Αγωνίζησθε δια την πίστιν

Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Κυριακή, 17 Ιουλίου 2016

Το ευαγγέλιο, είναι δύναμη στον πιστεύοντα

Δεν είναι δυνατόν να υπάρξει πραγματική άγια ζωή, αν δεν έχει σαν πηγή μια ζωντανή πίστη.

Ορισμένοι καλλιεργούν την πίστη και ξεχνούν τον αγιασμό, αλλά:

Ρωμ.α:18 οργή Θεού αποκαλύπτεται απ' ουρανού επί πάσαν ασέβειαν και αδικίαν ανθρώπων, οίτινες κατακρατούσι την αλήθειαν εν αδικία.

Ορισμένοι που θέλουν να ζήσουν άγια ζωή, θεωρούν ότι η πίστη δεν χρειάζεται και την αρνούνται. Έτσι ήταν οι Φαρισαίοι που ο Κύριος τους ονόμασε ασβεστωμένους τάφους!
 
Η πίστη είναι το θεμέλιο και η άγια ζωή το οικοδόμημα.

Πίστη σε κάτι που δεν λέει το ευαγγέλιο, δεν ωφελεί.

Ρωμ.α:8 Πρώτον μεν ευχαριστώ τον Θεόν μου διά Ιησού Χριστού υπέρ πάντων υμών, διότι η πίστις σας κηρύττεται εν όλω τω κόσμω.

Ρωμ.α:16-17 Διότι δεν αισχύνομαι το ευαγγέλιον του Χριστού· επειδή είναι δύναμις Θεού προς σωτηρίαν εις πάντα τον πιστεύοντα Ιουδαίόν τε, πρώτον και Έλληνα. Διότι δι' αυτού αποκαλύπτεται η δικαιοσύνη του Θεού εκ πίστεως εις πίστιν, καθώς είναι γεγραμμένον· Ο δε δίκαιος θέλει ζήσει εκ πίστεως.

Ρωμ.γ:21-26 Τώρα δε χωρίς νόμου η δικαιοσύνη του Θεού εφανερώθη, μαρτυρουμένη υπό του νόμου και των προφητών, δικαιοσύνη δε του Θεού διά πίστεως Ιησού Χριστού εις πάντας και επί πάντας τους πιστεύοντας· διότι δεν υπάρχει διαφορά· επειδή πάντες ήμαρτον και υστερούνται της δόξης του Θεού, δικαιούνται δε δωρεάν με την χάριν αυτού διά της απολυτρώσεως της εν Χριστώ Ιησού, τον οποίον ο Θεός προέθετο μέσον εξιλεώσεως διά της πίστεως εν τω αίματι αυτού, προς φανέρωσιν της δικαιοσύνης αυτού διά την άφεσιν των προγενομένων αμαρτημάτων διά της μακροθυμίας του Θεού, προς φανέρωσιν της δικαιοσύνης αυτού εν τω παρόντι καιρώ, διά να ήναι αυτός δίκαιος και να δικαιόνη τον πιστεύοντα εις τον Ιησούν.

Ρωμ.δ:18-22 όστις καίτοι μη έχων ελπίδα επίστευσεν επ' ελπίδι, ότι έμελλε να γείνη πατήρ πολλών εθνών κατά το λαληθέν· Ούτω θέλει είσθαι το σπέρμα σου· και μη ασθενήσας κατά την πίστιν δεν εσυλλογίσθη το σώμα αυτού ότι ήτο ήδη νενεκρωμένον, εκατονταετής περίπου ων, και την νέκρωσιν της μήτρας της Σάρρας· ουδέ εδίστασεν εις την επαγγελίαν του Θεού διά της απιστίας, αλλ' ενεδυναμώθη εις την πίστιν, δοξάσας τον Θεόν, και πεποιθώς ότι εκείνο, το οποίον υπεσχέθη, είναι δυνατός και να εκτελέση. Διά τούτο και ελογίσθη εις αυτόν εις δικαιοσύνην.

Εβρ.ς:12 διά να μη γείνητε νωθροί, αλλά μιμηταί των διά πίστεως και μακροθυμίας κληρονομούντων τας επαγγελίας.

Εβρ.δ:2 Διότι ημείς ευηγγελίσθημεν, καθώς και εκείνοι· αλλά δεν ωφέλησεν εκείνους ο λόγος, τον οποίον ήκουσαν, επειδή δεν ήτο εις τους ακούσαντας ηνωμένος με την πίστιν.

Α’ Πέτρ.α:7 ίνα η δοκιμή της πίστεώς σας, πολύ τιμιωτέρα ούσα παρά το χρυσίον το φθειρόμενον διά πυρός δε δοκιμαζόμενον, ευρεθή εις έπαινον και τιμήν και δόξαν όταν φανερωθή ο Ιησούς Χριστός,

Κοινή πίστη:

Ρωμ.α:8,12 Πρώτον μεν ευχαριστώ τον Θεόν μου διά Ιησού Χριστού υπέρ πάντων υμών, διότι η πίστις σας κηρύττεται εν όλω τω κόσμω…. τούτο δε είναι, το να συμπαρηγορηθώ μεταξύ σας διά της κοινής πίστεως υμών τε και εμού.

Τίτ.α:4 προς Τίτον, γνήσιον τέκνον κατά κοινήν ημών πίστιν· είη χάρις, έλεος, ειρήνη από Θεού Πατρός και Κυρίου Ιησού Χριστού του Σωτήρος ημών.

Β’ Κορ.δ:13 Έχοντες δε το αυτό πνεύμα της πίστεως κατά το γεγραμμένον, Επίστευσα, διό ελάλησα, και ημείς πιστεύομεν, διό και λαλούμεν,
Επεξήγηση με κάτω βέλος: ΑΛΛΑ 
Β’ Πέτρ.α:1 Συμεών Πέτρος, δούλος και απόστολος του Ιησού Χριστού, προς τους όσοι έλαχον ισότιμον με ημάς πίστιν εις την δικαιοσύνην του Θεού ημών και Σωτήρος Ιησού Χριστού·
 ΑΛΛΑ     Ο ΘΕΟΣ     ΑΛΛΑ

                         ΣΩΣΤΟ                     ΛΑΘΟΣ

Ο Χριστιανός με πίστη είναι ενεργητικός, ζωντανός, χαρούμενος, εργατικός.

Ο Χριστιανός χωρίς πίστη είναι βαριεστημένος, γκρινιάρης, θλιμμένος, απλά περιμένει ακουμπώντας σ’ αυτά που ξέρει!
Ο Χριστιανός – σε αντίθεση με τον άπιστο - έχει δύο φύσεις. Ο παλαιός άνθρωπος και οι επιθυμίες του στεναχωριούνται, αλλά ο νέος άνθρωπος έχει το δικαίωμα να χαρεί όλες τις χαρές του ευαγγελίου.

Ο Θεός περιμένει τώρα αυτούς που ελευθέρωσε να σταθούν υπέρ του ονόματός Του. Δεν μπορούν να το κάνουν όλοι, γιατί δεν Τον γνωρίζουν, δεν ξέρουν το όνομά Του.

Ιερ.α:4 Και λόγος Κυρίου έγεινε προς εμέ λέγων, Πριν σε μορφώσω εν τη κοιλία, σε εγνώρισα· και πριν εξέλθης εκ της μήτρας, σε ηγίασα· προφήτην εις τα έθνη σε κατέστησα.

Εφεσ.α:4 καθώς εξέλεξεν ημάς δι' αυτού προ καταβολής κόσμου, διά να ήμεθα άγιοι και άμωμοι ενώπιον αυτού διά της αγάπης,

Ο Θεός σε γνώρισε πριν μορφωθείς στην κοιλιά της μάνας σου και σε διάλεξε από καταβολής κόσμου!

Ο Ιησούς ξέρει ποιοι θα υπομείνουν μέχρι τέλους!

Ιερ.α:6-10 Και εγώ είπα, Ω, Κύριε Θεέ, ιδού, δεν εξεύρω να λαλήσω διότι είμαι παιδίον. Ο δε Κύριος είπε προς εμέ, Μη λέγε, είμαι παιδίον· διότι θέλεις υπάγει προς πάντας, προς τους οποίους θέλω σε εξαποστείλει· και πάντα όσα σε προστάξω, θέλεις ειπεί. Μη φοβηθής από προσώπου αυτών· διότι εγώ είμαι μετά σου διά να σε ελευθερόνω, λέγει Κύριος. Και εξέτεινε Κύριος την χείρα αυτού και ήγγισε το στόμα μου· και είπε Κύριος προς εμέ, Ιδού, έθεσα τους λόγους μου εν τω στόματί σου. Ιδέ, σε κατέστησα σήμερον επί τα έθνη και επί τας βασιλείας, διά να εκριζόνης και να κατασκάπτης και να καταστρέφης και να κατεδαφίζης, να ανοικοδομής και να καταφυτεύης.

Για να οικοδομήσεις την αλήθεια, πρέπει πρώτα να γκρεμίσεις το λάθος και το ψέμα!

Ησ.μα:10-11 μη φοβού· διότι εγώ είμαι μετά σού· μη τρόμαζε· διότι εγώ είμαι ο Θεός σου· σε ενίσχυσα· μάλιστα σε εβοήθησα· μάλιστα σε υπερησπίσθην διά της δεξιάς της δικαιοσύνης μου. Ιδού, πάντες οι ωργισμένοι κατά σου θέλουσι καταισχυνθή και εντραπή· θέλουσιν είσθαι ως μηδέν· και οι αντίδικοί σου θέλουσιν αφανισθή.

Όποιος στέκεται ενάντια στην αγορασμένη με το αίμα του Ιησού Χριστού εκκλησία, χωρίς να το καταλαβαίνει, επισύρει την οργή του Θεού.

Ησ.μα:13-14 Διότι εγώ Κύριος ο Θεός σου είμαι ο κρατών την δεξιάν σου, λέγων προς σε, Μη φοβού· εγώ θέλω σε βοηθήσει. Μη φοβού, σκώληξ Ιακώβ, θνητοί του Ισραήλ· εγώ θέλω σε βοηθεί, λέγει ο Κύριος· και λυτρωτής σου είναι ο Άγιος του Ισραήλ.

Σκουλήκι= δόλωμα. Αγκίστρι= ο λόγος του Θεού. Αν είσαι σκουλήκι, έχεις μέσα σου το λόγο του Θεού και αλλοίμονο σ’ αυτόν που θα σε πλησιάσει!!

Ησ.μα:15-16 Ιδού, εγώ θέλω σε κάμει νέον κοπτερόν αλωνιστήριον όργανον οδοντωτόν· θέλεις αλωνίσει τα όρη και λεπτύνει αυτά, και θέλεις κάμει τους λόφους ως λεπτόν άχυρον. Θέλεις ανεμίσει αυτά και ο άνεμος θέλει σηκώσει αυτά και ο ανεμοστρόβιλος θέλει διασκορπίσει αυτά· συ δε θέλεις ευφρανθή εις τον Κύριον και θέλεις δοξασθή εν τω Αγίω του Ισραήλ.

Αυτά τα λόγια λέγονται στη Σιών, την εκκλησία του Θεού των τελευταίων ημερών που παίρνει τα πράγματα στα χέρια της για να ξεχωρίσει το στάρι από το άχυρο. (διαδικασία αλώνισμα, λίχνισμα, σάκιασμα. Το στάρι δεν κουνιέται, από ανέμους διδασκαλίας).

Ο Θεός δεν θέλει επισκέπτες στην εκκλησία Του αλλά Γιους που υπεύθυνα θα πάρουν τα ινία στα χέρια τους για να φέρουν εις πέρας το έργο Του.

Ιερ.να:33 Διότι ούτω λέγει ο Κύριος των δυνάμεων, ο Θεός του Ισραήλ. Η θυγάτηρ της Βαβυλώνος είναι ως αλώνιον, καιρός είναι να καταπατηθή· έτι ολίγον και θέλει ελθεί ο καιρός του θερισμού αυτής.

Ποιος θα την καταπατήσει; Ποιος θα την αλωνίσει; Ποιος θα χωρίσει το στάρι από το άχυρο; Ο σκώληξ, ο Ιακώβ, η Σιών που μπορεί να έχει μικράν δύναμιν αλλά εφύλαξε τον λόγον Του και δεν ηρνήθη το όνομά Του.

Β’ Κορ.ιβ:9 και μοι είπεν· Αρκεί εις σε η χάρις μου· διότι η δύναμίς μου εν αδυναμία δεικνύεται τελεία. Με άκραν λοιπόν ευχαρίστησιν θέλω καυχηθή μάλλον εις τας αδυναμίας μου, διά να κατοικήση εν εμοί η δύναμις του Χριστού.

Μιχ.δ:13 Σηκώθητι και αλώνιζε, θυγάτηρ Σιών, διότι θέλω κάμει το κέρας σου σιδηρούν και τας οπλάς σου θέλω κάμει χαλκάς, και θέλεις κατασυντρίψει λαούς πολλούς· και θέλω αφιερώσει τα διαρπάγματα αυτών εις τον Κύριον και την περιουσίαν αυτών εις τον Κύριον πάσης της γης.

Ησ.μα:18 Θέλω ανοίξει ποταμούς εν υψηλοίς τόποις και πηγάς εν μέσω των κοιλάδων· θέλω κάμει την έρημον λίμνας υδάτων και την ξηράν γην πηγάς υδάτων.