Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Σάββατο 23 Ιουλίου 2016

Εγώ είμαι Ιησούς (5)Το Άγιο Πνεύμα


Τα εδάφια που αναφέρονται στον Παράκλητο που είναι το Άγιο Πνεύμα, έχουν μια θαυμαστή αρμονία, χάρη στην όμορφη αλήθεια ότι ο Ιησούς είναι ο Θεός και άνθρωπος.

Ο Ιωάννης ο Βαπτιστής ομολόγησε ότι ο Ιησούς θα βάπτιζε με Πνεύμα Άγιο (Ματθ.γ:11). Όμως ο Χριστός σαν Υιός είπε: «Και εγώ θέλω παρακαλέσει τον Πατέρα, και θέλει σας δώσει άλλον Παράκλητον, δια να μένη μεθ’ υμών εις τον αιώνα, το Πνεύμα της αληθείας, το οποίον ο κόσμος δεν δύναται να λάβη, διότι δεν βλέπει αυτό, ουδέ γνωρίζει αυτό. Σεις όμως γνωρίζετε αυτό, διότι μένει μεθ’ υμών, και εν υμίν θέλει είσθαι» (Ιωαν.ιδ:16,17). Και πρόσθεσε: «Δεν θέλω σας αφήσει ορφανούς, έρχομαι προς εσάς.... Εν εκείνη τη ημέρα σείς θέλετε γνωρίσει, ότι εγώ είμαι εν τω Πατρί μου και σείς εν εμοί, και εγώ εν υμίν» (18,20). Εξαιτίας της διπλής Του φύσης μπορούσε να λέει: «Ο Πατέρας θα σας δώσει άλλο Παράκλητο» (Ιωαν.ιδ:16), και «Εγώ θα τον στείλω (τον Παράκλητο) προς εσάς» (Ιωαν.ις:7).

Αναπαύσου σ’ αυτό!


Όταν οι άνθρωποι που δεν έχουν γνωρίσει τον Ιησού δίνουν χρήματα, το χρόνο τους ή φιλοξενία για φιλανθρωπικούς σκοπούς, μπορεί να ικανοποιούνται από τη γνώση ότι έχουν βοηθήσει άλλους, αλλά στην πραγματικότητα, σκέφτονται, «Το κέρδος τους, ζημιά μου».


Όταν ένας Χριστιανός δίνει χρήματα, το χρόνο του ή φιλοξενεί για το σκοπό του Θεού, μπορεί να πει ειλικρινά, «Το κέρδος τους, κέρδος μου».


Κ α λ η μ έ ρ αΠαρασκευή 22 Ιουλίου 2016

Το βιβλίο των αριθμών 27

ΔΕΚΑΤΟ ΕΒΔΟΜΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Η ράβδος του Ααρών

Αυτό το κεφάλαιο, μαζί με το επόμενο, σχηματίζουν ένα ξεχωριστό μέρος που μας παρουσιάζονται η αρχή, οι ευθύνες και τα προνόμια της ιερατείας. Αυτή, είναι θεία διάταξη: «Καί ουδείς λαμβάνει τήν τιμήν ταύτην εις έαυτόν, αλλ' ο καλούμενος υπό τού Θεού, καθώς καί ο Ααρών» (Εβρ.ε:4). Αυτό ακριβώς θα δούμε στο κεφάλαιο που εξετάζουμε.

ιζ:1-13 Ο Κορέ γόγγυσε κατά του Μωυσή και του Ααρών και ο Θεός αμέσως αποκατέστησε την εξουσία του Μωυσή και έμμεσα του Ααρών.
Τώρα θέλει να αποκαταστήσει άμεσα και τον Ααρών μέσα στις συνειδήσεις του λαού Ισραήλ. Οι γογγυσμοί να σταματήσουν μια για πάντα και κανείς να μη μπορεί πλέον να κατηγορήσει τον αρχιερέα του Θεού ότι τα θέλει όλα δικά του.

Θυμός – Μια σοβαρή αμαρτία


Ο θυμός τείνει να είναι ένα κοινό ανθρώπινο πρόβλημα, αλλά είναι κάτι που ο Θεός θέλει να υπερνικήσουμε!

Αυτά τα δύο βήματα, μπορεί να βοηθήσουν:

Εγώ είμαι Ιησούς (4)Ο Βράχος των αιώνων


«...και επί ταύτης της πέτρας θέλω οικοδομήσει την εκκλησίαν μου και πύλαι άδου δεν θέλουσιν ισχύσει κατ’ αυτής» (Ματθ.ις:18). Ο Παύλος μιλώντας για τους Ισραηλίτες την εποχή του Μωυσή έγραψε: «Και πάντες το αυτό πνευματικόν ποτόν έπιον διότι έπινον από πνευματικής πέτρας ακολουθούσης, η δε πέτρα ήτο ο Χριστός» (Α’ Κορ.ι:4). Τώρα μπορούμε να καταλάβουμε ότι δεν ήταν ο Υιός του ανθρώπου, το σπέρμα της γυναικός που υπήρχε τότε, αλλά ήταν η θεότητα του Ιησού που προϋπήρχε. Ο Παύλος λέει ότι ο Χριστός ήταν τότε εκεί, για να ψάξουμε εμείς το λόγο και να δούμε τι λέει γι’ αυτό το Βράχο που ήταν μαζί με τους Ισραηλίτες:

·     «Μη φοβείσθε, μηδέ τρομάζετε, έκτοτε δεν σε έκαμα να ακούσης και ανήγγειλα τούτο; σείς είσθε μάλιστα μάρτυρές μου. Εκτός εμού υπάρχει Θεός; βεβαίως δεν υπάρχει βράχος, δεν γνωρίζω ουδένα». (Ησ.μδ:8).

Κ α λ η μ έ ρ α


Πέμπτη 21 Ιουλίου 2016


Εγώ είμαι Ιησούς (3)Η ΘΕΟΤΗΤΑ

Ι. Η υπόσταση του Θεού:

Διαβάζουμε στον Ιωαν.δ:24 «Ο Θεός είναι πνεύμα» και στην Β’ Κορ.γ:17 «Ο δε Κύριος είναι το πνεύμα» Αυτή η αλήθεια αποδεικνύεται απ’ το γεγονός ότι οι Γραφές μας διδάσκουν ότι ο Θεός είναι πανταχού παρών. Είναι λοιπόν λογικό, ότι μόνο σαν πνεύμα ο Θεός θα μπορούσε να είναι πανταχού παρών. 

·     «Δεν πληρώ εγώ τον ουρανόν και την γήν; λέγει Κύριος» (Ιερεμ.κγ:24). 

·     «Ιδού, ο ουρανός και ο ουρανός των ουρανών δεν είναι ικανοί να σε χωρέσωσι» (Α’ Βασ.η:27).

·     «Δια να ζητώσι τον Κύριον, ίσως δυνηθώσι να ψηλαφήσωσιν αυτόν και να εύρωσιν αν και δεν είναι μακράν από ενός εκάστου ημών διότι εν αυτώ ζώμεν και κινούμεθα και υπάρχομεν καθώς και τινές των ποιητών σας είπον, Διότι και γένος είμεθα τούτου» (Πραξ.ιζ:27-28).

Κ α λ η μ έ ρ α


Τετάρτη 20 Ιουλίου 2016


Εγώ είμαι Ιησούς (2)

Η ΘΕΟΤΗΤΑ

ΙΙ. ΟΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΑΝ ΟΤΙ:

1. Ο Χριστός είναι ο Θεός:

·     Ο Θωμάς είπε: «Ο Κύριός μου και ο Θεός μου» (Ιωαν.κ:28)

·     Ο Παύλος είπε ότι ο Χριστός είναι «ο ών επί πάντων Θεός ευλογητός εις τους αιώνας» (Ρωμ.θ:5).

·     «Ο Θεός εφανερώθη εν σαρκί» (Α’ Τιμ.γ:16).

·     Ο Ιωάννης είπε για τον Ιησού Χριστό: «ούτος είναι ο αληθινός Θεός και η ζωή η αιώνιος» (Α’ Ιωαν.ε:20). 

·     «Ο θρόνος σου ώ Θεέ, είναι εις τον αιώνα του αιώνος» (Εβρ.α:8).

·     Ο Ιούδας λέει ότι ο Σωτήρας μας είναι «ο μόνος σοφός Θεός» (Ιουδ.25).

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ

Αποκάλυψη κβ:9 Και λέγει προς εμέ· Πρόσεχε μη κάμης τούτο· διότι εγώ είμαι σύνδουλός σου και των αδελφών σου των προφητών και των φυλαττόντων τους λόγους του βιβλίου τούτου· τον Θεόν προσκύνησον.
 
Αποκ.ιθ:10 Κι εδώ πάλι είδαμε ότι ο Ιωάννης έπεσε στα πόδια του αγγέλου για να τον προσκυνήσει. Τώρα όταν λέει ότι είναι σύνδουλός του και των αδελφών του, δεν εννοεί ότι είναι και οι δύο δούλοι, και ο άγγελος και ο Ιωάννης, επομένως σύνδουλοι. Λέει ότι είναι σύνδουλος του Ιωάννη και των αδελφών του των προφητών. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν κι άλλοι υπηρέτες, κι άλλοι άγγελοι που υπηρετούν τον Ιωάννη. Και του λέει ότι είναι σύνδουλος μαζί με τους άλλους αγγέλους που υπηρετούν τον Ιωάννη.
 

Ψαλμός ρςΕίναι μια ιστορία για κάποιους, πού δεν πρόσεξαν τη σχέση τους με τον Θεό και θέρισαν πικρούς καρπούς. Μια ιστορία, δίδαγμα για τον καθένα μας. Γι’ αυτό καλό θα 'ναι να τη μελετήσουμε προσεκτικά και να βγάλουμε τα αναγκαία μας συμπεράσματα. Ας δούμε τα σκαλοπάτια της πτώσης και ας προφυλαχτούμε από αυτή. Είναι, εφτά:

Καλημέρα


Τρίτη 19 Ιουλίου 2016

Εγώ είμαι Ιησούς (1)Η ΘΕΟΤΗΤΑ


Η θεία και η ανθρώπινη φύση, στο πρόσωπο του Χριστού είναι ενωμένες. Έτσι, ο Ιησούς είναι ο Θεός και άνθρωπος. Αυτό το αποδεικνύουν οι προφήτες, οι απόστολοι, αλλά και ο ίδιος ο Ιησούς.

Ι. ΟΙ ΠΡΟΦΗΤΕΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΑΝ ΟΤΙ:

1. Ο Χριστός είναι ο Θεός.

·     «Ιδού, ο Θεός (Ελοχίμ) σας θέλει ελθεί....αυτός θέλει ελθεί και θέλει σας σώσει. Τότε οι οφθαλμοί των τυφλών θέλουσιν ανοιχθή, και τα ώτα των κωφών θέλουσιν ακούσει. Τότε ο χωλός θέλει πηδά ως έλαφος και η γλώσσα του μογιλάλου θέλει ψάλλει» (Ησ.λε:4-6). Σύγκρινε αυτό, με την ερώτηση που ο Ιωάννης ο Βαπτιστής έστειλε τους μαθητές του να κάνουν στον Ιησού και με την απάντηση που τους έδωσε: «Σύ είσαι ο ερχόμενος, ή άλλον προσδοκώμεν»; Η απάντηση ήταν: «Υπάγετε και απαγγείλατε προς τον Ιωάννην όσα ακούετε και βλέπετε, τυφλοί αναβλέπουσι, και χωλοί περιπατούσι, λεπροί καθαρίζονται και κωφοί ακούουσι...» (Ματθ.ια:3,5).

ΠΩΣ ΝΑ ΕΙΣΑΙ ΝΙΚΗΤΗΣ (8)

Η Αγία Γραφή διδάσκει ότι ο άνθρωπος μπορεί να υποστεί μια ριζοσπαστική πνευματική και ηθική αλλαγή που πραγματοποιείται από τον Ίδιο τον Θεό. Η λέξη που χρησιμοποιεί ο Ιησούς είναι «άνωθεν». Η νέα γέννηση είναι κάτι που ο Θεός κάνει για τον άνθρωπο, όταν ο άνθρωπος θελήσει να υποταχτεί στον Θεό. Ο άνθρωπος είναι νεκρός στις παραβάσεις και τις αμαρτίες του και η μεγάλη του ανάγκη είναι ζωή. Ο άνθρωπος δεν έχει μέσα του το σπόρο της νέας ζωής, αυτή πρέπει να έλθει από τον Ίδιο τον Θεό.


Κ α λ η μ έ ρ α


Δευτέρα 18 Ιουλίου 2016

ΒΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΙΩΝΙΑΣ ΖΩΗΣ

ΔΙΑΤΗΡΗΣΕ ΤΗΝ ΠΙΣΤΗ

Β’ Κορ.δ:3 Εάν δε και ήναι το ευαγγέλιον ημών κεκαλυμμένον, εις τους απολλυμένους είναι κεκαλυμμένον,

Γαλ.α:9 Καθώς προείπομεν, και τώρα πάλιν λέγω· Εάν τις σας κηρύττη άλλο ευαγγέλιον παρά εκείνο, το οποίον παρελάβετε, ας ήναι ανάθεμα.

Α’ Πέτρ.δ:17 Διότι έφθασεν ο καιρός του να αρχίση η κρίσις από του οίκου του Θεού· και αν αρχίζη πρώτον αφ' ημών, τι θέλει είσθαι το τέλος των απειθούντων εις το ευαγγέλιον του Θεού;

ΠΩΣ ΝΑ ΕΙΣΑΙ ΝΙΚΗΤΗΣ (7)

Η δύναμη της αμαρτίας

Ο Κύριος Ιησούς, όχι μόνο καταδίκασε αυτό το κοσμικό σύστημα όταν πέθανε στον σταυρό του Γολγοθά, αλλά επίσης υπερνίκησε τη δύναμη της αμαρτίας. Ακόμα και χωρίς την αμαρτωλή φύση που εμείς έχουμε, ο Σωτήρας μας δέχτηκε πειρασμούς από κάθε επιθετική γωνιά. Ο απόστολος Παύλος μας λέει πως ο Χριστός πειράστηκε «κατά πάντα καθ’ ομοιότητα ημών, χωρίς αμαρτίας» (Εβρ.δ:15). Αυτό το ίδιο αμαρτωλό στοιχείο που διαποτίζει αυτόν τον κόσμο και που είναι βασικό μέρος της φύσης μας, επιτέθηκε στον Κύριο Ιησού σε όλη τη διάρκεια της διακονίας Του. Αλλά δόξα στον Θεό, χωρίς επιτυχία! Αυτός ο σκληρός τύραννος που κυριάρχησε πάνω σε όλο το ανθρώπινο γένος από τον κήπο της Εδέμ, δεν μπόρεσε να νικήσει τον Κύριο Ιησού. Ο απόστολος Παύλος λέει για τον Χριστό: «Διότι καθ’ ο απέθανεν, απέθανεν άπαξ δια την αμαρτίαν αλλά καθ’ ο ζη, ζη εις τον Θεόν» (Ρωμ.ς:10).

Κ α λ η μ έ ρ α


Κυριακή 17 Ιουλίου 2016

ΠΩΣ ΝΑ ΕΙΣΑΙ ΝΙΚΗΤΗΣ (6)

Ο δρόμος προς τη νίκη

Σαν πιστός και μέλος της οικογένειας του Θεού, βρίσκεσαι σε πνευματικό αγώνα. Η μάχη απλώνεται σε τρία μέτωπα. Αντιμετωπίζεις τον κόσμο, την σάρκα και τον Σατανά. Όπως κάθε παιδί του Θεού είσαι και είμαι ο στόχος των σατανικών επιθέσεων.

Δεν πρέπει ωστόσο να διστάζεις ή να φοβάσαι. Ο Θεός υποσχέθηκε να μας δώσει τη νίκη ενάντια στο Σατανά και τις δυνάμεις του. Καθώς προσεύχεσαι, μελετάς τη Βίβλο, ή ασκείς την πίστη σου και βαδίζεις στον δρόμο του Πνεύματος εξαρτημένος ταπεινά από τον Κύριο, θα καταλάβεις τι σημαίνει να είσαι νικητής.

Προς Ρωμαίους (012)Σημείωση: Ο ρόλος της περιτομής και του χριστιανικού βαπτίσματος.

Τα εδάφια Ρωμ.β:25-29 δεν σημαίνουν ότι η περιτομή δεν ήταν απαραίτητη για τους Ιουδαίους που ήταν κάτω από την Παλιά Διαθήκη. Αν ένας Ιουδαίος άντρας δεν ήταν περιτετμημένος, αποκοπτόταν από τους υπόλοιπους, δεν μπορούσε να συμμετάσχει στον εορτασμό του Πάσχα, και ήταν υποκείμενος στη θεία ποινή του θανάτου (Γέν.ιζ:10, 14, Έξοδ.δ:24-26, ιβ:43-44, Ι.Ναυή ε:2-9). Αν ένας Ιουδαίος αρνιόταν να περιτμηθεί, ουσιαστικά δήλωνε απιστία και ανυπακοή, αλλά και η περιτομή από μόνη της δεν εγγυόταν ότι είχε την απαιτούμενη πίστη υπακοής για να σωθεί. Επιπλέον, ο Θεός τιμούσε την πίστη υπακοής των απερίτμητων Εθνικών, στους οποίους δεν είχε δώσει εντολή περιτομής. Στη Νέα Διαθήκη, ο Θεός κατάργησε την απαίτηση φυσικής περιτομής (Γαλ.ε:6, ς:15). Σήμερα σωζόμαστε με την υπακοή της πίστης – με την περιτομή της καρδιάς, όχι με φυσική περιτομή.

Το ευαγγέλιο, είναι δύναμη στον πιστεύοντα

Δεν είναι δυνατόν να υπάρξει πραγματική άγια ζωή, αν δεν έχει σαν πηγή μια ζωντανή πίστη.

Ορισμένοι καλλιεργούν την πίστη και ξεχνούν τον αγιασμό, αλλά:

Ρωμ.α:18 οργή Θεού αποκαλύπτεται απ' ουρανού επί πάσαν ασέβειαν και αδικίαν ανθρώπων, οίτινες κατακρατούσι την αλήθειαν εν αδικία.

Ορισμένοι που θέλουν να ζήσουν άγια ζωή, θεωρούν ότι η πίστη δεν χρειάζεται και την αρνούνται. Έτσι ήταν οι Φαρισαίοι που ο Κύριος τους ονόμασε ασβεστωμένους τάφους!

Κ α λ η μ έ ρ α


Σάββατο 16 Ιουλίου 2016

Αιώνες


10 εδάφιαΜερικές φορές δεν έχουμε απλά κακές ημέρες αλλά κακές βδομάδες, κακούς μήνες, κακά χρόνια….  Κατά τη διάρκεια αυτών των στιγμών, μπορεί να νιώθουμε εκτός ελέγχου και έχουμε ανάγκη από ενθάρρυνση για να περάσουμε άλλη μία ατέλειωτη μέρα.

Ο λόγος του Θεού είναι ζωντανός και ενεργός - μιλάει μέσα στο σκοτάδι και φωτίζει την ψυχή μας, φέρνει χαρά στις λύπες μας, ελπίδα στην απόγνωση και δύναμη στα κουρασμένα μέλη μας.

Μήπως το «θέλεις σωθή, συ και ο οίκός σου», (Πράξ.ις:31) σημαίνει ότι αν σωθώ εγώ, θα είναι σωσμένη και η οικογένειά μου;

Ορισμένοι θέλουν να αποδείξουν από αυτό το κείμενο, ότι όταν η κεφαλή μιας οικογένειας πιστεύει, μπορεί να είναι σίγουρος ότι θα ακολουθήσει και η οικογένειά του στην πίστη. Δεν υπάρχει καμία τέτοια υπόσχεση εδώ. Αν διαβάσεις προσεκτικά αυτά τα εδάφια θα δεις ότι η προσφορά της σωτηρίας δια της εις τον Ιησού πίστεως, προσφέρθηκε στον δεσμοφύλακα και σε όλη του την οικογένεια. Το μήνυμα της σωτηρίας κηρύχθηκε στον δεσμοφύλακα, και σε όλη του την οικογένεια. Το μήνυμα της σωτηρίας έγινε πιστευτό από τον δεσμοφύλακα και όλη του την οικογένεια. Και όπως ο δεσμοφύλακας δήλωσε την πίστη του με τη βάπτισή του, το ίδιο και οι άλλοι στην οικογένειά του. Η προσφορά ήταν για τον δεσμοφύλακα και όλη την οικογένειά του. Η αποδοχή αυτής της προσφοράς ήταν από τον δεσμοφύλακα και όλη του την οικογένεια, αλλά δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι αυτό θα γίνεται πάντα έτσι.

Kαλημέρα


Παρασκευή 15 Ιουλίου 2016

ΠΩΣ ΝΑ ΕΙΣΑΙ ΝΙΚΗΤΗΣ (5)

Διάβολος - ο δυνατός εχθρός

Είναι πάντα ωραίο να βρίσκεσαι στην πλευρά που νικά. Κανείς μας δεν θέλει να χάνει. Είτε πρόκειται για έναν φιλικό αγώνα, είτε για μια σοβαρή πάλη. Ο σκοπός μας είναι να βγούμε νικητές. Σ’ ένα αθλητικό αγώνισμα ή ακόμα κι ένα παιχνίδι που παίζει κάνεις για να ξεσκάσει η νίκη είναι πάντα ευχάριστη. Αυτός είναι ο σκοπός. Αλλά στον πόλεμο, όπου παίζεται η ζωή ή ο θάνατός μας, η νίκη ναι βασική! Είναι ζωτική!

ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ: ΠΩΣ Ο ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΙΣΜΟΣ ΕΧΕΙ ΔΙΕΙΣΔΥΣΕΙ ΣΤΗΝ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΌταν το φίδι πείραξε και εξαπάτησε την Εύα, υπό την καθοδήγηση του Σατανά, δεν το έκανε με κάποια κατηγορία, αλλά με μια ερώτηση – «Τω όντι είπεν ο Θεός;». Είναι μια πολύ παλιά ερώτηση που έχει απομακρύνει τον περισσότερο κόσμο από το γραπτό λόγο του Θεού, από οτιδήποτε άλλο μπορεί κανείς να φανταστεί. Έχει δημιουργήσει σύγχυση σε μεγάλο μέρος του σώματος, προκαλώντας σε πολλούς τύφλωση με μια έξυπνη απάτη και δόλο που πηγαίνει πίσω, στην αρχική πηγή – τον Σατανά.

Καλημέρα


Πέμπτη 14 Ιουλίου 2016


Τι λέει η Γραφή για τη σωτηρία;

«Σ’ αυτό τον κόσμο, τίποτα δεν είναι σίγουρο, εκτός από το θάνατο και τους φόρους». 

Ο θάνατος, είναι μια βεβαιότητα που καθημερινά γινόμαστε μάρτυρες, με τα ίδια μας τα μάτια. Όλοι ξέρουμε ότι μια μέρα θα έρθει η σειρά μας να πεθάνουμε.

Αλλά είναι ο θάνατος το τέλος; Αν δεν είναι, και όντως έχουμε μια αιώνια ψυχή που συνεχίζει να ζει, τότε τι γίνεται μ’ αυτή; Υπάρχει παράδεισος και κόλαση; Αν υπάρχει πώς μπορούμε να σωθούμε ώστε να μην πάμε στην κόλαση;

Η κουρκουμίνη σαν "αντίδοτο" στο φθόριο

Η κουρκουμίνη (κουρκουμάς) είναι ένα μπαχαρικό που εξασθενεί τη νευροτοξικότητα που προκαλείται από το φθόριο. Το φθόριο βρίσκεται παντού σήμερα, από τα αντιβιοτικά μέχρι το πόσιμο νερό, αλλά και σε οδοντόκρεμες, καθιστώντας αναπόφευκτη την έκθεση.

Η νευροτοξικότητα από το φθόριο έχει αποτελέσει αντικείμενο ακαδημαϊκής συζήτησης για δεκαετίες. Είναι τώρα γνωστό ότι μειώνει την αντίληψη και ενισχύει την ασβεστοποίηση της επίφυσης.

Καλημέρα


Τετάρτη 13 Ιουλίου 2016


Λόγοι για τους οποίους μπορεί να μην ακούμε τη φωνή του Θεού

τα πρόβατα την φωνήν αυτού ακούουσι,(Ιωάν.ι:3)

τα πρόβατα ακολουθούσιν αυτόν, διότι γνωρίζουσι την φωνήν αυτού (Ιωάν.ι:4)

«Τα πρόβατα τα εμά ακούουσι την φωνήν μου» (Ιησούς Χριστός) (ι:27)

Σε μια πρόσφατη συνομιλία, άκουσα κάποιους παλιούς πιστούς να λένε ότι έχουν μια δυσκολία να διακρίνουν τη φωνή του Θεού. Πώς μπορούμε να ξέρουμε ότι μας μιλάει ο Θεός;

Το βιβλίο των αριθμών 26

ις:7-9 μικρόν πράγμα; Είναι βασική αρχή, όταν επιθυμείς τη διακονία κάποιου άλλου σημαίνει ότι απεχθάνεσαι τη δική σου, δηλαδή αποδοκιμάζεις και περιφ­ρονείς την ενέργεια του Θεού στη ζωή σου, που σημαίνει ότι περιφρονείς τον ίδιο τον Κύριο  Ρωμ.ιβ:3.
Ο Κορέ και οι άλλοι είχαν σοβαρές και λαμπρές διακονίες και θα έπρεπε να αισθάνονταν προνομιούχοι και ικανοποιημένοι γι’ αυτό.

Η υπόγεια πόλη που ζουν 4.000 άνθρωποι από 40 χώρες.

Στην απομακρυσμένη έρημο της Νότιας Αυστραλίας, 846 χιλιόμετρα από την Αδελάιδα βρίσκεται η πόλη Κούμπερ Πίντι, όπου ο μισός πληθυσμός ζει σε υπόγειες «πιρόγες» για να επιβιώσουν από τις υψηλές θερμοκρασίες το καλοκαίρι, που ξεπερνούν του 50 βαθμούς Κελσίου.

Πριν από χρόνια, οι πρώτοι ανθρακωρύχοι που εγκαταστάθηκαν στη περιοχή βρήκαν μια λύση για να ζήσουν εκεί και να ξεπεράσουν τις ανυπόφορες καιρικές συνθήκες. Η λύση ήταν να φτιάξουν τα πάντα υπόγεια όπου η θερμοκρασία είναι πιο χαμηλή.

Καλημέρα


Τρίτη 12 Ιουλίου 2016

ΠΩΣ ΝΑ ΕΙΣΑΙ ΝΙΚΗΤΗΣ (4)

Περιγραφή της μάχης

Ο Χριστιανός, πού θέλει να είναι νικητής στη μάχη με την αμαρτία, πρέπει να έχει στον νου του, πως βρίσκεται σε συνεχή μάχη με το αμαρτωλό στοιχείο που υπάρχει μέσα του. Και πως αυτός ο αγώνας θα συνεχιστεί μέχρι να τον πάρει ο Κύριος στον Ουρανό.

ΧΡΙΣΤΟΥ ΤΙΤΛΟΙ

Πώς να περιγράψεις το έργο του Χριστού! Είναι τόσο μεγάλο και αληθινά μοναδικό, που όποιος προσδιορισμός του, θ' αφήσει αναγκάλιαστο, όσο η ανθρώπινη γραφίδα αστοχήσει. Γι’ αυτό και η Βίβλος χρησιμοποιεί τίτλους, πολλούς τίτλους, στην προσπάθειά της να μας δώσει κάτι πιο πολύ και πιο ολοκληρωμένο. Ας δούμε μερικούς απ’ αυτούς τους τίτλους του Χριστού:

Το μυαλό αγαπάει τη μουσική

Kάθε φορά που βλέπουμε τους μουσικούς να παίζουν και να είναι απόλυτα συγκεντρωμένοι, αυτό που συμβαίνει μέσα στον εγκέφαλό τους είναι τελείως διαφορετικό. Τη στιγμή που διαβάζουν και παίζουν μουσική, χιλιάδες πυροτεχνήματα εκρήγνυνται στον εγκέφαλό τους. 

Αυτό συμβαίνει γιατί εκείνη τη στιγμή, πολλαπλές περιοχές τους εγκεφάλου ανταποκρίνονται και παίρνουν μέρος σε μια νοητική διαδικασία.

Kαλημέρα


Δευτέρα 11 Ιουλίου 2016

Κάποιος έπρεπε να πεθάνει


Το εβραϊκό σύστημα θυσιών, μερικές φορές λέγεται ότι έχει την προέλευσή του στην απελευθέρωση του Ισραήλ από τη δουλεία της Αιγύπτου, αλλά οι βαθύτερες ρίζες του, στην πραγματικότητα βρίσκονται πολύ πιο πίσω, στον κήπο της Εδέμ. Τότε που ο Θεός καταδίκασε σε θάνατο τον Αδάμ και την Εύα, όταν επέλεξαν να επαναστατήσουν εναντίον Του.

Πώς η αποτυχία βοηθάει στην επιτυχία

Πώς κατακτά την επιτυχία ένα παιδί; Ζώντας σε «χρυσό κλουβί» ή μαθαίνοντας από νωρίς να ξανασηκώνεται; Ο Πολ Ταφ, συγγραφέας του βιβλίου «How Children Succeed», εξηγεί ότι είναι προτιμότερο το παιδί σου να έχει αυτοέλεγχο από το να βγάζει IQ 180.

Οι Έλληνες που εξόντωσαν τις πετρελαιοκηλίδες

Ένα νέο «σφουγγάρι» από πορώδες υλικό πολυουρεθάνης, ίσως να είναι η λύση του μέλλοντος για καθαρές θάλασσες. Το υλικό ανέπτυξαν οι ερευνητές της Ομάδας Έξυπνων Υλικών του Ιταλικού Ινστιτούτου Τεχνολογίας Αθανασία Αθανασίου και Δέσποινα Φραγκούλη. 

Οι έλληνες ερευνητές το προτείνουν για τον καθαρισμό μεγάλων πετρελαιοκηλίδων από την επιφάνεια της θάλασσας.

Καλημέρα