Αγωνίζησθε δια την πίστιν

Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Σάββατο, 23 Ιουλίου 2016

Αναπαύσου σ’ αυτό!


Όταν οι άνθρωποι που δεν έχουν γνωρίσει τον Ιησού δίνουν χρήματα, το χρόνο τους ή φιλοξενία για φιλανθρωπικούς σκοπούς, μπορεί να ικανοποιούνται από τη γνώση ότι έχουν βοηθήσει άλλους, αλλά στην πραγματικότητα, σκέφτονται, «Το κέρδος τους, ζημιά μου».


Όταν ένας Χριστιανός δίνει χρήματα, το χρόνο του ή φιλοξενεί για το σκοπό του Θεού, μπορεί να πει ειλικρινά, «Το κέρδος τους, κέρδος μου».Γιατί; Επειδή ο Θεός μας λέει ότι όταν θυσιάσουμε γήινους θησαυρούς για άγιους σκοπούς, κερδίζουμε ουράνιους θησαυρούς:


Παρ.ιθ:17 Ο ελεών πτωχόν δανείζει εις τον Κύριον· και θέλει γείνει εις αυτόν η ανταπόδοσις αυτού.


Λουκ.ς:38 δίδετε, και θέλει δοθή εις εσάς· μέτρον καλόν, πεπιεσμένον και συγκεκαθισμένον και υπερεκχυνόμενον θέλουσι δώσει εις τον κόλπον σας. Διότι με το αυτό μέτρον, με το οποίον μετρείτε, θέλει αντιμετρηθή εις εσάς.


Εβρ.ς:10 Διότι δεν είναι άδικος ο Θεός, ώστε να λησμονήση το έργον σας και τον κόπον της αγάπης, την οποίαν εδείξατε εις το όνομα αυτού, υπηρετήσαντες τους αγίους και υπηρετούντες.


Έχουμε ένα ουράνιο τραπεζικό λογαριασμό με αιώνιες ανταμοιβές. Πόσο ωραίο είναι αυτό!


Ματθ.ς:19-20 Μη θησαυρίζετε εις εαυτούς θησαυρούς επί της γης, όπου σκώληξ και σκωρία αφανίζει και όπου κλέπται διατρυπούσι και κλέπτουσιν. Αλλά θησαυρίζετε εις εαυτούς θησαυρούς εν ουρανώ, όπου ούτε σκώληξ ούτε σκωρία αφανίζει και όπου κλέπται δεν διατρυπούσιν ουδέ κλέπτουσιν·