Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Σάββατο, 13 Μαΐου 2017

ΤΟ ΠΛΗΡΩΜΑ ΤΗΣ ΘΕΟΤΗΤΟΣΚολ.β:9-10 διότι εν αυτώ κατοικεί παν το πλήρωμα της θεότητος σωματικώς, και είσθε πλήρεις εν αυτώ, (ΟΧΙ ΕΝ ΑΥΤΟΙΣ) όστις είναι η κεφαλή πάσης αρχής και εξουσίας,


Αυτά τα εδάφια αποδεικνύουν χωρίς αμφιβολία την θεότητα του Ιησού Χριστού. Τώρα το μόνο που χρειάζεται να κάνει κάθε τριαδικός, είναι να πιστέψει σε ό, τι ο Ιησούς είπε όσον αφορά στην θεότητα που ήταν μέσα Του. Ο Ιησούς είπε ότι είναι «ο Πατήρ ο μένων εν εμοί» (Ιωάν.ιδ:10) και όχι ένας ξεχωριστός θεός υιός.Στους τριαδικούς δεν αρέσει και τόσο η λέξη «σωματικώς», επειδή εδώ βρίσκεται όλη η ουσία του θέματος. Είναι η σωματική εκδήλωση κάθε πτυχής του Θεού, ό, τι ο Θεός είναι. Όλα τα χαρακτηριστικά της θεότητας, ή η υπόσταση του Θεού, ήταν μέσα στον Ιησού. Εάν η θεότητα αποτελείτο από τρεις ξεχωριστές και διαφορετικές προσωπικότητες, όπως προτείνει η θεωρία της τριάδας, τότε όλες θα έπρεπε να κατοικούν στη σωματική μορφή του Ιησού. Ο Ιησούς είναι η ενσάρκωση του πληρώματος της θεότητας. Είναι το μέγα μυστήριον της ευσεβείας, είναι ο Θεός εφανερώθη εν σαρκί.


Κάθε τριαδικός, θα έπρεπε με ειλικρίνεια να σκεφτεί και να απαντήσει στην ερώτηση: Είναι ο Ιησούς μέσα στη θεότητα ή είναι η θεότητα μέσα στον Ιησού;


Η δική μου θέση βρίσκεται στο Κολ.β:9-10. Αυτά τα εδάφια τεκμηριώνουν πλήρως τη θέση μου. Δεν χρειάζεται οποιαδήποτε άλλη γραφή. Εάν η θεότητα είναι μέσα στον Ιησού, τότε είναι πλήρης Θεός. Από την άλλη πλευρά, αν ο Ιησούς είναι το δεύτερο πρόσωπο μιας τριπρόσωπης θεότητας που κάθε μέλος είναι ξεχωριστό και διακριτό από τα άλλα και κάθε ένα είναι θεός, τότε έχουν τρεις θεούς με όποιο τρόπο και αν το δουν. Κάθε ένα είναι είτε πλήρης Θεός, οπότε έχουμε τρεις θεούς ή κάθε ένα είναι το 1/3 του Θεού. Ποιος άκουσε ποτέ για 1/3 Θεό;


Αν κάθε μέλος της θεότητας ήταν μόνο το 1/3 του Θεού, τότε, όταν ο Ιησούς ήταν στον τάφο, η θεότητα ήταν μόνο τα 2/3; Ποια είναι η θέση της θεωρίας της τριάδα;