Αγωνίζησθε δια την πίστιν

Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Σάββατο, 16 Ιουλίου 2016

10 εδάφιαΜερικές φορές δεν έχουμε απλά κακές ημέρες αλλά κακές βδομάδες, κακούς μήνες, κακά χρόνια….  Κατά τη διάρκεια αυτών των στιγμών, μπορεί να νιώθουμε εκτός ελέγχου και έχουμε ανάγκη από ενθάρρυνση για να περάσουμε άλλη μία ατέλειωτη μέρα.

Ο λόγος του Θεού είναι ζωντανός και ενεργός - μιλάει μέσα στο σκοτάδι και φωτίζει την ψυχή μας, φέρνει χαρά στις λύπες μας, ελπίδα στην απόγνωση και δύναμη στα κουρασμένα μέλη μας.


Ας διαβάσουμε 10 εδάφια, αν έχουμε μια κακή μέρα!

1) Να θυμάσαι, ο Κύριος είναι πλησίον

Ψαλ.λδ:18 Ο Κύριος είναι πλησίον των συντετριμμένων την καρδίαν, και σώζει τους ταπεινούς το πνεύμα.

2)  Ο Θεός είναι μαζί σου και σε αγαπάει.

Σοφ.γ:17 Κύριος ο Θεός σου, ο εν μέσω σου, ο δυνατός, θέλει σε σώσει, θέλει ευφρανθή επί σε εν χαρά, θέλει αναπαύεσθαι εις την αγάπην αυτού, θέλει ευφραίνεσθαι εις σε εν άσμασι.

3) Βρίσκεσαι σε πνευματική μάχη – ενδυναμού εν Κυρίω!

Εφεσ.ς:10 Το λοιπόν, αδελφοί μου, ενδυναμούσθε εν Κυρίω και εν τω κράτει της ισχύος αυτού.

4) Δεν είσαι μόνος σου.

Δευτ.λα:8 και ο Κύριος, αυτός είναι ο προπορευόμενός σου· αυτός θέλει είσθαι μετά σού· δεν θέλει σε αφήσει ουδέ θέλει σε εγκαταλείψει· μη φοβού, μηδέ δειλία.

5)  Άφησε το πρόβλημά σου στον Ιησού

Α’ Πέτρ.ε:7 και πάσαν την μέριμναν υμών ρίψατε επ' αυτόν, διότι αυτός φροντίζει περί υμών.

6) Τρέξε στον Ιησού και ξεκουράσου κοντά Του.

Ματθ.ια:28-30 Έλθετε προς με, πάντες οι κοπιώντες και πεφορτισμένοι, και εγώ θέλω σας αναπαύσει. Άρατε τον ζυγόν μου εφ' υμάς και μάθετε απ' εμού, διότι πράος είμαι και ταπεινός την καρδίαν, και θέλετε ευρεί ανάπαυσιν εν ταις ψυχαίς υμών· διότι ο ζυγός μου είναι καλός και το φορτίον μου ελαφρόν.

7) Συνέχισε να πιστεύεις.  Προσκολλήσου στην ελπίδα.

Ρωμ.ιε:13 Ο δε Θεός της ελπίδος είθε να σας εμπλήση πάσης χαράς και ειρήνης διά της πίστεως, ώστε να περισσεύητε εις την ελπίδα διά της δυνάμεως του Πνεύματος του Αγίου.

8) Αυτό είναι αφύσικο, αλλά να χαίρεσαι.

Ρωμ.ε:3-4 Και ουχί μόνον τούτο, αλλά και καυχώμεθα εις τας θλίψεις, γινώσκοντες ότι θλίψις εργάζεται υπομονήν, η δε υπομονή δοκιμήν, η δε δοκιμή ελπίδα,

9) Ειρήνη, μόνο στον Ιησού.

Ιωάν.ις:33 Ταύτα ελάλησα προς εσάς, διά να έχητε ειρήνην εν εμοί. Εν τω κόσμω θέλετε έχει θλίψιν· αλλά θαρσείτε, εγώ ενίκησα τον κόσμον.

10)  Ο Θεός είναι πάντα μαζί σου. Άφησέ Τον να γίνει το καταφύγιό σου και η δύναμή σου.

Ψαλ.μς:1 Ο Θεός είναι καταφυγή ημών και δύναμις, βοήθεια ετοιμοτάτη εν ταις θλίψεσι.