Αγωνίζησθε δια την πίστιν

Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Δευτέρα, 26 Δεκεμβρίου 2016

Το βιβλίο των αριθμών 43ΤΡΙΑΚΟΣΤΟ ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

λγ:1-49 Απαρίθμηση των ταξιδιών στην έρημο.
Γράφτηκαν, για να μην αμφισβητεί κανείς ότι πράγματι έγιναν όλα αυτά, επειδή ο Μωυσής έβλεπε ότι οι επερχόμενες γενιές θα τα ξέχναγαν όπως κι έγινε στον καιρό του Ιωσία.

λγ:50-56 Προειδοποίηση του Μωυσή ώστε να καταλάβουν πλήρως τη γη.

ΤΡΙΑΚΟΣΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

εδ.1-12 Τα όρια της γης Χαναάν (αρκτικόν = βόρειο)

εδ.13-15 φυλές παίρνουν την ανατολική του Ιορδάνη.

εδ.16-29 Ορίζονται άνδρες από κάθε φυλή σαν υπεύθυνοι για την δίκαια μοιρασιά της γης.


ΤΡΙΑΚΟΣΤΟ ΠΕΜΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

εδ.1-8  48 Λευιτικές πόλεις με 6 πόλεις καταφυγής 48=24+24, 24=12+12 η Βασιλεία του Θεού, οι Λευίτες, η εκκλησία του Θεού.

Φονέα: που κατά λάθος σκότωνε κάποιον.

Οι πόλεις καταφυγής ήταν πόλεις ιερέων (εκκλησία) όπου μπορεί να τρέξει και να βρει καταφυγή ο κάθε εξ’ αμελείας φονιάς που τον καταδιώκει ο αντίδικος (διάβολος)

εδ.9-34 Νόμοι σχετικά με τους φόνους.

Εγώ ο Κύριος είμαι ο κατοικών εν τω μέσω των υιών Ισραήλ Αν ο Κύριος κατοικεί ανάμεσά μας, απαιτεί καθαρότητα. Πρέπει να προσέχουμε την καθαρότητά μας, την συμπεριφορά μας, το ντύσιμο μας.

ΤΡΙΑΚΟΣΤΟ ΕΚΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Οι θυγατέρες του Σαλπαάδ νουθετούνται να πανtρευτούν μέσα από τη φυλή τους (Μανασσή) ώστε η κληρονομιά να μη χαθεί περιερχόμενη σε κάποια άλλη φυλή.