Αγωνίζησθε δια την πίστιν

Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Παρασκευή, 5 Μαΐου 2017

ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ (8)

ΙΙΙ. ΑΝΑΓΚΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ

Χαρτογραφώντας το βόθρο της αμαρτίας και με την απλή γνώση ότι αντιμετωπίζουμε τις έσχατες ημέρες, τα λόγια του Ιησού σχίζουν το σκοτάδι: «Ο δε υπομείνας έως τέλους, ούτος θέλει σωθή» (Ματθ.κδ:13). Φαίνεται, ότι η οδός διαφυγής είναι μόνο προς τα επάνω! Τα λόγια του Κυρίου στα τελευταία εδάφια του Ματθ.κδ είναι οι υποσχέσεις Του για τη Βασιλεία. Το Ευαγγέλιο της Βασιλείας θα κηρυχτεί σε όλο τον κόσμο για μαρτυρία, και μετά θα έρθει το τέλος (Ματθ.κδ:14).


Η προετοιμασία για ν’ αφήσουμε αυτό τον κόσμο που είναι προορισμένος να καταστραφεί, είναι επιτακτική. Ο τρόπος διαφυγής δεν είναι κάποιο ανθρώπινο όχημα, αλλά το σχέδιο της σωτηρίας του Θεού. Ο Θεός έχει προετοιμάσει ένα τόπο για ένα προετοιμασμένο λαό (Ιωάν.ιδ:2-3).

Α. Η αβεβαιότητα των χρονολογιών.

Όσοι προσπαθούν να προσδιορίσουν το χρόνο της επιστροφής του Κυρίου βρίσκονται σε πλάνη, επειδή δεν γνωρίζουν τις Γραφές.

«Περί δε της ημέρας εκείνης και της ώρας ουδείς γινώσκει, ουδέ οι άγγελοι των ουρανών, ειμή ο Πατήρ μου μόνος» (Ματθ.κδ:36).

Β. Προετοιμασία για την επιστροφή του Χριστού.

Οι άνθρωποι χωρίζονται σε δύο ομάδες όσον αφορά στην επιστροφή του Ιησού: αυτοί που έχουν επίγνωση της κατάστασης κι αυτοί που δεν έχουν.

«Προσέχετε δε εις εαυτούς μήποτε βαρυνθώσιν αι καρδίαι σας  από κραιπάλης και μέθης και μεριμνών βιωτικών και επέλθη αιφνίδιος εφ’υμάς η ημέρα εκείνη διότι ως παγίς θέλει επέλθει επί πάντας τους καθημένους επί πρόσωπον πάσης της γης» (Λουκ.κα:34-36).

Το Ματθ.κδ και το Λουκ.κα είναι συνώνυμα κεφάλαια  όσον αφορά στην επιστροφή του Χριστού. Η προειδοποίηση της επιστροφής Του και η ώρα της κρίσης υπογραμμίζονται και στα δύο. Προσέξτε την προειδοποίηση: ο ερχομός Του μπορεί να βρει και κάποιους πιστούς απληροφόρητους, όπως αυτούς που δεν έχουν σωθεί. Ο Χριστιανός μπορεί να επηρεαστεί από το μικρόβιο που έχει μολύνει τον κόσμο.

«Δια τούτο και σείς γίνεσθε έτοιμοι διότι καθ’ ήν ώραν δεν στοχάζεσθε έρχεται ο Υιός του ανθρώπου» (Ματθ.κδ:44).

Αυτό το εδάφιο φαίνεται να υπαινίσσεται ότι όταν θα έρθει ο Κύριος, θα υπάρχουν κάποιοι που θα έχουν χάσει την ικανότητα της λογικής σκέψης. Κάθε λογικός άνθρωπος που διαβάζει αυτά τα εδάφια και τις καθημερινές εφημερίδες, είναι γνώστης του γεγονότος ότι είμαστε στις τελευταίες μέρες.

Γ. Περιμένοντας και αγρυπνώντας.

Η νύμφη με λαχτάρα περιμένει και προσδοκά τον ερχομό του Κυρίου. Οι κίνδυνοι που την περιτριγυρίζουν δεν επηρεάζουν την προσμονή του σύντομου ερχομού. «Διότι έτι ολίγον καιρόν, και θέλει ελθεί ο ερχόμενος και δεν θέλει βραδύνει» (Εβρ.ι:37).

Η νύμφη περιμένει και αγρυπνά με προσευχές, αγρυπνά με επίγνωση, αγρυπνά με καρτερικότητα, αγρυπνά με λαχτάρα να πάει στο σπίτι της, επειδή θέλει να Τον δει καθώς είναι! Όμως, προς το παρόν, πραγματευόμαστε μέχρι να έρθει (Λουκ.ιθ:13).


ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ.

«Και μάλιστα εξεύροντες τον καιρόν, ότι είναι ήδη ώρα να εγερθώμεν εκ του ύπνου διότι είναι πλησιεστέρα εις ημάς η σωτηρία παρ’ ότε επιστεύσαμεν» (Ρωμ.ιγ:11).

Ο αληθινός Χριστιανός είναι καλά πληροφορημένος για τις επερχόμενες μέρες. Δεν είναι καιρός για υπνάκους, αδράνεια και απραξία. Ο Χριστιανός οδοιπόρος, τον καιρό της παρεπιδημίας του σ’ αυτή τη ζωή, καθώς βαδίζει με γοργό ρυθμό, πρέπει να είναι συνεχώς άγρυπνος για να μπορεί να διακρίνει τα σημεία σε όλη τη διάρκεια της πορείας του. Πρέπει να προσέχουμε τα σήματα και να ενεργούμε ανάλογα, παίρνοντας χρόνο για να διαβάσουμε τις πληροφορίες που έχουν για μας, αφήνοντάς τα να μας οδηγήσουν, όσο κι αν νομίζουμε ότι ξέρουμε το σωστό δρόμο.

Ο Θεός έχει βάλει σημεία σ’ όλη τη διαδρομή, αλλά τώρα μας ξεσηκώνει μ’ ένα δραματικό τρόπο, γιατί είμαστε στους έσχατους καιρούς.