Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Κυριακή, 5 Φεβρουαρίου 2017

ΟμολογίαΙ. ΤΟ ΚΑΘΗΚΟΝ ορισμός (Ρωμ.ι:10).

Είναι καθήκον μας να ομολογούμε τον Ιησού ενώπιον των ανθρώπων. Αν το κάνουμε, μας περιμένει ανεκλάλητη δόξα.

1. Ομολογώ τον Χριστό μπροστά στους ανθρώπους σημαίνει ότι έχω επηρεαστεί ομοιόμορφα (σε όλες τις πτυχές της ζωής μου) από την υπέρτατη εκτίμηση του θελήματός Του.

Τίτ.α:16 Ομολογούσιν ότι γνωρίζουσι τον Θεόν, με τα έργα όμως αρνούνται, βδελυκτοί όντες και απειθείς και εις παν έργον αγαθόν αδόκιμοι.

Λουκ.ς:46 Διά τι δε με κράζετε, Κύριε, Κύριε, και δεν πράττετε όσα λέγω;

Ιωάν.ιε:14 Σεις είσθε φίλοι μου, εάν κάμνητε όσα εγώ σας παραγγέλλω.

2. Επιβεβαιώνω δημόσια την πραγματικότητα της ελπίδας και της χαράς που πρεσβεύει ο πιστός του Χριστού, και αξιώνει ιδιαίτερα για τον εαυτό του.

3. Διακηρύσσω κατηγορηματικά την προσάρτησή μου στον λαό του Θεού (Ματθ.ι:40, κε:40).

Δεν πρέπει να ντρεπόμαστε για τη σχέση μας με τον Ιησού, για την εκκλησία που πηγαίνουμε, για την ευλογημένη προσμονή του ερχομού Του.

II. ΟΙ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΠΟΥ ΣΥΝΟΔΕΥΟΥΝ ΑΥΤΟ ΤΟ ΚΑΘΗΚΟΝ. Η αποφασισμένη και συνεπής μαρτυρία του Χριστού, θα δημιουργήσει δυσκολίες. 

      1. κοινοί πειρασμοί.
2. γελοιοποίηση.
3. συκοφαντίες.

Δεν αρκεί να πιστεύουμε μόνο στον Ιησού, χρειάζεται να ομολογούμε την πίστη μας, ακόμα κι αν χρειαστεί να υποφέρουμε γι’ αυτό.

Ματθ.ι:36 και εχθροί του ανθρώπου θέλουσιν είσθαι οι οικιακοί αυτού.

III. Η ΥΠΟΣΧΕΣΗ ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ. Ο Χριστός θα ομολογήσει τους δικούς Του, δεν λέει ότι θα το κάνει μπροστά στους ανθρώπους, με εντυπωσιακές παρεμβάσεις της θείας πρόνοιας. Ενώ αυτοί εν μέρει Τον ομολογούν στη γη, Αυτός θα τους ομολογήσει ευγενικά στον ουρανό.

Ματθ.ι:32 Πας λοιπόν όστις με ομολογήση έμπροσθεν των ανθρώπων, θέλω ομολογήσει και εγώ αυτόν έμπροσθεν του Πατρός μου του εν ουρανοίς.

Μάρκ.η:38 Διότι όστις αισχυνθή δι' εμέ και διά τους λόγους μου εν τη γενεά ταύτη τη μοιχαλίδι και αμαρτωλώ, και ο Υιός του ανθρώπου θέλει αισχυνθή δι' αυτόν, όταν έλθη εν τη δόξη του Πατρός αυτού μετά των αγγέλων.

Ο Ιησούς θα ανταμείψει την ημέρα της δόξας, αυτούς που Τον τιμούν τώρα, τις μέρες της δοκιμασίας.

Μ’ αυτό τον τρόπο, η ειλικρίνεια της πίστης μας γίνεται φανερή, το όνομά Του υψώνεται και οι άνθρωποι που έχουν τόσο ανάγκη, ακούν.

Μπορεί αυτό να μας φέρει σε δοκιμασίες και προβλήματα, όμως κατά την ανάσταση των δικαίων, θα ανταμειφθούμε.

Τότε θα καταλάβουμε τη διαφορά: Αυτός είναι δικός μου, θα πει ο Ιησούς!

Θα πει καλά λόγια για μας, τότε που θα τα χρειαζόμαστε όσο τίποτε άλλο.

Να ομολογήσουμε τον Ιησού μπροστά στους ανθρώπους δεν είναι και τόσο σπουδαίο, όσο να μας ομολογήσει Αυτός μπροστά στον Πατέρα. Αυτό αξίζει!

Είναι επικίνδυνο να αρνείται κάποιος τον Ιησού μπροστά στους ανθρώπους, γιατί τότε θα μας αρνηθεί κι Αυτός τη μέρα που θα Τον έχουμε τόσο ανάγκη.

Η ομολογία, τις περισσότερες φορές, συνεπάγεται διωγμό.

Μην ντρέπεσαι να κρατάς τη Βίβλο σου στα χέρια σου.

Ο Νώε κήρυττε σ’ ένα ασεβή κόσμο.

Β’ Πέτρ.β:5 και εάν τον παλαιόν κόσμον δεν εφείσθη, αλλά φέρων κατακλυσμόν επί τον κόσμον των ασεβών εφύλαξεν όγδοον τον Νώε, κήρυκα της δικαιοσύνης,


  • Ο Ιωσήφ στο σπίτι του Πετεφρή (Γέν.λθ:2-9)
  • Ο Δανιήλ στη Βαβυλώνα
  • Ο Ιωάννης ο Βαπτιστής
  • Ο Αντρέας στον Πέτρο (Ιωάν.α:41).
  • Ο Φίλιππος στο Ναθαναήλ (Ιωάν.α:45).
  • Η Σαμαρείτισα
  • Ο Γαδαρηνός σ’ όλη τη Δεκάπολη (Λουκ.η:39).
  • Ο Στέφανος


Βέβαια, στη βάση του φάρου, υπάρχει πάντα σκοτάδι!

Λουκ.δ:24 Είπε δέ· Αληθώς σας λέγω ότι ουδείς προφήτης είναι δεκτός εν τη πατρίδι αυτού.

Ιωάν.ζ:5 Διότι ουδέ οι αδελφοί αυτού επίστευον εις αυτόν.

Ρωμ.θ:3 Διότι ηυχόμην αυτός εγώ να ήμαι ανάθεμα από του Χριστού υπέρ των αδελφών μου, των κατά σάρκα συγγενών μου,

Εσδ.η:21-23 Τότε εκήρυξα εκεί νηστείαν παρά τον ποταμόν Ααβά, όπως ταπεινωθέντες ενώπιον του Θεού ημών, ζητήσωμεν παρ' αυτού ευθείαν οδόν διά ημάς και διά τα τέκνα ημών και διά πάντα τα υπάρχοντα ημών. Διότι ησχύνθην να ζητήσω παρά του βασιλέως δύναμιν και ιππείς διά να βοηθήσωσιν ημάς εναντίον του εχθρού καθ' οδόν· επειδή είχομεν ειπεί προς τον βασιλέα, λέγοντες, Η χειρ του Θεού ημών είναι προς αγαθόν επί πάντας τους ζητούντας αυτόν· το δε κράτος αυτού και η οργή αυτού επί πάντας τους εγκαταλείποντας αυτόν. Ενηστεύσαμεν λοιπόν και ικετεύσαμεν τον Θεόν ημών περί τούτου· και έγεινεν ίλεως προς ημάς.

Αφού ο Ιησούς βρήκε τους μαθητές Του και τους κάλεσε να Τον ακολουθήσουν, τους έστειλε έξω λέγοντάς τους: «Υπάγετε δε μάλλον προς τα πρόβατα τα απολωλότα του οίκου Ισραήλ. Και υπάγοντες κηρύττετε λέγοντες, Ότι επλησίασεν η βασιλεία των ουρανών. Ασθενούντας θεραπεύετε, λεπρούς καθαρίζετε, νεκρούς εγείρετε, δαιμόνια εκβάλλετε, δωρεάν ελάβετε, δωρεάν δότε» (Ματθ.ι:6-8). Η κλήση του Ιησού στη ζωή μας, δεν διαφέρει απ’ αυτή των πιστών της πρώτης εκκλησίας.

Ο λόγος του Θεού λέει: «Σεις όμως είσθε γένος εκλεκτόν βασίλειον ιεράτευμα, έθνος άγιον, λαός τον οποίον απέκτησεν ο Θεός, ΔΙΑ ΝΑ ΕΞΑΓΓΕΙΛΗΤΕ τας αρετάς εκείνου, όστις σας ΕΚΑΛΕΣΕΝ εκ του σκότους εις το θαυμαστόν αυτού φως» (Α’ Πετρ.β:9). Ο Ιησούς μας ΚΑΛΕΣΕ και μας έβγαλε απ’ το σκοτάδι για να ΕΞΑΓΓΕΙΛΟΥΜΕ ΤΙΣ ΑΡΕΤΕΣ ΤΟΥ. Η καλλίτερη έκφραση ευγνωμοσύνης στον Ιησού Χριστό που σε έσωσε, είναι να φέρεις κάποιον άλλο στη σωτηρία.

Ο Ιησούς έστειλε τους μαθητές Του έξω, να κάνουν αυτό που Αυτός έκανε. Σκόπευε ο κάθε μαθητής να γίνει ένας ψαράς ψυχών όπως Αυτός ήταν. Ας προσέξουμε τί είπε: «Έλθετε οπίσω μου, και θέλω σας κάμει αλιείς ανθρώπων» (Ματθ.δ:19 & Μαρκ.α:17). Ο Ιησούς έδωσε το παράδειγμα που πρέπει ν’ ακολουθήσουν όλοι οι μαθητές Του. Η Γραφή λέει: «Πιστός ο λόγος και πάσης αποδοχής άξιος, ότι ο Ιησούς Χριστός ήλθεν εις τον κόσμον ΔΙΑ ΝΑ ΣΩΣΗ ΤΟΥΣ ΑΜΑΡΤΩΛΟΥΣ, των οποίων πρώτος είμαι εγώ» (Α’ Τιμ.α:15). Αν ο Ιησούς ήρθε για να σώσει αμαρτωλούς και μας λέει ν’ ακολουθήσουμε τα βήματά Του, τότε κι εμείς πρέπει ΝΑ ΣΩΣΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΑΜΑΡΤΩΛΟΥΣ.

Για το πώς μπορεί ν’ ακολουθεί κανείς το Χριστό, ο Ίδιος είχε μιλήσει πολλές φορές: «Έλεγε δε προς πάντας, Εάν τις θέλη να έλθη οπίσω μου, ας απαρνηθή εαυτόν, και ας σηκώση τον σταυρόν αυτού καθ’ ημέραν, και ας με ακολουθή» (Λουκ.θ:23). Έχεις ποτέ αναρωτηθεί τί σημαίνει «ακολουθώ το Χριστό»; Πώς ακολουθούμε τον Ιησού; Ακολουθούμε τον Ιησού όταν κάνουμε ό,τι Αυτός έκανε και βαδίζουμε στα χνάρια Του. Αυτός είπε: «Εάν εμέ υπηρετή τις, εμέ ας ακολουθή» (Ιωαν.ιβ:26). Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι ν’ ακολουθήσεις το Χριστό μέσα απ’ τις σελίδες των Ευαγγελίων και θα καταλάβεις τί σημαίνει «ακολουθώ το Χριστό».