Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Πέμπτη 30 Σεπτεμβρίου 2021


 

Κήρυγμα


 

Ορθοτομούντες...

 


Εβρ.θ:24 Διότι ο Χριστός δεν εισήλθεν εις χειροποίητα άγια, αντίτυπα των αληθινών, αλλ' εις αυτόν τον ουρανόν, διά να εμφανισθή τώρα ενώπιον του Θεού υπέρ ημών·

Ενώ νομίζουν ότι αποδεικνύουν την πολλαπλότητα ξεχωριστών προσώπων μέσα στην θεότητα, στην πραγματικότητα φέρνουν στην επιφάνεια εδάφια που ασχολούνται με τη διπλή φύση του Χριστού.

Το πλαίσιο μιλάει για την θυσία του Χριστού, τον θάνατό Του την έκχυση του αίματός Του, πράγματα που έχουν να κάνουν με την ανθρώπινη φύση Του.

Η «παρουσία του Θεού» δείχνει την αντίθεση μεταξύ της ανθρώπινης και θείας φύσης Του. Το αναστημένο, ένδοξο ανθρώπινο σώμα του Χριστού μπήκε στην παρουσία του αιώνιου Πνεύματος.

Οι τριαδικοί πρέπει να απαντήσουν: Ο Ιησούς ήταν Θεός; Θεός μπήκε στην παρουσία Θεού; Ήταν Θεός στην γη, αλλά δεν έχει ακόμα την δική του παρουσία (την παρουσία του Θεού);

Η απάντησή τους οδηγεί σε πολλαπλότητα θεών. Ένας Θεός στην γη, και ένα ξεχωριστό πρόσωπο που είναι ο Θεός στον ουρανό.

Κ α λ η μ έ ρ α


 

Τετάρτη 29 Σεπτεμβρίου 2021


 

Κήρυγμα
 

Αρπαγή


Το θέμα της Αρπαγής είναι κάτι που πρέπει να έχουμε άποψη και να μπορούμε να την υπερασπιστούμε γραφικά.

Τελευταία ακούγονται πολλά!

Σύμφωνα με την προφητεία του Δανιήλ, η Θλίψη έχει να κάνει με τον Ισραήλ και τους άδικους, όχι με την εκκλησία.

Δαν.θ:24-27 Εβδομήκοντα εβδομάδες διωρίσθησαν επί τον λαόν σου και επί την πόλιν την αγίαν σου, διά να συντελεσθή η παράβασις και να τελειώσωσιν αι αμαρτίαι, και να γείνη εξιλέωσις περί της ανομίας και να εισαχθή δικαιοσύνη αιώνιος και να σφραγισθή όρασις και προφητεία και να χρισθή ο Άγιος των αγίων. Γνώρισον λοιπόν και κατάλαβε ότι από της εξελεύσεως της προσταγής του να ανοικοδομηθή η Ιερουσαλήμ έως του Χριστού του ηγουμένου θέλουσιν είσθαι εβδομάδες επτά και εβδομάδες εξήκοντα δύο· θέλει οικοδομηθή πάλιν η πλατεία και το τείχος, μάλιστα εν καιροίς στενοχωρίας. Και μετά τας εξήκοντα δύο εβδομάδας θέλει εκκοπή ο Χριστός, πλην ουχί δι' εαυτόν· και ο λαός του ηγουμένου, όστις θέλει ελθεί, θέλει αφανίσει την πόλιν και το αγιαστήριον· και το τέλος αυτής θέλει ελθεί μετά κατακλυσμού, και έως του τέλους του πολέμου είναι διωρισμένοι αφανισμοί. Και θέλει στερεώσει την διαθήκην εις πολλούς εν μιά εβδομάδι· και εν τω ημίσει της εβδομάδος θέλει παύσει η θυσία και η προσφορά, και επί το πτερύγιον του Ιερού θέλει είσθαι το βδέλυγμα της ερημώσεως, και έως της συντελείας του καιρού θέλει δοθή διορία επί την ερήμωσιν.

Ιερ.λ:7 Ουαί· διότι μεγάλη είναι η ημέρα εκείνη· ομοία αυτής δεν υπήρξε και είναι καιρός της στενοχωρίας του Ιακώβ· πλην θέλει σωθή εξ αυτής.

Εδώ, η Θλίψη ονομάζεται στενοχωρία του Ιακώβ. Ονομάζεται έτσι, επειδή είναι μια μοναδική στιγμή κατά την οποία ο Θεός ταρακουνάει τους Εβραίους για να αγκαλιάσουν τον Ιησού σαν Μεσσία τους.

Κ α λ η μ έ ρ α


 

Τρίτη 28 Σεπτεμβρίου 2021


 

Κήρυγμα


 

απ' εμαυτού δεν κάμνω ουδέν

 


Ιωάν.η:28 Είπε λοιπόν προς αυτούς ο Ιησούς· Όταν υψώσητε τον Υιόν του άνθρώπου, τότε θέλετε γνωρίσει ότι εγώ είμαι, και απ' εμαυτού δεν κάμνω ουδέν, αλλά καθώς με εδίδαξεν ο Πατήρ μου, ταύτα λαλώ.

Ρωμ.ιε:3 επειδή και ο Χριστός δεν ήρεσεν εις εαυτόν, αλλά καθώς είναι γεγραμμένον, Οι ονειδισμοί των ονειδιζόντων σε επέπεσον επ' εμέ.

Αν ο Ιησούς ήταν ο Θεός Υιός, ένα ξεχωριστό πρόσωπο από τον Πατέρα, γιατί δεν μπορούσε να κάνει τίποτα μόνος Του;

Ο Ιησούς είπε, «Δεν δύναμαι εγώ να κάμνω απ' εμαυτού ουδέν» (Ιωάν.ε:30).

Ήταν θεϊκό πρόσωπο, μέλος της θεότητας, αλλά δεν μπορούσε να κάνει τίποτα από μόνος του. Εδώ και πάλι προβάλουν ένα υποβαθμισμένο θεό έναντι ενός άλλου Θεού. Πού είναι η ισότητα μεταξύ των μελών της θεότητας;

Κ α λ η μ έ ρ α


 

Δευτέρα 27 Σεπτεμβρίου 2021

Λέρος - Παντέλι

 

Κήρυγμα


 

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ;


Μιλάμε για νέα αποκάλυψη! Πώς μπορείτε να εξηγήσετε το γεγονός ότι το 2ο πρόσωπο της Τριάδας γεννήθηκε από το 3ο πρόσωπο της Τριάδας και όμως ονομάζεται Υιός του 1ου προσώπου της Αγίας Τριάδας;

Οι τριαδικοί λένε, ο Θεός Πατέρας είναι ο πατέρας του Ιησού, αλλά ο Θεός Άγιο Πνεύμα έκανε την γέννηση. Μα, αυτός που γεννά είναι ο πατέρας.

Κ α λ η μ έ ρ α


 

Κυριακή 26 Σεπτεμβρίου 2021

Beautiful Relaxing Hymns, Peaceful Instrumental Music, "Scotland Morning...


 

Κήρυγμα


 

Γιατί τόσο στενή;

Ματθ.ζ:13-14 Εισέλθετε διά της στενής πύλης· διότι πλατεία είναι η πύλη και ευρύχωρος η οδός η φέρουσα εις την απώλειαν, και πολλοί είναι οι εισερχόμενοι δι' αυτής. Επειδή στενή είναι η πύλη και τεθλιμμένη η οδός η φέρουσα εις την ζωήν, και ολίγοι είναι οι ευρίσκοντες αυτήν.

Απαισιόδοξη, μελαγχολική, μικρόψυχη εικόνα!

Αυτά τα λόγια ειπώθηκαν την ίδια μέρα της επί του όρους ομιλίας, της επίσημης διακήρυξης των νόμων της Βασιλείας.

Καμιά βασιλεία δεν ιδρύεται με μια τέτοια διακήρυξη, ότι η πόρτα είναι στενή.

Κανένα κίνημα δεν ευοδώνεται, προσκαλώντας τους υποψήφιους οπαδούς να περπατήσουν ένα τραχύ δρόμο, που τελικά λίγοι θα μείνουν κ.τ.λ.

Και όμως! Την δική Του Βασιλεία, έτσι την ίδρυσε ο Ιησούς.

Κ α λ η μ έ ρ α


 

Σάββατο 25 Σεπτεμβρίου 2021


 

Κήρυγμα


 

ΠΟΙΟΣ ΑΝΕΣΤΗΣΕ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΝΕΚΡΟΥΣ;


Οι τριαδικοί αδυνατούν να εξηγήσουν ακριβώς ποιος ανέστησε τον Ιησού από τους νεκρούς.

Ήταν ο Πατέρας Θεός, ή ο Ιησούς, σαν ένα ξεχωριστό πρόσωπο, που ανέστησε τον εαυτό Του από τον τάφο; Ένας νεκρός θεός ανέστησε τον εαυτό του; Σίγουρα δεν πιστεύουν ότι δύο πρόσωπα ανέστησαν τον Ιησού από τον τάφο.

Αν ο Πατέρας ανέστησε τον Ιησού, ο Χριστός εσκεμμένα μας εξαπατά στο Ιωάν.β:19-21;

Αν ο Ιησούς ανέστησε τον εαυτό Του, μήπως ο Πατέρας Θεός καυχήθηκε για κάτι που δεν μπορούσε να κρατήσει;

Κάθε τριαδικός, θα πρέπει κάποια στιγμή στη ζωή του, να αναρωτηθεί πόσο πολύ Θεός είναι ο Ιησούς;

Ο Ιησούς είναι ένα μέρος της θεότητας, ή όλη η θεότητα είναι μέσα στον Ιησού (Κολ.β:9), όπως διδάσκει ο μονοθεισμός;

Κ α λ η μ έ ρ α


 

Παρασκευή 24 Σεπτεμβρίου 2021


 

Κήρυγμα


 

Ο ΘΕΟΣ ΕΦΑΝΕΡΩΘΗ ΕΝ ΣΑΡΚΙ


Α΄Τιμ.γ:16
Και αναντιρρήτως το μυστήριον της ευσεβείας είναι μέγα· ο Θεός εφανερώθη εν σαρκί, εδικαιώθη εν πνεύματι, εφάνη εις αγγέλους, εκηρύχθη εις τα έθνη, επιστεύθη εις τον κόσμον, ανελήφθη εν δόξη.

Ο Θεός φανερώθηκε στην σάρκα του ανθρώπου Ιησού Χριστού. Πού είναι το εδάφιο που λέει ότι ο Θεός φανερώθηκε σε τρία πρόσωπα; Ειλικρινά τρομάζω όταν ακούω κήρυκες να λένε ότι κηρύττουν το αληθινό ευαγγέλιο και την ίδια στιγμή να απογυμνώνουν την θεότητα του Χριστού, απλά επειδή οι Γραφές δεν συμφωνούν με τις προκατειλημμένες ιδέες της ομάδας τους.

Βεβαιώνουν ότι ο Ιησούς είναι Θεός και στην συνέχεια, επιχειρούν να διαψεύσουν την θεότητά Του λόγω της άρνησης να πιστέψουν ό, τι ο Ιησούς είπε σχετικά με τον Πατέρα.

Η θεότητα που κατοικούσε στον Χριστό, ήταν του Πατέρα (Ιωάν.ιδ:9-10) και αυτό τον έκανε Θεό. Έτσι, το μόνο που μπορούν να κάνουν είναι να προτείνουν μια εναλλακτική λύση.

Κ α λ η μ έ ρ α


 

Πέμπτη 23 Σεπτεμβρίου 2021


 

Κήρυγμα

ΤΟ ΠΛΗΡΩΜΑ ΤΗΣ ΘΕΟΤΗΤΟΣ


Κολ.β:9-10
διότι εν αυτώ κατοικεί παν το πλήρωμα της θεότητος σωματικώς, και είσθε πλήρεις εν αυτώ, (ΟΧΙ ΕΝ ΑΥΤΟΙΣ) όστις είναι η κεφαλή πάσης αρχής και εξουσίας,

Αυτά τα εδάφια αποδεικνύουν χωρίς αμφιβολία την θεότητα του Ιησού Χριστού. Τώρα το μόνο που χρειάζεται να κάνει κάθε τριαδικός, είναι να πιστέψει σε ό, τι ο Ιησούς είπε όσον αφορά στην θεότητα που ήταν μέσα Του. Ο Ιησούς είπε ότι είναι «ο Πατήρ ο μένων εν εμοί» (Ιωάν.ιδ:10) και όχι ένας ξεχωριστός θεός υιός.

Στους τριαδικούς δεν αρέσει και τόσο η λέξη «σωματικώς», επειδή εδώ βρίσκεται όλη η ουσία του θέματος. Είναι η σωματική εκδήλωση κάθε πτυχής του Θεού, ό, τι ο Θεός είναι. Όλα τα χαρακτηριστικά της θεότητας, ή η υπόσταση του Θεού, ήταν μέσα στον Ιησού.

Κ α λ η μ έ ρ α


 

Τετάρτη 22 Σεπτεμβρίου 2021


 

Κήρυγμα


 

12 ΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΠΙΣΤΕΥΩ ΣΤΗΝ ΑΡΠΑΓΗ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΛΙΨΗ


Γνωρίζουμε ότι όταν ο Ιησούς δίνει μια εντολή, πρέπει να δώσουμε πολύ μεγάλη προσοχή σε αυτήν. Θέλουμε να βεβαιωθούμε ότι την υπακούμε προσεκτικά (Ιωάν.ιε:10). Είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τον Χριστιανό που αναζητά και σπεύδει για τον ερχομό του Κυρίου (Β’ Πέτρ.γ:11-12).

Ένας άγρυπνος πιστός γνωρίζει τους χρόνους και τους καιρούς μέσα στους οποίους ζει. Ακριβώς όπως τα σύννεφα προμηνύουν μια επερχόμενη καταιγίδα, έτσι και τα γεγονότα δείχνουν την σύντομη επιστροφή του Ιησού Χριστού (Λουκ.ιβ:54-56).

Πάνω από 300 φορές διδασκόμαστε στην Βίβλο ότι ο Ιησούς έρχεται ξανά. Ενώ ο κόσμος βυθίζεται συνεχώς στο σκοτάδι, πρόκειται να συμβεί το πιο ένδοξο και υπέροχο γεγονός που συνέβη ποτέ στη ζωή μας, η Αρπαγή της Εκκλησίας! 

Το ερώτημα που μαστίζει την εκκλησία εδώ και χρόνια είναι, πότε; Πότε θα συμβεί; Θα είναι πριν από το την Θλίψη, στην μέση της Θλίψης, πριν από την οργή, μετά την Θλίψη, ή μήπως δεν θα γίνει καθόλου!; Πιστεύω ότι η Αγία Γραφή διδάσκει ξεκάθαρα ότι η αρπαγή της εκκλησίας θα συμβεί πριν από την 7ετή περίοδο της Θλίψης.

 

Ακολουθούν 12 λόγοι για τους οποίους το πιστεύω:

 

Κ α λ η μ έ ρ α


 

Τρίτη 21 Σεπτεμβρίου 2021


 

Κήρυγμα


 

Η ιστορική εξέλιξη του Δόγματος της Τριάδας (7)

 


Ο τριαδικός ιστορικός Neander σημειώνει: «Αν και ο Βασίλειος Καισαρείας φημισμένος τριαδικός επίσκοπος στα τέλη του 4ου αιώνα - ένας από τους τρεις Καππαδόκες οι οποίοι έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην περαιτέρω ανάπτυξη του δόγματος της τριάδας στην τελική του μορφή - επιθυμούσε να διδάξει την προσωπικότητα του Αγίου Πνεύματος στην εκκλησία του, το μόνο που τόλμησε ήταν να την εισαγάγει σταδιακά».

Υπήρξε ένας πολύ καλός λόγος για την απροθυμία των πρώτων Χριστιανών να αποδεχτούν αυτό το νέο δόγμα του Πνεύματος: «Στην Κ.Δ. δεν υπάρχει άμεση υπόδειξη του δόγματος της Τριάδας. Το Πνεύμα κατανοείται σαν μια απρόσωπη δύναμη με την οποία ο Θεός εκτελεί το θέλημά Του μέσω του Χριστού» - An Encyclopedia of Religion, Ferm (ed.), 1945, p. 344.

Κ α λ η μ έ ρ α


 

Δευτέρα 20 Σεπτεμβρίου 2021

 


Κήρυγμα


 

Ο ΙΗΣΟΥΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΗΣΕ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ


Εμείς δεν διδάσκουμε ότι ο Πατέρας «είναι» ο Γιος, αλλά ότι ο Πατέρας είναι «μέσα» στον Γιο. Σας παρακαλούμε καταλάβετέ το.

Πώς μπορούν οι τριαδικοί να ισχυρίζονται ειλικρινά, ότι ο «Πατέρας Θεός» ποτέ δεν αναφέρεται σαν Ιησούς στην Καινή Διαθήκη; Λοιπόν, πρώτα θα πρέπει να εξηγήσουν που είναι το λάθος με τις αναφορές της Παλαιάς Διαθήκης. Ποιο είναι το πρόβλημα με το Ης.θ:6; Αυτή είναι μία σαφής αναφορά της Παλαιάς Διαθήκης όπου ο Θεός ονομάζεται πατέρας αναφορικά με το γιο Του. Εδώ ο Ησαΐας λέει ότι ο Ιησούς είναι ο Πατέρας. Αυτό δεν είναι ένα θανάσιμο πλήγμα στην θεωρία, ότι ο Υιός είναι ξεχωριστό πρόσωπο, αιώνια διακριτό από τον Πατέρα; Η Καινή Διαθήκη επισφραγίζει αυτό το γεγονός (Ιωάν.ι:30, ιδ:9-19, Κολ.β:9, Α’ Ιωάν.ε:20).

Εβρ.α:4 τοσούτον ανώτερος των αγγέλων γενόμενος, όσον εξοχώτερον υπέρ αυτούς όνομα εκληρονόμησε.

Κ α λ η μ έ ρ α


 

Κυριακή 19 Σεπτεμβρίου 2021

Μουσική υπόκρουση πιάνου

Κήρυγμα


 

Η φασιστική "Μεγάλη Επανεκκίνηση" του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ. Δ' μέρος:

 


Το "αφήγημα" COVID, ιδανικό εφαλτήριο της Επανεκκίνησης

Οκτωβρίου 29, 2020

 

Διαβάστε εδώ το Α' μέρος: Η κοινωνία ως επιχείρηση

το Β' μέρος: Η cyborg υπερανθρωπότητα

Στο βιβλίο του, του 2018, ο Schwab συζητά το πρόβλημα των ενοχλητικών ρυθμίσεων και πώς θα μπορούσαν καλύτερα "να ξεπεράσουν αυτούς τους περιορισμούς" σε σχέση με τα δεδομένα και την ιδιωτικότητα.

Καταλήγει στην πρόταση να υπάρξουν:

"συμφωνίες μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για το μοίρασμα των δεδομένων, οι οποίες θα είναι όπως λέμε "σπάστε το τζάμι, σε επείγουσα περίπτωση". Δηλαδή θα ενεργοποιούνται μόνο υπό προσυμφωνημένες επείγουσες καταστάσεις (όπως μια πανδημία) και θα μπορούν να μειώσουν τις καθυστερήσεις και να βελτιώσουν τη συνεργασία μεταξύ των φορέων άμεσης αντιμετώπισης, επιτρέποντας προσωρινά το μοίρασμα των δεδομένων που θα ήταν παράνομο υπό κανονικές συνθήκες." [1]

Περιέργως, δύο χρόνια μετά, εμφανίστηκε πράγματι μια "πανδημία" και αυτές οι "προσυμφωνημένες επείγουσες καταστάσεις" έγιναν πραγματικότητα.


 

Διότι έτι ολίγον καιρόν, και θέλει ελθεί ο ερχόμενος και δεν θέλει βραδύνει.


Σε κανέναν δεν αρέσει να έχει εχθρούς. Αλλά αν έχεις, τότε το χειρότερο που μπορείς να κανείς είναι να τους αγνοείς. Αντίθετα, το καλύτερο είναι να γνωρίζει κανείς τον εχθρό του και τις πρακτικές του έτσι ώστε να μπορεί να αμυνθεί.

Ο δικός μας εχθρός, που η Βίβλος μιλάει, είναι ο διάβολος ή Σατανάς.

Ο Θεός θέλει να γνωρίζουμε αυτόν τον εχθρό:

Β΄Κορ.β:11 "διά να μην υπερισχύση καθ' ημών ο Σατανάς, διοτι δεν αγνοούμεν τα διανοήματα αυτού"

Κ α λ η μ έ ρ α