Αγωνίζησθε δια την πίστιν

Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Σάββατο, 20 Μαΐου 2017

5 προϋποθέσεις της προσευχής

5 προϋποθέσεις για αποτελεσματική προσευχή, προσευχή με πίστη, προσευχή κατά το θέλημα του Θεού.
Η προσευχή είναι και απλή και περίπλοκη

   1. απαιτεί πίστη:
Ματθ.κα:22 και πάντα όσα αν ζητήσητε εν τη προσευχή έχοντες πίστιν θέλετε λάβει.

   2. απαιτεί να είσαι εντάξει με το Θεό:
Ιωάν.ιε:7 Εάν μείνητε εν εμοί και οι λόγοι μου μείνωσιν εν υμίν, θέλετε ζητεί ό,τι αν θέλητε, και θέλει γείνει εις εσάς.


   3. απαιτεί σωστά κίνητρα:
Ιακ.δ:3 ζητείτε και δεν λαμβάνετε, διότι κακώς ζητείτε, διά να δαπανήσητε εις τας ηδονάς σας.

   4. απαιτεί καθαρή συνείδηση:
Α’ Ιωάν.γ:21,22 Αγαπητοί, εάν η καρδία ημών δεν μας κατακρίνη, έχομεν παρρησίαν προς τον Θεόν, και ό,τι αν ζητώμεν λαμβάνομεν παρ' αυτού, διότι φυλάττομεν τας εντολάς αυτού και πράττομεν τα αρεστά ενώπιον αυτού.

   5. ίσως η καλύτερη σύνοψη της προσευχής είναι στο Α’ Ιωάν.ε:14-15:
Και αύτη είναι η παρρησία, την οποίαν έχομεν προς αυτόν, ότι εάν ζητώμέν τι κατά το θέλημα αυτού, ακούει ημάς. Και εάν εξεύρωμεν ότι ακούει ημάς ό,τι αν ζητήσωμεν, εξεύρομεν ότι λαμβάνομεν τα ζητήματα, τα οποία εζητήσαμεν παρ' αυτού.

Τι υπέροχο προνόμιο, να μπορούμε να δίνουμε τις ανησυχίες μας στον Κύριο!