Αγωνίζησθε δια την πίστιν

Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Πέμπτη, 4 Μαΐου 2017

Όχι μόνο τα εύκολα

Η μεγάλη εντολή


Ματθ.κη:18-20 Και προσελθών ο Ιησούς, ελάλησε προς αυτούς, λέγων· Εδόθη εις εμέ πάσα εξουσία εν ουρανώ και επί γης. Πορευθέντες λοιπόν μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, βαπτίζοντες αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, διδάσκοντες αυτούς να φυλάττωσι πάντα όσα παρήγγειλα εις εσάς· και ιδού, εγώ είμαι μεθ' υμών πάσας τας ημέρας έως της συντελείας του αιώνος. Αμήν.Στις τελευταίες οδηγίες του Χριστού πριν αναληφθεί, είπε στους δικούς Του να πάνε και να κάνουν μαθητές «διδάσκοντες αυτούς να φυλάττωσι πάντα όσα παρήγγειλα εις εσάς».

  • Όχι προσήλυτους, αλλά μαθητές.
  • Να μην ξέρουν απλά τις εντολές Του, αλλά να τις υπακούουν.
  • Όχι κάποιες διδασκαλίες Του, αλλά όλες.
Για να είμαστε αλάτι και φως (Ματθ.ε:13-16), πρέπει να κηρύττουμε ολόκληρο το ευαγγέλιο, όχι μόνο τα εύκολα μέρη.


Αν δεν βοηθήσουμε τους ανθρώπους να κατανοήσουν την αμαρτία, δεν θα καταλάβουν πλήρως τη θυσιαστική αγάπη του Θεού και τη χάρη που δεν αξίζαμε. Η αναγνώριση και η μετάνοια της αμαρτίας είναι το πρώτο βήμα για να γίνει κάποιος μαθητής. Χωρίς αυτό, ο άνθρωπος είναι απλά ένας ρηχός προσήλυτος. 

Μετά, φυσικά πρέπει να βαπτιστεί στο όνομα του Ιησού Χριστού, γιατί διαφορετικά οι αμαρτίες του δεν αφίενται και ο Θεός θα τον σφραγίσει με το δώρο του Αγίου Πνεύματος (Πράξ.β:38).


Αν θέλουμε να μάθουμε την βιβλική έννοια της αμαρτίας, μπορούμε να πάρουμε ένα ταμείο της Αγίας Γραφής και να δούμε πόσες φορές ο Χριστός είπε «Μετανοείτε!» (π.χ. Ματθ.δ:17).


Ας βεβαιωθούμε ότι όταν διδάσκουμε άλλους, τα λέμε όλα!