Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Κυριακή 31 Ιουλίου 2011

Οι φραγμοί έχουν πέσει!

Στο πρώτο κεφάλαιο του βιβλίου του Ιώβ διαβάζουμε:

«Ημέραν δέ τινα ήλθον οι υιοί τού Θεού διά νά παρασταθώσιν ενώπιον τού Κυρίου, καί μεταξύ αυτών ήλθε καί ο Σατανάς» (εδ.6).

Ο Σατανάς ρώτησε τον Κύριο σχετικά με τον Ιώβ με τα παρακάτω λόγια: «Μήπως δωρεάν φοβείται ο  Ιώβ τόν Θεόν; δέν περιέφραξας κυκλόθεν αυτόν καί τήν οικίαν αυτού καί πάντα όσα έχει; τά έργα τών χειρών αυτού ευλόγησας, καί τά κτήνη αυτού επληθύνθησαν επί τής γής» (Ιώβ α:9-10). Προσέξτε, ότι είναι σαν να έλεγε στο Θεό, να ρίξει όλα αυτά τα περιτοιχίσματα από τη ζωή του Ιώβ.
Φαινομενικά, ο Θεός το έκανε! 

Σάββατο 30 Ιουλίου 2011

Ύψωσις

Ψαλμ.οε:6,7

«Διότι ούτε εξ ανατολών, ούτε εκ δυσμών, ούτε εκ της ερήμου, έρχεται η ύψωσις. Αλλ' ο Θεός είναι ο Κριτής τούτον ταπεινόνει και εκείνον υψόνει».

Δεν μπορούμε να κατηγορήσουμε τον άνθρωπο που ζητά την ύψωση. Στην πραγματικότητα, σε κάθε πτυχή της ζωής υπάρχει αυτή η επιθυμία για πρόοδο, αλλά στις περισσότερες περιπτώσεις, υπάρχει κάποια προϋπόθεση ή κάποιος όρος που θα πρέπει κανείς να ικανοποιήσει για να υψωθεί.  

Απιστία

«Και βλέπομεν ότι διά απιστίαν δεν ηδυνήθησαν να εισέλθωσι». (Εβρ.γ:19)

Απ' όλες τις αμαρτίες που αναφέρονται μέσα στο λόγο του Θεού, υπάρχει μία που στέκεται πιο ψηλά απ' όλες τις άλλες. Όσο κι αν φαίνεται παράξενο, αυτή η αμαρτία θα μπορούσε να πει κανείς ότι φανερώνεται με θρασύτητα στις ζωές αυτών που η κοινωνία θεωρεί σαν τους πιο διαπρεπείς και αγαπητούς ανθρώπους. Ανθρώπους που στέκονται σ' ένα ύψος σαν παραδείγματα ηθικής άξια για να τα μιμηθεί κανείς.

Το αύριο

«Μή μεριμνήσητε λοιπόν περί τής αύριον διότι η αύριον θέλει μεριμνήσει τά εαυτής αρκετόν είναι εις τήν ημέραν τό κακόν αυτής» (Ματθ.ς:34).

Δεν πρέπει να ανησυχούμε υπερβολικά για μελλοντικά γεγονότα, γιατί κάθε μέρα έχει τις δικές της μέριμνες και τα δικά της προβλήματα.

Δε χρειάζεται να σκεπτόμαστε για το αύριο γιατί από μόνο του θα φέρει τα προβλήματά του.  

Πέμπτη 28 Ιουλίου 2011

Μια τυφλή κοπέλα

Κάποτε ήταν μια κοπέλα τυφλή. Μισούσε τον εαυτό της που ήταν τυφλή. Μισούσε τον καθένα, εκτός από τον αγαπημένο της. Αυτός ήταν πάντα εκεί γι’ αυτήν. Την αγαπούσε πολύ και ήταν πάντα δίπλα της. Του είχε πει ότι αν μπορούσε να δει τον κόσμο, τότε θα τον παντρευόταν! 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΕΣ 16 - Η αγάπη του Θεού

Α. Ο ΘΕΟΣ ΕΙΝΑΙ ΑΓΑΠΗ
Α'Ιωάν.δ:8  «Όστις δεν αγαπά, δεν εγνώρισε τον Θεόν, διότι ο Θεός είναι αγάπη

Α'Ιωάν.δ:16 «Και ημείς εγνωρίσαμεν και επιστεύσαμεν την αγάπην, την οποίαν έχει ο Θεός προς ημάς, ο Θεός είναι αγάπη, και όστις μένει εν τη αγάπη, εν τω Θεώ μένει, και ο Θεός εν αυτώ 

«Ώστε ο μεν θάνατος ενεργείται εν ημίν, η δε ζωή εν υμίν»

Β' Κορ.δ:12

Υπάρχει ένας νόμος, σύμφωνα με τον οποίο για να υπάρξει πρόοδος ζωής πρέπει να προηγηθεί θάνατος.
Ο Ιησούς αναφέρθηκε σ' αυτό το νόμο όταν είπε: «Αληθώς, αληθώς σας λέγω, Εάν ο κόκκος του σίτου δεν πέσει εις την γην και αποθάνη, αυτός μόνος μένει εάν όμως αποθάνει, πολύν καρπόν φέρει» (Ιωάν.ιβ:24).  

Τετάρτη 27 Ιουλίου 2011

ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ - Τα αρχαία χειρόγραφα (2)
ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΤΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ

1) Η παλαιότερη μαρτυρία είναι η πιο σωστή.

2) Η πιο δυσανάγνωστη μαρτυρία, είναι, πιθανότατα, η σωστή. Αυτό συμβαίνει, γιατί όταν κάποιος αντέγραφε και συναντούσε κάτι που δεν καταλάβαινε, προσπαθούσε να το παραλείψει ή να το ερμηνεύσει κάπως διαφορετικά. 

Ο Αβραάμ κι ΕΣΥ!

Ρωμ.δ:1-22

Στα παραπάνω εδάφια, έχουμε μια πολύ σπουδαία και υποδειγματική ανάλυση που κάνει ο Παύλος, σχετικά με την ανακήρυξη του Αβραάμ σαν δίκαιου εκ πίστεως και τα επακόλουθα αυτής της τακτοποίησης.
 
Αυτή η ανάλυση μπορεί να εφαρμοστεί στον καθένα που ανακηρύσσεται από το Θεό δίκαιος εκ πίστεως, με μεγαλειώδη επακόλουθα εξαιτίας αυτής της τακτοποίησης.

Τρίτη 26 Ιουλίου 2011

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ - “Φύλλα συκής”

Γιατί φοράμε ρούχα; Ίσως ένα παιδί να απαντούσε ότι τα φοράμε για να μην κρυώνουμε.

Οπωσδήποτε αυτό είναι σωστό, ειδικά στη διάρκεια του χειμώνα.

Υπάρχουν όμως δύο πολύ σημαντικοί ηθικοί λόγοι που σχετίζονται με το ντύσιμο. Οι νέοι και οι νέες που ανήκουν στο Χριστό πρέπει να έχουν μια σωστή και ολοκληρωμένη αντίληψη σχετικά με το ντύσιμο και την εμφάνισή τους ώστε να μην πέφτουν σε παγίδες και παρασύρονται από τα ρεύματα του κόσμου.

Κρυφοπεντηκοστιανοί !!!

 Όταν ο Θεός ήθελε να βγάλει το λαό Του από την Αίγυπτο, έστειλε το δούλο του Μωυσή και τον Ααρών στο Φαραώ να του ζητήσουν ν’ αφήσει τους Ισραηλίτες να φύγουν.

Όμως ο Φαραώ, αν και ήρθε πρόσωπο με πρόσωπο με το λόγο του Θεού, με την αλήθεια, αντί να υποταχθεί, σκλήρυνε την καρδιά του και αντιστάθηκε. Ο Θεός προσπάθησε με διάφορους τρόπους (πληγές) να κάνει το Φαραώ να καταλάβει, αλλά αυτός δεν κατάλαβε με τα γνωστά αποτελέσματα.

Κοιτάξτε πως αυξάνουν!

Τα θαύματα πάντα εντυπωσιάζουν τους ανθρώπους. Πολλές φορές όμως προσπερνάμε θαύματα που ούτε καν τα προσέχουμε.

Οι άνθρωποι ψάχνουν για εντυπωσιακά μεγάλα φαινόμενα ενώ την ίδια στιγμή θαυμάσια πράγματα συμβαίνουν μπροστά στα μάτια σας. Η λέξη αύξηση για μένα είναι μια από τις πιο σημαντικές. Μ' αρέσει να καλλιεργώ φυτά.  

Δευτέρα 25 Ιουλίου 2011

Γιατί χτυπήθηκε η Νορβηγία;

Τι χώρα είναι η Νορβηγία και τι ρόλο μπορεί να παίξει σήμερα στην διαμόρφωση του παγκόσμιου Ενεργειακού Χάρτη;

Η Νορβηγία είναι μια φιλήσυχη χώρα που σε όλη την ιστορία της έχει καταναλώσει τις κρατικές και ιδιωτικές υπηρεσίες στην ανάπτυξη της χώρας και στο ανέβασμα του ποιοτικού επιπέδου του Λαού της. 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ - Τι λέει η Βίβλος για τη Σεμνότητα;

Στις ημέρες που ζούμε και ιδιαίτερα τα καλοκαίρια, μεγάλος είναι ο προβληματισμός που αντιμετωπίζουν οι πιστοί νέοι αναφορικά με το πώς πρέπει να ντύνονται.

Η μόδα αποτελεί ένα μεγάλο μέρος της ζωής κάθε χριστιανού εφήβου. Ωστόσο, όπως ακριβώς σε κάθε άλλη περιοχή της ζωής μας, η διάκριση είναι σημαντική.

Πολλά περιοδικά μόδας προωθούν μπλούζες και φορέματα κομμένα κοντά και επίσης αποκαλυπτικές φούστες και σορτς. Ενώ πολλοί χριστιανοί νέοι που θέλουν να είναι μοντέρνοι, θέλουν επίσης να είναι σεμνοί. Έτσι, ποια συμβουλή δίνει η Βίβλος σχετικά με τη σεμνότητα και πώς μπορεί να εφαρμοστεί στη σημερινή μόδα;

Κινητό τηλέφωνο & Βίβλος (Σύγκριση)

Αναρωτιέμαι τι θα συνέβαινε εάν μεταχειριζόμασταν τη Βίβλο μας όπως μεταχειριζόμαστε το κινητό μας τηλέφωνο!
 

ΦΥΛΛΑΔΙΑ - Δημιουργός ή ψεύτης;

Κυριακή 24 Ιουλίου 2011

Παρηγοριά

ΤΥΧΗ Ή ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ; - Θαύμα αόρατο..... μα πραγματικό

Και να! Αυτό που μας θαμβώνει.

Η σπορά είναι αποκάλυψη. Αυτό το μικρότατο πράγμα, το σπυρί του συναπιού ή του σταριού, που φαίνεται σαν νεκρό και αδρανές περικλείει ένα παρελθόν και μέλλον, είναι μια ζωή συμπυκνωμένη που επαναφέρεται μέσω ενός φαινομενικού θανάτου.  

Δέηση

Κύριε κάποιος ήρθε στην πόρτα μου. Ήτανε νύχτα. Και ήτανε πεινασμένος. Είναι ακόμα. Δεν έχω τίποτα να του δώσω. Το κελάρι μου είναι άδειο. Τι να του δώσω; Τι έχω εγώ; Αφού κι εγώ στα δικά σου χέρια κοιτάζω. Από σένα περιμένω.

Και δεν είναι όπως στην αρχή νόμισα. Είναι πολλοί. Όλοι κάτι θέλουν. Και εγώ δεν έχω. Είμαι φτωχός και άθλιος. Ναι Κύριε, δεν το λέω έτσι, το πιστεύω, το βλέπω. Έτσι είναι. Αυτός είμαι, πως να αλλάξω; 

Η ελπίδα της εκκλησίας


Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΕΙΝΑΙ Η ΕΛΠΙΔΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

Τίτ.β:13 «Προσμένοντες την μακαρίαν ελπίδα, και επιφάνειαν της δόξης του μεγάλου Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού

Α' Ιωάν.γ:3 «Και πας όστις έχει την ελπίδα ταύτην επ' αυτόν, καθαρίζει εαυτόν, καθώς εκείνος είναι καθαρός

Η ελπίδα των πιστών είναι η επιστροφή του Ιησού Χριστού για να παραλάβει τη νύμφη Του που είναι η Εκκλησία (Εφεσ.ε:27). Η διδασκαλία για την Αρπαγή είναι τόσο σημαντική, που η Καινή Διαθήκη την αναφέρει περισσότερο από 300 φορές. 

Σάββατο 23 Ιουλίου 2011

Άλλοτε και σήμερα

Σήμερα, οι κήρυκες είναι πιθανόν περισσότερο καταρτισμένοι από οποιαδήποτε κάποια άλλη εποχή της ιστορίας.

Είμαστε σπουδαγμένοι στο θέμα της επικοινωνίας, της δημόσιας ομιλίας με τις ικανότητες του ρήτορα, και στον τομέα της ομιλητικής. Οι λεκτικές μας παρουσιάσεις είναι έργα τέχνης από μόνες τους.

Και ο κόσμος ενθουσιάζεται τόσο με τον ομιλητή, ώστε φεύγοντας μιλούν γι' αυτόν παρά για τον Ιησού. Κι όταν αυτό συμβαίνει, δεν κηρύττω πια το Χριστό, αλλά κηρύττω τον εαυτό μου.

Καθαρή θρησκεία

«Εάν λοιπόν απεθάνετε μετά του Χριστού από των στοιχείων του κόσμου, διά τι, ως ζώντες εν τω κόσμω υπόκεισθε εις διατάγματα (Μη πιάσης, μη γευθής, μη εγγίσης, τα οποία πάντα φθείρονται διά της χρήσεως) κατά τα εντάλματα και τας διδασκαλίας των ανθρώπων; τα οποία έχουσι φαινόμενον μόνον σοφίας, εις εθελοθρησκείαν, και ταπεινοφροσύνην και σκληραγωγίαν του σώματος, εις ουδεμίαν τιμήν έχοντα την ευχαρίστησιν της σαρκός» (Κολ.β:20-23).

O Τυφλός, ο Μύωπας και ‘ο πιο καλός ο μαθητής’

Μάρκ.η:14-34
Δεν υπάρχει μεγαλύτερη πρόκληση για το δάσκαλο, από έναν μαθητή που δεν ‘πιάνει’ το μάθημα.

Διδάσκεις και βλέπεις ένα βλέμμα απλανές, καταλαβαίνεις ότι το μάθημα οι μαθητές δεν το έχουν ‘πιάσει’. Κάνεις επανάληψη, λες ξανά τα ίδια με άλλα λόγια, δίνεις όλη σου τη δύναμη και όλη την ικανότητά σου, και περιμένεις ανταπόκριση από το μαθητή. Όμως απογοητεύεσαι, όταν και πάλι ο μαθητής δεν μπορεί να ‘πιάσει’ το μάθημα. 

Παρασκευή 22 Ιουλίου 2011

ΦΥΛΛΑΔΙΑ - Αυτή ήταν η ζωή σου!

Ψαλ. 5:11
Ας ευφραίνωνται δε πάντες οι ελπίζοντες επί σέ· ας χαίρωσι διαπαντός, διότι συ περισκεπάζεις αυτούς· ας καυχώνται ομοίως επί σε οι αγαπώντες το όνομά σου.

Δεν δημιούργησε ο Θεός το σύμπαν!

1Κορ. 1:19 Επειδή είναι γεγραμμένον Θέλω απολέσει την σοφίαν των σοφών, και θέλω αθετήσει την σύνεσιν των συνετών.1Κορ. 1:20 Που ο σοφός; που ο γραμματεύς; που ο συζητητής του αιώνος τούτου; δεν εμώρανεν ο Θεός την σοφίαν του κόσμου τούτου;1Κορ. 1:21 Διότι επειδή εν τη σοφία του Θεού ο κόσμος δεν εγνώρισε τον Θεόν διά της σοφίας, ηυδόκησεν ο Θεός διά της μωρίας του κηρύγματος να σώση τους πιστεύοντας.
1Κορ. 1:25 διότι το μωρόν του Θεού είναι σοφώτερον των ανθρώπων, και το ασθενές του Θεού είναι ισχυρότερον των ανθρώπων.1Κορ. 1:26 Επειδή βλέπετε την πρόσκλησίν σας, αδελφοί, ότι είσθε ου πολλοί σοφοί κατά σάρκα, ου πολλοί δυνατοί, ου πολλοί ευγενείς.
1Κορ. 1:27 Αλλά τα μωρά του κόσμου εξέλεξεν ο Θεός διά να καταισχύνη τους σοφούς, και τα ασθενή του κόσμου εξέλεξεν ο Θεός διά να καται-σχύνη τα ισχυρά,
1Κορ. 1:28 και τα αγενή του κόσμου και τα εξουθενημένα εξέλεξεν ο Θεός, και τα μη όντα, διά να καταργήση τα όντα,
1Κορ. 1:29 διά να μη καυχηθή ουδεμία σαρξ ενώπιον αυτού.

ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ - Τα αρχαία χειρόγραφα (1)
Όλοι προσεύχονται....!

Τι είναι το χρήμα;

Κάθε φορά που μια τράπεζα κάνει ένα δάνειο, δημιουργείται νέα τραπεζική πίστωση, νέες καταθέσεις, ολοκαίνουριο χρήμα. (Graham F. Towers - Τραπεζίτης Καναδά).

Η διαδικασία με την οποία οι τράπεζες δημιουργούν το χρήμα είναι τόσο απλή που το μυαλό αηδιάζει (John Kenneth - Οικονομολόγος).

'Ασε με να εκδίδω και να ελέγχω τα χρήματα ενός έθνους και δεν μ' ενδιαφέρει ποιος φτιάχνει τους νόμους του (Mayer Amschel Rothschild - Τραπεζίτης). 

Πέμπτη 21 Ιουλίου 2011

Η επιστροφή του Κυρίου

Πρώτη φάση, η Αρπαγή. 
Ο λόγος του Θεού διδάσκει τόσο καθαρά τη δεύτερη έλευση του Ιησού, που δεν υπάρχει λόγος να πληροφορήσει κανείς γι' αυτό το θέμα, κάποιον που διαβάζει τη Γραφή.

Ο ερχομός του Κυρίου δεν είναι απλά η ελπίδα του Χριστιανού, αλλά η μόνη του ελπίδα. Κάποτε, οι μαθητές του Χριστού ήταν στεναχωρημένοι γιατί επρόκειτο να τους αφήσει, Αυτός παρηγόρησε τις καρδιές τους λέγοντάς τους ότι θα επιστρέψει.  

Η συνωμοσία των κινητών τηλεφώνων

Κάποτε ο μεγαλύτερος «μπαμπούλας» της ανθρωπότητας ήταν η πυρηνική απειλή. Σήμερα είναι η τρομοκρατία σε όλες τις μορφές της. Σύντομα όμως, η ηλεκτρομαγνητική ρύπανση θα αναρριχηθεί στην κορυφή του «πάνθεον» των σημαντικότερων απειλών για την παγκόσμια υγεία. Η τεχνολογική έκρηξη, μαζί με νέες δυνατότητες, φέρνει και νέους κινδύνους.

Η Ανεργία

Η εποχή μας είναι γεμάτη από προβλήματα άλυτα, αδιέξοδα χωρίς καμιά πρόσβαση, δεινά που πληθαίνουν.

Όλα αυτά δεν παρουσιάζονται αυτοτελώς και ανεξάρτητα, μα σε τρομερά συμπλέγματα αλληλοεπηρεαζόμενα, που θα ήταν ανοησία να υποθέσουμε πως θα μπορούσαμε να ασχοληθούμε μεμονωμένα με το καθένα τους, και σιγά-σιγά να τα μελετήσουμε. 

Μη φοβού, μόνον πίστευε

Τετάρτη 20 Ιουλίου 2011

Πώς θα ξεχωρίσετε το γινωμένο από το άγουρο;

Το καρπούζι είναι αδιαμφισβήτητα το φρούτο του καλοκαιριού! Δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην απολαμβάνει τη ζουμερή και γλυκιά σάρκα αυτού του φρούτου. Όμως, πώς θα ξεχωρίσετε το γινωμένο καρπούζι από το άγουρο;

Αν ο μανάβης σας «όλα τα σφάζει, όλα τα μαχαιρώνει» κανένα πρόβλημα. Αν όμως τα φονικά του ένστικτα είναι μηδαμινά τότε θα πρέπει να αναπτύξετε άλλες δεξιότητες.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ - Σφραγίδα της διαθήκης του γάμου: Η σεξουαλική ένωση

Γένεση β:8-15,
Α΄ Κορ.ς:12-20

Εισαγωγή

Συνεχίζοντας τη σειρά μας πάνω στο γάμο, σαν πρώτη σκέψη θα ήθελα να πω το εξής. Σίγουρα όλους μας δεν μας αφορά άμεσα. Δηλαδή κάποιοι από εμάς δεν είναι παντρεμένοι. Όμως όλους μας αφορούν αυτά τα θέματα για τους εξής λόγους. Όπως πολλές φορές έχουμε πει, ο Θεός μας έχει βάλει μέσα στο σώμα του Χριστού. Δεν ζούμε σε πνευματική απομόνωση. Αυτό σημαίνει πως καθώς ζούμε σε μια κοινότητα θα χρειαστεί και να μιλήσουμε, και να συμβουλέψουμε άλλους, συνήθως πιο νέους. Χρειάζεται λοιπόν, να γνωρίζουμε το θέλημα του Θεού, ώστε να μπορούμε να βοηθήσουμε. 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΕΣ 15 - Η ανάγκη του ανθρώπου

Α.  Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΧΩΡΙΣ ΧΡΙΣΤΟ

Ο άνθρωπος είναι ένα πλάσμα με πολλές ανάγκες. Έξω απ' το Χριστό ελαττώνεται, αδυνατίζει και δεν έχει πνευματική κι αιώνια ζωή.  Η κατάστασή του μακριά απ' το Χριστό μπορεί να περιγραφεί με τις εξής Γραφές: 

10 Εντολές

1) Κράτα τη γλώσσα σου υπό έλεγχο. Θάνατος και ζωή είναι εις την χείρα της γλώσσης (Παρ.ιη: 21).

Λέγε λιγότερα απ’ όσα σκέφτεσαι. Το πώς λες κάτι, συνήθως σημαίνει περισσότερα απ’ αυτό που λες.
 

Τρίτη 19 Ιουλίου 2011

Γένεση ς (2)

Ο Νώε σαν τύπος του Χριστού

1) Το όνομά του σημαίνει “ανάπαυση” (Ησ.ια:10  Ματθ.ια:28)

2) Ο Νώε είναι ανακούφιση, ο παράκλητος (Γέν.ε:29 Ιωάν.ιδ:18,26)

3) Ελευθέρωσε τον οίκο του από την κρίση, ο Χριστός σαν υιός στον οίκο του Πατέρα (Εβρ.γ:6). 

Αετοί

«Διότι όπου είναι το πώμα, εκεί θέλουσι συναχθή οι αετοί» (Ματθ.κδ:28).

Το εδάφιο ξεκινάει με τη λέξη «Διότι», που σημαίνει ότι τα παρακάτω λόγια είναι επεξηγηματικά.
Προηγουμένως ο Ιησούς λέει στους μαθητές Του να μην πιστέψουν σε επιπόλαια λόγια ότι τάχα εδώ είναι ο Χριστός.

Στο παιδί μου

Αυτό το πρωινό, θα χαμογελάσω όταν δω το πρόσωπό σου, και θα γελάσω όταν μου έρθει να κλάψω.

Αυτό το πρωινό, θα σ’ αφήσω να διαλέξεις τι θέλεις να φορέσεις, θα σου χαμογελάσω και θα σου πω τι όμορφο που είναι αυτό που διάλεξες.
           
Αυτό το πρωινό, θ’ αφήσω τα ρούχα που έχω να πλύνω, θα σε πάρω να πάμε στο πάρκο να παίξουμε.
           
Αυτό το πρωινό, θ’ αφήσω τα πιάτα μέσα στο νεροχύτη, και θα σου ζητήσω να μου δείξεις πως ταιριάζουν τα κομμάτια του παζλ που έχεις.
           
Αυτό το απόγευμα, θα βγάλω το τηλέφωνο από την πρίζα και θ’ αφήσω τον υπολογιστή μου κλειστό, θα καθίσω μαζί σου στο μπαλκόνι να κάνουμε σαπουνόφουσκες..
           
Αυτό το απόγευμα, δεν θα σου φωνάξω ούτε μία φορά, ούτε θα γκρινιάσω καθόλου όταν ουρλιάζεις και κλαψουρίζεις για παγωτό. Θα σου αγοράσω ένα. 
           
Αυτό το απόγευμα, δεν θα ανησυχήσω για το τι θα γίνεις όταν μεγαλώσεις, ούτε θα κάνω υποθέσεις για κάθε απόφαση που έχω πάρει σχετικά μ’ εσένα. 
           
Αυτό το απόγευμα, θα σ’ αφήσω να με βοηθήσεις να φτιάξουμε γλυκά, και δεν θα είμαι από πάνω σου προσπαθώντας να τα κάνω καλλίτερα.
           
Αυτό το απόγευμα, θα πάμε μαζί στο McDonald's και θα πάρουμε δύο παιδικά γεύματα, εκείνα με τα δωράκια, για να πάρεις δύο δώρα..
           
Απόψε το βράδυ, θα σε πάρω στην αγκαλιά μου και θα σου πω μια ιστορία για το πώς γεννήθηκες και για το πόσο πολύ σε αγαπάω.
           
Απόψε το βράδυ, θα σε αφήσω να πλατσουρίσεις στη μπανιέρα και δεν θα νευριάσω.
           
Απόψε το βράδυ, θα σε αφήσω να μείνεις μέχρι αργά μαζί μας στη βεράντα καθώς θα μετράμε τα άστρα.
           
Απόψε το βράδυ, θα χωθώ δίπλα σου στο κρεβάτι για ώρες κι ας χάσω τις αγαπημένες μου σειρές στην τηλεόραση.
           
Απόψε το βράδυ, καθώς θα περνάω τα δάχτυλά μου μέσα από τα μαλλιά σου την ώρα που προσεύχεσαι, θα αισθάνομαι ευγνώμονας στο Θεό για το θαυμαστό δώρο που μου έδωσε, εσένα.
           
Θα σκέφτομαι τις μητέρες και τους πατέρες που ψάχνουν τα χαμένα παιδιά τους, τις μητέρες και τους πατέρες που πάνε να επισκεφτούν τους τάφους των παιδιών τους αντί τα υπνοδωμάτιά τους, και τις μητέρες και τους πατέρες που βρίσκονται σε δωμάτια νοσοκομείων παρακολουθώντας τα παιδιά τους να υποφέρουν χωρίς λόγο, και στενάζουν μέσα τους ότι δεν το αντέχουν άλλο.
           
Κι όταν σε φιλήσω για καληνύχτα, θα σε σφίξω ακόμα πιο πολύ στην αγκαλιά μου, λίγο περισσότερη ώρα. Μετά, θα ευχαριστήσω το Θεό για σένα και δεν θα του ζητήσω τίποτε άλλο, παρά μονάχα άλλη μια μέρα..............

Δευτέρα 18 Ιουλίου 2011

Στιγμιότυπα από την «Έξοδο»!

«Και είπεν ο Κύριος, Είδον την ταλαιπωρίαν του λαού μου... και ήκουσα την κραυγήν αυτών... και κατέβην δια να ελευθερώσω αυτούς... και ν αναβιβάσω αυτούς εκ της γης εκείνης εις γη  καλήν και ευρύχωρον εις γη ρέουσαν γάλα και μέλι... (Βιβλίο Εξόδου γ’ 7-9) 

ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ 05 - Πως έφτασε η Βίβλος στα χέρια μας σήμερα

Α. ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ

Η Βίβλος αρχικά γραφόταν σε μακριά φύλλα περγαμηνής που τα τύλιγαν σε ξύλινους κυλίνδρους.

Αυτά ονομάζονταν “χειρόγραφα” (μάνιουσκριπτς) που σημαίνει “γραμμένα με το χέρι”. Οι άνθρωποι που αντέγραφαν το λόγο του Θεού πάνω σ’ αυτά ονομάζονταν “γραφείς”. Τα χειρόγραφα ήταν πάρα πολύ ακριβά και δεν μπορούσε να έχει ο καθένας το δικό του, αλλά διαβάζονταν στις συναθροίσεις.

ΑΓΙΑΣΜΟΣ 11 - Εξουσία και οργάνωση μέσα στην εκκλησία (1)

<Και άλλους μεν έθεσε ο Θεός εν τη εκκλησία.....κυβερνήσεις> (Α΄Κορ.ιβ:28).

Η μελέτη μας περί αγιασμού μας φέρνει σ’ επαφή με το θέμα της εξουσίας και της οργάνωσης μέσα στην εκκλησία με διάφορους τρόπους.

Θα προσπαθήσουμε να απαντήσουμε σε διάφορες ερωτήσεις όπως:

• Ποιο είναι το μέγεθος της εξουσίας της εκκλησίας;

• Η εκκλησία έχει την εξουσία να θεσπίζει πρότυπα αγιασμού;