Αγωνίζησθε δια την πίστιν

Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Κυριακή, 7 Μαΐου 2017

Προσοχή τον θησαυρό!Ματθ.ιγ:44-45 Πάλιν ομοία είναι η βασιλεία των ουρανών με θησαυρόν κεκρυμμένον εν τω αγρώ, τον οποίον ευρών άνθρωπος έκρυψε, και από της χαράς αυτού υπάγει και πωλεί πάντα όσα έχει και αγοράζει τον αγρόν εκείνον. Πάλιν ομοία είναι η βασιλεία των ουρανών με άνθρωπον έμπορον ζητούντα καλούς μαργαρίτας·

Κολ.α:19-20 διότι εν αυτώ ηυδόκησεν ο Πατήρ να κατοικήση παν το πλήρωμα και δι' αυτού να συνδιαλλάξη τα πάντα προς εαυτόν, ειρηνοποιήσας διά του αίματος του σταυρού αυτού, δι' αυτού, είτε τα επί της γης είτε τα εν τοις ουρανοίς.


Τα παραπάνω λόγια είναι ένας θησαυρός που ο Θεός μας εμπιστεύτηκε και πρέπει να τον φυλάξουμε, γιατί:

Κολ.β:3 εν τω οποίω είναι κεκρυμμένοι πάντες οι θησαυροί της σοφίας και της γνώσεως.

Παρ.β:4,5 εάν ζητήσης αυτήν ως αργύριον και εξερευνήσης αυτήν ως κεκρυμμένους θησαυρούς, τότε θέλεις εννοήσει τον φόβον του Κυρίου και θέλεις ευρεί την επίγνωσιν του Θεού.

Αυτός ο θησαυρός, απαιτεί ανάλογη εκζήτηση και εξερεύνηση!

Όπως:

 • Το γάλα στο στήθος
 • Το μέλι στην κηρύθρα
 • Το μεδούλι στο κόκαλο
 • Το νερό στο πηγάδι


Πολλοί χάνουν τον θησαυρό, γιατί κοιτάζουν μόνο επιφανειακά, δεν σκάβουν.

Εβρ.δ:1 Ας φοβηθώμεν λοιπόν μήποτε, ενώ μένει εις ημάς επαγγελία να εισέλθωμεν εις την κατάπαυσιν αυτού, φανή τις εξ υμών ότι υστερήθη αυτής.

Εβρ.ιβ:15 παρατηρούντες μήπως υστερήταί τις από της χάριτος του Θεού, μήπως ρίζα τις πικρίας αναφύουσα φέρη ενόχλησιν και διά ταύτης μιανθώσι πολλοί,

Χρειάζεται προσοχή, να μην μας κλέψει ο διάβολος τον θησαυρό.

Τα πολύτιμα πράγματα είναι επικίνδυνα.

Να μην διακινδυνεύουμε για μικρές απολαύσεις τώρα, να χάσουμε την αιωνιότητα.

Παρ.κα:20 Θησαυρός πολύτιμος και μύρα ευρίσκονται εν τω οίκω του σοφού· ο δε άφρων άνθρωπος καταδαπανά αυτά.

Η Γραφή μας μιλάει για μεγάλη αποστασία και ψυχρότητα των χριστιανών.

Γι’ αυτό να μην μένουμε ικανοποιημένοι με μετριότητες.

Μόνο η αλήθεια ελευθερώνει, γι’ αυτό:


 • Να ζητάμε την αλήθεια
 • Να ακολουθούμε την αλήθεια
 • Να μην πουλάμε την αλήθεια


Πολλοί είχαν την αλήθεια, αλλά κάποιοι την ξεπούλησαν για ένα πιάτο φακές. Βέβαια, έχει κόστος να αγωνίζεσαι για την αλήθεια που παραδόθηκε μια φορά στους αγίους και να μην συμμορφώνεσαι με κάθε άνεμο διδασκαλίας.

Η Γραφή μας λέει ότι είναι καιρός αγρύπνιας, προσοχής και προσευχής.

Η καθημερινότητα, τα άλλα πράγματα «συμπνίγουσι τον λόγον, και γίνεται άκαρπος» (Μάρκ.δ:19).

Να μην ξεγελάμε τους εαυτούς μας, αλλά να γίνουμε ζηλωτές.

Είναι καιρός:


 • να χαρούμε
 • να διακηρύξουμε (πραγματικά) τη χαρά μας
 • να δοξάσουμε
 • να αγαπηθούμε μεταξύ μας
 • να μιλήσουμε σε ψυχές


Όμως, τίποτα απ’ όλα αυτά δεν μπορεί να γίνει, αν λείπει ο θησαυρός!

«χωρίς εμού δεν δύνασθε να κάμητε ουδέν» (Ιωάν.ιε:5).

Εβρ.γ:12-15 προσέχετε, αδελφοί, (ΤΗΝ ΑΠΑΤΗ ΤΗΣ ΑΜΑΡΤΙΑΣ) να μη υπάρχη εις μήδενα από σας πονηρά καρδία απιστίας, ώστε να αποστατήση από Θεού ζώντος, αλλά προτρέπετε αλλήλους καθ' εκάστην ημέραν, ενόσω ονομάζεται το σήμερον, διά να μη σκληρυνθή τις εξ υμών διά της απάτης της αμαρτίας· διότι μέτοχοι εγείναμεν του Χριστού, εάν κρατήσωμεν μέχρι τέλους βεβαίαν την αρχήν της πεποιθήσεως, ενώ λέγεται· Σήμερον, εάν ακούσητε της φωνής αυτού, μη σκληρύνητε τας καρδίας σας ως εν τω παραπικρασμώ.

Εβρ.γ:1 Όθεν, αδελφοί άγιοι, ουρανίου προσκλήσεως μέτοχοι, κατανοήσατε τον απόστολον και αρχιερέα της ομολογίας ημών τον Ιησούν Χριστόν,

Β’ Ιωάν.α:8,9 Προσέχετε εις εαυτούς, διά να μη χάσωμεν εκείνα, τα οποία ειργάσθημεν, αλλά να απολάβωμεν πλήρη τον μισθόν. Πας όστις παραβαίνει και δεν μένει εν τη διδαχή του Χριστού Θεόν δεν έχει· ο μένων εν τη διδαχή του Χριστού, ούτος έχει και τον Πατέρα και τον Υιόν.

Εβρ.ι:35-39 Μη αποβάλητε λοιπόν την παρρησίαν σας, ήτις έχει μισθαποδοσίαν μεγάλην. Διότι έχετε χρείαν υπομονής, διά να κάμητε το θέλημα του Θεού και να λάβητε την επαγγελίαν. Διότι έτι ολίγον καιρόν, και θέλει ελθεί ο ερχόμενος και δεν θέλει βραδύνει. Ο δε δίκαιος θέλει ζήσει εκ πίστεως· και εάν τις συρθή οπίσω, η ψυχή μου δεν ευαρεστείται εις αυτόν. Ημείς όμως δεν είμεθα εκ των συρομένων οπίσω προς απώλειαν, αλλ' εκ των πιστευόντων προς σωτηρίαν της ψυχής.