Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Πέμπτη, 11 Μαΐου 2017

Ο ΙΗΣΟΥΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΗΣΕ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥΕμείς δεν διδάσκουμε ο Πατέρας «είναι» ο γιος, αλλά ότι ο Πατέρας είναι «μέσα» στον γιο. Σας παρακαλούμε καταλάβετέ το.

Πώς μπορούν οι τριαδικοί να ισχυρίζονται ειλικρινά, ότι ο «Πατέρας Θεός» ποτέ δεν αναφέρεται σαν Ιησούς στην Καινή Διαθήκη; Λοιπόν, πρώτα θα πρέπει να εξηγήσουν που είναι το λάθος με τις αναφορές της Παλαιάς Διαθήκης. Ποιο είναι το πρόβλημα με το Ης.θ:6; Αυτή είναι μία σαφής αναφορά της Παλαιάς Διαθήκης όπου ο Θεός ονομάζεται πατέρας αναφορικά με το γιο Του. Εδώ ο Ησαΐας λέει ότι ο Ιησούς είναι ο Πατέρας. Αυτό δεν είναι ένα θανάσιμο πλήγμα στην θεωρία, ότι ο Υιός είναι ξεχωριστό πρόσωπο, αιώνια διακριτό από τον Πατέρα; Η Καινή Διαθήκη επισφραγίζει αυτό το γεγονός (Ιωάν.ι:30, ιδ:9-19, Κολ.β:9, Α’ Ιωάν.ε:20).


Εβρ.α:4 τοσούτον ανώτερος των αγγέλων γενόμενος, όσον εξοχώτερον υπέρ αυτούς όνομα εκληρονόμησε.

Αυτό μας διδάσκει ότι το όνομα του Πατέρα είναι Ιησούς, αφού ο Γιος το κληρονόμησε. Με λένε Παπαδόπουλο, επειδή έτσι λένε τον πατέρα μου. Γι’ αυτό μου δόθηκε αυτό το όνομα. Ο Ιησούς δεν είχε ανθρώπινο πατέρα όπως έχω εγώ. Το Άγιο Πνεύμα γέννησε τον άνθρωπο (Λουκ.α:35), και κατοίκησε πλήρως μέσα του, καθιστώντας Τον, Θεό και άνθρωπο. Το Πνεύμα έδωσε στη σάρκα το όνομά Του. Η μόνη διάκριση στη θεότητα είναι Πνεύμα και σάρκα, όχι μεταξύ ξεχωριστών προσώπων.

Εφεσ.δ:4-6 Εν σώμα και εν Πνεύμα, καθώς και προσεκλήθητε με μίαν ελπίδα της προσκλήσεώς σας· εις Κύριος, μία πίστις, εν βάπτισμα· εις Θεός και Πατήρ πάντων, ο ων επί πάντων και διά πάντων και εν πάσιν υμίν.

Αυτά τα εδάφια, είναι άλλο ένα δίλημμα του τριαδικού δόγματος, επειδή αναφέρουν ότι εκτός από τον ένα Κύριο, το ένα Πνεύμα, και τον ένα Πατέρα, ότι υπάρχει ένας Θεός, που κάνει τέσσερα τα πρόσωπα στη θεότητά τους. Αν υπάρχει μόνο ένας Θεός, και μόνο ένα από τα τέσσερα πρόσωπά σας είναι ο Θεός, τότε έχετε τρία πρόσωπα που δεν είναι ο Θεός και δεν θα μπορούσαν ούτε να είναι στη θεότητα. Στην πραγματικότητα, υπάρχει ένας Κύριος (Εφες.δ:5), που είναι ο Ιησούς (Πράξ.θ:5). Ο απόστολος Παύλος είπε στην Β’ Κορ.γ:17, όσον αφορά στο Πνεύμα, ότι «ο Κύριος (ο Ιησούς) είναι το Πνεύμα». Υπάρχει ένας Θεός, ο πατέρας (Α’ Κορ.η:6) και σύμφωνα με Ης.θ:6, ο Ιησούς είναι αυτός ο ισχυρός Θεός και ο αιώνιος πατέρας.

Ζαχ.ιδ:9 Και ο Κύριος θέλει είσθαι βασιλεύς εφ' όλην την γήν· εν τη ημέρα εκείνη θέλει είσθαι Κύριος εις και το όνομα αυτού εν.

Η Παλαιά Διαθήκη προφήτευσε ότι θα υπάρξει καιρός που ο Γιάχβε θα έχει ένα όνομα και αυτό θα γίνει γνωστό (Ης.νβ:6). Ιησούς σημαίνει «Αυτός είναι (Γιάχβε) Σωτήρας». Γι’ αυτό ο άγγελος είπε να ονομάσουν το παιδί Ιησού, «διότι αυτός θέλει σώσει τον λαόν αυτού από των αμαρτιών αυτών». Το όνομα Ιησούς, είναι το όνομα του Θεού που υποσχέθηκε να αποκαλύψει, και περιλαμβάνει όλα τα άλλα ονόματα του Θεού. Κι αυτό, «διά να κλίνη εις το όνομα του Ιησού παν γόνυ επουρανίων και επιγείων και καταχθονίων» (Φιλιπ.β:9-11; Ης.με:22-23).