Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Προσφορές - ΔώραΗ αιώνια ζωή, 
με το αίμα του Ιησού Χριστού, 
είναι το δώρο του Θεού για τον καθένα.Ρωμ.γ:10 καθώς είναι γεγραμμένον Ότι δεν υπάρχει δίκαιος ουδέ εις,


Ρωμ.γ:23 επειδή πάντες ήμαρτον και υστερούνται της δόξης του Θεού,Οι αμαρτίες μας, μας απομάκρυναν από τον δίκαιο και Άγιο Θεό, αλλά Αυτός, μέσα από το πολύ έλεος και την πολύ αγάπη που έχει για μας, δημιούργησε οδό διαφυγής για όποιον θέλει.           Ρωμ.ε:8-10 αλλ' ο Θεός δεικνύει την εαυτού αγάπην εις ημάς, διότι ενώ ημείς ήμεθα έτι αμαρτωλοί, ο Χριστός απέθανεν υπέρ ημών. Πολλώ μάλλον λοιπόν αφού εδικαιώθημεν τώρα διά του αίματος αυτού, θέλομεν σωθή από της οργής δι' αυτού. Διότι εάν εχθροί όντες εφιλιώθημεν με τον Θεόν διά του θανάτου του Υιού αυτού, πολλώ, μάλλον φιλιωθέντες θέλομεν σωθή διά της ζωής αυτού·Ρωμ.ς:23 Διότι ο μισθός της αμαρτίας είναι θάνατος, το δε χάρισμα του Θεού ζωή αιώνιος διά Ιησού Χριστού του Κυρίου ημών.


Εβρ.θ:27 Και καθώς είναι αποφασισμένον εις τους ανθρώπους άπαξ να αποθάνωσι, μετά δε τούτο είναι κρίσις,Ο Ιησούς Χριστός είναι η πρόνοια και η φροντίδα του Θεού για την αμαρτωλή σου κατάσταση.Ιωάν.γ:16 Διότι τόσον ηγάπησεν ο Θεός τον κόσμον, ώστε έδωκε τον Υιόν αυτού τον μονογενή, διά να μη απολεσθή πας ο πιστεύων εις αυτόν, αλλά να έχη ζωήν αιώνιον.


Μπορείς να ζητήσεις το Θεό αμέσως τώρα!


Το Πνεύμα το Άγιο λέει ότι ΣΗΜΕΡΑ είναι ημέρα σωτηρίας και «εάν ακούσητε της φωνής αυτού, μη σκληρύνητε τας καρδίας σας».


Τη στιγμή που διαβάζεις αυτές τις γραμμές, σου μιλάει ο Θεός και σε καλεί προς τον Εαυτό Του.


Πάρε το δώρο που έχει για σένα σήμερα, την αιώνια συγχώρεση των αμαρτιών σου.


Ο χρόνος δεν μας ανήκει, δεν ξέρουμε τι θα γίνει αύριο. Ο Ιησούς έχει πληρώσει το κόστος των δικών σου αμαρτιών, απλά δέξου αυτό το έργο του Θεού.


Κάποτε, κάποιοι ρώτησαν τον απόστολο Πέτρο, τι πρέπει να κάνουν για να σωθούν, κι αυτός τους απάντησε:


«Μετανοήσατε, και ας βαπτισθή έκαστος υμών εις το όνομα του Ιησού Χριστού εις άφεσιν αμαρτιών, και θέλετε λάβει την δωρεάν του Αγίου Πνεύματος» Πράξ.β:38.Ησ.νγ:3-6 Καταπεφρονημένος και απερριμμένος υπό των ανθρώπων· άνθρωπος θλίψεων και δόκιμος ασθενείας· και ως άνθρωπος από του οποίου αποστρέφει τις το πρόσωπον, κατεφρονήθη και ως ουδέν ελογίσθημεν αυτόν. Αυτός τωόντι τας ασθενείας ημών εβάστασε και τας θλίψεις ημών επεφορτίσθη· ημείς δε ενομίσαμεν αυτόν τετραυματισμένον, πεπληγωμένον υπό Θεού και τεταλαιπωρημένον. Αλλ' αυτός ετραυματίσθη διά τας παραβάσεις ημών, εταλαιπωρήθη διά τας ανομίας ημών· η τιμωρία, ήτις έφερε την ειρήνην ημών, ήτο επ' αυτόν· και διά των πληγών αυτού ημείς ιάθημεν. Πάντες ημείς επλανήθημεν ως πρόβατα· εστράφημεν έκαστος εις την οδόν αυτού· και ο Κύριος έθεσεν επ' αυτόν την ανομίαν πάντων ημών.
 
Η Σωτηρία είναι ένα ΔΩΡΟ για σένα, αλλά γι’ Αυτόν κόστισε ακριβά!