Αγωνίζησθε δια την πίστιν

Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Κυριακή, 10 Ιουλίου 2016

Αίτημα προσευχήςΚολ.α:9-11 Διά τούτο και ημείς, αφ' ης ημέρας ηκούσαμεν, δεν παύομεν προσευχόμενοι διά σας και δεόμενοι να εμπλησθήτε από της επιγνώσεως του θελήματος αυτού μετά πάσης σοφίας και πνευματικής συνέσεως, διά να περιπατήσητε αξίως του Κυρίου, ευαρεστούντες κατά πάντα, καρποφορούντες εις παν έργον αγαθόν και αυξανόμενοι εις την επίγνωσιν του Θεού, ενδυναμούμενοι εν πάση δυνάμει κατά το κράτος της δόξης αυτού εις πάσαν υπομονήν και μακροθυμίαν,


Αυτή η επιστολή, αντίθετα με άλλες που είναι επιπληκτικές, περιέχει ενθάρρυνση και καθοδήγηση.


Οι δύο πρώτες λέξεις δείχνουν την αιτία (δια τούτο).Ο Επαφράς είχε πει για την αγάπη και την πίστη τους (α:4,8).


Επειδή έμαθα …… δεν παύομαι…


Ας δούμε αυτή την προσευχή!


Ήταν για ανθρώπους που αγαπούσαν τον Θεό. Πεινούσαν για το λόγο Του και τη δικαιοσύνη Του.


Επίγνωση του θελήματος


Σήμερα, όσο ποτέ άλλοτε, έχουμε αυτή την ανάγκη!


Είμαστε στα τέλη.


Τι θέλει ο Θεός να κάνουμε;


Δεν χρειάζεται να προσευχόμαστε ώστε ο Θεός να μας ακούσει, ΕΜΕΙΣ ΕΧΟΥΜΕ ΑΝΑΓΚΗ ΝΑ ΑΚΟΥΣΟΥΜΕ ΤΟΝ ΘΕΟ και να γνωρίζουμε το θέλημά Του.


Σοφία & πνευματική σύνεση


Σοφία: γνώση των αρχών του Θεού


Ιδιότητες: αγάπη, έλεος, χάρις


Όσο περισσότερο καταλαβαίνουμε την αγάπη του Θεού, τόσο περισσότερο μπορούμε να αγαπήσουμε ο ένας τον άλλο.


Πνευματική σύνεση: Εφαρμογή όσων έχουμε μάθει περί Θεού.


Μπορεί να ξέρουμε πολλά, αλλά πρέπει να τα εφαρμόσουμε.


Εφεσ.γ:14-21 Διά τούτο κάμπτω τα γόνατά μου προς τον Πατέρα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, εκ του οποίου πάσα πατριά εν ουρανοίς και επί γης ονομάζεται, διά να δώση εις εσάς κατά τον πλούτον της δόξης αυτού, να κραταιωθήτε εν δυνάμει διά του Πνεύματος αυτού εις τον εσωτερικόν άνθρωπον, διά να κατοικήση ο Χριστός διά της πίστεως εν ταις καρδίαις υμών, ώστε να δυνηθήτε, ερριζωμένοι και τεθεμελιωμένοι εν αγάπη, να καταλάβητε μετά πάντων των αγίων τι το πλάτος και μήκος και βάθος και ύψος, και να γνωρίσητε την αγάπην του Χριστού την υπερβαίνουσαν πάσαν γνώσιν, διά να πληρωθήτε με όλον το πλήρωμα του Θεού. Εις δε τον δυνάμενον υπερεκπερισσού να κάμη υπέρ πάντα όσα ζητούμεν ή νοούμεν, κατά την δύναμιν την ενεργουμένην εν ημίν, εις αυτόν έστω η δόξα εν τη εκκλησία διά Ιησού Χριστού εις πάσας τας γενεάς του αιώνος των αιώνων· αμήν.

    · Κάποιοι έχουν ανάγκη ενδυνάμωσης

    · Η αγάπη του Χριστού υπερβαίνει κάθε γνώση

    · Χρειαζόμαστε όλο το πλήρωμα του Θεού

    · Πληρούσθε δια Πνεύματος Αγίου

    · Τι θα μας χωρίσει από την αγάπη του Θεού

    · Αν ο Θεός είναι μαζί μας…


Μεταμορφωνόμαστε με την ανακαίνιση του νοός.


Το φως μας πρέπει να λάμψει μπροστά στους ανθρώπους για να δοξάσουν τον Πατέρα.


Κολ.α:10 διά να περιπατήσητε αξίως του Κυρίου, ευαρεστούντες κατά πάντα, καρποφορούντες εις παν έργον αγαθόν και αυξανόμενοι εις την επίγνωσιν του Θεού,


Γι’ αυτό ήθελε ο Παύλος να εμπλησθούν με επίγνωση, για να ζήσουν αυτά που πίστευαν.


Καρποφορούντες: Έτσι μας θέλει ο Θεός.


Αυξανόμενοι στην επίγνωση του Θεού: δεν χρειάζεται να περπατάμε στο σκοτάδι.


Κολ.α:12-13 μετά χαράς ευχαριστούντες τον Πατέρα, όστις έκαμεν ημάς αξίους της μερίδος του κλήρου των αγίων εν τω φωτί, όστις ηλευθέρωσεν ημάς εκ της εξουσίας του σκότους και μετέφερεν εις την βασιλείαν του αγαπητού αυτού Υιού·


Σκοτάδι: πνευματική άγνοια.


Ο Θεός μας ελευθέρωσε, άνοιξε τα μάτια μας, μας μετέφερε στη βασιλεία του φωτός. Εδώ μπορούμε να αυξανόμαστε σε επίγνωση.


ΠΩΣ;


Δαν.α:6-9 Και μεταξύ τούτων ήσαν, εκ των υιών Ιούδα, Δανιήλ, Ανανίας, Μισαήλ και Αζαρίας· εις τους οποίους ο αρχιευνούχος επέθηκεν ονόματα· και τον μεν Δανιήλ ωνόμασε Βαλτασάσαρ· τον δε Ανανίαν Σεδράχ· τον δε Μισαήλ Μισάχ· και τον Αζαρίαν Αβδέ-νεγώ. Αλλ' ο Δανιήλ έβαλεν εν τη καρδία αυτού να μη μιανθή από των εδεσμάτων του βασιλέως ουδέ από του οίνου τον οποίον εκείνος έπινε· διά τούτο παρεκάλεσε τον αρχιευνούχον να μη μιανθή. Και έκαμεν ο Θεός τον Δανιήλ να εύρη χάριν και έλεος ενώπιον του αρχιευνούχου.


Ο Ιούδας έχει αιχμαλωτιστεί.


Οι Βαβυλώνιοι προσπαθούν να τους συμμορφώσουν με το δικό τους τρόπο ζωής.


Αυξανόμενοι στην επίγνωση του Θεού σημαίνει ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ Μ’ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ, αλλά ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ.


Είμαστε μέσα στον κόσμο, αλλά δεν ανήκουμε σ’ αυτόν τον κόσμο.


Βαβυλώνα: το κοσμικό σύστημα.


Τους αλλάζουν τα ονόματα, τις τροφές, τη γλώσσα, τη λατρεία του Θεού.


Ο κόσμος θέλει να μας κάνει να μιλάμε όπως αυτός, να ντυνόμαστε όπως αυτός, συνέχεια ζητάει….


Ο καθένας είναι ελεύθερος να λατρεύει το Θεό του, όλα το ίδιο είναι, όλοι αδελφοί είμαστε…


Ιησ.κδ:15 Αλλ' εάν δεν αρέσκη εις εσάς να λατρεύητε τον Κύριον, εκλέξατε σήμερον ποίον θέλετε να λατρεύητε· ή τους θεούς, τους οποίους ελάτρευσαν οι πατέρες σας πέραν του ποταμού, ή τους θεούς των Αμορραίων, εις των οποίων την γην κατοικείτε· εγώ όμως και ο οίκός μου θέλομεν λατρεύει τον Κύριον.


Οι 4 νέοι δεν συμμορφώθηκαν


Δανιήλ: ο Κύριος είναι κριτής μου

Βαλτασάσαρ: Πρίγκιψ του Βαάλ ή είθε ο Βαάλ να προστατεύσει τη ζωή


Ας μας λένε όπως θέλουν, αν προσευχόμαστε στον Θεό, θα μας ελευθερώσει από το λιοντάρι!


Οι προσευχές τους έριξαν στα λιοντάρια αλλά και τους ελευθέρωσαν από τα λιοντάρια.


Ψαλ.λδ:19 Πολλαί αι θλίψεις του δικαίου, αλλ' εκ πασών τούτων θέλει ελευθερώσει αυτόν ο Κύριος.


Ανανίας: ο Γιάχβε είναι φιλεύσπλαχνος

Σεδράχ: θεός υιός ή εντολή του ΑΚΟΥ (θεός φεγγάρι)


Μισαήλ: αυτό που είναι ο Ηλ

Μισάχ: αυτό που είναι ο Σαχ


Αζαρίας: ο Θεός βοηθός

Αβδενεγώ: Υπηρέτης του Νεγώ


Οι αλλαγές των ονομάτων δεν άλλαξαν το χαρακτήρα τους.

Όταν η μουσική άρχισε να παίζει και όλοι προσκύνησαν την εικόνα, αυτοί στάθηκαν για τον Θεό τους και ο Θεός στάθηκε μαζί τους.


Όποια δοκιμασία και αν περνάμε, ο Θεός θα είναι μαζί μας.


Αν μένουμε για τον Ιησού, θ’ αυξάνουμε στη γνώση Του και θα μαθαίνουμε όλο και πιο πολύ.


Το βραβείο:


Δαν.α:17 Και εις τους τέσσαρας τούτους νεανίσκους έδωκεν ο Θεός γνώσιν και σύνεσιν εις πάσαν μάθησιν και σοφίαν, και κατέστησε τον Δανιήλ νοήμονα εις πάσαν όρασιν και ενύπνιον.


Αν τους έδωσε γνώση επειδή στάθηκαν και αρνήθηκαν να φάνε τις τροφές του βασιλιά, θα δώσει και σ’ εσένα αν σταθείς και δεν τρως ό, τι ο κόσμος σου προσφέρει.


Δεν χρειαζόμαστε τα πράγματα του κόσμου για να είμαστε υγιείς. Ο Θεός μπορεί να μας συντηρήσει.


Δαν.α:19-20 Και ελάλησε μετ' αυτών ο βασιλεύς· και δεν ευρέθη μεταξύ πάντων αυτών όμοιος του Δανιήλ, του Ανανία, του Μισαήλ και του Αζαρία, και ίσταντο ενώπιον του βασιλέως. Και εν πάση υποθέσει σοφίας και νοήσεως, περί της οποίας ο βασιλεύς ηρώτησεν αυτούς, εύρηκεν αυτούς δεκαπλασίως καλητέρους παρά πάντας τους μάγους και επαοιδούς, όσοι ήσαν εν παντί τω βασιλείω αυτού.


Αν σταθούμε για τον Θεό, δεκαπλασίως…


Κολ.α:11 ενδυναμούμενοι εν πάση δυνάμει κατά το κράτος της δόξης αυτού εις πάσαν υπομονήν και μακροθυμίαν,


Χρειαζόμαστε ΔΥΝΑΜΗ για να προχωρήσουμε και ΥΠΟΜΟΝΗ ν’ αντέξουμε στις εναντιώσεις.


Η πιο σκοτεινή ώρα είναι λίγο πριν ξημερώσει, αλλά εμείς πρέπει μα συνεχίσουμε να βαδίζουμε με τον Θεό.


Μακροθυμία: υπομονή στις σχέσεις μου με τους ανθρώπους (όχι πικρίες), να αγαπάω όσους δεν με αγαπάνε…


Μόνο ο Θεός μπορεί να το κάνει αυτό!!!


Ο Ιησούς έπλυνε τα πόδια του Ιούδα.


Συγχώρεσε αυτούς που Τον σταύρωναν.


Υπάρχει ένα βάθος που πρέπει να φτάσουμε, εκεί όπου οι άνθρωποι πια δεν μπορούν να μας πληγώσουν.


Ο νεκρός δεν πονάει.


νεκροί μεν κατά την αμαρτίαν, ζώντες δε εις τον Θεόν διά Ιησού Χριστού του Κυρίου ημών (Ρωμ.ς:11).


Κολ.α:12 μετά χαράς ευχαριστούντες τον Πατέρα, όστις έκαμεν ημάς αξίους της μερίδος του κλήρου των αγίων εν τω φωτί,


Η υπηρεσία του Κυρίου γίνεται με χαρά, είναι στάση καρδιάς που δεν βασίζεται στις περιστάσεις.


διότι η χαρά του Κυρίου είναι η ισχύς σας (Νεεμ.η:10).


Πίνω με αγαλλίαση νερό από τις πηγές της σωτηρίας μου.


Προσευχή:

  
  1) Κύριε, κάνε μας νικηφόρους απέναντι σε κάθε κατάσταση

  2) Κάνε μας μακρόθυμους με τους ανθρώπους

  3) Δώσε μας τη χαρά που τίποτα δεν θα μπορέσει να μας την κλέψει!