Αγωνίζησθε δια την πίστιν

Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Παρασκευή, 8 Ιουλίου 2016

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗΑποκάλυψη κβ:5 Και νυξ δεν θέλει είσθαι εκεί, και δεν έχουσι χρείαν λύχνου και φωτός ηλίου, διότι Κύριος ο Θεός φωτίζει αυτούς, και θέλουσι βασιλεύσει εις τους αιώνας των αιώνων..

Νύχτα δεν θα υπάρχει εκεί. Και δεν θα χρειάζονται λύχνους ούτε το φως του ήλιου, γιατί ο Κύριος σαν πηγή φωτός θα τους φωτίζει. Αυτός είναι ο Ήλιος. Είναι ο μόνος, ο οποίος μας δίνει φως, ζωή, πνοή, τα πάντα.


και θέλουσι βασιλεύσει εις τους αιώνας των αιώνων..

Αποκ.κα:23. Η πόλη δεν θα χρειάζεται το φως του ήλιου ή της σελήνης για να την φωτίζουν. Η δόξα του Θεού θα είναι το φως της και το Αρνίο ο λύχνος της.

Β΄ Κορ.δ:4-6 Θα δούμε τη δόξα του Θεού στο πρόσωπο του Χριστού, και από τώρα τη βλέπουμε μέσα στις καρδιές μας.

Α΄ Ιωάν.α:5 Ο Θεός είναι φως. Ο Θεός είναι πνευματικό φως, και μέσα σ’ Αυτόν δεν υπάρχει καμία σκοτεινιά αδικίας. Αυτός θα δώσει και σε μας από το αιώνιο φως της παρουσίας Του. Οι άγιοι πρέπει να είναι τα φώτα που θα κάνουν την αλήθεια του Θεού να λάμπει στον κόσμο, και μέσα από αυτούς θα εξέρχεται η αλήθεια του Θεού. Στην παρουσία του Θεού δεν θα χρειάζεται να διδαχτούμε ο ένας από τον άλλο για το Θεό. Όλοι θα γνωρίζουμε το Θεό, γιατί Αυτός θα είναι το αιώνιο μας φως, και θα έχουμε άμεση σχέση και επικοινωνία μαζί Του.

Το ότι θα βασιλεύσουν στους αιώνες των αιώνων αναφέρεται στους αγίους της εκκλησίας της Νύμφης του Χριστού, για τους οποίους υπάρχει μια βασιλεία πάνω στην οποία θα βασιλεύουν. Και σ' αυτή τη νέα γη οι κάτοικοι της θα είναι όλοι σωσμένοι. Βλέπουμε λοιπόν ότι θα υπάρχει κάποιο είδος διαφοροποίησης μεταξύ τους. Πρόκειται για μια πραγματική βασιλεία στην οποία θα υπάρχουν διαφορετικές θέσεις και εξουσίες.

Αποκάλυψη κβ:6 «Και είπε προς εμέ· Ούτοι οι λόγοι είναι πιστοί και αληθινοί· και Κύριος ο Θεός των αγίων προφητών απέστειλε τον άγγελον αυτού, διά να δείξη εις τους δούλους αυτού τα όσα πρέπει να γείνωσι ταχέως»

Και είπε προς εμέ· Ούτοι οι λόγοι είναι πιστοί και αληθινοί

Οι λόγοι του Θεού είναι πιστοί και αληθινοί. Στο Ματθ.κβ:35 Ο Ιησούς είπε ότι ο ουρανός και η γη θα παρέλθουν, οι λόγοι Του όμως δεν θα παρέλθουν.

και Κύριος ο Θεός των αγίων προφητών απέστειλε τον άγγελον αυτού

Αποκ.α:1 Την Αποκάλυψη αυτή του Ιησού Χριστού, την οποία έδωσε σ’ Αυτόν ο Θεός, για να δείξει στους δούλους Του όσα πρέπει να γίνουν ταχέως, την φανέρωσε στον Ιωάννη αποστέλλοντας τον άγγελο Του. Αυτή η προφητεία λοιπόν εστάλη από τον Κύριο, το Θεό των πνευμάτων των αγίων προφητών, προς τον Ιωάννη, ο οποίος ήταν κι αυτός προφήτης, κι έτσι συνδέεται με όλες τις άλλες προφητείες του Θεού. Όλες αυτές οι προφητείες έχουν το τελικό αποκορύφωμά τους, σ’ αυτό που βλέπει εδώ ο Ιωάννης. Όλες δείχνουν προς την τελική αποκατάσταση των πάντων, την εκπλήρωση του σχεδίου του Θεού, και την τέλεια και ολοκληρωτική σχέση μας μαζί Του. Γι' αυτό ακριβώς λέει 'Κύριος ο Θεός των πνευμάτων των αγίων προφητών.'

διά να δείξη εις τους δούλους αυτού τα όσα πρέπει να γείνωσι ταχέως

Ο Θεός έστειλε τον άγγελο Του για να δείξει στους δούλους Του όσα πρέπει να γίνουν ταχέως. Ο Θεός φροντίζει για μας τα παιδιά Του και θέλει να γνωρίζουμε όλα αυτά που πρόκειται να γίνουν, γιατί θα γίνουν πολύ γρήγορα. Στην Αποκ.α:1 και δ:1 ο Θεός είπε στον Ιωάννη ότι θα του έδειχνε όσα πρέπει να γίνουν ταχέως. Αυτό είναι αλήθεια με την έννοια ότι αυτά τα γεγονότα ακόμη και στις ημέρες του Ιωάννη πρέπει να γίνουν ταχέως, γιατί στα μάτια του Θεού δεν υπάρχει χρόνος. Για το Θεό ο χρόνος είναι μια στιγμή. Η ιστορία της ανθρωπότητας είναι μια σταγόνα χρόνου μέσα στον ωκεανό της αιωνιότητας. Με άλλη έννοια όμως σημαίνει ότι αυτά τα γεγονότα που θα συμβούν γρήγορα, ιδιαίτερα αναφέρονται στα γεγονότα των εσχάτων ημερών, τα οποία πρόκειται να ξετυλιχθούν με μεγάλη ταχύτητα. Όταν αρχίσουν να συμβαίνουν, θα συμβούν πάρα πολύ γρήγορα, ταχύτατα. Λέει ότι ο Θεός θα κάμει συντετμημένο λογαριασμό στη γη, που σημαίνει ότι όλα αυτά τα γεγονότα θα ξετυλιχθούν συντομότατα (Ρωμ.θ:28).

Αποκάλυψη κβ:7 Ιδού, έρχομαι ταχέως. Μακάριος όστις φυλάττει τους λόγους της προφητείας του βιβλίου τούτου.

Και σήμερα αυτοί οι λόγοι της προφητείας είναι περισσότερο αληθινοί παρά ποτέ. Ο Κύριος έρχεται ταχέως. Στην Αποκ.γ:11, ο Θεός το είπε αυτό ιδιαίτερα για την εκκλησία της Φιλαδέλφειας, η οποία αναφέρεται στην εκκλησιαστική περίοδο των ημερών μας, στην εκκλησία του τέλους των καιρών. Και λέει: 'Ιδού, έρχομαι ταχέως κράτει εκείνο το οποίον έχεις δια να μη λάβη μηδείς τον στέφανόν σου'. Λέει να κρατηθούμε, να υπομείνουμε, γιατί έρχεται ταχέως. Και δεν αναφέρεται μόνο στην Αρπαγή. Ο Κύριος μπορεί να έρθει ταχέως οποτεδήποτε στου καθενός τη ζωή. Ας κρατηθούμε λοιπόν. 0 Κύριος έρχεται για να αρπάξει τη Νύμφη Του.

Μακάριος όστις φυλάττει τους λόγους της προφητείας του βιβλίου τούτου

Στην Αποκ.α:3 διαβάσαμε ότι είναι μακάριος εκείνος που αναγινώσκει και οι ακούοντες τους λόγους της προφητείας, και φυλάττουν όλα τα γεγραμμένα σ’ αυτήν. Γιατί ο καιρός είναι πλησίον. Ο Θεός λοιπόν θέλει να φυλάττουμε τους λόγους της προφητείας. Αυτό σημαίνει, να τους ζούμε και να τους εκτελούμε, να έχουμε πίστη πάνω σ’ αυτά τα λόγια, να πιστέψουμε τι ο Θεός πρόκειται να κάνει, σε ότι κάνει, και ότι πρόκειται να αποκαταστήσει τα πάντα. Πρέπει να φυλάξουμε αυτά τα λόγια μέσα στην καρδιά μας και να ζούμε σύμφωνα με αυτά. Μακάριοι θα είναι αυτοί που θα έχουν ζωντανή πίστη και θα τηρούν τα λόγια του Θεού ακολουθώντας μόνο το γεγραμμένο.

Αποκάλυψη κβ:8 Και εγώ ο Ιωάννης είμαι ο ιδών ταύτα και ακούσας. Και ότε ήκουσα και είδον, έπεσα να προσκυνήσω έμπροσθεν των ποδών του αγγέλου του δεικνύοντος εις εμέ ταύτα.

Ο Ιωάννης έπεσε να προσκυνήσει τον άγγελο. Ακόμη και για τον προφήτη Ιωάννη, άνθρωπος με αδυναμίες, η λαμπρότητα της παρουσίας αυτού του αγγέλου τον συγκλόνισε. Όμως ο άγγελος αμέσως τον σταμάτησε λέγοντας του ότι κι αυτός ήταν σύνδουλός του, και ότι δεν έπρεπε να προσκυνήσει αυτόν, αλλά το Θεό. Εάν ο άγγελος ήταν τόσο ένδοξος κατά τη θέα, ο Ιωάννης όταν φτάσει στην παρουσία του Θεού θα είναι ακόμα πιο ένδοξος, αφού ο άγγελος ήταν υπηρέτης του.

Όμως ας φανταστούμε τη δόξα που θα δούμε στο πρόσωπο του Θεού, εάν ο Ιωάννης συγκλονίστηκε και τον έπιασε δέος απ’ αυτό τον άγγελο. Μέσα στη σάρκα του και την αδυναμία του αισθάνθηκε αναγκασμένος να πέσει μπροστά στον άγγελο, αν και του είπε να μην το κάνει. Τώρα ας φαντασθούμε ποια θα είναι η επίδραση πάνω μας, όταν θα είμαστε στην παρουσία του Θεού. Αγάπη, θαυμασμός και λατρεία γι’ Αυτόν θα μας αναγκάσει να Τον προσκυνήσουμε. Δεν θα μπορούμε τότε να πούμε, 'Ω, δεν αισθάνομαι να λατρεύσω και να δοξάσω το Θεό σήμερα'. Ούτε θα έχουμε να αποφασίσουμε εάν θα πάμε ή όχι στην Εκκλησία σήμερα για να λατρεύσουμε το Θεό. Θα είμαστε αναγκασμένοι από αγάπη για Κείνον να πέσουμε και να Τον προσκυνήσουμε. Θα νοιώσουμε τρομερό δέος στην παρουσία Του. Θα μείνουμε εκστατικοί και έκθαμβοι μπροστά στο μεγαλείο Του. Και εκείνο που θα θέλουμε να κάνουμε μόνο θα είναι να Τον λατρεύουμε και να Τον δοξάζουμε αιώνια, γιατί είναι θαυμαστός. Δεν θα υπάρχει πλέον ο Σατανάς να μας βάζει εμπόδια στο να λατρεύσουμε το Θεό, ή να βλέπουμε πράγματα που δεν πρέπει και να μας αποσπούν από το πρόσωπο Του. Θα έχουμε δοθεί με όλη μας την καρδιά σ’ Αυτόν, θα Του δίνουμε την αγάπη μας και τη λατρεία μας, και αιώνια θα ψάλλουμε 'Αλληλούια'.