Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Πέμπτη 31 Μαρτίου 2022

Μαραθώνας

 

Εσχατολογικά - Ο προορισμός της εκκλησίας


 

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ: Κεφ.α:9,10

 


 

Αποκάλυψη α:9 Εγώ ο Ιωάννης, ο και αδελφός σας και συγκοινωνός εις την θλίψιν και εις την βασιλείαν και την υπομονήν του Ιησού Χριστού, ήμην εν τη νήσω τη καλουμένη Πάτμω διά τον λόγον του Θεού και διά την μαρτυρίαν του Ιησού Χριστού.

 

Βλέπουμε ότι η βασιλεία του Χριστού δεν είναι μόνο χαρά και θρίαμβος αλλά και θλίψη που ο καθένας πρέπει να γίνει κοινωνός όπως ο Ιωάννης, ο Παύλος και όλοι οι πρώτοι Χριστιανοί (Β’ Τιμ.β:11-12).  Αυτή η κοινωνία της θλίψης έρχεται όταν είμαστε ΕΝ Ιησού όπως λέει και το κείμενο.

Μετά μας λέει και για την υπομονή. Υπο-μένω = μένω κάτω από κάτι. Κάτω απ’ το βάρος της ομολογίας του Χριστού, τον ζυγό του Χριστού που όταν υπομένουμε θα βγούμε οπωσδήποτε νικητές. Ας είναι λοιπόν η υπομονή μας εν Ιησού. Υπομονή σε τί;

α)  Στο να περιμένουμε τον ερχομό του Κυρίου (Β’ Θεσ.γ:5).

β)  Αφού ο Ιησούς κατοικεί μέσα μας, πιστεύουμε ότι Αυτός θα μας χαρίσει την νίκη και την δύναμη στη ζωή. Ο Παύλος μιλά για τον λόγο της υπομονής των αγίων στην Ρωμ.ε:3-4 και λέει ότι η θλίψη εργάζεται υπομονή.

Κ α λ η μ έ ρ α


 

Τετάρτη 30 Μαρτίου 2022


 

Κήρυγμα


 

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ: Κεφ.α:5-8

 


Αποκάλυψη α:5 και από του Ιησού Χριστού, όστις είναι ο μάρτυς ο πιστός, ο πρωτότοκος εκ των νεκρών και ο άρχων των βασιλέων της γης. Εις τον αγαπήσαντα ημάς και λούσαντα ημάς από των αμαρτιών ημών με το αίμα αυτού,

 

και από του Ιησού Χριστού, όστις είναι ο μάρτυς ο πιστός.

Ο Ιησούς εδώ ονομάζεται “ο μάρτυς ο πιστός”. Το ίδιο βλέπουμε και στο κεφάλαιο γ:14. Η λέξη “μάρτυς” έχει δύο έννοιες:

Του μάρτυρα, κάποιου που δίνει μια προφορική μαρτυρία για κάτι, όπως π.χ. στο δικαστήριο έχουμε μάρτυρα κατηγορίας και μάρτυρα υπεράσπισης.

Το άλλο νόημα είναι αυτού που μαρτυρεί πληρώνοντας με την ζωή του για το πιστεύω του, είναι αυτός που υφίσταται μαρτυρικό θάνατο.

Στο πρόσωπο του Χριστού ισχύουν και οι δυο έννοιες αυτής της λέξης, γιατί ο Χριστός ομολόγησε τον Πατέρα, την αλήθεια και ταυτόχρονα μαρτύρησε με σταυρικό θάνατο. Κράτησε την μαρτυρία του μέχρι τέλους πιστή και αληθινή, για μας.

Κ α λ η μ έ ρ α


 

Τρίτη 29 Μαρτίου 2022


 

Αρπαγή


 

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ: Κεφ.α:2-4

 


Αποκάλυψη α:2 όστις εμαρτύρησε τον λόγον του Θεού και την μαρτυρίαν του Ιησού Χριστού και όσα είδε.

 

Ο Ιωάννης μαρτύρησε τον λόγο του Θεού μέσα στο βιβλίο της Αποκάλυψης. Σαν προφήτης έλαβε τον λόγο του Θεού σε όραση και σε σύμβολα και στη συνέχεια κάτω από το χρίσμα του ίδιου Πνεύματος τα έγραψε σ’ αυτό το βιβλίο. Αυτό είναι η μαρτυρία του Ιωάννη.

Δεν εννοεί ότι μαρτύρησε ο Ιωάννης για την προσωπική επαφή που είχε με τον Χριστό όταν ήταν εδώ στην γη, γιατί γι’ αυτό μαρτύρησε στο ευαγγέλιό του. Ακόμα δεν μαρτυρεί για δικά του αισθήματα όσο αφορά σ΄ αυτές τις συμβολικές οράσεις. Ο Ιωάννης μαρτύρησε για τον Ιησού Χριστό σ’ αυτή την όραση.

Ήταν πνευματικά αυτόπτης μάρτυρας της μαρτυρίας του Ιησού Χριστού, για τα τέλη των αιώνων. Ο Ιησούς είναι μάρτυς και ονομάζεται “ο μάρτυς ο πιστός και ο αληθινός”. Είναι μάρτυρας του λόγου του Θεού στην γη και τώρα ο Ιωάννης φέρνει αυτή την μαρτυρία του Ιησού και την καταγράφει σε βιβλίο για μας.

Κ α λ η μ έ ρ α


 

Δευτέρα 28 Μαρτίου 2022

Χολαργός

 

Κήρυγμα


 

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ: Κεφ.α:1


Αποκάλυψη α:1 Αποκάλυψις Ιησού Χριστού, την οποίαν έδωκεν εις αυτόν ο Θεός, διά να δείξη εις τους δούλους αυτού όσα πρέπει να γείνωσι ταχέως, και εφανέρωσεν αυτά αποστείλας διά του αγγέλου αυτού εις τον δούλον αυτού Ιωάννην,

 Στο αρχαίο κείμενο δεν υπάρχει τίτλος για το βιβλίο της Αποκάλυψης.

Ο τίτλος «ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ» προστέθηκε αργότερα.

Η λέξη «Αποκάλυψη» προέρχεται απ’ το ρήμα απο-καλύπτω δηλαδή ξεσκεπάζω κάτι που ήταν κρυμμένο και το κάνω φανερό.

Στο κείμενο η λέξη Αποκάλυψη χρησιμοποιείται:

·   8 φορές με την έννοια του κάνω κάτι σαφές, καθαρό, κατανοητό π.χ.Εφεσ.γ:3

·  7 φορές χρησιμοποιείται για την ορατή παρουσία του Ιησού Χριστού, δηλαδή την φανέρωσή Του (Ρωμ.β:5  Γαλ.α:12  Β’ Θεσ.α:7  Α’ Πέτρ.α:7,13  δ:13).

· Χρησιμοποιείται 2 φορές για την φανέρωση του Θεού στους αγίους Του (Ρωμ.η:19  Λουκ.β:31).

Κ α λ η μ έ ρ α


 

Κυριακή 27 Μαρτίου 2022

CHRISTIAN FAITH HYMNS - Beautiful Collection Of Gospel Music

Χολαργός

 

Κήρυγμα


 

Δια αποκαλύψεως


Μυστήρια:

Της Βασιλείας

Μάρκ.δ:11 Και έλεγε προς αυτούς· Εις εσάς εδόθη να γνωρίσητε το μυστήριον της βασιλείας του Θεού· εις εκείνους δε τους έξω διά παραβολών τα πάντα γίνονται.

Τύφλωσης Ισραήλ.

Ρωμ.ια:25 Διότι δεν θέλω να αγνοήτε, αδελφοί, το μυστήριον τούτο, διά να μη υψηλοφρονήτε, ότι τύφλωσις κατά μέρος έγεινεν εις τον Ισραήλ, εωσού εισέλθη το πλήρωμα των εθνών.

Του Χριστού

Εφεσ.γ:3-5 ότι δι' αποκαλύψεως εφανέρωσεν εις εμέ το μυστήριον, καθώς προέγραψα συντόμως, εξ ων δύνασθε αναγινώσκοντες να νοήσητε την εν τω μυστηρίω του Χριστού γνώσιν μου, το οποίον εν άλλαις γενεαίς δεν εγνωστοποιήθη εις τους υιούς των ανθρώπων, καθώς τώρα απεκαλύφθη διά Πνεύματος εις τους αγίους αυτού αποστόλους και προφήτας,

Κ α λ η μ έ ρ α


 

Σάββατο 26 Μαρτίου 2022


 

Κήρυγμα


 

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ: ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΚΑΤΑ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

 


(παραλείπονται τα γεγονότα που δεν έχουν χρονολογική σημασία)

 

Οι πρώτες πέντε εκκλησιαστικές περίοδοι από το 30 μ.Χ. μέχρι την αρχή της αναζωπύρωσης στις αρχές του αιώνα μας (οι ημερομηνίες είναι κατά προσέγγιση).

Α. Έφεσος        

30-161 μ.Χ.  

Αποκ.β:1-7

Β. Σμύρνη       

161-313 μ.Χ.  

Αποκ.β:8-11

Γ. Πέργαμος

313-606 μ.Χ.  

Αποκ.β:12-17

Δ. Θυάτειρα     

606-1517 μ.Χ.  

Αποκ.β:18-29

Ε. Σάρδεις      

1517-1900 μ.Χ.  

Αποκ.γ:1-6

Ζ. Φιλαδέλφεια   

1900-Αρπαγή      

Αποκ.γ:7-13

 

Κ α λ η μ έ ρ α


 

Παρασκευή 25 Μαρτίου 2022

Χολαργός

 

Κήρυγμα


 

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

 


Κεφάλαιο α

Εδώ φαίνεται το θέμα του βιβλίου. Ο Ιησούς φανερώνει την πραγματική Του ταυτότητα σαν ο Θεός του σύμπαντος, ο ΓΙΑΧΒΕ της Βίβλου, τόσο της Παλαιάς όσο και της Καινής Διαθήκης.

Το Άλφα και το Ωμέγα, ο Παλαιός των ημερών, ο Αυτός χθες σήμερα και στους αιώνες.

 

Κεφάλαιο β & γ

Το Πνεύμα το Άγιο δίνει τα μηνύματα του Θεού στις 7 εκκλησίες (εκκλησιαστικές περιόδους).

1) Έφεσος                 4) Θυάτειρα                                                 7) Λαοδίκεια

2) Σμύρνη                 5) Σάρδεις

3) Πέργαμος            6) Φιλαδέλφεια (σήμερα)

Αυτά τα 7 μηνύματα εφαρμόζονται πνευματικά στις 7 χρονικές περιόδους της ιστορίας της εκκλησίας από το 30 μ.Χ. την ημέρα της Πεντηκοστής, μέχρι τις μέρες μας που είναι η περίοδος της Φιλαδέλφειας, και την περίοδο της Λαοδίκειας που είναι η περίοδος της Θλίψης.

Η ολοφάνερη πρόθεση των 7 αυτών μηνυμάτων είναι, να ετοιμαστούμε πνευματικά για να γίνουμε η νύμφη Του, ο νικηφόρος στρατός του Χριστού.

Κ α λ η μ έ ρ α


 

Πέμπτη 24 Μαρτίου 2022

Χολαργός

 

Κήρυγμα


 

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ: ΤΟ ΘΕΜΑ

 


Έχουμε αρχίσει μια από τις πιο ενδιαφέρουσες μελέτες που προσφέρει μεγάλη ανταμοιβή σ’ αυτές τις τελευταίες μέρες που ζούμε.

Η ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ, ΚΑΙ Η ΘΕΣΗ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΑΓΑΠΗ ΤΟΥ, ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΠΟΧΩΝ  είναι το κυρίως θέμα του προφητικού αυτού βιβλίου.

Υπάρχει μια ευλογία που συνοδεύει αυτό το βιβλίο:

Αποκ.α:3 Μακάριος ο αναγιγνώσκων, και οι ακούοντες τους λόγους της προφητείας, και φυλάττοντες τα γεγραμμένα εν αυτή, διότι ο καιρός είναι πλησίον.

Το Πνεύμα του Θεού θέλει ν’ ανοίξει αυτό το βιβλίο της Αποκάλυψης ώστε να δούμε τον Ιησού Χριστό αποκαλυπτόμενο βαθιά μέσα στο πνεύμα και την καρδιά μας.

Ας αφήσουμε το νου μας, την διάνοιά μας να ελέγχεται πλήρως από το Πνεύμα του Κυρίου. Ας εμπιστευτούμε το Πνεύμα του Θεού να πληρώσει κάθε ανάγκη μας για να μπορέσουμε να φτάσουμε στο επίπεδο που Εκείνος θέλει.

Κ α λ η μ έ ρ α


 

Τετάρτη 23 Μαρτίου 2022

Χολαργός


 

Κήρυγμα


 

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ: Η ΦΥΣΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ


Η Αποκάλυψη είναι ένα βιβλίο που περιγράφει εικόνες που πρέπει να τις παρακολουθούμε με μεγάλη προσοχή, όπως στον κινηματογράφο. 

Πρέπει να βλέπουμε τις εικόνες που περιγράφονται μπροστά μας, απ’ το μέρος που το Πνεύμα του Θεού στέκεται και μας τις περιγράφει δια μέσου του Ιωάννη.

Δεν μπορούμε ν’ αντιταχθούμε στην δική Του εκλογή αντικειμένου, την ρύθμιση ή την αναλογία κάθε εικόνας.

Αντίθετα πρέπει ν’ αναπαυόμαστε γνωρίζοντας ότι αυτός είναι ο τρόπος που ο μέγας φωτογράφος ήθελε να μοιάζει κάθε Του φωτογραφία.

Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί στις λέξεις που χρησιμοποιούνται και να τις μεταφράζουμε προσεκτικά. Να μην τις διαβάζουμε σαν νεκρό γράμμα, γιατί έτσι οι εικόνες δεν θα είναι ακριβείς.

Κ α λ η μ έ ρ α


 

Τρίτη 22 Μαρτίου 2022

Ραφήνα

 

Η ημέρα του Σαββάτου - Η ελπίδα της εκκλησίας (Αρπαγή)


 

Πιστεύω στην Αρπαγή πριν από την Θλίψη.


Ομολογώ ότι κάποτε το πίστεψα γιατί αυτό είχα διδαχτεί. Κανείς από τότε δεν μπόρεσε να με πείσει για το αντίθετο, αν και κάποιοι που πίστευαν το ίδιο μ’ εμένα, τώρα πιστεύουν άλλα πράγματα.

Προσμένοντας με ενθουσιασμό, κάνουμε ακριβώς αυτό που η Αγία Γραφή μας λέει να κάνουμε.

Ενθαρρύνουμε και παρηγορούμε ο ένας τον άλλον με τα λόγια της Α' Θες.δ:13-18.

Ο Ιησούς θα έρθει. Οι νεκροί εν Χριστώ θα αναστηθούν πρώτοι. Μετά, όσοι από εμάς είμαστε ακόμα ζωντανοί και εν Χριστώ θα αρπαχτούμε μαζί τους σαν ένα σώμα για την συνάντηση στον αέρα. Ακόμα νιώθω συγκίνηση κάθε φορά που το σκέφτομαι αυτό.

Η πρώτη μου επαφή με μια άλλη γνώμη ήρθε όταν ένας αδελφός μου έδωσε ένα φυλλάδιο με τίτλο, «100 λόγοι για τους οποίους η Εκκλησία θα περάσει από την Θλίψη».

Κ α λ η μ έ ρ α


 

Δευτέρα 21 Μαρτίου 2022

Ραφήνα 

Κήρυγμα


 

Αναγέννηση

 


Ο ΘΡΗΣΚΟΣ ΕΙΝΑΙ ΤΥΦΛΟΣ

Ο Νικόδημος στην αρχή είχε μεγάλη δυσκολία να πιστέψει την δήλωση του Χριστού σχετικά με την νέα γέννηση:

«Πως δύναται άνθρωπος να γεννηθή γέρων ων; μήποτε δύναται να εισέλθη δευτέραν φοράν εις την κοιλίαν της μητρός αυτού και να γεννηθή;» (Ιωάν.γ:4).

Τότε ο Ιησούς αμέσως του εξήγησε, λέγοντάς του: «Αληθώς, αληθώς σοι λέγω, εάν τις δεν γεννηθή εξ ύδατος και Πνεύματος, δεν δύναται να εισέλθη εις την βασιλείαν του Θεού» (Ιωάν.γ:5).

Σημειώστε εδώ μια πρόοδο στην αποκάλυψη. Ο άνθρωπος πρέπει ν' αναγεννηθεί για να «δει» την βασιλεία του Θεού. Η σωτηρία είναι από τον Κύριο και μόνο Αυτός μπορεί ν' ανοίξει τα μάτια του αμαρτωλού, που είναι τυφλός και να του δείξει ότι χρειάζεται νέα ζωή, από πάνω.

Κ α λ η μ έ ρ α


 

Κυριακή 20 Μαρτίου 2022

60 Instrumental Hymns - Piano & Guitar Gospel Hymns

Ραφήνα

 

Κήρυγμα


 

Οι προσμένοντες τον Κύριον


Ο διάβολος, ιδιαίτερα στις μέρες μας, κάνει ψυχολογικό πόλεμο στην εκκλησία.

Προσπαθεί να την κουράσει και να την απογοητεύσει, αλλά, υπάρχει μια πολύ συγκεκριμένη ομάδα ανθρώπων, στους οποίους δεν θα το καταφέρει. Στους προσμένοντες….

Ησ.μ:1-2 Παρηγορείτε, παρηγορείτε τον λαόν μου, λέγει ο Θεός σας. Λαλήσατε παρηγορητικά προς την Ιερουσαλήμ, και φωνήσατε προς αυτήν, ότι ο καιρός της ταπεινώσεως αυτής επληρώθη, ότι η ανομία αυτής συνεχωρήθη· διότι έλαβεν εκ της χειρός Κυρίου διπλάσιον διά πάσας τας αμαρτίας αυτής.

Κ α λ η μ έ ρ α