Αγωνίζησθε δια την πίστιν

Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Κυριακή, 4 Δεκεμβρίου 2016

Είναι σωστό, οι χριστιανοί να γιορτάζουν τα Χριστούγεννα;Είναι αναμφισβήτητο, ότι τα Χριστούγεννα είναι η πιο αναμενόμενη στιγμή του χρόνου για εκατομμύρια «Χριστιανών» και μη Χριστιανών. Είναι αυτές οι μέρες με τις όμορφες μουσικές, τα νόστιμα φαγητά και γλυκά, τα φωτεινά χρώματα και φωτάκια, τις οικογενειακές συναντήσεις. Ωστόσο, υπάρχει κάτι που δεν είναι τα Χριστούγεννα, ούτε ήταν ποτέ: χριστιανικά!!!
   
Όσο αθώες και ελκυστικές μπορεί να φαίνονται αυτές οι μέρες, οι ρίζες τους είναι πολύ σκοτεινές και δεν έχουν καμία σχέση με τον Θεό.


Είναι απόλυτα απαραίτητο να καταλάβουμε ότι ο Θεός μισεί το ψέμα, οποιαδήποτε μορφή κι αν έχει. Ο Σατανάς χαρακτηρίστηκε σαν ο πατέρας του ψεύδους (Ιωάν.η:44) και «ο πλανών την οικουμένην όλην» (Αποκ.ιβ:9). Οι Γραφές αποκαλύπτουν επίσης ότι ο Σατανάς εμφανίζεται σαν άγγελος φωτός. Δεν είναι λοιπόν παράξενο, οι γιορτές που είναι προς τιμήν του να είναι τόσο πολύ όμορφες και ελκυστικές!

Ορισμένοι θα υποστηρίξουν ότι αν και τα σύμβολα είναι ειδωλολατρικά, αυτοί δεν τα προσφέρουν στα είδωλα, αλλά το κάνουν για το Θεό.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ακούγεται κάτι τέτοιο. Δεκαπέντε αιώνες πριν από τη γέννηση του Χριστού, οι Ισραηλίτες οδηγήθηκαν να φύγουν  από την Αίγυπτο διά χειρός κραταιάς.

Δεν πέρασε πολύς καιρός, όταν αυτοί θέλησαν να επιστρέψουν στις ειδωλολατρικές πρακτικές που μόλις είχαν αφήσει. Ενώ ο Μωυσής ήταν στο όρος για να πάρει τις δέκα εντολές από τον Θεό, οι υιοί Ισραήλ ζήτησαν από τον Ααρών να τους φτιάξει ένα χρυσό μόσχο, ακριβώς όπως τα είδωλα της Αιγύπτου.

Έξοδ.λβ:1 Και ιδών ο λαός ότι εβράδυνεν ο Μωϋσής να καταβή εκ του όρους, συνήχθη ο λαός επί τον Ααρών και έλεγον προς αυτόν, Σηκώθητι, κάμε εις ημάς θεούς, οίτινες να προπορεύωνται ημών· διότι ούτος ο Μωϋσής, ο άνθρωπος όστις εξήγαγεν ημάς εκ γης Αιγύπτου, δεν εξεύρομεν τι απέγεινεν αυτός.

Ο Ααρών συναίνεσε στο αίτημά τους και είπε στους υιούς Ισραήλ να συγκεντρώσουν τα κοσμήματά τους, με τα οποία θα διαμόρφωνε το είδωλο.

Έξοδ.λβ:4 Και λαβών εκ των χειρών αυτών, διεμόρφωσεν αυτό με εργαλείον εγχαρακτικόν, και έκαμεν αυτό μόσχον χωνευτόν· οι δε είπον, Ούτοι είναι οι θεοί σου, Ισραήλ, οίτινες σε ανεβίβασαν εκ γης Αιγύπτου.

Στη συνέχεια, ο Ααρών έκανε μια διακήρυξη που φαίνεται αδιανόητη -λαμβάνοντας υπόψη τα μεγάλα θαύματα στα οποία οι Ισραηλίτες ήταν μάρτυρες  κατά την απολύτρωση τους. Αφού έφτιαξε το είδωλο, ο Ααρών κήρυξε ότι «είναι εορτή εις τον Κύριον». Ο Θεός ήταν τόσο θυμωμένος με τη συμπεριφορά αυτή, που είπε στον Μωυσή ότι θέλει να τους εξολοθρεύσει!!

Έξοδ.λβ:10 τώρα λοιπόν, άφες με, και θέλει εξαφθή η οργή μου εναντίον αυτών και θέλω εξολοθρεύσει αυτούς·

Είναι σαφές ότι ο Θεός ήταν πολύ θυμωμένος με τους Ισραηλίτες για την προσπάθεια να «οικειοποιηθούν» τις παγανιστικές θρησκευτικές πρακτικές της Αιγύπτου για να Τον δοξάσουν. Όπως αποδεικνύουν επανειλημμένα οι Γραφές, ο Θεός περιφρονεί τις διεστραμμένες θρησκείες των ανθρώπων.

Μια τελευταία σκέψη

Είναι τα Χριστούγεννα χριστιανικά; Η απλή απάντηση είναι ένα δυνατό «όχι»! Τα Χριστούγεννα δεν είναι χριστιανικά, στη βάση τους είναι ειδωλολατρικά. Οι εικόνες και τα σύμβολα προέρχονται από ειδωλολατρικές πρακτικές και πρέπει να εγκαταλειφθούν από όλους τους αληθινούς πιστούς. Μιλώντας στους Ισραηλίτες, ο Θεός έδωσε μια δυνατή νουθεσία σχετικά με την αφομοίωση ψεύτικων θρησκειών στη λατρεία Του.

Δευτ.ιβ:30-32 πρόσεχε εις σεαυτόν, μήποτε παγιδευθής και ακολουθήσης αυτούς, αφού εξολοθρευθώσιν απ' έμπροσθέν σου· και μήποτε εξετάσης περί των θεών αυτών, λέγων, Πως ελάτρευον τα έθνη ταύτα τους θεούς αυτών; ούτω θέλω κάμει και εγώ. Δεν θέλεις κάμει ούτως εις Κύριον τον Θεόν σου· διότι παν βδέλυγμα, το οποίον ο Κύριος μισεί, έκαμον εις τους θεούς αυτών· επειδή και τους υιούς αυτών και τας θυγατέρας αυτών καίουσιν εν πυρί προς τους θεούς αυτών. Παν ό,τι προστάζω εγώ εις εσάς, τούτο προσέχετε να κάμνητε· δεν θέλεις προσθέσει εις αυτό ουδέ θέλεις αφαιρέσει απ' αυτού.   

Η Αγία Γραφή αποκαλύπτει ότι ο Ιησούς Χριστός θα επιστρέψει σ’ αυτή τη γη και να εγκαθιδρύσει τη Χιλιετή Βασιλεία. Όταν έρθει, θα βρει τα παιδιά Του να έχουν επιστρέψει στην Αίγυπτο;

Τι γίνεται με σένα; Θα δεχτείς τις διδασκαλίες ενός κόσμου που αγκαλιάζει τις ειδωλολατρικές πρακτικές και τις ντύνει σαν χριστιανικές, ή θα Τον λατρέψεις εν πνεύματι και αληθεία;