα των Φαρισαίων ήταν έντονη. Ο Ηρώδης είχε αποκεφαλίσει τον Ιωάννη τον Βαπτιστή και είναι πιθανόν ο Ιησούς να ήθελε να φύγει από την δικαιοδοσία της κυβέρνησης του Ηρώδη για να αναπαυθεί και να διδάξει ανεμπόδιστα τους μαθητές Του.

Κ α λ η μ έ ρ α


Τετάρτη 23 Αυγούστου 2017

Δόξα

Ρωμ.ε:14 αλλ' εβασίλευσεν ο θάνατος από Αδάμ μέχρι Μωϋσέως και επί τους μη αμαρτήσαντας κατά την ομοιότητα της παραβάσεως του Αδάμ, όστις είναι τύπος του μέλλοντος.

Εβρ.β:9 τον δε ολίγον τι παρά τους αγγέλους ηλαττωμένον Ιησούν βλέπομεν διά το πάθημα του θανάτου με δόξαν και τιμήν εστεφανωμένον, διά να γευθή θάνατον υπέρ παντός ανθρώπου διά της χάριτος του Θεού.

Η κρίση της εκκλησίας.


Επειδή ο κόσμος γύρω μας δείχνει τέτοια ανοχή για το κακό, είναι εύκολο και κάποιος Χριστιανός να αποδεχτεί κάποια αμαρτία στον εαυτό του ή σε άλλους χωρίς να την κρίνει.

Η Γραφή μας προειδοποιεί  όταν πρόκειται να κρίνουμε άλλους, ότι θα πρέπει πρώτα να βγάλουμε το δοκάρι από το μάτι μας πριν προσπαθήσουμε να βγάλουμε την ακίδα από το μάτι του αδελφού μας.

Κ α λ η μ έ ρ α


Τρίτη 22 Αυγούστου 2017


ΘΑΥΜΑΤΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣΟ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΜΕ ΤΟ ΞΗΡΟ ΧΕΡΙ

Ματθ.ιβ:6-13   Λουκ.ς:6-11

1.  Τα γεγονότα
Αυτό το θαύμα έγινε την ημέρα του Σαββάτου. Ο Ιησούς είχε κατακριθεί επειδή οι μαθητές Του λίγο πριν είχαν κόψει στάχυα για να φάνε ενώ ήταν Σάββατο. Εδώ ο Ιησούς έκανε δύο σημαντικές δηλώσεις: «Εδώ είναι μεγαλύτερος του ιερού» & «Ο Υιός του ανθρώπου είναι κύριος και του σαββάτου»

Κ α λ η μ έ ρ α


Δευτέρα 21 Αυγούστου 2017


Η ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ

Η υπόθαλψη της αμαρτίας δεν είναι αγάπη. 

Προσβάλουμε τον Άγιο Θεό εκμεταλλευόμενοι την εξουσία που μας έδωσε για ίδιο όφελος. 
Θα μπορούσαμε να πούμε ότι ολόκληρη η Π.Δ. δικαιώνει τα λόγια του Σολομώντα: «Διότι ο Θεός θέλει φέρει εις κρίσιν πάν έργον καί πάν κρυπτόν, είτε αγαθόν είτε πονηρόν» (Εκκλ.ιβ:14).


Δεν είναι ευχάριστο να σκεφτόμαστε το Θεό σαν Κριτή. Το μυαλό μας πιο εύκολα Τον φαντάζεται σαν ένα ήσυχο παππού που παραβλέπει τις κακές πράξεις μας μ’ ένα στεναγμό συγκατάνευσης. Όμως, ο Θεός είναι δίκαιος. Η δικαιοσύνη Του απαιτεί την εξαγγελία και την εκτέλεση της κρίσης από τον ίδιο κατά της αμαρτίας. Όταν καταπατούνται οι νόμοι Του, απαιτείται ποινή και αναγκαστική κρίση.


Κ α λ η μ έ ρ α


Κυριακή 20 Αυγούστου 2017

Ελάτε σ’ εμένα…. Ας πλησιάσουμε….


Ματθ.ια:28 Έλθετε προς με, πάντες οι κοπιώντες και πεφορτισμένοι, και εγώ θέλω σας αναπαύσει.

Η πρόσκληση γίνεται σε όσους κοπιάζουν και έχουν κουραστεί!

Στους καιρούς που ζούμε, ίσως είναι η μόνη λύση!

Όταν το ρολόι αρχίσει να χάνει, φροντίζουμε να του αλλάξουμε μπαταρία… Ας κάνουμε το ίδιο για την πνευματική μας ζωή.


Προς Ρωμαίους (061)

Ρωμ.ια:14 ίσως κινήσω εις ζηλοτυπίαν αυτούς, οίτινες είναι σαρξ μου και σώσω τινάς εξ αυτών.

Υπηρετώντας τους εθνικούς, ο Παύλος έλπιζε να σώσει πολλούς από τους ομοεθνείς του Εβραίους. Όσο πιο πολύ τόνιζε τη διακονία του στους εθνικούς, οδηγώντας τους στις ευλογίες του Θεού, τόσο περισσότερο θα διέγειρε τους Εβραίους να ζηλέψουν, κι έτσι να ενθαρρύνει κάποιους από αυτούς να επιδιώξουν την ευλογία της σωτηρίας της Καινής Διαθήκης. Επαναλαμβάνεται η ιδέα του εδ.11.

Κ α λ η μ έ ρ α


Σάββατο 19 Αυγούστου 2017

Έχεις αγάπη;Έχουμε μια τάση να αγαπούμε αυτούς που μας αγαπούν, που μας θαυμάζουν, που εκφράζονται με καλά λόγια για μας.

Έχουμε την τάση να αγαπούμε αυτούς που μας εξυπηρετούν, που είναι χρήσιμοι για τα ζητήματά μας, για τα σχέδιά μας.

Έχουμε την τάση, να αγαπούμε αυτούς που συμφωνούν με τις απόψεις μας με τα σχέδιά μας και με τον τρόπο που βλέπουμε εμείς τη ζωή.


ΘΑΥΜΑΤΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣΜέρος ΙΙ


Α. Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΥΤΙΚΟΥ

Μάρκ.β:1-12

1.  Τα γεγονότα

Όταν ο Ιησούς επέστρεψε στην Καπερναούμ, μπήκε σ’ ένα σπίτι - πιθανόν του Πέτρου - όπου είχε μείνει για λίγο και στην προηγούμενη επίσκεψή του στην Καπερναούμ. Η είδηση της παρουσίας Του εξαπλώθηκε στους ανθρώπους που γέμισαν το σπίτι και την αυλή. Ήταν τόσοι πολλοί, που δεν μπορούσε κανείς να μπει πλέον μέσα στο σπίτι. Υπήρχαν πάρα πολλοί που απλώς θέλανε να ικανοποιήσουν την περιέργεια τους και άλλοι που ίσως έψαχναν για κάποιο λάθος.

Ξαφνικά τέσσερις άνδρες πλησίασαν μεταφέροντας ένα φορείο πάνω στο οποίο ήταν ένας άνδρας παράλυτος ανίκανος να κινηθεί. Δεν ήταν μόνο πολύ άρρωστος, αλλά και πάρα πολύ απελπισμένος για την αμαρτωλή ζωή που είχε ζήσει. Ήξερε ότι δεν ήταν έτοιμος να πεθάνει και υπέφερε κάτω από το βάρος της αμαρτίας και της ενοχής του.

Καλημέρα


Παρασκευή 18 Αυγούστου 2017


Ο Χριστός σαν «λόγος» και η προΰπαρξη του στην πρόθεση του Θεού (24)

Μια άλλη πτυχή αυτού του θέματος είναι ότι ο Θεός μιλώντας προφητικά για το Γιό Του λέει: «….εγώ θέλω είσθαι εις αυτόν πατήρ και αυτός θέλει είσθαι εις εμέ υιός….» Β’ Σαμ.ζ:14. Την ίδια προφητεία, συναντάμε στο Α’ Χρον.κβ:10 και στην προς Εβρ.α:5.

Βλέπουμε ότι ο Πατέρας λέει ότι «θέλω είσθαι», δηλ. «θα είναι» Πατέρας στο Χριστό, και ο Χριστός «θα είναι»  Γιος στον Πατέρα. Η αναφορά αυτή είναι όμως στο μέλλον και φανερώνει ότι η πράξη δεν έχει ακόμη συμβεί, αλλά πρόκειται να γίνει κάποτε στο μέλλον.

Κ α λ η μ έ ρ α