Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Σάββατο, 29 Σεπτεμβρίου 2018

Ανησυχία


Η ανησυχία, είναι ίσως το πιο κοινό πράγμα που αρέσει στους Χριστιανούς, αλλά δεν είναι Βιβλικό. Η ανησυχία διαταράσσει τις μέρες μας και κλέβει τον ύπνο από τις νύχτες μας. Προκαλεί έλκη, κρίσεις πανικού, και μια σειρά από άλλα σωματικά και συναισθηματικά δεινά. Το χειρότερο από όλα, είναι ότι είναι αμαρτία, γιατί είναι άμεση ανυπακοή στο λόγο του Θεού.

Φιλ.δ:6,7 Μη μεριμνάτε περί μηδενός, αλλ' εν παντί πράγματι ας γνωρίζωνται τα ζητήματά σας προς τον Θεόν μετ' ευχαριστίας διά της προσευχής και της δεήσεως. Και η ειρήνη του Θεού η υπερέχουσα πάντα νούν θέλει διαφυλάξει τας καρδίας σας και τα διανοήματά σας διά του Ιησού Χριστού.

Η ανησυχία δεν είναι τίποτα άλλο, από πρακτική απιστία. Το άτομο που ανησυχεί αποκαλύπτει την έλλειψη εμπιστοσύνης στο Θεό και ότι εμπιστεύεται πάρα πολύ τον εαυτό του.