Αγωνίζησθε δια την πίστιν

Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Σάββατο, 17 Δεκεμβρίου 2016

Το βιβλίο των αριθμών 40ΤΡΙΑΚΟΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Σχετικά με ευχές.

εδ.1,2 Πολλές φορές υποσχόμαστε πράγματα στο Θεό: Κύριε, από σήμερα υπόσχομαι να γίνω άλλος άνθρωπος, να δοθώ σ’ Εσένα, να.. .να.. και πρέπει να προσέχουμε να κάνουμε αυτά που λέμε, γιατί ο Θεός μας πιάνει από τα ίδια μας τα λόγια και απαιτεί να εκπληρώνουμε τις ευχές μας.

Η μεγαλύτερη ευχή που έχουμε κάνει είναι να μείνουμε πιστοί στο θέλημα του Κυρίου Ιησού Χριστού μέχρι τέλους. Ο Θεός αμείβει την πιστότητα! Και περιμένει να εκπληρώνουμε τις ευχές μας. Αυτοί οι νόμοι είναι πνευματικοί και δεν είναι μόνο για την Π.Δ. αλλά και για την Καινή Διαθήκη.


εδ.3-8 Επειδή η γυναίκα είναι κάτω από εξουσία (από τον πατέρα ή από τον άνδρα) δεν πιάνουν οι ευχές της αν δεν συγκατανεύσει η εξουσία που είναι πάνω από το κεφάλι της. Ο Θεός θέλει η γυναίκα να μην είναι αυτόνομη αλλά εξαρτώμενη. Και γι’ αυτό ο άνδρας έχει μεγαλύτερη ευθύνη. 

Α’ Κορ.ζ:1 Βλέπουμε ότι ό,τι γίνεται, γίνεται κατόπιν συμφωνίας των συζύγων. Δεν μπορεί η γυναίκα να αποφασίσει πολυήμερες προσευχές και νηστείες αν και ο άνδρας της δεν είναι σύμφωνος.

εδ.9-15 Οι ευχές της χήρας πρέπει να εκπληρωθούν, εκτός αν την ώρα που έγιναν ήταν στο σπίτι του ανδρός της (σε περίπτωση χωρισμένης) και εκείνος δεν συγκατένευσε. Βλέπουμε πόσο λόγο κάνει ο Θεός γι’ αυτό το πράγμα, που σημαίνει ότι θέλει να είμαστε άνθρωποι του λόγου μας. Ότι λέμε να το κάνουμε.