Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Κυριακή, 23 Σεπτεμβρίου 2018

Προετοιμασία

Λουκ.ιδ::26-35 Εάν τις έρχηται προς εμέ και δεν μισή τον πατέρα αυτού και την μητέρα και την γυναίκα και τα τέκνα και τους αδελφούς και τας αδελφάς, έτι δε και την εαυτού ζωήν, δεν δύναται να ήναι μαθητής μου. Και όστις δεν βαστάζει τον σταυρόν αυτού και έρχεται οπίσω μου, δεν δύναται να ήναι μαθητής μου. Διότι τις εξ υμών, θέλων να οικοδομήση πύργον, δεν κάθηται πρώτον και λογαριάζει την δαπάνην, αν έχη τα αναγκαία διά να τελειώση αυτόν; μήποτε αφού βάλη θεμέλιον και δεν δύναται να τελειώση αυτόν, αρχίσωσι πάντες οι βλέποντες να εμπαίζωσιν αυτόν, λέγοντες· Ότι ούτος ο άνθρωπος ήρχισε να οικοδομή και δεν ηδυνήθη να τελειώση. Η τις βασιλεύς υπάγων να πολεμήση άλλον βασιλέα δεν κάθηται πρότερον και σκέπτεται εάν ήναι δυνατός με δέκα χιλιάδας να απαντήση τον ερχόμενον κατ' αυτού με είκοσι χιλιάδας; Ει δε μη, ενώ αυτός είναι έτι μακράν, αποστέλλει πρέσβεις και ζητεί ειρήνην. Ούτω λοιπόν πας όστις εξ υμών δεν απαρνείται πάντα τα εαυτού υπάρχοντα, δεν δύναται να ήναι μαθητής μου. Καλόν το άλας· αλλ' εάν το άλας διαφθαρή, με τι θέλει αρτυθή; δεν είναι πλέον χρήσιμον ούτε διά την γην ούτε διά την κοπρίαν· έξω ρίπτουσιν αυτό. Ο έχων ώτα διά να ακούη ας ακούη.

Οι μάχες κερδίζονται ή χάνονται, συνήθως πριν γίνουν.


Το αποτέλεσμα εξαρτάται πάντοτε από την προετοιμασία που έγινε.

Σαν άνθρωποι, μας αρέσει να απολαμβάνουμε τους κόπους άλλων ή καρπούς χωρίς κόπο (τεχνολογία – εκκλησία).

Συνήθως πλησιάζουμε κάποιον όταν τον χρειαζόμαστε.

Ζητάμε από τον Ιησού να μας τακτοποιήσει το παρελθόν, αλλά ΟΧΙ το παρών και το μέλλον.

Νομίζουμε ότι στην πρόσκληση Πράξ.γ:19 Μετανοήσατε λοιπόν και επιστρέψατε, διά να εξαλειφθώσιν αι αμαρτίαι σας, διά να έλθωσι καιροί αναψυχής από της παρουσίας του Κυρίου, η δική μας ανταπόκριση είναι να δώσουμε ΜΟΝΟ τις αμαρτίες μας. Αυτό είναι παρανόηση.

 
ΕΥΘΥΣ ΚΑΙ ΠΑΝΤΑ

Ματθ.δ:20 Οι δε αφήσαντες ευθύς τα δίκτυα, ηκολούθησαν αυτόν. (Πέτρος & Ανδρέας).

Ματθ.δ:22 Οι δε αφήσαντες ευθύς το πλοίον και τον πατέρα αυτών, ηκολούθησαν αυτόν (Ιάκωβος & Ιωάννης).

Ματθ.θ:9 Και διαβαίνων ο Ιησούς εκείθεν είδεν άνθρωπον καθήμενον εις το τελώνιον, Ματθαίον λεγόμενον, και λέγει προς αυτόν· Ακολούθει μοι. Και σηκωθείς ηκολούθησεν αυτόν.

Ιωάν.δ:28 Αφήκε λοιπόν η γυνή την υδρίαν αυτής και υπήγεν εις την πόλιν και λέγει προς τους ανθρώπους· (Σαμαρείτισα).

Μάρκ.ι:50 Και εκείνος απορρίψας το ιμάτιον αυτού, εσηκώθη και ήλθε προς τον Ιησούν. (Βαρτίμαιος).

Ματθ.ιγ:44 Πάλιν ομοία είναι η βασιλεία των ουρανών με θησαυρόν κεκρυμμένον εν τω αγρώ, τον οποίον ευρών άνθρωπος έκρυψε, και από της χαράς αυτού υπάγει και πωλεί πάντα όσα έχει και αγοράζει τον αγρόν εκείνον. (Αγρότης).

Ματθ.ιγ:46 όστις ευρών ένα πολύτιμον μαργαρίτην, υπήγε και επώλησε πάντα όσα είχε και ηγόρασεν αυτόν (Έμπορος).

Ο Παύλος:

Φιλ.γ:8 μάλιστα δε και νομίζω τα πάντα ότι είναι ζημία διά το έξοχον της γνώσεως του Ιησού Χριστού του Κυρίου μου, διά τον οποίον εζημιώθην τα πάντα, και λογίζομαι ότι είναι σκύβαλα διά να κερδήσω τον Χριστόν

Ο Μωυσής:

Εβρ.ια:24-27 Διά πίστεως ο Μωϋσής, αφού εμεγάλωσεν, ηρνήθη να λέγηται υιός της θυγατρός του Φαραώ, προκρίνας μάλλον να κακουχήται με τον λαόν του Θεού παρά να έχη πρόσκαιρον απόλαυσιν αμαρτίας, κρίνας τον υπέρ του Χριστού ονειδισμόν μεγαλήτερον πλούτον παρά τους εν Αιγύπτω θησαυρούς· διότι απέβλεπεν εις την μισθαποδοσίαν. Διά πίστεως αφήκε την Αίγυπτον, μη φοβηθείς τον θυμόν του βασιλέως· διότι ως βλέπων τον αόρατον ενεκαρτέρησε.

Οι λέξεις ΕΥΘΥΣ & ΠΑΝΤΑ ή τα ισοδύναμά τους, δίνουν πάντα το ίδιο μήνυμα: στην πρόσκληση του Ιησού, η ανταπόκριση πρέπει να είναι ΑΜΕΣΗ & ΟΛΟΨΥΧΗ.

Κάποια αναβολή, κάποια επιφύλαξη για εκείνο ή το άλλο θέμα, σημαίνουν μιζέρια σχέσης με αποτέλεσμα την απόρριψη!

Φέρε μαζί με τις αμαρτίες σου και: τα δίχτυα, το πλοίο, τη συγγένεια, το τελώνειο, την υδρία, το ιμάτιο, ό,τι έχεις, το χθες, το σήμερα, το αύριο…. Και παραχώρησέ τα στον Κύριο, χωρίς όρια.

Τότε θα μοιάσεις μ’ αυτούς στους οποίους γράφει ο Παύλος:

Εβρ.ι:34 Διότι εδείξατε συμπάθειαν εις τα δεσμά μου και εδέχθητε μετά χαράς την αρπαγήν των υπαρχόντων σας, εξεύροντες ότι έχετε εις εαυτούς περιουσίαν εν ουρανοίς καλητέραν και διαμένουσαν.

Στον κόσμο συχνά υπάρχει η «Τρίτη θέση».

Όμως στη Γραφή δεν υπάρχει Τρίτη θέση!

Ο άνθρωπος καλείται να πάρει θέση:

Ματθ.ιβ:30 Όστις δεν είναι μετ' εμού είναι κατ' εμού, και όστις δεν συνάγει μετ' εμού σκορπίζει.

Ματθ.ζ:13 Εισέλθετε διά της στενής πύλης· διότι πλατεία είναι η πύλη και ευρύχωρος η οδός η φέρουσα εις την απώλειαν, και πολλοί είναι οι εισερχόμενοι δι' αυτής.

Ματθ.ζ:14 Επειδή στενή είναι η πύλη και τεθλιμμένη η οδός η φέρουσα εις την ζωήν, και ολίγοι είναι οι ευρίσκοντες αυτήν.

Ματθ.ζ:17 ούτω παν δένδρον καλόν κάμνει καλούς καρπούς, το δε σαπρόν δένδρον κάμνει κακούς καρπούς.

Ματθ.ζ:24 Πας λοιπόν όστις ακούει τους λόγους μου τούτους και κάμνει αυτούς, θέλω ομοιώσει αυτόν με άνδρα φρόνιμον, όστις ωκοδόμησε την οικίαν αυτού επί την πέτραν·

Ματθ.ζ:26 Και πας ο ακούων τους λόγους μου τούτους και μη κάμνων αυτούς θέλει ομοιωθή με άνδρα μωρόν, όστις ωκοδόμησε την οικίαν αυτού επί την άμμον·

Ματθ.ζ:25 και κατέβη η βροχή και ήλθον οι ποταμοί και έπνευσαν οι άνεμοι και προσέβαλον εις την οικίαν εκείνην, και δεν έπεσε· διότι ήτο τεθεμελιωμένη επί την πέτραν.

Ματθ.ζ:27 και κατέβη η βροχή και ήλθον οι ποταμοί και έπνευσαν οι άνεμοι και προσέβαλον εις την οικίαν εκείνην, και έπεσε, και ήτο η πτώσις αυτής μεγάλη.

Πρόσεξε μην παγιδέψεις την ψυχή σου στην ανύπαρκτη Τρίτη θέση!

Αποκ.γ:16-20 ούτως, επειδή είσαι χλιαρός και ούτε ψυχρός ούτε ζεστός, μέλλω να σε εξεμέσω εκ του στόματός μου. Διότι λέγεις ότι πλούσιος είμαι και επλούτησα και δεν έχω χρείαν ουδενός, και δεν εξεύρεις ότι συ είσαι ο ταλαίπωρος και ελεεινός και πτωχός και τυφλός και γυμνός· συμβουλεύω σε να αγοράσης παρ' εμού χρυσίον δεδοκιμασμένον εκ πυρός διά να πλουτήσης, και ιμάτια λευκά διά να ενδυθής και να μη φανερωθή η αισχύνη της γυμνότητός σου, και χρίσον τους οφθαλμούς σου με κολλούριον διά να βλέπης. Εγώ όσους αγαπώ, ελέγχω και παιδεύω· γενού λοιπόν ζηλωτής και μετανόησον. Ιδού, ίσταμαι εις την θύραν και κρούω· εάν τις ακούση της φωνής μου και ανοίξη την θύραν, θέλω εισέλθει προς αυτόν και θέλω δειπνήσει μετ' αυτού και αυτός μετ' εμού.

Ο Θεός μας έχει δώσει πνευματική όραση και ξέρουμε ότι:

    · Οι καθαροί την καρδιά θα δουν τον Θεό

    · Αν πιστεύεις, θα δεις την δόξα του Θεού

    · Ο Μωυσής έβλεπε τον αόρατο κι έτσι ενεκαρτέρησε

Γιατί οι άνθρωποι δεν πιστεύουν; (να ευχαριστείς τον Θεό που πίστεψες).

Ιωάν.ιβ:40 Ετύφλωσε τους οφθαλμούς αυτών και εσκλήρυνε την καρδίαν αυτών, διά να μη ίδωσι με τους οφθαλμούς και νοήσωσι με την καρδίαν και επιστρέψωσι, και ιατρεύσω αυτούς.

Εφεσ.α:18 ώστε να φωτισθώσιν οι οφθαλμοί του νοός σας, εις το να γνωρίσητε ποία είναι η ελπίς της προσκλήσεως αυτού, και τις ο πλούτος της δόξης της κληρονομίας αυτού εις τους αγίους,

Β’ Κορ.δ:4 των οποίων απίστων όντων ο Θεός του κόσμου τούτου ετύφλωσε τον νούν, διά να μη επιλάμψη εις αυτούς ο φωτισμός του ευαγγελίου της δόξης του Χριστού, όστις είναι εικών του Θεού.

Ο άνθρωπος δεν είναι εκ γενετής τυφλός. Ζώντας όμως σ’ αυτόν τον κόσμο που έχει θεό τον διάβολο…..

Όμως μπορεί να φωνάξει:

Πράξ.ις:30 ….. Κύριοι, τι πρέπει να κάμω διά να σωθώ;

Ιωάν.η:12 Πάλιν λοιπόν ο Ιησούς ελάλησε προς αυτούς λέγων· Εγώ είμαι το φως του κόσμου· όστις ακολουθεί εμέ δεν θέλει περιπατήσει εις το σκότος, αλλά θέλει έχει το φως της ζωής.

Ιωάν.α:9 Ήτο το φως το αληθινόν, το οποίον φωτίζει πάντα άνθρωπον ερχόμενον εις τον κόσμον.

Ιωάν.γ:19 Και αύτη είναι η κρίσις, ότι το φως ήλθεν εις τον κόσμον, και οι άνθρωποι ηγάπησαν το σκότος μάλλον παρά το φώς· διότι ήσαν πονηρά τα έργα αυτών.

Και σήμερα ακούγεται η ίδια πρόσκληση:

Εφεσ.ε:14 ……. Σηκώθητι ο κοιμώμενος και ανάστηθι εκ των νεκρών, και θέλει σε φωτίσει ο Χριστός.

Αν έχεις ανάγκη από φως, έλα στον Ιησού.

Θέλεις να μάθεις γιατί ήρθες στον κόσμο και που πας;

Ψαλμ.ριθ:130 Η φανέρωσις των λόγων σου φωτίζει· συνετίζει τους απλούς.