Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Κυριακή 30 Σεπτεμβρίου 2018


Πράγματα που οι χριστιανοί πρέπει να ξέρουν για τους έσχατους καιρούς.

Άσχετα με το πότε πιστεύεις ότι θα γίνει η Αρπαγή, πριν από 1.923 χρόνια, ο Θεός έδωσε αυτά τα τελευταία λόγια για τους πιστούς, έτσι ώστε να γνωρίζουμε, να κατανοήσουμε, και να είμαστε προετοιμασμένοι για το τέλος της ζωής μας ή το τέλος αυτής της οικονομίας - όποιο έρθει πρώτο.

Το μήνυμα προς την εκκλησία είναι ξεκάθαρο: καλύτερα να ασχοληθούμε με τα πράγματα του Θεού. Αυτό σημαίνει προσευχή να αλλάξουν οι καρδιές των ανθρώπων, ώστε να περάσει το μήνυμα του ευαγγελίου του Ιησού Χριστού. Αυτό δεν μπορεί να γίνει αναπαυόμενοι στην πομπώδη ευσέβεια μας, περιμένοντας την σάλπιγγα που θα μας ελευθερώσει από τον παρόντα κακό αιώνα.


θέλεις ενθυμείσθαι


Δευτ.η:1,2 Πάσας τας εντολάς, τας οποίας εγώ προστάζω εις σε σήμερον, θέλετε προσέχει να εκτελήτε, διά να ζήτε και να πληθυνθήτε και διά να εισέλθητε και κληρονομήσητε την γην, την οποίαν ώμοσεν ο Κύριος προς τους πατέρας σας. Και θέλεις ενθυμείσθαι πάσαν την οδόν, εις την οποίαν σε ώδήγησε Κύριος ο Θεός σου τα τεσσαράκοντα ταύτα έτη εν τη ερήμω, διά να σε ταπεινώση, να σε δοκιμάση, διά να γνωρίση τα εν τη καρδία σου, εάν θέλης φυλάξει τας εντολάς αυτού, ή ουχί.

Κάθε βλέμμα προς τα πίσω ζωογονεί, οικοδομεί, ενθαρρύνει!
   

Κ α λ η μ έ ρ α


Σάββατο 29 Σεπτεμβρίου 2018


Γένεση (124)


Γέν.μγ:24-26 Και ο άνθρωπος εισήγαγε τους ανθρώπους εις την οικίαν του Ιωσήφ και έδωκεν ύδωρ και ένιψαν τους πόδας αυτών· και έδωκε τροφήν εις τους όνους αυτών. Οι δε ητοίμασαν τα δώρα, εωσού έλθη ο Ιωσήφ το μεσημέριον· διότι ήκουσαν ότι εκεί μέλλουσι να φάγωσιν άρτον. Και ότε ήλθεν ο Ιωσήφ εις την οικίαν, προσέφεραν εις αυτόν τα δώρα τα εις τας χείρας αυτών εν τη οικία και προσεκύνησαν αυτόν έως εδάφους.

Αν ο Ιωσήφ είναι τύπος του Χριστού, τότε το σπίτι του είναι τύπος της εκκλησίας. Στο σπίτι του Ιωσήφ τους δόθηκε νερό να πλύνουν τα πόδια τους (Ιωαν.ιγ:10), τροφή για τα ζώα και άρτος για να φάνε. Μέσα στην εκκλησία πληρώνονται όλες οι ανάγκες του ανθρώπου.

Τ' αδέλφια του Ιωσήφ τον προσκυνάνε κι έτσι εκπληρώνουν το όνειρο με τα δεμάτια!


Ανησυχία


Η ανησυχία, είναι ίσως το πιο κοινό πράγμα που αρέσει στους Χριστιανούς, αλλά δεν είναι Βιβλικό. Η ανησυχία διαταράσσει τις μέρες μας και κλέβει τον ύπνο από τις νύχτες μας. Προκαλεί έλκη, κρίσεις πανικού, και μια σειρά από άλλα σωματικά και συναισθηματικά δεινά. Το χειρότερο από όλα, είναι ότι είναι αμαρτία, γιατί είναι άμεση ανυπακοή στο λόγο του Θεού.

Κ α λ η μ έ ρ α


Παρασκευή 28 Σεπτεμβρίου 2018


Γένεση (123)


ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΟ ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Γέν.μγ:1-7 Η δε πείνα επεβάρυνεν επί την γην. Και αφού ετελείωσαν τρώγοντες τον σίτον, τον οποίον έφεραν εξ Αιγύπτου, είπε προς αυτούς ο πατήρ αυτών, Υπάγετε πάλιν, αγοράσατε εις ημάς ολίγας τροφάς. Και είπε προς αυτόν ο Ιούδας λέγων, Εντόνως διεμαρτυρήθη προς ημάς ο άνθρωπος λέγων, Δεν θέλετε ιδεί το πρόσωπόν μου, εάν δεν ήναι μεθ' υμών ο αδελφός υμών. Εάν λοιπόν αποστείλης τον αδελφόν ημών μεθ' ημών, θέλομεν καταβή και θέλομεν σοι αγοράσει τροφάς· αλλ' εάν δεν αποστείλης αυτόν, δεν θέλομεν καταβή· διότι ο άνθρωπος είπε προς ημάς, Δεν θέλετε ιδεί το πρόσωπόν μου, εάν ο αδελφός υμών δεν ήναι μεθ' υμών. Είπε δε ο Ισραήλ, Διά τι με εκακοποιήσατε, φανερόνοντες προς τον άνθρωπον ότι έχετε άλλον αδελφόν; Οι δε είπον, Ο άνθρωπος ηρώτησεν ημάς ακριβώς περί ημών και περί της συγγενείας ημών λέγων, Ο πατήρ σας έτι ζη; έχετε άλλον αδελφόν; Και απεκρίθημεν προς αυτόν κατά την ερώτησιν ταύτην· ηδυνάμεθα να εξεύρωμεν ότι ήθελεν ειπεί, Φέρετε τον αδελφόν σας;

Φαίνεται ότι η Αίγυπτος, έχοντας το μονοπώλιο, δεν επέτρεπε να πάρει κανείς μεγάλες ποσότητες σταριού για να έχουν συνέχεια την ανάγκη της.

Μάρτυρες του Ιεχωβά (7)Τι λένε οι ΜΤΙ για την μετάγγιση αίματος

Χρησιμοποιούν το:
Αρ.λε:33 Και δεν θέλετε μολύνει την γην εις την οποίαν κατοικείτε· διότι το αίμα αυτό μολύνει την γήν· και η γη δεν δύναται να καθαρισθή από του αίματος του εκχυθέντος επ' αυτής, ειμή διά του αίματος εκείνου όστις έχυσεν αυτό.

Αυτό το συνδέουν με το:
Α’ Πέτρ.α:19 αλλά διά του τιμίου αίματος του Χριστού, ως αμνού αμώμου και ασπίλου,

Και λένε ότι το αίμα μολύνει τη γη.

Κ α λ η μ έ ρ α


Πέμπτη 27 Σεπτεμβρίου 2018


Γένεση (122)


Γέν.μβ:21-23 Και είπεν ο εις προς τον άλλον, Αληθώς ένοχοι είμεθα διά τον αδελφόν ημών, καθότι είδομεν την θλίψιν της ψυχής αυτού, ότε παρεκάλει ημάς και δεν εισηκούσαμεν αυτού· διά τούτο επήλθεν εφ' ημάς η θλίψις αύτη. Απεκρίθη δε ο Ρουβήν προς αυτούς λέγων, Δεν είπον προς εσάς λέγων, Μη αμαρτήσητε κατά του παιδίου, και δεν εισηκούσατε; διά τούτο, ιδού, και το αίμα αυτού εκζητείται. Και αυτοί δεν ήξευρον ότι ενόει ο Ιωσήφ· διότι συνωμίλουν δι' ερμηνέως.

Κρύβοντας για 21 χρόνια την αλήθεια απ' τον Ιακώβ δεν μπόρεσαν να σταματήσουν τη φωνή της συνείδησής τους. Δεν μπορούμε να έχουμε ειρήνη μέσα μας με το να κρύβουμε τις αμαρτίες μας απ' τους ανθρώπους. Μόνο όταν εξομολογηθούν και καλυφτούν με αίμα, μπορούμε να γνωρίσουμε τί σημαίνει πραγματική ειρήνη.


Δημιουργική λατρεία

 - έχοντας τον Θεό στο κέντρο της λατρείας μας.


Ποιο από τα παρακάτω είναι αληθινή λατρεία;

   · Μια τεράστια εκκλησία που κουνιέται στους ήχους τέλειας μουσικής μιας ταλαντούχας ομάδας επαγγελματιών μουσικών.

   · Μια λεπτά ντυμένη χορωδία που κάθεται απαλά σε σειρές από ξύλινα καθίσματα, ενώ η απαλή μουσική των οργάνων παίζει ένα αργό, λυπητερό ύμνο.

   · Μια παρέα νεαρών που φορούν εξεζητημένα τζιν, πίνοντας χυμό, και κάθονται συζητώντας τι σημαίνει η Βίβλος γι’ αυτούς.

Κ α λ η μ έ ρ α


Τετάρτη 26 Σεπτεμβρίου 2018


Γένεση (121)


ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ


Γέν.μβ:1-6 Και είδεν ο Ιακώβ ότι ευρίσκετο σίτος εν Αιγύπτω· και είπεν ο Ιακώβ προς τους υιούς αυτού, Τι βλέπετε ο εις τον άλλον; Και είπεν, Ιδού, ήκουσα ότι ευρίσκεται σίτος εν Αιγύπτω· κατάβητε εκεί και αγοράσατε δι' ημάς εκείθεν, διά να ζήσωμεν και να μη αποθάνωμεν. Και κατέβησαν οι δέκα αδελφοί του Ιωσήφ διά να αγοράσωσι σίτον εξ Αιγύπτου. τον Βενιαμίν όμως, τον αδελφόν του Ιωσήφ, δεν απέστειλεν ο Ιακώβ μετά των αδελφών αυτού· διότι είπε, Μήπως συμβή εις αυτόν συμφορά. Και ήλθον οι υιοί του Ισραήλ διά να αγοράσωσι σίτον μεταξύ των εκεί ερχομένων· διότι η πείνα ήτο εν τη γη Χαναάν. Ο Ιωσήφ δε ήτο ο διοικητής του τόπου· αυτός επώλει εις πάντα τον λαόν του τόπου· ήλθον λοιπόν οι αδελφοί του Ιωσήφ και προσεκύνησαν αυτόν επί πρόσωπον έως εδάφους.

Όταν η πείνα έφτασε και στη γη Χαναάν, ο Ιακώβ άκουσε ότι υπάρχει στάρι στην Αίγυπτο και στέλνει 10 απ' τους γιους του να φέρουν προμήθειες για την οικογένεια. Όμως κράτησε τον Βενιαμίν στο σπίτι επειδή φοβήθηκε «Μήπως συμβεί εις αυτόν συμφορά», επειδή ήταν κι αυτός απ' την αγαπημένη του Ραχήλ και τώρα ήταν ο πιο αγαπητός (μβ:1-4).


Λατρεία

H λατρεία πρέπει να ενεργείται σύμφωνα με την Αγία Γραφή.

Έχει σημασία για τον Θεό πώς ο λαός Του Τον λατρεύει. Ο τρόπος έχει να κάνει. Αν θες, ρώτα τον Ναδάβ και τον Αβιούδ. Δεν καλούμαστε να λατρέψουμε τον Θεό με τρόπους που φαίνονται σωστοί σ’ εμάς. Η Αγία Γραφή ποτέ δεν μας καλεί να κάνουμε αυτό που «αισθανόμαστε σωστό» στην παρουσία του Θεού. Μάλλον, ο λόγος του Θεού καθιστά αρκετά σαφές, τα στοιχεία από τα οποία πρέπει να αποτελείται η λατρεία μας. Είναι το κήρυγμα του λόγου, η υμνωδία, η ανάγνωση της Γραφής, η προσευχή, το δέκατο και οι προσφορές, ομολογίες, βάπτισμα και δείπνο του Κυρίου.

Κ α λ η μ έ ρ α


Τρίτη 25 Σεπτεμβρίου 2018


Γένεση (120)


ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΟ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ


Γέν.μα:1-4 Και μετά παρέλευσιν δύο ετών ο Φαραώ είδεν ενύπνιον· και ιδού, ίστατο πλησίον του ποταμού. και ιδού, επτά δαμάλια εύμορφα και παχύσαρκα ανέβαινον εκ του ποταμού και εβόσκοντο εις το λιβάδιον. και ιδού, άλλα επτά δαμάλια ανέβαινον μετ' εκείνα εκ του ποταμού, άσχημα και λεπτόσαρκα, και ίσταντο πλησίον των άλλων δαμαλίων επί το χείλος του ποταμού· και τα δαμάλια τα άσχημα και λεπτόσαρκα κατέφαγον τα επτά δαμάλια τα εύμορφα και παχύσαρκα. Τότε εξύπνησεν ο Φαραώ.

Ο Ιωσήφ ξεχάστηκε δύο χρόνια στη φυλακή. Μπορεί να τον ξέχασε ο αρχιτρίκλινος, αλλά όχι ο Θεός. Ο Θεός εργάστηκε όλο αυτό το διάστημα μέσα στον Ιωσήφ ένα θαυμαστό έργο ταπείνωσης, υπομονής, υπακοής και πίστης. Την κατάλληλη στιγμή φροντίζει για την απελευθέρωσή του, δίνοντας δύο όνειρα στον Φαραώ, κρατώντας όμως την ερμηνεία τους για να τη δώσει στον Ιωσήφ.

Μάρτυρες του Ιεχωβά (6)

Τι λένε οι Μάρτυρες του Ιεχωβά για την θεραπεία;

Γενικά ισχυρίζονται ότι δεν πρέπει να προσευχόμαστε για θεραπεία.

Χρησιμοποιούν:

Πράξ.η:18-20 Ιδών δε ο Σίμων ότι διά της επιθέσεως των χειρών των αποστόλων δίδεται το Πνεύμα το Άγιον, προσέφερεν εις αυτούς χρήματα, λέγων· Δότε και εις εμέ την εξουσίαν ταύτην, ώστε εις όντινα επιθέσω τας χείρας να λαμβάνη Πνεύμα Άγιον. Και ο Πέτρος είπε προς αυτόν· το αργύριόν σου ας ήναι μετά σου εις απώλειαν, διότι ενόμισας ότι η δωρεά του Θεού αποκτάται διά χρημάτων.

Τότε που ο Φίλιππος κατέβηκε στη Σαμάρια, κήρυξε και πίστεψαν οι Σαμαρείτες. Μετά καλεί από την Ιερουσαλήμ τον Πέτρο και τον Ιωάννη, για να λάβουν Πνεύμα Άγιο αυτοί που πίστεψαν.

Κ α λ η μ έ ρ α


Δευτέρα 24 Σεπτεμβρίου 2018


Γένεση (119)


ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ


Ενώ ο Ιωσήφ είναι στη φυλακή, ο αρχιτρίκλινος κι ο αρχισιτοποιός του βασιλιά ρίχνονται κι αυτοί εκεί κι ο αρχιφύλακας τους εμπιστεύθηκε στον Ιωσήφ. Ένα πρωί τους βλέπει στεναχωρημένους και ρωτάει να μάθει το λόγο. Εδώ ο Ιωσήφ μας δίνει ένα θαυμαστό παράδειγμα, γιατί αν κι ο ίδιος βρίσκεται σε τρομερή δυσκολία, κάνει ότι μπορεί για ν’ ανακουφίσει άλλους. Αντί να προσπαθήσει να κερδίσει τη συμπάθειά τους, τους στρέφει στο Θεό σαν τη μόνη λύση των προβλημάτων τους (εγώ θα σας ερμηνεύσω τα όνειρα...κτλ!). Ο νικητής χριστιανός βρίσκει πάντοτε χαρά στο να εξυπηρετεί τους άλλους. Βαστάζοντας ο ένας του άλλου τα βάρη, εκπληρώνουμε το νόμο.

Βήματα που οδηγούν στην αιώνια ζωή:
Μετάνοια

Πράξ.β:38 Και ο Πέτρος είπε προς αυτούς· Μετανοήσατε, και ας βαπτισθή έκαστος υμών εις το όνομα του Ιησού Χριστού εις άφεσιν αμαρτιών, και θέλετε λάβει την δωρεάν του Αγίου Πνεύματος.

Πράξ.γ:19 Μετανοήσατε λοιπόν και επιστρέψατε, διά να εξαλειφθώσιν αι αμαρτίαι σας, διά να έλθωσι καιροί αναψυχής από της παρουσίας του Κυρίου,

Πράξ.ια:18 Ακούσαντες δε ταύτα ησύχασαν και εδόξαζον τον Θεόν, λέγοντες· Και εις τα έθνη λοιπόν έδωκεν ο Θεός την μετάνοιαν εις ζωήν.

Κ α λ η μ έ ρ α


Κυριακή 23 Σεπτεμβρίου 2018

Εσύ, ποιον Ιησού ακολουθείς;

Ο ΙΗΣΟΥΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΟΥ
Ο ΑΛΛΟΣ ΙΗΣΟΥΣ
Σε προειδοποιεί για την αμαρτία, την κρίση και την κόλαση.
Ποτέ δεν μιλάει για αρνητικά πράγματα.
Σου δίνει σωτηρία, ελπίδα και χαρά.
Σου δίνει υγεία, πλούτο και ευτυχία.
Μισήθηκε και καταφρονήθηκε από όλους.
Είναι αξιαγάπητος και αποδεκτός από όλους.
Μισεί την αμαρτία και φανερώνει την αλήθεια.
Ποτέ δεν διορθώνει τις αμαρτίες σου.
Διατάσσει με εξουσία.
Ποτέ δεν διατάζει, απλά προτείνει.
Ενοχλεί τον κόσμο με την αλήθεια.
Δεν θέλει καθόλου να ενοχλεί.
Κηρύττει την δικαιοσύνη του Θεού
Κηρύττει μόνο αγάπη.
Φέρνει χώρισμα.
Προωθεί μια αδιάφορη ενότητα
Υψώνει το θέλημα του Πατέρα.
Φροντίζει το δικό σου θέλημα, όχι του Θεού.
Προειδοποιεί για ψεύτικα σημεία και τεράστια, υψώνοντας το λόγο του Θεού.
Υψώνει τα σημεία και τα τεράστια, πάνω από το λόγο του Θεού.
Σου λέει να αρνηθείς τον εαυτό σου.
Σε ενθαρρύνει να αγαπάς τον εαυτό σου.
ΕΣΥ, ΠΟΙΟΝ ΙΗΣΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΣ;