Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Τρίτη, 23 Μαΐου 2017

ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ (16)

5. Η ΕΡΧΟΜΕΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ


Ο Δανιήλ μας έδωσε μια πολύ καθαρή εικόνα των μελλοντικών παγκόσμιων αυτοκρατοριών. Είδε τον Κύριο Ιησού, σαν τον τελικό νικητή Βασιλιά της Γης.

Δανιήλ β & ζ

«Καί εν ταίς ημέραις τών βασιλέων εκείνων, θέλει αναστήσει ο Θεός τού ουρανού βασιλείαν, ήτις εις τόν αιώνα δέν θέλει φθαρή· καί η βασιλεία αύτη δέν θέλει περάσει εις άλλον λαόν· θέλει κατασυντρίψει καί συντελέσει πάσας ταύτας τάς βασιλείας, αυτή δέ θέλει διαμένει εις τούς αιώνας» (Δαν.β:44).


Ο κοινός παρανομαστής όλων των Βιβλικών προφητειών είναι η τελική και απόλυτη νίκη του Κυρίου Ιησού Χριστού. Αντίθετα με τη δυαδική ιδέα των δύο ίσων θεών που αγωνίζονται για τον έλεγχο του κόσμου, οι Γραφές αποκαλύπτουν μόνο ένα υπέρτατο Θεό που κατοικεί στην αιωνιότητα και έχει ήδη αποφασίσει την τροχιά των γεγονότων απ’ την αρχή μέχρι το τέλος.

Ο Σατανάς δεν είναι απειλή στα σχέδια του Θεού. Είναι ένας εχθρός που ήδη έχει νικηθεί. Το 45% του βιβλίου του Δανιήλ είναι στη φύση του προφητικό. Ενώ οι προηγούμενες κοσμοκρατορίες περιγράφονται με φρικτούς και αποκρουστικούς όρους, η τελική σύγκρουση όλων των ανθρώπινων και διεφθαρμένων συστημάτων απεικονίζεται ξανά και ξανά. Οι πολιτικές κυβερνήσεις αυτού του κόσμου μπορεί να αγωνίζονται θέλοντας να διατηρήσουν την εύθραυστη θέση τους στην εξουσία, αλλά ο Θεός είναι Αυτός που «καθαιρεί βασιλείς καί καθιστά βασιλείς» (Δαν.β:21).

Η απόλυτη κυριαρχία του Κυρίου μας Ιησού Χριστού δεν είναι κάτι που αναφέρεται μόνο στην Παλαιά Διαθήκη. Στον Άρειο Πάγο ο απόστολος Παύλος  διακήρυξε ότι ο Θεός «έκαμεν εξ ένός αίματος πάν έθνος ανθρώπων, διά νά κατοικώσιν εφ' όλου τού προσώπου τής γής, καί διώρισε τούς προδιατεταγμένους καιρούς καί τά οροθέσια τής κατοικίας αυτών» (Πράξ.ιζ:26).

Δύο βασικά στοιχεία πολιτικού νόμου είναι ολοφάνερα εδώ: Œ Το διάστημα διακυβέρνησης και  η γεωγραφική ανάπτυξη της κυριαρχίας κάθε έθνους. Ο Θεός είναι Αυτός που αποφασίζει ποια κυβέρνηση θα είναι στην εξουσία, πόσο καιρό θα κυβερνήσει καθώς και την έκταση της εξουσίας της.

Κάθε επίγεια βασιλεία, άσχετα με τη δύναμη και την επιρροή της, τελικά θα πέσει. Αντίθετα, η Βασιλεία του Ιησού Χριστού, που θα ξεκινήσει με την επιστροφή Του, ποτέ δεν θα αντικατασταθεί από κάποια άλλη. «… βασιλείαν, ήτις εις τόν αιώνα δέν θέλει φθαρή· καί η βασιλεία αύτη δέν θέλει περάσει εις άλλον λαόν» (Δαν.β:44).