Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Δευτέρα, 29 Μαΐου 2017

Σκέψεις στο θέμα της θεότητας

Εβρ.θ:24 Διότι ο Χριστός δεν εισήλθεν εις χειροποίητα άγια, αντίτυπα των αληθινών, αλλ' εις αυτόν τον ουρανόν, διά να εμφανισθή τώρα ενώπιον του Θεού υπέρ ημών·

Ενώ νομίζουν ότι αποδεικνύουν πολαπλότητα ξεχωριστών προσώπων μέσα στην θεότητα, στην πραγματικότητα φέρνουν στην επιφάνεια εδάφια που ασχολούνται με τη διπλή φύση του Χριστού. 


Το πλαίσιο μιλάει για τη θυσία του Χριστού, το θάνατό Του την έκχυση του αίματός Του, πράγματα που έχουν να κάνουν με την ανθρώπινη φύση Του. Η «παρουσία του Θεού» δείχνει την αντίθεση μεταξύ της ανθρώπινης και θείας φύσης Του. Το αναστημένο, ένδοξο ανθρώπινο σώμα του Χριστού μπήκε στην παρουσία του αιώνιου Πνεύματος. Οι τριαδικοί πρέπει να απαντήσουν: Ο Ιησούς ήταν Θεός; Θεός μπήκε στην παρουσία Θεού; Ήταν Θεός στη γη, αλλά δεν έχει ακόμα τη δική του παρουσία (την παρουσία του Θεού); Η απάντησή τους οδηγεί σε πολλαπλότητα θεών. Ένας Θεός στη γη, και ένα ξεχωριστό πρόσωπο που είναι ο Θεός στον ουρανό.

Α’ Κορ.ιε:24-28 Ύστερον θέλει είσθαι το τέλος, όταν παραδώση την βασιλείαν εις τον Θεόν και Πατέρα, όταν καταργήση πάσαν αρχήν και πάσαν εξουσίαν και δύναμιν. Διότι πρέπει να βασιλεύη εωσού θέση πάντας τους εχθρούς υπό τους πόδας αυτού. Έσχατος εχθρός καταργείται ο θάνατος· διότι πάντα υπέταξεν υπό τους πόδας αυτού. Όταν δε είπη ότι πάντα είναι υποτεταγμένα, φανερόν ότι εξαιρείται ο υποτάξας εις αυτόν τα πάντα. Όταν δε υποταχθώσιν εις αυτόν τα πάντα, τότε και αυτός ο Υιός θέλει υποταχθή εις τον υποτάξαντα εις αυτόν τα πάντα, διά να ήναι ο Θεός τα πάντα εν πάσιν.

Ο Γιος παραδίδει τη Βασιλεία, ο Γιος είναι υποκείμενος στον Πατέρα. Έχουν ένα ισότιμο θείο πρόσωπο, αιώνια υποκείμενο σε ένα άλλο θεϊκό ισότιμο πρόσωπο. Πού είναι η ισότητα των προσώπων της Τριαδικής ιδέα για τον ένα Θεό, αν το θείο πρόσωπο #2 (ο θεός γιος) πρόκειται να είναι αιωνίως υποκείμενο στο θεϊκό πρόσωπο #1 (ο θεός πατέρας); Πώς μπορούν να εναρμονίσουν την ιδέα ότι ο θεός γιος είναι ίσος με τον θεό πατέρα (Φιλιπ.β:6), και έχουν την ίδια στιγμή τον γιό αιώνια υποκείμενο στον πατέρα;

Ο Χριστός παύει να βασιλεύει; Η Βασιλεία Του τελειώνει; Έχουν το 2ο πρόσωπο να παραδίδει τη Βασιλεία του στο 1ο πρόσωπο, όμως η Βίβλος λέει ότι ο Ιησούς θα βασιλεύει για πάντα και ότι της «βασιλείας αυτού δεν θέλει είσθαι τέλος» (Λουκ.α:33, Εβρ.α:8).

Η βιβλική αλήθεια είναι ότι έρχεται μια μέρα που θα σταματήσει η «υική» διακονία του Ιησού. Αυτό σημαίνει ότι ο Υιός θα υποταχθεί, όχι ο Ιησούς, επειδή ο Ιησούς είναι κάτι περισσότερο από Υιός. Είναι η υπέρτατη θεότητα.

Ιησούς είναι το όνομα του Πατέρα και του Υιού. Όταν οι λόγοι της υικής σχέσης παύουν να υφίστανται, όπως η λύτρωση, η μεσιτεία, η χιλιετής Βασιλεία, η κρίση, κλπ..., ο Ιησούς θα πάψει να ενεργεί στο ρόλο του Υιού και θα είναι για πάντα ο Θεός. Δεν θα είναι αιώνια γνωστός σαν ο υποκείμενος Γιος, αλλά θα είναι αιώνια γνωστός σαν ο ισχυρός Θεός και αιώνιος Πατέρας. Σύμφωνα με την Εφες.ε:27, «διά να παραστήση αυτήν εις εαυτόν ένδοξον εκκλησίαν...». Ο Ιησούς στο ρόλο του Γιου, και σαν τελική πράξη Του σαν Γιός, θα παραστήσει την εκκλησία στον Εαυτό Του, σαν ο Πατέρας. Ο Ιησούς θα βασιλεύει για πάντα σαν ο Θεός.