Αγωνίζησθε δια την πίστιν

Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Κυριακή, 18 Δεκεμβρίου 2016

Ελάτε σ’ εμέναΜατθ.ια:28 Έλθετε προς με, πάντες οι κοπιώντες και πεφορτισμένοι, και εγώ θέλω σας αναπαύσει.

   · Είναι μια προσωπική πρόσκληση — «Έλθετε προς με».
   · Έλα τώρα, μην περιμένεις.
  · Μια τόσο γλυκιά πρόσκληση, απαιτεί μια αυθόρμητη αποδοχή

Η πρόσκληση είναι για όσους δουλεύουν και κουράζονται αλλά και για όσους έχουν πολλά βάρη.


Ησ.ν:4 Κύριος ο Θεός έδωκεν εις εμέ γλώσσαν πεπαιδευμένων, διά να εξεύρω πως να λαλήσω λόγον εν καιρώ προς τον βεβαρυμένον· εγείρει από πρωΐ εις πρωΐ, εγείρει το ωτίον μου, διά να ακούω ως οι πεπαιδευμένοι.

Αν σε έχουν κουράσει οι τελετουργίες:

Λουκ.ια:46 Ο δε είπε· Και εις εσάς τους νομικούς ουαί, διότι φορτίζετε τους ανθρώπους φορτία δυσβάστακτα, και σεις με ένα των δακτύλων σας δεν εγγίζετε τα φορτία.

Αν σε έχει κουράσει ο κόσμος και η αμαρτία, πήγαινε στο Χριστό!

Συμβαίνει συχνά, όταν κάποιος είναι κουρασμένος, ναι έχει λάθος ζυγό:

Ματθ.ια:30 διότι ο ζυγός μου είναι καλός και το φορτίον μου ελαφρόν.

Εφραϊμ:

Ιερεμ.λα:18-20 Ήκουσα τωόντι τον Εφραΐμ λέγοντα εν οδυρμοίς, Με επαίδευσας, και επαιδεύθην ως μόσχος αδάμαστος· επίστρεψόν με και θέλω επιστρέψει· διότι συ είσαι Κύριος ο Θεός μου· βεβαίως αφού επέστρεψα, μετενόησα, και αφού εδιδάχθην, εκτύπησα επί τον μηρόν μου· ησχύνθην και μάλιστα ηρυθρίασα, διότι εβάστασα το όνειδος της νεότητός μου. Ο Εφραΐμ είναι υιός αγαπητός εις εμέ; παιδίον φίλτατον; διότι αφού ελάλησα εναντίον αυτού, πάντοτε ενθυμούμαι αυτόν, διά τούτο τα σπλάγχνα μου ηχούσι δι' αυτόν· θέλω βεβαίως σπλαγχνισθή αυτόν, λέγει Κύριος.

Άσωτος γιος:

Λουκ.ιε:17 Ελθών δε εις εαυτόν, είπε· Πόσοι μισθωτοί του πατρός μου περισσεύουσιν άρτον, και εγώ χάνομαι υπό της πείνης.

Τελώνης:

Λουκ.ιη:13 Και ο τελώνης μακρόθεν ιστάμενος, δεν ήθελεν ουδέ τους οφθαλμούς να υψώση εις τον ουρανόν, αλλ' έτυπτεν εις το στήθος αυτού, λέγων· Ο Θεός, ιλάσθητί μοι τω αμαρτωλώ.

Ισραηλίτες:

Πράξ.β:37 Αφού δε ήκουσαν ταύτα, ήλθεν εις κατάνυξιν η καρδία αυτών, και είπον προς τον Πέτρον και τους λοιπούς αποστόλους· Τι πρέπει να κάμωμεν, άνδρες αδελφοί;

Δεσμοφύλακας:

Πράξ.ις:29-30 Ζητήσας δε φώτα εισεπήδησε, και έντρομος γενόμενος έπεσεν έμπροσθεν του Παύλου και του Σίλα, και εκβαλών αυτούς έξω, είπε· Κύριοι, τι πρέπει να κάμω διά να σωθώ;

Απαραίτητη προϋπόθεση, να ζητήσεις χάρη και συγχώρεση.

Ιωάν.ις:8 και ελθών εκείνος θέλει ελέγξει τον κόσμον περί αμαρτίας και περί δικαιοσύνης και περί κρίσεως·

Πρέπει να Τον δεχτείς σαν γιατρό και δικηγόρο, που σημαίνει τέλεια παράδοση. Θα σε σώσει, όπως Αυτός θέλει.

Η ευλογία για όσους έρθουν: Εγώ θα σας αναπαύσω!

Είναι ο Νώε μας:

Γέν.ε:29 και εκάλεσε το όνομα αυτού Νώε, λέγων, Ούτος θέλει ανακουφίσει ημάς από του έργου ημών, και από του μόχθου των χειρών ημών, εξ αιτίας της γης την οποίαν κατηράσθη ο Κύριος.

Η ανάπαυσή Του είναι καλή, ιδιαίτερα στους κουρασμένους εργάτες!

Εκκλ.ε:12 Ο ύπνος του εργαζομένου είναι γλυκύς, είτε ολίγον φάγη, είτε πολύ· ο δε του πλουσίου χορτασμός δεν αφίνει αυτόν να κοιμάται.

Αλλά πρέπει να πας και να υποταχτείς σ’ Αυτόν.

Ματθ.ια:29  Άρατε τον ζυγόν μου: σαν να βάζεις βάρος στο βάρος, αλλά δεν είναι έτσι! Η διαφορά είναι στο «μου»!

Άφησε κάθε τι άλλο και πάρε το δικό μου:
   · Υπακοή στο ευαγγέλιο
   · Δουλειά
   · Να δεχτείς τους αδελφούς (αυτούς που είναι στον ίδιο ζυγό).

Παρ.ιδ:6 Ο χλευαστής ζητεί σοφίαν και δεν ευρίσκει· εις δε τον συνετόν είναι εύκολος η μάθησις.

Ο Παύλος ονομάζει το ζυγό του Χριστού «ελαφρά θλίψη»:

Β’ Κορ.δ:17 Διότι η προσωρινή ελαφρά θλίψις ημών εργάζεται εις ημάς καθ' υπερβολήν εις υπερβολήν αιώνιον βάρος δόξης,

Η παρουσία του Θεού τον κάνει ελαφρύ:

Ησ.μγ:2 Όταν διαβαίνης διά των υδάτων, μετά σου θέλω είσθαι· και όταν διά των ποταμών, δεν θέλουσι πλημμυρήσει επί σέ· όταν περιπατής διά του πυρός, δεν θέλεις καή ουδέ θέλει εξαφθή η φλόξ επί σε.

Είναι έτοιμος να παρηγορήσει τον καθένα που έχει ανάγκη:

Β’ Κορ.α:3 Ευλογητός ο Θεός και Πατήρ του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ο Πατήρ των οικτιρμών και Θεός πάσης παρηγορίας,

Ησ.ξγ:7-9 Θέλω αναφέρει τους οικτιρμούς του Κυρίου, τας αινέσεις του Κυρίου, κατά πάντα όσα ο Κύριος έκαμεν εις ημάς, και την μεγάλην αγαθότητα προς τον οίκον Ισραήλ, την οποίαν έδειξε προς αυτούς κατά τους οικτιρμούς αυτού και κατά το πλήθος του ελέους αυτού. Διότι είπε, Βεβαίως λαός μου είναι αυτοί, τέκνα τα οποία δεν θέλουσι ψευσθή· και υπήρξεν ο Σωτήρ αυτών. Κατά πάσας τας θλίψεις αυτών εθλίβετο, και ο άγγελος της παρουσίας αυτού έσωσεν αυτούς· εν τη αγάπη αυτού και εν τη ευσπλαγχνία αυτού αυτός ελύτρωσεν αυτούς· και εσήκωσεν αυτούς και εβάστασεν αυτούς πάσας τας ημέρας του αιώνος.

Πρέπει να πας στον Ιησού σαν δάσκαλο: και μάθετε απ' εμού

Να μάθουμε απ’ Αυτόν που είναι πράος και ταπεινός. Ξέρει να ακούει, δεν νευριάζει, είναι γλυκός κι ευγενικός.

Είναι καλός δάσκαλος και το σχολείο Του καλό.

Ωσ.ια:3 Εγώ εδίδαξα έτι τον Εφραΐμ να περιπατή, πιάνων αυτόν από των βραχιόνων αυτού· αλλά δεν εγνώρισαν ότι ιάτρευον αυτούς.

Ψαλ.κε:9 Θέλει οδηγήσει τους πράους εν κρίσει και θέλει διδάξει τους πράους την οδόν αυτού.