Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Τετάρτη 31 Μαΐου 2023

Ragged point_Highway1 CA

 

Αγιασμός (12 13) Στολισμός - Ενδυμασία


 

ΕΓΩ ΕΙΜΑΙ ΙΗΣΟΥΣ (16)

 


ΠΡΟΒΛΗΜΑ 11. Δεν μπορεί να υπάρχουν ξεχωριστά πρόσωπα του Θεού που να είναι Πατέρας και Υιός.

 

Οι όροι «Πατήρ» και «Υιός», μέσα από τη Γραφή έρχονται σ’ αντίθεση με το τριαδικό δόγμα ότι ο Πατέρας και ο Υιός είναι συνάναρχα, ισότιμα, θεία πρόσωπα.

Ο όρος «Πατήρ» δείχνει κάποιον ο οποίος δημιουργεί ή γεννά ένα παιδί, έχει την έννοια ότι φέρνει απόγονο στον κόσμο.


 

Τρίτη 30 Μαΐου 2023

Pismo CA

 

Κήρυγμα


 

ΕΓΩ ΕΙΜΑΙ ΙΗΣΟΥΣ (15)

 


ΠΡΟΒΛΗΜΑ 9.  Δεν μπορεί να υπάρχουν τρία αδημιούργητα πρόσωπα του Θεού.

 

Οι τριαδικοί δέχονται ότι και τα τρία πρόσωπα της Τριάδας είναι αδημιούργητα. Αν ο Πατήρ είναι αδημιούργητος, ο Υιός είναι αδημιούργητος και το Άγιο Πνεύμα είναι αδημιούργητο, το δόγμα αυτό διδάσκει ότι δεν είναι τρεις αδημιούργητοι, αλλά ένας αδημιούργητος.

Φυσικά, όπως προηγούμενα αποδείχθηκε στα άλλα μέρη αυτής της διδασκαλίας το να υποστηρίζει κανείς ότι οι τρεις είναι ένας και όχι τρεις είναι ένα λογικό σφάλμα.


 

Δευτέρα 29 Μαΐου 2023

Pismo CA

 

Κήρυγμα
 

ΕΓΩ ΕΙΜΑΙ ΙΗΣΟΥΣ (14)

 


ΠΡΟΒΛΗΜΑ 7.  Δεν μπορεί να υπάρχουν τρία πανταχού παρόντα πρόσωπα του Θεού.

 

Αν και το σύμβολο της πίστης του Αθανάσιου δεν αναφέρει ιδιαίτερα την πανταχού παρουσία, αυτό μπορεί κανείς να το συμπεράνει από το χαρακτηριστικό γνώρισμα του Θεού ότι είναι άπειρος.

Ακόμα, κάθε τριαδικός πιστεύει ότι ο Πατέρας είναι πανταχού Παρών, ο Υιός είναι πανταχού Παρών, και το Άγιο Πνεύμα είναι πανταχού Παρόν και για να πούμε αυτά που λέει το δόγμα, δεν είναι τρεις πανταχού παρόντες, αλλά Ένας πανταχού Παρών.


 

Κυριακή 28 Μαΐου 2023

60 Instrumental Hymns - Piano & Guitar Gospel Hymns

Pismo CA

 

Α' Τιμοθέου (08)


 

Έλεον θέλω και ουχί θυσίανΜατθ.θ:9-13 «Και διαβαίνων ο Ιησούς εκείθεν είδεν άνθρωπον καθήμενον εις το τελώνιον, Ματθαίον λεγόμενον, και λέγει προς αυτόν· Ακολούθει μοι. Και σηκωθείς ηκολούθησεν αυτόν. Και ενώ εκάθητο εις την τράπεζαν εν τη οικία, ιδού, πολλοί τελώναι και αμαρτωλοί ελθόντες συνεκάθηντο μετά του Ιησού και των μαθητών αυτού. Και ιδόντες οι Φαρισαίοι είπον προς τους μαθητάς αυτού· Διά τι ο Διδάσκαλός σας τρώγει μετά των τελωνών και αμαρτωλών; Ο δε Ιησούς ακούσας είπε προς αυτούς· Δεν έχουσι χρείαν ιατρού οι υγιαίνοντες, αλλ' οι πάσχοντες. Υπάγετε δε και μάθετε τι είναι, Έλεον θέλω και ουχί θυσίαν. Διότι δεν ήλθον διά να καλέσω δικαίους αλλά αμαρτωλούς εις μετάνοιαν».


 

Σάββατο 27 Μαΐου 2023

Pismo CA

 

Προς Ρωμαίους (10)


 

ΕΓΩ ΕΙΜΑΙ ΙΗΣΟΥΣ (13)

 


ΠΡΟΒΛΗΜΑ 6.  Δεν μπορεί να υπάρχουν τρία συν-αιώνια πρόσωπα του Θεού

 

Το δόγμα του Αθανάσιου τονίζει την συν-αιωνιότητα των τριών προσώπων της Τριάδας, λέγοντας, «Ο Πατέρας είναι αιώνιος, ο Υιός είναι αιώνιος, το Άγιο Πνεύμα είναι αιώνιο κι ακόμη ότι δεν είναι τρεις αιώνιοι, αλλά ένας αιώνιος» (10,11)

«Και σ’ αυτή την τριάδα, κανείς δεν είναι προγενέστερος η μεταγενέστερος - κανείς δεν είναι μεγαλύτερος η μικρότερος» (25)

«Αλλά και τα τρία πρόσωπα είναι συν-αιώνια και ίσα μεταξύ τους» (26)

Εξ’ ορισμού, η θεότητα είναι αιώνια. Αν και τα τρία πρόσωπα της Τριάδας δεν είναι αιώνια, τότε δεν είναι το καθένα Θεός.


 

Παρασκευή 26 Μαΐου 2023

Pismo CA

 

Κήρυγμα


 

ΕΓΩ ΕΙΜΑΙ ΙΗΣΟΥΣ (12)

 


ΠΡΟΒΛΗΜΑ 4.  Δεν μπορούν να υπάρχουν τρία παντοδύναμα πρόσωπα του Θεού.

 

Η παραπάνω φράση αφορά στην παντοδυναμία που αναφέρεται στο σύμβολο της Πίστης του Αθανάσιου, η οποία είναι λογικά αδύνατη.

Αναφέρεται λοιπόν, ότι ο Πατέρας είναι παντοδύναμος, ο Υιός είναι παντοδύναμος, το Άγιο Πνεύμα είναι παντοδύναμο και δεν είναι τρεις παντοδύναμοι αλλά ένας παντοδύναμος.

Αυτή η διακήρυξη είναι, από μόνη της, αντιφατική. Αν δεν υπάρχουν τρεις παντοδύναμοι, τότε δεν μπορεί κανείς να πει ότι ο Πατέρας είναι παντοδύναμος, ο Υιός είναι παντοδύναμος και το Άγιο Πνεύμα είναι παντοδύναμο.


 

Πέμπτη 25 Μαΐου 2023

Pismo CA

 

Α' Τιμοθέου (07)


 

ΕΓΩ ΕΙΜΑΙ ΙΗΣΟΥΣ (11)

 


ΠΡΟΒΛΗΜΑ 2.  Η διδασκαλία της Τριάδας οδηγεί σε παραλογισμό

 

Η έννοια των 3 προσώπων, τα οποία είναι ένας Θεός είναι λογικά αδύνατη. Αναπόφευκτα οδηγεί σε ένα ή δύο συμπεράσματα που και τα δύο είναι απαράδεκτα, ακόμη και μεταξύ των τριαδικών.

Κατ’ αρχήν, 3 ξεχωριστά πρόσωπα, το καθένα πλήρης και τέλειος Θεός από μόνος του, αποτελούν 3 θεούς, όχι ένα Θεό. Λογικά τότε, η θεωρία της Τριάδας είναι τριθεΐα.

Ακόμα το γεγονός ότι το Σύμβολο της πίστης του Αθανάσιου προσπαθεί να προφυλαχτεί από την κατηγορία του τριθεϊσμού ορίζοντας «.... δεν είναι τρεις θεοί αλλά ένας Θεός» είναι μία σιωπηρή παραδοχή ότι το λογικό συμπέρασμα - ακόμη κι αυτών που διατύπωσαν το Σύμβολο της Πίστεως - είναι ότι αν υπάρχουν τρία πρόσωπα, τότε υπάρχουν τρεις θεοί.


 

Τετάρτη 24 Μαΐου 2023

Pismo CA

 

Κήρυγμα


 

ΕΓΩ ΕΙΜΑΙ ΙΗΣΟΥΣ (10)

 


ΠΡΟΒΛΗΜΑ 1. Ο Θεός είναι ένας και όχι τρεις σε ένα

 

Η τριαδική δήλωση ότι ο Θεός είναι 3 πρόσωπα έρχεται σε άμεση αντίθεση με τις επαναλαμβανόμενες διακηρύξεις της Βίβλου ότι ο Θεός είναι ΕΙΣ:

Δευτ. 6:4 Άκουε, Ισραήλ· Κύριος ο Θεός ημών είναι εις Κύριος.

Μάρκ.ιβ:29 Ο δε Ιησούς απεκρίθη προς αυτόν ότι πρώτη πασών των εντολών είναι· Άκουε Ισραήλ, Κύριος ο Θεός ημών είναι εις Κύριος·

Μάρκ.ιβ:32 Και είπε προς αυτόν ο γραμματεύς· Καλώς, Διδάσκαλε, αληθώς είπας ότι είναι εις Θεός, και δεν είναι άλλος εκτός αυτού·

Ρωμ.γ:30 επειδή εις είναι ο Θεός όστις θέλει δικαιώσει την περιτομήν εκ πίστεως και την ακροβυστίαν διά της πίστεως.

Γαλ.γ:20 ο δε μεσίτης δεν είναι ενός, ο Θεός όμως είναι εις.


 

Τρίτη 23 Μαΐου 2023

Pismo CA

 

Α' Τιμοθέου (06)


 

Πότε έρχεται ξανά ο Ιησούς;


Η Αγία Γραφή καθιστά απόλυτα σαφές ότι απλά δεν μπορούμε να ξέρουμε την ημερομηνία.

Δυστυχώς, υπάρχουν πολλοί ειλικρινείς άνθρωποι που ορίζουν ημερομηνίες. Δεν αμφιβάλλω για την ειλικρίνειά τους, αλλά είναι ειλικρινά εξαπατημένοι.

Μία από τις πιο σημαντικές περικοπές της Γραφής που αποδεικνύει ότι μπορούμε να γνωρίζουμε την εποχή της επιστροφής του Κυρίου είναι στην Α ́ Θες.ε:1-2, «Περί δε των χρόνων και των καιρών, αδελφοί, δεν έχετε χρείαν να σας γράφη τις· διότι σεις εξεύρετε ακριβώς ότι η ημέρα του Κυρίου ως κλέπτης εν νυκτί ούτως έρχεται».


 

Δευτέρα 22 Μαΐου 2023

Pismo CA

 

Α' Τιμοθέου (05)


 

ΕΓΩ ΕΙΜΑΙ ΙΗΣΟΥΣ (09)

 


Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΤΡΙΑΔΑΣ

 

Προς όφελος του καθένα που θα μπορούσε να σκεφτεί ότι η διδασκαλία της μονότητας του Θεού είναι μπερδεμένη, πιστεύουμε ότι θα βοηθήσει σ’ αυτό το σημείο να δώσουμε τη «Διδασκαλία της Τριάδας» που πρωτοκυκλοφόρησε σαν «Δόγμα του Αθανάσιου».

Το μόνο πράγμα που άλλαξαν οι Διαμαρτυρόμενοι Τριαδικοί είναι τα σημεία που αναφέρονται στην Καθολική εκκλησία.

Η ιστορία μας λέει ότι ο Βυζαντινός αυτοκράτορας Κωνσταντίνος προσκάλεσε όλους τους επισκόπους της εκκλησίας για ένα γενικό συνέδριο στη Νίκαια το 325 μ.Χ.

Το κύριο έργο αυτής της συνόδου ήταν να επιλύσει μια μεγάλη αντιλογία που είχε ξεσπάσει σχετικά με τη φύση του Χριστού.


 

Κυριακή 21 Μαΐου 2023

Over the Rainbow/Simple Gifts (Piano/Cello Cover) - The Piano Guys

Pismo CA

 

Α' Τιμοθέου (04)


 

Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ

 


Για τους περισσότερους από μας η έννοια της εν Χριστώ ελευθερίας φέρνει αυτόματα στη σκέψη δύο κυρίως φράσεις από την Καινή Διαθήκη. Η πρώτη ανήκει στον απόστολο Παύλο:

«εν τη ελευθερία λοιπόν με την οποίαν ηλευθέρωσεν υμάς ο Χριστός μένετε σταθεροί, και μη υποβληθήτε πάλιν εις ζυγόν δουλείας» (Γαλ.ε:1).

Η δεύτερη φράση έχει βγει από το στόμα του Κυρίου:

«εάν  ο Υιός σας ελευθερώσει, όντως ελεύθεροι θέλετε είσθαι» (Ιωάν.η:36).


 

Σάββατο 20 Μαΐου 2023

Pismo CA

 

Προς Ρωμαίους (09)


 

ΕΓΩ ΕΙΜΑΙ ΙΗΣΟΥΣ (08)

 


Η ΠΡΟΫΠΑΡΞΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

 

Ματθ.α:18 τοῦ δὲ [Ἰησοῦ] Χριστοῦ ἡ γένεσις οὕτως ἦν μνηστευθείσης τῆς μητρὸς αὐτοῦ Μαρίας τῷ Ἰωσήφ πρὶν ἢ συνελθεῖν αὐτοὺς εὑρέθη ἐν γαστρὶ ἔχουσα ἐκ πνεύματος ἁγίου.

 


Ματθ.α:19,20 Ιωσήφ δε ο ανήρ αυτής, δίκαιος ων και μη θέλων να θεατρίση αυτήν, ηθέλησε να απολύση αυτήν κρυφίως. Ενώ δε αυτός διελογίσθη ταύτα, ιδού, άγγελος Κυρίου εφάνη κατ' όναρ εις αυτόν, λέγων· Ιωσήφ, υιέ του Δαβίδ, μη φοβηθής να παραλάβης Μαριάμ την γυναίκα σου· διότι το εν αυτή γεννηθέν είναι εκ Πνεύματος Αγίου.