Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Τετάρτη, 31 Μαΐου 2017

Τα δεξιά του Θεού!Εβρ.α:13 Προς τίνα δε των αγγέλων είπε ποτε· Κάθου εκ δεξιών μου, εωσού θέσω τους εχθρούς σου υποπόδιον των ποδών σου;

Πράξ.ζ:55-60 Ο δε Στέφανος, πλήρης ων Πνεύματος Αγίου, ατενίσας εις τον ουρανόν, είδε την δόξαν του Θεού και τον Ιησούν ιστάμενον εκ δεξιών του Θεού και είπεν· Ιδού, θεωρώ τους ουρανούς ανεωγμένους και τον Υιόν του ανθρώπου ιστάμενον εκ δεξιών του Θεού. Τότε φωνάξαντες μετά φωνής μεγάλης, έφραξαν τα ώτα αυτών και ώρμησαν ομοθυμαδόν επ' αυτόν, και εκβαλόντες έξω της πόλεως ελιθοβόλουν. Και οι μάρτυρες απέθεσαν τα ιμάτια αυτών εις τους πόδας νεανίου τινός ονομαζομένου Σαύλου. Και ελιθοβόλουν τον Στέφανον, επικαλούμενον και λέγοντα· Κύριε Ιησού, δέξαι το πνεύμά μου. Και γονατίσας εφώναξε μετά φωνής μεγάλης· Κύριε, μη λογαριάσης εις αυτούς την αμαρτίαν ταύτην. Και τούτο ειπών εκοιμήθη.


Πιστεύω ότι είναι μεγάλο κατόρθωμα ένας Γιος να κάθεται κυριολεκτικά στα δεξιά του Πατέρα Του (Εβρ.α:13), την ίδια στιγμή να στέκεται στα δεξιά του Πατέρα Του (Πράξ.ζ:55) και συγχρόνως να είναι στην αγκαλιά του Πατέρα Του (Ιωάν.α:18). Ίσως θα μπορούσε κάποιος τριαδικός να μας το εξηγήσει αυτό; Θα πρέπει επίσης να εξηγήσει πώς ο Στέφανος «είδε» τον Θεό, όταν η Αγία Γραφή δηλώνει «Ουδείς (συμπεριλαμβανομένου του Στέφανου) είδε ποτέ τον Θεόν» (Ιωάν.α:18), και πάλι «τον οποίον ουδείς των ανθρώπων είδεν ουδέ δύναται να ίδη» (Α’ Τιμ.ς:16). Ο Στέφανος δεν είπε, «Βλέπω τον Ιησού και τον Θεό». Αυτό το ήξερε πολύ καλά, επειδή ο Θεός είναι Πνεύμα και ως εκ τούτου είναι αόρατος. Είναι αδύνατο να δούμε κάτι που είναι αόρατο. Ο Στέφανος προσευχήθηκε στον Ιησού, αγνοώντας οποιονδήποτε άλλο, διότι δεν είδε, ούτε υπήρχε περίπτωση να δει δύο πρόσωπα.

Μια άλλη σκέψη: ο Θεός σαν άπειρος, «ο ουρανός και ο ουρανός των ουρανών δεν είναι ικανοί να σε χωρέσωσι» (Α’ Βας.η:27), δεν μπορεί να έχει δεξί μέρος, γιατί πληροί τα πάντα και αυτή η λογική Τον δεσμεύει! Άρα, ο Στέφανος δεν είδε κάποιο πρόσωπο και δεξιά του ένα άλλο πρόσωπο, δεν γίνεται αυτό, έχοντας μια απλή γνώση των ιδιοτήτων του Θεού!

Τι σημαίνει η έκφραση «στα δεξιά του Θεού;» Νομίζω ότι όλοι ξέρουν ότι αυτό απεικονίζει την δύναμη και την εξουσία του Θεού. Στην Έξοδ.η:19, όταν ο Θεός κτυπούσε την Αίγυπτο με πληγές, φανερώνοντας μέσω του Μωυσή και του Ααρών αυτά τα θαύματα, οι μάγοι του Φαραώ είπαν, «Δάκτυλος Θεού είναι τούτο». Οι μάγοι είδαν πραγματικά ένα δάχτυλο του Θεού, ή εννοούσαν ότι αυτά μαρτυρούν τη δύναμη και την εξουσία του Θεού; Στην Έξοδ.ιε:6, ο Μωυσής και οι Ισραηλίτες, στην ασφαλή πλευρά της Ερυθράς Θάλασσας, αναφώνησαν «Η δεξιά σου, Κύριε, εδοξάσθη εις δύναμιν· η δεξιά σου, Κύριε, συνέτριψε τον εχθρόν», όταν τα νερά έπεσαν πάνω στο στρατό της Αιγύπτου και τους έπνιξαν. Ουσιαστικά τι μαρτύρησαν; Ότι είδαν κυριολεκτικά το δεξί χέρι του Θεού να κατεβαίνει και να διαχωρίζει τα νερά, ή μια τεράστια εκδήλωση της δύναμης του Θεού; Στο Λουκ.ια:20, ο Ιησούς εκβάλει τα δαιμόνια, έχοντας ένα κυριολεκτικό δάκτυλο από το χέρι του άλλου προσώπου της θεότητας, αφήνοντάς το στον ουρανό με ένα δάχτυλο λιγότερο; Ή, ο Ιησούς έκβαλε τα δαιμόνια με την εξουσία και την δύναμη του Θεού;

Τι είδε στην πραγματικότητα ο Στέφανος; Είδε τον υψωμένο Χριστό. Ο Στέφανος είδε τη δόξα του Θεού, όταν είδε τον Ιησού. Είδε τον Ιησού, να ακτινοβολεί τη δόξα του Θεού, που κατείχε σαν Θεός, με όλη τη δύναμη και την εξουσία του Θεού. Γι’ αυτό οι Γραφές επιβεβαιώνουν, ότι επικαλέστηκε τον Θεό λέγοντας, «Κύριε Ιησού, δέξαι το πνεύμά μου». Μόνο στον Θεό, τον Πατέρα, επιστρέφουν τα πνεύματα των ανθρώπων όταν πεθάνουν (Εκκλ.ιβ:7, Εβρ.ιβ:9). Ο Στέφανος το ήξερε αυτό κι όμως επικαλέστηκε τον Ιησού να δεχτεί το πνεύμα του. Ο Στέφανος πίστευε ότι ο Ιησούς ήταν ο Θεός, ο Πατέρας που φανερώθηκε εν σαρκί. Αν η άποψη των τριαδικών είναι σωστή, τότε ο Στέφανος παραχώρησε το πνεύμα του σε λάθος πρόσωπο της Τριάδας!