Αγωνίζησθε δια την πίστιν

Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Τρίτη, 2 Μαΐου 2017

Η αγαθή μερίδα

Λουκ.ι:42 πλην ενός είναι χρεία· η Μαρία όμως εξέλεξε την αγαθήν μερίδα, ήτις δεν θέλει αφαιρεθή απ' αυτής.

Στο μικρό χωριουδάκι της Βηθανίας, εκείνη τη μέρα, στήθηκε μια κάλπη.

Η κάθε μία έπρεπε να διαλέξει και να ψηφίσει.

Η Μάρθα διάλεξε τη μέριμνα και το «θόρυβο», η Μαρία διάλεξε την αγαθή μερίδα.


Ποια ήταν και ποια είναι η αγαθή μερίδα; Παρά τους πόδας του Ιησού!

Το να ακούμε το λόγο του Θεού είναι τόσο σημαντικό, που αξίζει να διαθέτουμε το χρόνο μας, έστω κι αν χρειαστεί να παραμελήσουμε ορισμένες από τις καθημερινές μας ασχολίες.

Στα πόδια του Ιησού, είναι η μερίδα που κανείς δεν μπορεί να αφαιρέσει.

Ιωάν.ι:28-29 Και εγώ δίδω εις αυτά ζωήν αιώνιον, και δεν θέλουσιν απολεσθή εις τον αιώνα, και ουδείς θέλει αρπάσει αυτά εκ της χειρός μου. Ο Πατήρ μου, όστις μοι έδωκεν αυτά, είναι μεγαλήτερος πάντων, και ουδείς δύναται να αρπάση εκ της χειρός του Πατρός μου.

Η άλλη μερίδα, σίγουρα θα μας αφαιρεθεί κάποια στιγμή, όμως, τίποτα δεν μπορεί να μας χωρίσει από την αγάπη του Χριστού.

Είναι σοφό και είναι καθήκον του καθένα μας να διαλέγουμε αυτή τη μερίδα.

Οι εκλογές μας δεν πρέπει να είναι κοντόφθαλμες, αλλά μακρόφθαλμες.

Δευτ.λ:19 Διαμαρτύρομαι προς εσάς σήμερον τον ουρανόν και την γην, ότι έθεσα ενώπιόν σας την ζωήν και τον θάνατον, την ευλογίαν και την κατάραν· διά τούτο εκλέξατε την ζωήν, διά να ζήτε συ και το σπέρμα σου·

Ιωάν.ιε:7 Εάν μείνητε εν εμοί και οι λόγοι μου μείνωσιν εν υμίν, θέλετε ζητεί ό,τι αν θέλητε, και θέλει γείνει εις εσάς.

Είναι υποχρέωση και καθήκον του καθένα μας να μένει «εν Κυρίω» και «εν τοις λόγοις Του».

Αυτά είναι τα πνευματικά μας μέτρα και σταθμά.

Ακολουθώντας οτιδήποτε άλλο είναι επικίνδυνο και μπορεί να αποβεί μοιραίο.

Η Μαρία διάλεξε την αγαθή μερίδα, το ίδιο έκανε ο Ιησούς του Ναυή και ο Μωυσής:

Ιησ.κδ:15 Αλλ' εάν δεν αρέσκη εις εσάς να λατρεύητε τον Κύριον, εκλέξατε σήμερον ποίον θέλετε να λατρεύητε· ή τους θεούς, τους οποίους ελάτρευσαν οι πατέρες σας πέραν του ποταμού, ή τους θεούς των Αμορραίων, εις των οποίων την γην κατοικείτε· εγώ όμως και ο οίκός μου θέλομεν λατρεύει τον Κύριον.

Εβρ.ια:24,25 Διά πίστεως ο Μωϋσής, αφού εμεγάλωσεν, ηρνήθη να λέγηται υιός της θυγατρός του Φαραώ, προκρίνας μάλλον να κακουχήται με τον λαόν του Θεού παρά να έχη πρόσκαιρον απόλαυσιν αμαρτίας,

Εδώ δεν χωράνε επιπολαιότητες, παζάρια και αμφισβητήσεις. Μπορεί να κοστίσει μια ολόκληρη ζωή.

Δευτ.κς:16,17 Σήμερον προσέταξεν εις σε Κύριος ο Θεός σου να εκτελής τα διατάγματα ταύτα και τας κρίσεις· διά τούτο θέλεις φυλάττει και θέλεις εκτελεί αυτά εξ όλης της καρδίας σου και εξ όλης της ψυχής σου. Εξέλεξας τον Κύριον σήμερον να ήναι Θεός σου, και να περιπατής εις τας οδούς αυτού και να φυλάττης τα διατάγματα αυτού και τας εντολάς αυτού και τας κρίσεις αυτού, και να υπακούης εις την φωνήν αυτού·

Η Μάρθα βρήκε σαν δικαιολογία τις δουλειές του σπιτιού. Ο Ιησούς δεν δέχτηκε αυτή τη δικαιολογία. Τίμησε αυτήν που κάθισε στα πόδια Του.

Πλην ενός είναι χρεία!

Όλα τα άλλα, και αυτό.

Αυτό βαραίνει περισσότερο, τα άλλα δεν είναι τόσο σημαντικά.

Αυτό πρέπει να διασφαλίσουμε και όλα τα άλλα θα μας προστεθούν.

Α’ Τιμ.δ:8 διότι η σωματική γυμνασία είναι προς ολίγον ωφέλιμος αλλ' η ευσέβεια είναι προς πάντα ωφέλιμος, έχουσα επαγγελίαν της παρούσης ζωής και της μελλούσης.

Ματθ.ς:33 Αλλά ζητείτε πρώτον την βασιλείαν του Θεού και την δικαιοσύνην αυτού, και ταύτα πάντα θέλουσι σας προστεθή.

Τα πράγματα (μέριμνες) αυτής της ζωής, είναι επικίνδυνα, όσο κι αν φαίνονται «απαραίτητα».

Τα επίγεια δεν μπορούν να συγκριθούν με τα επουράνια.