Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Σάββατο, 29 Σεπτεμβρίου 2018

Γένεση (124)


Γέν.μγ:24-26 Και ο άνθρωπος εισήγαγε τους ανθρώπους εις την οικίαν του Ιωσήφ και έδωκεν ύδωρ και ένιψαν τους πόδας αυτών· και έδωκε τροφήν εις τους όνους αυτών. Οι δε ητοίμασαν τα δώρα, εωσού έλθη ο Ιωσήφ το μεσημέριον· διότι ήκουσαν ότι εκεί μέλλουσι να φάγωσιν άρτον. Και ότε ήλθεν ο Ιωσήφ εις την οικίαν, προσέφεραν εις αυτόν τα δώρα τα εις τας χείρας αυτών εν τη οικία και προσεκύνησαν αυτόν έως εδάφους.

Αν ο Ιωσήφ είναι τύπος του Χριστού, τότε το σπίτι του είναι τύπος της εκκλησίας. Στο σπίτι του Ιωσήφ τους δόθηκε νερό να πλύνουν τα πόδια τους (Ιωαν.ιγ:10), τροφή για τα ζώα και άρτος για να φάνε. Μέσα στην εκκλησία πληρώνονται όλες οι ανάγκες του ανθρώπου.

Τ' αδέλφια του Ιωσήφ τον προσκυνάνε κι έτσι εκπληρώνουν το όνειρο με τα δεμάτια!


Γέν.μγ:27-31 Και ηρώτησεν αυτούς περί της υγιείας αυτών· και είπεν, Υγιαίνει ο πατήρ σας, ο γέρων περί του οποίου μοι είπετε; έτι ζη; Οι δε είπον, Υγιαίνει ο δούλός σου ο πατήρ ημών· έτι ζη. Και κύψαντες προσεκύνησαν. Υψώσας δε τους οφθαλμούς αυτού είδε τον Βενιαμίν τον αδελφόν αυτού τον ομομήτριον και είπεν, Ούτος είναι ο αδελφός σας ο νεώτερος, περί του οποίου μοι είπετε; Και είπεν, Ο Θεός να σε ελεήση, τέκνον μου. Και έσπευσε να αποσυρθή ο Ιωσήφ· διότι συνεταράττοντο τα σπλάγχνα αυτού διά τον αδελφόν αυτού· και εζήτει τόπον να κλαύση· εισελθών δε εις το ταμείον, έκλαυσεν εκεί. Έπειτα νίψας το πρόσωπον αυτού εξήλθε, και συγκρατών εαυτόν είπε, Βάλετε άρτον.

Βενιαμίν σημαίνει "Υιός δεξιάς" και συμβολίζει εδώ τους αγίους της εκκλησίας του Χριστού στις τελευταίες μέρες, τον Υιό Άρσεν. Ο Ιωσήφ ονομάζει τον Βενιαμίν "ομομήτριο" γιατί έχουν βγει απ' την ίδια μήτρα. Έτσι και η εκκλησία του Χριστού είναι ομομήτρια με τον Ιησού, έχει γεννηθεί απ' το ίδιο Πνεύμα μ' Αυτόν (Ματθ.α:18 & Ιωαν.γ:5,6). Βλέπουμε λοιπόν τον Ιωσήφ, να έχει μια ιδιαίτερη σχέση με τον ομομήτριο αδελφό του!

Γέν.μγ:32 Και έβαλον χωριστά δι' αυτόν και χωριστά δι' εκείνους και διά τους Αιγυπτίους, τους συντρώγοντας μετ' αυτού, χωριστά· διότι οι Αιγύπτιοι δεν ηδύναντο να συμφάγωσιν άρτον μετά των Εβραίων, επειδή τούτο είναι βδέλυγμα εις τους Αιγυπτίους.

Πρώτα απ’ όλα, παρατηρούμε τη λεπτότητα και την καλή διάθεση φιλοξενίας του Ιωσήφ. Αν και ήταν άρχοντας της Αιγύπτου και μπορούσε να κάνει ό,τι θέλει, σέβεται κάποιες διαφορές που υπάρχουν ανάμεσα στους καλεσμένους του και στρώνει τρία διαφορετικά τραπέζια για να αισθανθούν όλοι άνετα.

Για τους Αιγυπτίους οι Εβραίοι ήταν βδέλυγμα εξαιτίας των ζώων που βοσκούσαν (πρόβατα) και εξαιτίας των θυσιών που πρόσφεραν στο Θεό (Γεν.μς:34 & Εξ.η:26). Σήμερα, οι άνθρωποι του κόσμου, ενώ επιδίδονται σε κάθε είδους ασχημοσύνη και λατρεύουν απροκάλυπτα τον διάβολο, ονομάζουν τους ανθρώπους του Θεού "αιρετικούς", επειδή θέλουν να κάνουν μόνο το θέλημά Του.

Γέν.μγ:33 Εκάθισαν λοιπόν έμπροσθεν αυτού, ο πρωτότοκος κατά την πρωτοτοκίαν αυτού και ο νεώτερος κατά την νεότητα αυτού· και εθαύμαζον οι άνθρωποι προς αλλήλους.

Κάθισαν κατά ηλικία κι αυτό τους έκανε να νομίζουν ότι ο Ιωσήφ είχε μαντικές ικανότητες και γι' αυτό θαύμαζαν.

Ο Θεός, στο τραπέζι του γάμου, θα βάλει τον καθένα σύμφωνα με το μέτρο που εργάστηκε εδώ στη γη και όλοι θα θαυμάζουν για τη θέση που τους δόθηκε.

Γέν.μγ:34 Λαβών δε απ' έμπροσθεν αυτού μερίδια έστειλε προς αυτούς· το μερίδιον όμως του Βενιαμίν ήτο πενταπλασίως μεγαλήτερον παρά εκάστου αυτών. Και έπιον και ευφράνθησαν μετ' αυτού.

Το φαγητό θα βρισκόταν κάπου δίπλα στον Ιωσήφ κι αυτός έλεγε ποια μερίδα θα πάει στον καθένα. Έτσι, μπορούσε να τιμήσει όποιον ήθελε, βάζοντάς του για παράδειγμα διπλάσια μερίδα. Όμως βλέπουμε να στέλνει στο Βενιαμίν 5πλάσια μερίδα που φανερώνει εξαιρετική χάρη. Βλέπουμε ακόμα το ιδιαίτερο ενδιαφέρον του Ιωσήφ για τον ομομήτριο αδελφό του στο εδ.29 που κάνει μια μικρή προσευχή γι' αυτόν στρέφοντάς τον στο Θεό "Ο Θεός να σε ελεήση τέκνον μου". Ο Βενιαμίν μπορεί να απέβλεπε για έλεος στον Ιωσήφ σαν κυβερνήτη του τόπου, αλλ' αυτός, όπως ο Ιησούς, τον στρέφει στον Πατέρα!

Πολλά τ' αδέλφια του Ιωσήφ, αλλά ένας είναι ο Βενιαμίν. Πολλά τ' αδέλφια του Χριστού, αλλά "μία είναι η περιστερά του, η αμώμητός του" (Ασμ.ασμ.ς:8,9).

Ορισμένοι συμπεραίνουν ότι μ' αυτό που έκανε ο Ιωσήφ ήθελε να δοκιμάσει τ' αδέλφια του αν ζηλεύουν τον Βενιαμίν όπως κάποτε ζήλευαν αυτόν.