Αγωνίζησθε δια την πίστιν

Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Κυριακή, 11 Δεκεμβρίου 2016

Το βιβλίο των αριθμών 34ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

κδ:1 να ζητήσει μαντείας: ίσως είχαν να κάνουν οι βωμοί, αλλά και ο τρόπος του Βαλαάμ να μην ήταν ο σωστός. Μάλλον δεν θα ήξερε ο Βαλαάμ πώς να ζητήσει από το Θεό - με τον τρόπο που ο Θεός θέλει - και ζητούσε με κάποιο άλλο τρόπο που ίσως να ήταν μια αντιγραφή από μάντεις. Τον βλέπουμε να λέει «θα πάω στο υψηλό μέρος» κάτι που ήταν ειδωλολατρική συνήθεια, ενώ ο Ελισσαιέ όταν ο Ιωσαφάτ του ζήτησε να προφητεύσει, το έκανε εκεί που βρισκόταν και το μόνο που ζήτησε ήταν ένας ψαλμωδός για να γαληνέψει το πνεύμα του (Β’ Βασ.γ:15)


Εδώ με τον Βαλαάμ, δεν υπάρχει ο λόγος, ο Νόμος, αλλά όλα είναι διάχυτα, προφορικά, παραδόσεις θα μπορούσαμε να πούμε.

εδ.5 Επειδή από εκεί θα έρθει ο Χριστός, η σωτηρία προς όλους τους λαούς.

εδ.24 Αναφέρεται μάλλον στη δύναμη του μ. Αλέξανδρου ο οποίος ήρθε και έθλιψε τον Ασούρ δηλαδή την Ασσυρία, Βαβυλωνία και Μηδοπερσία.